บ้านหลวง (แก้ความกำกวม)

(เปลี่ยนทางจาก วัดบ้านหลวง)

บ้านหลวง อาจหมายถึง

เขตการปกครองแก้ไข

สถานศึกษาแก้ไข

วัดแก้ไข