รัฐล้มเหลว (อังกฤษ: failed state) หมายถึง รัฐที่ขาดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ทางด้านความมั่นคงขั้นพื้นฐานและการพัฒนาประเทศ เช่น ความสามารถในการธำรงรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยภายใน ประกอบกับการบริหารปกครองประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ[1] รัฐล้มเหลวมีลักษณะทั่วไป คือ รัฐที่มีรัฐบาลแต่ไม่สามารถจัดเก็บภาษี บังคับใช้กฎหมาย รับประกันความมั่นคง ควบคุมเขตแดน จัดสรรเจ้าหน้าที่ทั้งในทางการเมืองหรือทางแพ่ง และการบำรุงรักษาไว้ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานใด ๆ ได้[2] เมื่อปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นก็จะมีแนวโน้มที่ส่งผลให้เกิดการทุจริต การก่ออาชญากรรม การแทรกแซงของผู้มีอิทธิพลทั้งในภาครัฐและเอกชน เกิดการลี้ภัยอพยพย้ายถิ่นฐานโดยไม่สมัครใจ ความเสื่อมถอยทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และการแทรกแซงทางการทหารจากทั้งภายในและภายนอกรัฐตามมา[3]

คำ ๆ นี้เริ่มปรากฎให้เห็นช่วงคริสตทศวรรษที่ 1990 เพื่ออธิบายสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในประเทศโซมาเลีย หลังจากการรัฐประหารโค่นล้มอำนาจ ไซอัด บาร์รี (Siad Barre) ที่เป็นผู้นำเผด็จการใน ค.ศ. 1991 ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้นำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ภายในประเทศ[4] ในช่วงต้น ค.ศ. 2020 ซีเรีย[5] ซูดาน ซูดานใต้ โซมาเลีย พม่า[6][7] มาลี[8][9] เยเมน[10] ลิเบีย[11][12] สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐแอฟริกากลาง อัฟกานิสถาน[5] และ เฮติ[13][14] ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่เป็นรัฐล้มเหลว[15] ขณะที่ เลบานอน[5][16][17] กับ แอฟริกาใต้[18][19] ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่สุ่มเสี่ยงเป็นรัฐล้มเหลวในอนาคต

ตัวชี้วัดอย่าง "ดัชนีรัฐล้มเหลว" ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่ออธิบายถึงระดับความสามารถในการบริหารปกครองประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลโดยเฉพาะ เนื่องจากเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการพิจารณาว่ารัฐนั้นเป็นรัฐล้มเหลวหรือไม่อย่างไร[20] ในปี ค.ศ. 2023 กองทุนเพื่อสันติภาพ ซึ่งเป็นองค์กรที่วิจัยปรากฎการณ์ในด้านนี้ได้ระบุว่ามี 12 ประเทศที่ถูกจัดหมวดหมู่ใน "ดัชนีรัฐเปราะบาง" ให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่สุ่มเสี่ยงเป็นรัฐล้มเหลวมากที่สุด[21] การกำหนดให้รัฐใดนั้น "ล้มเหลว" อาจเป็นการตัดสินใจที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและมีผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ

คำนิยามและประเด็นปัญหา

แก้

คำว่า "รัฐล้มเหลว" ถือกำเนิดขึ้นในคริสต์ทศวรรษ 1990 ท่ามกลางบริบทของสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในประเทศโซมาเลีย หลังจากการรัฐประหารโค่นล้มอำนาจผู้นำเผด็จการ ไซอัด บาร์รี (Siad Barre) ใน ค.ศ. 1991[22] วลีดังกล่าวได้รับความสนใจจากสื่อในช่วงที่สหรัฐอเมริกาเข้าแทรกแซงสถานการณ์ใน โซมาเลีย เมื่อปี ค.ศ.1992 เพื่อใช้แสดงออกถึงความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อำนาจอธิปไตยของกลุ่มประเทศยากจนจะล่มสลาย จนไปสู่สภาวะอนาธิปไตยหลังยุคสิ้นสุดของสงครามเย็น ดังที่ โรเบิร์ต แคปแลน (Robert David Kaplan) ได้นำเสนอเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบใน ไลบีเรีย และ เซียร์ราลีโอน ซึ่งเป็นการเตือนภัยให้เห็นเกี่ยวกับ "อนาธิปไตยที่กำลังจะเกิดขึ้น" ในหลาย ๆ ประเทศ หลายภูมิภาค ทั่วโลก[23]

