รายชื่อวัดในจังหวัดราชบุรี

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อวัดในจังหวัดราชบุรี

พระอารามหลวงในจังหวัดราชบุรีแก้ไข

พระอารามหลวงมหานิกายแก้ไข

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกายแก้ไข

  • วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี มีพระราชเมธาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาส ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมือง (ธรรมยุต)
  • วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี มีพระธรรมวุฒาจารย์ เป็นเจ้าอาวาส ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธรรมยุต)
  • วัดสุรชายาราม (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี

วัดราษฎร์ในจังหวัดราชบุรีแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอเมืองราชบุรีแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอบ้านคาแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอจอมบึงแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอดำเนินสะดวกแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอบางแพแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอบ้านโป่งแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอปากท่อแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอโพธารามแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอวัดเพลงแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอสวนผึ้งแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข