วัดตาลเรียง

วัดในจังหวัดราชบุรี

วัดตาลเรียง เป็นวัดในพระพุทธศาสนาสังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นวัดที่มีความสำคัญในฐานะเป็นศูนย์กลางของชาวพุทธในบริเวณบ้านตาลเรียง วัดตาลเรียงตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2435[1] ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2525[2]

วัดตาลเรียง
แผนที่
ชื่อสามัญวัดตาลเรียง
ที่ตั้ง1 หมู่ 6 ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70210
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูวิสุทธิ์ปัญญาวัฒน์ (ทวี ปญฺญาวฒฺโน)
กิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานทุกวันพระตลอดทั้งปี
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ที่มาของชื่อวัด แก้

จากการสืบค้นเพื่อต้องการทราบที่มาของชื่อวัดตาลเรียง ปรากฏว่าไม่พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ หลังจากสอบถาม คนในชุมชนในท้องถิ่น ทำให้ทราบและสันนิษฐานได้ว่า ในอดีตบริเวณในบริเวณที่เป็นพื้นที่ตั้งของวัดและบริเวณชุมชนโดยรอบ เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสภาพแก่การทำนา พื้นนาโดยทั่วไปจะมีต้นตาลขึ้นเองตามธรรมชาติและประชาชนปลูกขึ้นเองบ้าง และมักจะเรียงกันเป็นแถวตามพื้นที่บนคันนา ทั้งนี้เพื่อจะนำส่วนที่เป็นผลผลิตของต้นตาลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ประชาชนในพื้นที่จึงร่วมใจกันเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านตาลเรียง” และรวมใจกันก่อตั้งวัดประจำหมู่บ้านขึ้นโดยให้ชื่อว่า “วัดตาลเรียง” พร้อมทั้งหลักฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อพุทธศักราช 2482 ได้ประกาศยุบรวมตำบลดอนข่อย รวมกับตำบลบัวงาม แล้วกำหนดให้เป็นตำบลบัวงาม พร้อมกำหนดชื่อบ้านหมู่ที่ 6 ที่เป็นพื้นที่ตั้งของวัดในปัจจุบันนี้ว่า “วัดตาลเรียง”

ประวัติวัดตาลเรียง แก้

สมัยก่อนพื้นที่ทั่วไปของวัดตาลเรียงนี้ เป็นที่รกร้างว่างเปล่าไม่มีเจ้าของ และเป็นพื้นที่เหมาะสมในการทำนา ประชาชนจึงได้จับจองพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ทำนา และประชาชนที่มาทำนาในถิ่นนี้ ล้วนแต่เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา จึงต้องการสร้างวัดเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศล ให้เกิดคุณงามความดีแก่ตน ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าสืบต่อไป

รูปที่ 1 ในสมัยนั้นมีพระภิกษุองค์หนึ่ง ชื่อว่าอาจารย์คลื้น ท่านอุปสมบทอยู่ที่วัดใหญ่โพหัก ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี ท่านมีที่นาส่วนตัวอยู่ที่บ้านตาลนี้ ที่นาของท่านนี้เมื่อสร้างวัดขึ้นแล้วจะเหมาะสมมาก เพราะที่ของท่านแปลงนี้ อยู่ติดกับคลองโพหักหรือคลองบัวงาม (คลองนี้ขุดเมื่อ พ.ศ. 2430) ประชาชนจึงพร้อมใจกันไปขอความกรุณาจากท่าน และท่านก็เห็นดีตกลงกับประชาชน ยกที่ดินแปลงนี้ให้เป็นที่สร้างวัด ประชาชนได้พร้อมใจกันนิมนต์ท่านให้มาเป็นประธานในการสร้างวัด และท่านก็ตกลงใจเห็นดีกับประชาชนด้วย ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ 30 ไร่ 1 งาน 70 วา ท่านได้เริ่มสร้างวัดนี้เมื่อ พ.ศ. 2435 เป็นต้นมา ท่านได้ตั้งชื่อวัดนี้ว่า “วัดตาลเรียง” เหตุที่ตั้งชื่อเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่า ในสมัยนั้นพื้นที่บริเวณที่สร้างวัด เป็นที่ดอน ตามคันนามีต้นตาลเรียงกันเป็นแถว ท่านจึงตั้งชื่อวัดนี้ตามสภาพท้องถิ่น ท่านได้เอาใจใส่ก่อสร้างและปกครองพระภิกษุสามเณรภายในวัดมาจนถึง พ.ศ. 2426 ท่านได้มรณภาพที่วัดตาลเรียงนี้

รูปที่ 2 ชื่อพระอธิการฉาย ท่านเกิดที่ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี บิดาชื่อนายรอด มารดาชื่อนางนุ่ม ท่านได้อุปสมบทที่วัดใหญ่โพหัก ประชาชนได้ไปนิมนต์ท่านมาเป็นสมภารวัดตาลเรียง ตำบลดอนข่อย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เมื่อ พ.ศ. 2447 ท่านได้จัดการบูรณะซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างให้เรียบร้อย ท่านได้ชักชวนประชาชนจัดการสร้างโบสถ์ขึ้นมาหลังหนึ่งซึ่งทำด้วยไม้ ได้ทำพิธีปิดทองฝังลูกนิมิตเมื่อ พ.ศ. 2455 ท่านได้ปกครองดูแลวัดตาลเรียงนี้มาจนถึง พ.ศ. 2473 ท่านได้มรณภาพที่วัดตาลเรียง

รูปที่ 3 ชื่อว่าพระอธิการปลื้ม ฉายา จนฺทสโร ท่านเกิดที่ตำบลโพหัก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี บิดาชื่อ นายคต มารดาชื่อนางสุก นามสกุลโพธิ์มี ท่านได้อุปสมบทอยู่ที่วัดใหญ่โพหัก ประชาชนได้นิมนต์ท่านมาเป็นสมภารวัดนี้เมื่อ พ.ศ. 2472 ท่านได้ชักชวนประชาชนจัดการสร้างศาลาการเปรียญขึ้นซึ่งทำด้วยไม้และท่านได้จัดการซ่อมแซมโบสถ์ขึ้นใหม่ ท่านได้จัดการให้มีงานปิดทองลูกนิมิตเมื่อ พ.ศ. 2475 ท่านได้ปกครองดูแลวัดตาลเรียงนี้มาตลอด ต่อมาทางราชการได้จัดการรวมตำบลดอนข่อยมาขึ้นกับตำบลบัวงามเมื่อ พ.ศ. 2482 ท่านได้ปกครองวัดตาลเรียงนี้มาจนถึง พ.ศ. 2492 ท่านก็ได้ลาออกจากการเป็นสมภารวัดตาลเรียงนี้ไป

รูปที่ 4 คือท่านพระครูคุณาภิรมณ์ (เชย) ฉายา คุณาภิรโต ท่านเกิดที่ตำบลดอนไผ่ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร บิดาชื่อนายสุก มารดาชื่อนางสร้อย นามสกุล ศรีรัตน์ ท่านได้อุปสมบทที่วัดดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ประชาชนได้นิมนต์ท่านมาเป็นสมภารวัดตาลเรียงนี้ เมื่อ พ.ศ. 2493 ท่านได้ชักชวนประชาชนเริ่มก่อสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมและโรงเรียนประชาบาลขึ้นพร้อมกัน ต่อมา พ.ศ. 2498 นายอ่อง นางคลัง วิงวอน อยู่ตำบลบัวงาม ได้ซื้อที่ดินถวายให้แก่วัดตาลเรียงนี้ เป็นจำนวน 4 ไร่ 3งาน 68 วา ในพ.ศ. 2500 ประชาชนทั่วไปได้ซื้อที่ดินถวายวัดตาลเรียงจำนวน 14 ไร่ ........งาน 24 วา พ.ศ. 2508 ท่านได้ชักชวนประชาชานสร้างศาลาการเปรียญซึ่งทำด้วยไม้แบบทรงไทย มีช่อฟ้อใบระกา พ.ศ. 2510 ท่านได้จัดการสร้างถนนสายโพหักเข้าถึงวัดตาลเรียง ต่อมาท่านได้ลาสิกขาบทเมื่อ พ.ศ. 2512

รูปที่ 5 คือท่านพระครูปลัดนาค ฉายา ยตฺตธมฺโม เกิดที่ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี บิดาชื่อนายโสม มารดาชื่อนางหลัก นามสกุลแสงอากาศ ท่านได้อุปสมบทที่วัดบัวงาม ท่านได้มาเป็นสมภารของวัดตาลเรียงเมื่อ พ.ศ. 2513 ท่านได้จัดการบูรณะเสนาสนะให้เรียบร้อยตลอดมา ท่านได้ชักชวนประชาชนสร้างอุโบสถ์หลังใหม่ขึ้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยแบบมีช่อฟ้าใบระกา ได้วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2515 ท่านได้จัดการสร้างอุโบสถหลังนี้ตลอดมา และท่านได้ชักชวนประชาชนได้ช่วยกันก่อสร้างสาธารณประโยชน์ เช่น จัดการพัฒนาถนนสายโพหัก - บัวงาม ได้จัดการนำเอาไฟฟ้าเข้ามาสู่หมู่บ้านและวัด ตลอดจนถึงได้จัดการติดต่อเรื่องก่อสร้างโรงเรียนประชาบาล เป็นต้นท่านได้กำหนดงานปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถหลังใหม่นี้ ในวันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526