ในทฤษฎีการเมืองของ มัคส์ เวเบอร์ (Max Weber) รัฐที่ทำหน้าที่รักษาและผูกขาดอำนาจในการใช้ความรุนแรงอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ขอบเขตอำนาจอธิปไตยของตน เมื่ออำนาจดังกล่าวพังทลายลง (เช่น ผ่านการมีอยู่ของ พวกขุนศึก กองกำลังกึ่งทหาร ตำรวจที่ทุจริต องค์กรติดอาวุธ หรือ กลุ่มผู้ก่อการร้าย) การดำรงอยู่ของรัฐจะกลายเป็นที่น่าสงสัย และรัฐก็กลายเป็น รัฐล้มเหลว ความยากลำบากในการพิจารณาว่ารัฐบาลรักษา "การผูกขาดการใช้กำลังโดยชอบด้วยกฎหมาย" ซึ่งรวมถึงปัญหาของคำจำกัดความของ "ชอบด้วยกฎหมาย" หรือไม่ หมายความว่ายังไม่ชัดเจนว่ารัฐสามารถกล่าวได้ว่า "ล้มเหลว" เมื่อใด ปัญหาความชอบธรรมสามารถแก้ไขได้ด้วยการทำความเข้าใจว่าเวเบอร์ตั้งใจอะไร เวเบอร์อธิบายว่ามีเพียงรัฐเท่านั้นที่มีปัจจัยการผลิตที่จำเป็นสำหรับความรุนแรงทางร่างกาย ซึ่งหมายความว่ารัฐไม่ต้องการความชอบธรรมในการบรรลุการผูกขาดในการใช้ความรุนแรง ( โดยพฤตินัย ) แต่จะจำเป็นต้องมีหากจำเป็น ( โดยนิตินัย )

โดยทั่วไปแล้ว คำนี้หมายความว่ารัฐไม่มีประสิทธิภาพและไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายของตนได้อย่างเท่าเทียมกัน หรือจัดหาสินค้าและบริการขั้นพื้นฐานแก่พลเมืองของตนได้ ข้อสรุปว่าสถานะล้มเหลวหรือล้มเหลวสามารถสรุปได้จากการสังเกตลักษณะต่างๆ และการรวมกันดังกล่าว ตัวอย่างของลักษณะดังกล่าวรวมถึง - แต่ไม่จำกัดเฉพาะ - การมีอยู่ของ การก่อ ความไม่สงบ การทุจริตทางการเมือง ที่รุนแรง อัตราอาชญากรรมที่ล้นหลามซึ่งบ่งบอกถึงกำลังตำรวจที่ไร้ความสามารถ ระบบราชการที่ไม่สามารถเจาะเข้าไปได้และไม่มีประสิทธิภาพ ความไร้ประสิทธิภาพของตุลาการ การแทรกแซงทางทหารในการเมือง และการรวมอำนาจ โดยผู้มีบทบาทระดับภูมิภาคในลักษณะที่เป็นคู่แข่งหรือขจัดอิทธิพลของหน่วยงานระดับชาติ ปัจจัยการรับรู้อื่นๆ อาจเกี่ยวข้องด้วย แนวคิดที่สืบทอดมาของ "เมืองที่ล้มเหลว" ก็ได้เปิดตัวเช่นกัน โดยมีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่ว่าแม้ว่ารัฐอาจทำงานได้โดยทั่วไป แต่การเมืองในระดับย่อยอาจล่มสลายในแง่ของโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และนโยบายทางสังคม พื้นที่หรือเมืองบางแห่งอาจอยู่นอกการควบคุมของรัฐ และกลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐที่ไม่ได้รับการควบคุม โดยพฤตินัย [24]

ไม่มีคำจำกัดความที่สอดคล้องกันหรือเชิงปริมาณของ "สถานะล้มเหลว" อยู่ ลักษณะที่เป็นอัตนัยของตัวชี้วัดที่ใช้ในการอนุมานความล้มเหลวของรัฐได้นำไปสู่ความเข้าใจที่คลุมเครือเกี่ยวกับคำนี้ [25]

