ตำบลโพนทอง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ตำบลโพนทอง สามารถหมายถึงตำบลที่มีชื่อเดียวกันนี้ 10 แห่งในอำเภอและจังหวัดต่าง ๆ คือ

หรืออาจหมายถึง