รูปที่ 6 คือท่านพระครูธรรมสาทิส (ฉลวย อิฏฺฐผโล) ท่านเกิดที่ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม บิดาชื่อนายเปลี่ยน กลัดกลีบ มารดาชื่อนางผลัด กลัดกลีบ อุปสมบทเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 ณ วัดบางแคใหญ่ ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำพรรษาอยู่วัดบางแคใหญ่ 1 พรรษา พ.ศ. 2522 ได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดโพธิ์ราฎร์บูรณะได้ช่วยเจ้าอาวาสบูรณะสร้างอุโบสถ 1 หลัง ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้เป็นเวลา 6 พรรษา เมื่อ พ.ส. 2528 ประชาชนชาวบ้านตาลเรียงได้นิมนต์ท่านมาจำพรรษาที่วัดตาลเรียง ท่านได้ร่วมกับญาติโยมสร้างและปรับปรุงวัดตาลเรียงให้เจริญรุ่งเรืองตลอดมา ท่านได้มรณภาพเมื่อ พ.ศ. 2547 นับว่าท่านมีคุณูปการแก่วัดตาลเรียงแห่งนี้เป็นอย่างมาก

รูปที่ 7 คือท่านพระครูวิสุทธิ์ปัญญาวัฒน์ (ทวี ปญฺญาวฒฺโน) องค์ปัจจุบัน สถานะเดิมท่านเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมชื่อ นายทวี ไกรเดช บิดาชื่อนายวัน มารดาชื่อนางละออง ไกรเดช อยู่บ้านเลขที่ 8 หมู่ 4 ณ บ้านกุ่ม ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุปสมบทเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2539 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 ณ พัทธสีมาวัดตาลเรียง ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชชบุรี มีพระครูสุนทรปริยัติคุณ (พระปริยัติกิจโสภณ) วัดบัวงาม พระอารามหลวงเป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูโสภณธรรมนาทวัดบัวงามพระอารามหลวงเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูธรรมสาทิส วัดตาลเรียงเป็นพระอนุสาวนาจารย์

วิทยะฐานะทางโลกท่านสำเร็จประโยควิชาชีพ (ช่างสำรวจ) วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ เมื่อ พ.ศ. 2513 ส่วนทางธรรม พ.ศ. 2545 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2554 พุทธศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดตาลเรียงเมื่อ พ.ศ. 2547 ท่านได้ทำการพัฒนาวัดตาลเรียงให้เจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาจวบจนมาถึงปัจจุบัน

ทำเนียบเจ้าอาวาส แก้

มีเจ้าอาวาสนับแต่ก่อตั้งวัดมาจำนวน 7 รูป

  • 1) พระอธิการคลื้น เป็นเมื่อ พ.ศ. 2435 ถึง พ.ศ. 2446 มรณภาพ
  • 2) พระอธิการฉาย เป็นเมื่อ พ.ศ. 2447 ถึง พ.ศ. 2471 มรณภาพ
  • 3) พระอธิการปลื้ม จนฺทสโร เป็นเมื่อ พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2491 ลาออก
  • 4) พระครูคุณาภิรมณ์ (เชย คุณาภิรโต) เป็นเมื่อ พ.ศ. 2492 ถึง พ.ศ. 2512 ลาสิกขาบท
  • 5) พระครูปลัดนาค ยตฺตธมฺโม เป็นเมื่อ พ.ศ. 2513 ถึง พ.ศ. 2526 ลาออก
  • 6) พระครูธรรมสาทิส (ฉลวย อิฏฐผโล) เป็นเมื่อ พ.ศ. 2526 ถึง พ.ศ. 2547 มรณภาพ
  • 7) พระครูวิสุทธิ์ปัญญาวัฒน์ (ทวี ปญฺญาวฑฺฒโน) เป็นเมื่อ 12 ธ.ค. พ.ศ. 2547 ถึง ปัจจุบัน

ศาสนาสถานในวัด แก้

กิจกรรมภายในวัด แก้

กิจกรรมตามโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

อ้างอิง แก้

  1. "วัดตาลเรียง". พระสังฆาธิการ.
  2. "วัดตาลเรียง".