นักวิชาการบางคนมุ่งเน้นไปที่ความสามารถและประสิทธิผลของรัฐบาลในการตัดสินว่ารัฐล้มเหลวหรือไม่ [26] ดัชนีอื่นๆ เช่น ดัชนีรัฐเปราะบาง ของกองทุนเพื่อสันติภาพ ใช้การประเมินลักษณะทางประชาธิปไตยของสถาบันของรัฐเพื่อใช้ในการพิจารณาระดับความล้มเหลว [27] ในที่สุด นักวิชาการคนอื่นๆ มุ่งความสนใจไปที่ความชอบธรรมของรัฐ [28] ในธรรมชาติของรัฐ [29] ในการเติบโตของความรุนแรงทางอาญาในรัฐ [30] ในสถาบันที่สกัดกั้นทางเศรษฐกิจ [31] หรือ ถึงขีดความสามารถของรัฐในการควบคุมอาณาเขตของตน [32] Robert H. Bates กล่าวถึงความล้มเหลวของรัฐว่าเป็น "การระเบิดของรัฐ" โดยที่รัฐเปลี่ยน "เป็นเครื่องมือในการปล้นสะดม" และรัฐสูญเสียการผูกขาดโดยใช้กำลังอย่างมีประสิทธิภาพ [33]

Charles T. Call พยายามที่จะละทิ้งแนวคิดเกี่ยวกับความล้มเหลวของรัฐโดยสิ้นเชิง โดยให้เหตุผลว่าแนวคิดนี้ส่งเสริมความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับความหมายของความล้มเหลวของรัฐ ในทางกลับกัน คอลกลับใช้ "กรอบการทำงานช่องว่าง" เป็นทางเลือกในการประเมินประสิทธิผลของการบริหารงานของรัฐ [34] กรอบการทำงานนี้สร้างขึ้นจากการวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้ของเขาเกี่ยวกับแนวคิดความล้มเหลวของรัฐซึ่งมีการสรุปอย่างกว้างๆ มากเกินไป คอลจึงยืนยันว่ามักใช้ทฤษฎีนี้อย่างไม่เหมาะสมเพื่ออธิบายสถานการณ์ของรัฐต่างๆ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอยู่ภายใต้บริบทระดับชาติที่หลากหลายและไม่มีปัญหาที่เหมือนกัน การใช้การประเมินดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบาย Call posits จะต้องรับผิดชอบต่อการกำหนดนโยบายและผลลัพธ์ที่ไม่ดี [35] ด้วยเหตุนี้ กรอบการทำงานที่เสนอของ Call จึงพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับความล้มเหลวของรัฐผ่านการประมวลผล "ช่องว่าง" สามประการในการจัดหาทรัพยากรที่รัฐไม่สามารถระบุได้เมื่ออยู่ในกระบวนการล้มเหลว ได้แก่ ขีดความสามารถ เมื่อสถาบันของรัฐขาดความสามารถอย่างมีประสิทธิผล ส่งมอบสินค้าและบริการขั้นพื้นฐานแก่ประชากร การรักษาความปลอดภัยเมื่อรัฐไม่สามารถให้การรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนภายใต้การคุกคามของกลุ่มติดอาวุธ และความชอบธรรมเมื่อ "ส่วนสำคัญของชนชั้นสูงทางการเมืองและสังคมของตนปฏิเสธกฎเกณฑ์ที่ควบคุมอำนาจ และการสะสมและการกระจายความมั่งคั่ง" [34]

แทนที่จะพยายามหาปริมาณระดับความล้มเหลวของรัฐ กรอบช่องว่างให้ขอบเขตสามมิติที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและสังคมในรัฐด้วยวิธีการวิเคราะห์ที่มากขึ้น การเรียกร้องไม่จำเป็นต้องแนะนำว่ารัฐที่ได้รับความเดือดร้อนจากความท้าทายของช่องว่างทั้งสามควรถูกระบุว่าเป็นรัฐที่ล้มเหลว แต่นำเสนอกรอบการทำงานเป็นทางเลือกแทนแนวคิดความล้มเหลวของรัฐโดยรวม แม้ว่า Call จะตระหนักดีว่าแนวคิดเรื่องช่องว่างในตัวเองมีข้อจำกัด เนื่องจากรัฐมักเผชิญกับความท้าทายด้านช่องว่างตั้งแต่สองข้อขึ้นไป ข้อเสนอแนวความคิดของเขานำเสนอวิธีการที่เป็นประโยชน์สำหรับการระบุความท้าทายภายในสังคมได้แม่นยำยิ่งขึ้น และการกำหนดนโยบายที่มีแนวโน้มว่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่า เพื่อให้ผู้มีบทบาทภายนอกและต่างประเทศนำไปปฏิบัติ [36]

