วัดชมภูพล

วัดในจังหวัดราชบุรี

วัดชมภูพล เป็นวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นวัดที่มีความสำคัญในฐานะเป็นศูนย์กลางของชาวพุทธในบริเวณตำบลหนองปลาหมอ

วัดชมภูพล
Map
ชื่อสามัญวัดชมภูพล
ที่ตั้ง19 บ้านบ่อเจ๊ก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายเถรวาท
เจ้าอาวาสพระครูสุพัฒวรกิจ
กิจกรรมศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ แก้

ความเป็นมาของวัด เป็นชื่อนามสกุลของผู้ที่ถวายที่ดินสร้างวัดครั้งแรก จำนวน 9 ไร่ คือ นายรอด นางจวน ชมภูพล พร้อมทั้งถวายปัจจัยจำนวนหนึ่งและชาวบ้านบ่อเจ๊ก ประมาณ 60 หลังคาเรือนช่วยกันสร้างวัดด้วยกำลังกายและกำลังทรัพย์ จนกระทั่งทางราชการได้ประกาศเป็นวัดพัฒนาที่มีผลงานดีเด่นอีกด้วย

วัดชมภูพล ตั้งเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2513 วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2517 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 25 เมตร ยาง 40 เมตร

เจ้าอาวาส แก้

เจ้าอาวาสที่ปกครองวัดสืบต่อกันมาเท่าที่ทราบนามของวัดชมภูพลจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

 • พระล้วน เตชพโล
 • พระไหล กลฺยาโณ
 • พระวุ่น รตนวณฺโณ
 • พระครูสุพัฒน์วรกิจ พ.ศ. 2509 ถึงปัจจุบัน

ศาสนาสถานในวัด แก้

 • 1) อุโบสถ
 • 2) ศาลาการเปรียญ
 • 3) ศาลาอเนกประสงค์
 • 4) หอสวดมนต์
 • 5) กุฏิสงฆ์ จำนวน 2 หลัง
 • 6) กุฎิเจ้าอาวาส
 • 7) สำนักงานเจ้าคณะตำบลหนองปลาหมอ
 • 8) ห้องสุขา
 • 9) แท๊งน้ำ
 • 10) กำแพงรอบบริเวณวัด 2 ชั้น
 • 11) วิหารหลวงพ่อสด
 • 12) ศาลาปฏิบัติธรรม
 • 13) โรงแสดงวิถีชีวิตชาวพื้นบ้าน

กิจกรรมในวัด แก้

 • จัดปริวาสกรรมประจำทุกปี
 • วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา และวันสำคัญอื่นๆ เป็นต้น
 • ลงอุโบสถทุกวันพระ 14 และ15 ค่ำ

อ้างอิง แก้