วัดราชคาม

วัดในจังหวัดราชบุรี

วัดราชคาม นับว่าเป็นวัดเก่าแก่ วัดหนึ่งของจังหวัดราชบุรี ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 28 หมู่ 4 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2409 ตามข้อมูลอ้างอิง ได้กล่าวว่าพื้นที่ตั้งวัดราชคามในปัจจุบันนั้น เดิมเป็นจวนที่อยู่และที่ว่าความของพระยาราชเดชะ ในปี พ.ศ. 2409 (ตรงกับปีขาล อัฐศก จ.ศ. 1228 ร.ศ. 85) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่พระสมุหกลาโหม เป็นผู้อำนวยการขุดคลองดำเนินสะดวก และได้มีบัญชาให้พระยาราชเดชะ ไปช่วยทำการขุดคลองดำเนินสะดวก จึงได้มอบจวนเก่า (ทั้งบ้านและที่ดิน) ถวายให้เป็นที่สร้างวัด ในขั้นแรกใช้ชื่อเดิมว่า "วัดราชประดิษฐ์" ทั้งนี้ เมื่อ รศ. 128 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้เสด็จตรวจการคณะสงฆ์ ทรงพบและทรงตัดพ้อว่าชื่อพ้องกับวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ในเมืองหลวง ทรงทราบว่าเดิมเป็นบ้านของพระยาราชเดชะ จึงประทานเปลี่ยนให้ว่า "วัดราชคาม" (ราชคาม - บ้านของพระยาราช) ซึ่งได้ปรากฏมาถึงทุกวันนี้

วัดราชคาม
Map
ชื่อสามัญวัดราชคาม
ที่ตั้ง28 หมู่ 4 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไทย ประเทศไทย 700000
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายเถรวาท มหานิกาย
พระประธานพระพุทธราชมิ่งมงคล
พระพุทธรูปสำคัญหลวงพ่ออู่ท่อง
เวลาทำการทุกวัน 08.30 - 16.30
เว็บไซต์https://th-th.facebook.com/rachakam.2409
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

สิ่งก่อสร้างสำคัญ แก้

อุโบสถ แก้

 อุโบสถแบบทรงไทย 2 ชั้น ผนังก่ออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้องเกร็ดปลา หน้าบรรณติดลวดลายไทย ลงลักปิดทอง ติดกระจกสี พื้นหินอ่อน เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2525 แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2533

วิหารหลวงพ่อ พระครูชุ่ม พุทฺธสโร แก้

ลักษณะทรงไทย 2 ชั้น ลงลักปิดทอง ปิดกระจกสีหน้าบรรณติดลวดลายไทย หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ ปัจจุบันใช้ ประดิษฐาน หลวงพ่ออู่ทอง และรูปหล่อเหมือน พระครูชุ่ม พุทฺธสโร อดีตเจ้าอาวาส

นามเจ้าอาวาสผู้ปกครองวัด แก้

  1. หลวงปู่โป้ย ปี พ.ศ. ไม่ปรากฏ
  2. หลวงปู่โต๊ะ ปี พ.ศ. ไม่ปรากฏ
  3. พระอธิการพู่ ปี พ.ศ. ไม่ปรากฏ
  4. พระครูชุ่ม พุทฺธสโร (เจ้าคณะหมวด) ปี พ.ศ. 2467 - 2497
  5. พระครูกัลยาณวัตรวิบูลย์ (ป้อม กลฺยาโณ) พ.ศ. 2497 - พ.ศ. 2555
  6. พระอธิการจิตตวี ธีรปญฺโญ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน พ.ศ. 2556 - ถึงปัจจุบัน