การวิพากษ์วิจารณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการทำความเข้าใจแนวคิด 'รัฐที่ล้มเหลว' และใช้เพื่อแจ้งการตัดสินใจเชิงนโยบายระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้รับการหยิบยกขึ้นมาในการวิจัยโดย Morten Bøås และ Kathleen M. Jennings จากกรณีศึกษา 5 กรณี ได้แก่ อัฟกานิสถาน โซมาเลีย ไลบีเรีย ซูดาน และบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ของไนจีเรีย Bøås และ Jennings ให้เหตุผลว่า "การใช้ป้ายกำกับ 'รัฐที่ล้มเหลว' เป็นเรื่องการเมืองโดยเนื้อแท้ และตั้งอยู่บนพื้นฐานการรับรู้ของตะวันตกเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติตะวันตกและ ความสนใจ" [37] พวกเขายังเสนอแนะอีกว่าผู้กำหนดนโยบายของชาติตะวันตกถือว่าป้าย "ล้มเหลว" มาจากรัฐเหล่านั้น ซึ่ง "ภาวะเศรษฐกิจถดถอยและการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นทางการของรัฐถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของชาติตะวันตก" [37] นอกจากนี้ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงความหน้าซื่อใจคดในหมู่ผู้กำหนดนโยบายของชาติตะวันตก: รูปแบบเดียวกันของการรับรู้ความผิดปกติที่นำไปสู่บางรัฐที่ถูกตราหน้าว่าล้มเหลว กลับพบกับความไม่แยแสหรือถูกเร่งรัดโดยเจตนาในรัฐอื่น ๆ ที่ความผิดปกติดังกล่าวได้รับการประเมินว่าเป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของชาติตะวันตก . ในความเป็นจริง "คุณลักษณะของการทำงานของรัฐนี้ไม่เพียงได้รับการยอมรับเท่านั้น แต่ยังได้รับการอำนวยความสะดวกในระดับหนึ่งด้วย เนื่องจากจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยสำหรับธุรกิจและทุนระหว่างประเทศ กรณีเหล่านี้ไม่ได้ถูกตราหน้าว่า 'รัฐที่ล้มเหลว ' . [37]

ดัชนีรัฐล้มเหลว

แก้
 
ระดับความเสี่ยงต่อการเป็นรัฐที่ล้มเหลวในแต่ละประเทศ ตามข้อมูลที่ได้นำเสนอใน Foreign Policy ระหว่างปี 2005-2007
  ล้มเหลว
  เตือนภัย
  ไม่มีข้อมูล / ดินแดนในภาวะพึงพิง
  ปานกลาง
  บริหารจัดการดี

ตั้งแต่ปี 2005 เป็นต้นมาสหรัฐอเมริกา กองทุนเพื่อสันติภาพ และนิตยสาร Foreign Policy ได้ตีพิมพ์รายงานประจำปีที่เรียกว่า “Failed States Index” ซึ่งเป็นการจัดอันดับสถานะของแต่ละประเทศ โดยประเทศที่ได้ถูกนำเสนอในรายงานนั้นจะต้องเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติเท่านั้น [38] สำหรับเขตการปกครองซึ่งไม่ถูกจัด หรือมีสถานภาพเป็นประเทศที่ได้รับการรับรองโดยองค์การสหประชาชาติ จะไม่ถูกเข้ามาพิจารณาในรายงานนี้ เช่น ไต้หวัน ปาเลสไตน์ นอร์ทเทิร์นไซปรัส คอซอวอ และเวสเทิร์นซาฮารา เป็นต้น การจัดอันดับจะอาศัยคะแนนรวม ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก 12 ตัวชี้วัด แต่ละตัวชี้วัดจะมีคะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 10 คะแนนเป็น 0 หมายถึงมีระดับความรุนแรงต่ำสุด (มีเสถียรภาพที่สุด) และ 10 หมายถึง มีระดับความรุนแรงสูงสุด (ไร้เสถียรภาพที่สุด) มีคะแนนรวมเท่ากับ 120 คะแนน จาก 12 ตัวชี้วัด โดยมีช่วงคะแนนตั้งแต่ 0 - 120 [38]

ตัวชี้วัดความมีเสถียรภาพของรัฐ

แก้

ตัวชี้วัดจะประกอบไปด้วยปัจจัยทางด้านสังคม 4 ตัว ทางด้านเศรษฐกิจ 2 ตัว และทางด้านการเมือง 6 ตัว แล้วนำมาสรุปจัดลำดับว่าประเทศใดเป็นประเทศที่มีการบริหารจัดการที่ดี (สีเขียว) ปานกลาง (สีเหลือง) มีคำเตือน (สีส้ม) และล้มเหลว (สีแดง)

