เปิดเมนูหลัก

วัดท่าผา เป็นวัดราษฎร์ (มหานิกาย) ตั้งอยู่ริมถนนแสงชูโต (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323) ในเขตเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ด้านหลังติดแม่น้ำแม่กลอง ปัจจุบันมีพระครูศรีธรรมนาท เจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง เป็นเจ้าอาวาส แทนพระครูวิจิตรธรรมธาดา เจ้าอาวาสวัดหุบกระทิง ที่ขอลาออกจากตำแหน่ง โดยได้รับบัญชาและตราตั้งในวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

ประวัติแก้ไข

วัดท่าผา เดิมชื่อ "วัดท่าเลียงผา" เนื่องจากสมัยก่อนบริเวณ ต.ท่าผา มีเลียงผาอาศัยอยู่ชุกชุมโดยเฉพาะป่าริมแม่น้ำ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2407[1] ตามคำบอกเล่า พระครูบุญคณูปถัมภ์ (หลวงปู่เชย ผลปุญโญ ) เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดท่าผา ซึ่งท่านได้สร้างเสนาสนะไว้หลายอย่าง อาทิ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ เมรุ หอระฆัง สุขา หลวงปู่เชยท่านได้เป็นที่ศรัทธาของเช้าบ้านเพราะเป็นพระที่สร้างและพัฒนาวัดท่าผาให้เจริญรุ่งเรือง หลวงปู่เชยได้มรณภาพเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2527 สิริอายุ 85 ปี ปัจจุบัน พระครูศรีธรรมนาท เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ได้บูรณปฏิสังขรณ์วัด รวมทั้งบูรณะและพัฒนาเสนาสนะ ดังนี้ สร้างซุ้มประตูวัดเมื่อปี 2538 ขยายศาลาการเปรียญจากเดิมให้มีขนาดใหญ่และรองรับพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญได้ บูรณะเมรุให้เป็นเมรุไร้มลพิษ สร้างห้องสุขา เขียนจิตรกรรมฝาผนังในศาลาการเปรียญเรื่อง พระเจ้าสิบชาติ วิหารหลวงปู่เชย ที่ท่านได้สร้างไว้เพื่อเป็นที่กราบเคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญที่วัด และโครงการที่หลวงพ่อท่านกำลังทำคือ การบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถหลังเดิมที่ชำรุดเก่าแก่มา 50 - 60 ปีแล้ว ในอดีตบริเวณหลังวัดท่าผาที่ติดแม่น้ำแม่กลองเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายละครเรื่อง สายโลหิต

อ้างอิงแก้ไข