 1. แรงกดดันทางประชากรศาสตร์
 2. การย้ายถิ่นฐานของประชาชน
 3. กรณีความขัดแย้งของแต่ละกลุ่มชน ซึ่งเป็นผลจากความไม่พอใจในอดีต
 4. ปัญหาการไหลออกของทุนมนุษย์ (สมองไหล)
 5. ความไม่แน่นอนของการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาถึงความไม่เสมอภาคของประชากร (ความเหลื่อมล้ำ) ซึ่งสามารถเห็นได้จากโอกาสทางการศึกษา การงาน และสถานะทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังสามารถวัดได้โดยตัวเลขกลุ่มคนยากจน อัตราการเกิดการตาย หรือระดับการศึกษา
 6. ความชัดเจน และ/หรือ ความรุนของการถดถอยของเศรษฐกิจ
 7. การปกครองของรัฐที่ไร้ความเป็นธรรม
 8. ความเสื่อมถอยของการให้บริการสาธารณะ
 9. การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่แพร่หลาย
 10. การใช้เครื่องมือที่ใช้รักษาความมั่นคง ที่เรียกว่า ‘State within a state’: เป็นลักษณะการปรากฏตัวของกลุ่มอำนาจสูงสุดของรัฐ โดยอาศัยการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่คุกคามฝ่ายตรงข้าม หรือพลเรือนที่มีความเห็นไม่ตรงกับรัฐ หรือมีความเห็นที่สนับสนุนกลุ่มตรงข้ามรัฐ เปรียบกับการสร้าง “กลุ่มกองกำลังภายในกองกำลังเดียวกัน” เพื่อรับใช้แสวงหาผลประโยชน์ให้กับกองทัพหรือกลุ่มการเมือง ซึ่งในที่สุดจะก่อให้เกิดกลุ่มต่อต้านทั้งในรูปของทหารพลเรือน กองโจร กองกำลังเอกชนติดอาวุธ หรือการใช้ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ทำให้ความรุนแรงแผ่ขยายออกไป เพื่อต่อต้านกับกองกำลังของรัฐ
 11. การก่อตัวของกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิด
 12. การแทรกแซงกิจการภายในจากรัฐอื่น หรือปัจจัยภายนอก
 
ระดับความเสี่ยงต่อการเป็นรัฐที่ล้มเหลวในแต่ละประเทศ ตามข้อมูลของ "Failed States Index 2011" ที่ได้นำเสนอใน Foreign Policy
  ล้มเหลว
  เตือนภัย
  ไม่มีข้อมูล / ดินแดนในภาวะพึงพิง
  ปานกลาง
  บริหารจัดการดี

ผลการสำรวจจาก 177 ประเทศ พบว่ามีประเทศที่อยู่ที่กลุ่มสีแดง (ล้มเหลว) ประมาณ 35 ประเทศ กลุ่มสีส้ม (เตือนภัย) ประมาณ 88 ประเทศ กลุ่มสีเหลือง (ปานกลาง) ประมาณ 40 ประเทศ และกลุ่มสีเขียว (บริหารจัดการดี) ประมาณ 20 ประเทศ

 1.   โซมาเลีย (0)
 2.   ชาด (0)
 3.   ซูดาน (0)
 4.   สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (+1)
 5.   เฮติ (+6)
 6.   ซิมบับเว (-2)
 7.   อัฟกานิสถาน (-1)
 8.   สาธารณรัฐแอฟริกากลาง (0)
 9.   อิรัก (-2)
 10.   โกตดิวัวร์ (+2)
 11.   กินี (-2)
 12.   ปากีสถาน (-2)
 13.   เยเมน (+2)
 14.   ไนจีเรีย (0)
 15.   ไนเจอร์ (+5)
 16.   เคนยา (-3)
 17.   บุรุนดี (+6)
 18.   กินี-บิสเซา (+4)
 19.   พม่า (-2)
 20.   เอธิโอเปีย (-3)

ประเทศเฝ้าระวัง

 1.   ไทย (-3)
 
ระดับความเสี่ยงต่อการเป็นรัฐที่ล้มเหลวในแต่ละประเทศ ตามข้อมูลของ "Failed States Index 2010" ที่ได้นำเสนอใน Foreign Policy
  ล้มเหลว
  เตือนภัย
  ไม่มีข้อมูล / ดินแดนในภาวะพึงพิง
  ปานกลาง
  บริหารจัดการดี

ผลการสำรวจจาก 177 ประเทศ พบว่ามีประเทศที่อยู่ที่กลุ่มสีแดง (ล้มเหลว) ประมาณ 37 ประเทศ กลุ่มสีส้ม (เตือนภัย) ประมาณ 92 ประเทศ กลุ่มสีเหลือง (ปานกลาง) ประมาณ 13 ประเทศ และกลุ่มสีเขียว (บริหารจัดการดี) ประมาณ 20 ประเทศ

 1.   โซมาเลีย (0)
 2.   ชาด (+2)
 3.   ซูดาน (0)
 4.   ซิมบับเว (-2)
 5.   สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (0)
 6.   อัฟกานิสถาน (+1)
 7.   อิรัก (-1)
 8.   สาธารณรัฐแอฟริกากลาง (0)
 9.   กินี (0)
 10.   ปากีสถาน (0)
 11.   เฮติ (+1)
 12.   โกตดิวัวร์ (-1)
 13.   เคนยา (+1)
 14.   ไนจีเรีย (+1)
 15.   เยเมน (+4)
 16.   พม่า (-3)
 17.   เอธิโอเปีย (-1)
 18.   ติมอร์-เลสเต (+2)
 19.   เกาหลีเหนือ (-2)
 20.   ไนเจอร์ (+4)
 
ระดับความเสี่ยงต่อการเป็นรัฐที่ล้มเหลวในแต่ละประเทศ ตามข้อมูลของ "Failed States Index 2009" ที่ได้นำเสนอใน Foreign Policy
  ล้มเหลว
  เตือนภัย
  ไม่มีข้อมูล / ดินแดนในภาวะพึงพิง
  ปานกลาง
  บริหารจัดการดี

ผลการสำรวจจาก 177 ประเทศ พบว่ามีประเทศที่อยู่ที่กลุ่มสีแดง (ล้มเหลว) ประมาณ 38 ประเทศ กลุ่มสีส้ม (เตือนภัย) ประมาณ 93 ประเทศ กลุ่มสีเหลือง (ปานกลาง) ประมาณ 33 ประเทศ และกลุ่มสีเขียว (บริหารจัดการดี) ประมาณ 20 ประเทศ

 1.   โซมาเลีย (0)
 2.   ซิมบับเว (+1)
 3.   ซูดาน (-1)
 4.   ชาด (0)
 5.   สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (+1)
 6.   อิรัก (-1)
 7.   อัฟกานิสถาน (0)
 8.   สาธารณรัฐแอฟริกากลาง (+2)
 9.   กินี (+2)
 10.   ปากีสถาน (-1)
 11.   โกตดิวัวร์ (-3)
 12.   เฮติ (+2)
 13.   พม่า (0)
 14.   เคนยา (+12)
 15.   ไนจีเรีย (+3)
 16.   เอธิโอเปีย (0)
 17.   เกาหลีเหนือ (-2)
 18.   เยเมน (+3)
 19.   บังกลาเทศ (-7)
 20.   ติมอร์-เลสเต (+5)
 
ระดับความเสี่ยงต่อการเป็นรัฐที่ล้มเหลวในแต่ละประเทศ ตามข้อมูลของ "Failed States Index 2008" ที่ได้นำเสนอใน Foreign Policy
  ล้มเหลว
  เตือนภัย
  ไม่มีข้อมูล / ดินแดนในภาวะพึงพิง
  ปานกลาง
  บริหารจัดการดี

ผลการสำรวจจาก 177 ประเทศ พบว่าประเทศที่อยู่ในกลุ่มสีแดง แย่ที่สุด มี 35 ประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในแอฟริกา กลุ่มสีส้ม หรือสัญญาณเตือนภัย 92 ประเทศ กลุ่มสีเหลือง ระดับกลางๆ 35 ประเทศ และกลุ่มสีเขียว ดีที่สุด 15 ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศยุโรปตะวันตก ซึ่งรวมถึงแคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ โดย 20 อันดับที่แย่ที่สุดได้นำมาแสดงไว้ในด้างล่างนี้ โดยตัวเลขการเปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมาก (ปี 2007) ได้แสดงไว้ในวงเล็บ [39]

1.   โซมาเลีย (+2)
2.   ซูดาน (-1)
3.   ซิมบับเว (+1)
4.   ชาด (+1)
5.   อิรัก (-3)
6.   สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (+1)
7.   อัฟกานิสถาน (+1)
8.   โกตดิวัวร์ (-2)
9.   ปากีสถาน (+3)
10.   สาธารณรัฐแอฟริกากลาง (0)

11.   กินี (-2)
12.   บังกลาเทศ (+4)
13.   พม่า (+2)
14.   เฮติ (-3)
15.   เกาหลีเหนือ (-2)
16.   เอธิโอเปีย (+2)
17.   ยูกันดา (-1)
18.   เลบานอน (+10)
19.   ไนจีเรีย (-1)
20.   ศรีลังกา (+5)

นอร์เวย์ (177) เป็นประเทศที่มีการบริหารจัดการดีที่สุดมาสองปีแล้ว ส่วนประเทศที่ล้มเหลวที่สุด คือ โซมาเลีย สำหรับประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 89 ส่วนประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันปรากฏว่าที่แย่ที่สุดอยู่ในกลุ่มสีแดง คือ พม่า (12) กลุ่มสีส้มมี ลาว (40) กัมพูชา (48) อินโดนีเซีย (55) ฟิลิปปินส์ (59) เวียดนาม (60) ไทย (89) มาเลเซีย (118) ส่วนสิงคโปร์อยู่ในกลุ่มสีเหลืองโดยอยู่ในลำดับที่ 159 ซึ่งไม่มีประเทศใดในกลุ่มอาเซียนได้สีเขียว

 
ระดับความเสี่ยงต่อการเป็นรัฐที่ล้มเหลวในแต่ละประเทศ ตามข้อมูลของ "Failed States Index 2007" ที่ได้นำเสนอใน Foreign Policy
  ล้มเหลว
  เตือนภัย
  ไม่มีข้อมูล / ดินแดนในภาวะพึงพิง
  ปานกลาง
  บริหารจัดการดี

ผลการสำรวจจาก 177 ประเทศ พบว่าประเทศที่อยู่ในกลุ่มสีแดง แย่ที่สุด มี 32 ประเทศ กลุ่มสีส้ม หรือสัญญาณเตือนภัย 97 ประเทศ กลุ่มสีเหลือง ระดับกลาง ๆ 33 ประเทศ และกลุ่มสีเขียว ดีที่สุด 15 ประเทศ โดย 20 อันดับที่แย่ที่สุดได้นำมาแสดงไว้ในด้างล่างนี้ โดยตัวเลขการเปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมาก (ปี 2006) ได้แสดงไว้ในวงเล็บ

1.   ซูดาน (0)
2.   อิรัก (+2)
3.   โซมาเลีย (+4)
4.   ซิมบับเว (+1)
5.   ชาด (+1)
6.   โกตดิวัวร์ (-3)
7.   สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (-5)
8.   อัฟกานิสถาน (+2)
9.   กินี (+2)
10.   สาธารณรัฐแอฟริกากลาง (+3)

11.   เฮติ (-3)
12.   ปากีสถาน (-3)
13.   เกาหลีเหนือ (+1)
14.   พม่า (+4)
15.   ยูกันดา (+6)
16.   บังกลาเทศ (+3)
17.   ไนจีเรีย (+5)
18.   เอธิโอเปีย (+8)
19.   บุรุนดี (-4)
20.   ติมอร์-เลสเต (N/A)

 
ระดับความเสี่ยงต่อการเป็นรัฐที่ล้มเหลวในแต่ละประเทศ ตามข้อมูลของ "Failed States Index 2006" ที่ได้นำเสนอใน Foreign Policy
  ล้มเหลว
  เตือนภัย
  ไม่มีข้อมูล / ดินแดนในภาวะพึงพิง
  ปานกลาง
  บริหารจัดการดี

ผลการสำรวจจาก 146 ประเทศ พบว่าประเทศที่อยู่ในกลุ่มสีแดง แย่ที่สุด มี 28 ประเทศ กลุ่มสีส้ม หรือสัญญาณเตือนภัย 78 ประเทศ กลุ่มสีเหลือง ระดับกลาง ๆ 27 ประเทศ และกลุ่มสีเขียว ดีที่สุด 13 ประเทศ โดย 20 อันดับที่แย่ที่สุดได้นำมาแสดงไว้ในด้างล่างนี้ โดยตัวเลขการเปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมาก (ปี 2006) ได้แสดงไว้ในวงเล็บ

1.   ซูดาน (+2)
2.   สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (0)
3.   โกตดิวัวร์ (-2)
4.   อิรัก (0)
5.   ซิมบับเว (+10)
6.   ชาด (+1)
7.   โซมาเลีย (-2)
8.   เฮติ (+2)
9.   ปากีสถาน (+25)
10.   อัฟกานิสถาน (+1)

11.   กินี (+5)
12.   ไลบีเรีย (-3)
13.   สาธารณรัฐแอฟริกากลาง (+7)
14.   เกาหลีเหนือ (-1)
15.   บุรุนดี (+3)
16.   เยเมน (-8)
17.   เซียร์ราลีโอน (-11)
18.   พม่า (+5)
19.   บังกลาเทศ (-2)
20.   เนปาล (+15)

 
ระดับความเสี่ยงต่อการเป็นรัฐที่ล้มเหลวในแต่ละประเทศ ตามข้อมูลของ "Failed States Index 2005" ที่ได้นำเสนอใน Foreign Policy
  ล้มเหลว
  เตือนภัย
  ปานกลาง /บริการจัดการดี / ไม่มีข้อมูล / ดินแดนในภาวะพึงพิง

เป็นปีแรกที่กองทุนเพื่อสันติภาพได้นำเสนอผลการจัดอันดับ ซึ่งผลการสำรวจจาก 76 ประเทศ ที่ได้วิเคราะห์มาแล้ว พบว่าประเทศที่อยู่ในกลุ่มสีแดง แย่ที่สุด มี 33 ประเทศ และกลุ่มสีส้ม หรือสัญญาณเตือนภัย 43 ประเทศ (สำหรับกลุ่มที่ดีกว่ากลุ่มสีส้มยังไม่มีการนำเสนอในปีนี้) โดย 20 อันดับที่แย่ที่สุดได้นำมาแสดงไว้ในด้างล่างนี้

1.   โกตดิวัวร์
2.   สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
3.   ซูดาน
4.   อิรัก
5.   โซมาเลีย
6.   เซียร์ราลีโอน
7.   ชาด
8.   เยเมน
9.   ไลบีเรีย
10.   เฮติ

11.   อัฟกานิสถาน
12.   ปากีสถาน
13.   เกาหลีเหนือ
14.   โคลอมเบีย
15.   ซิมบับเว
16.   กินี
17.   บังกลาเทศ
18.   บุรุนดี
19.   สาธารณรัฐโดมินิกัน
20.   สาธารณรัฐแอฟริกากลาง

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. "Failed State: รัฐที่ล้มละลาย". ชำนาญ จันทร์เรือง. หนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไท.[ลิงก์เสีย]
 2. "The A to Z of international relations". The Economist (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2023-12-20.
 3. "Fragile States FAQ Number 6: What Does 'State Fragility' Mean?". the Fund for Peace. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-01-04. สืบค้นเมื่อ 2015-01-04.
 4. "The A to Z of international relations". The Economist (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2023-12-20.
 5. 5.0 5.1 5.2 "What makes a failed state?". The Economist. 2021-09-02. ISSN 0013-0613. สืบค้นเมื่อ 2023-12-20.
 6. "Myanmar could be Asia's next failed state". The Economist. 2021-04-15. ISSN 0013-0613. สืบค้นเมื่อ 2023-12-20.
 7. "UN envoy: Myanmar faces possibility of major civil war". AP News (ภาษาอังกฤษ). 2021-03-31. สืบค้นเมื่อ 2023-12-20.
 8. "Factbox: Why Mali is in turmoil again". Reuters (ภาษาอังกฤษ). 18 August 2020. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 19 August 2020. สืบค้นเมื่อ 18 August 2020.
 9. "Mali timeline: From military coup to interim leaders removed". www.aljazeera.com (ภาษาอังกฤษ). 25 May 2021. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 25 May 2021. สืบค้นเมื่อ 2021-05-28.
 10. "The US Navy confronts a new Suez crisis". The Economist. 2023-12-19. ISSN 0013-0613. สืบค้นเมื่อ 2023-12-20.
 11. "Authorities try to contain anger in aftermath of Libya floods". Reuters. 2023-09-20.
 12. Wintour, Patrick (2023-09-13). "Libya's floods are result of climate crisis meeting a failed state". The Guardian (ภาษาอังกฤษแบบบริติช). ISSN 0261-3077. สืบค้นเมื่อ 2023-12-20.
 13. Taylor, Luke (2023-01-10). "Haiti left with no elected government officials as it spirals towards anarchy". The Guardian (ภาษาอังกฤษแบบบริติช). ISSN 0261-3077. สืบค้นเมื่อ 2023-12-20.
 14. Board, Editorial (2023-05-18). "Opinion | The West fiddles as Haiti unravels". Washington Post (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน). ISSN 0190-8286. สืบค้นเมื่อ 2023-12-20.
 15. "BTI 2022". Bertelsmann Transformation Index (ภาษาอังกฤษ). Gütersloh: Bertelsmann Stiftung. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 14 March 2023. สืบค้นเมื่อ 7 May 2023.
 16. "Analysis: Often on brink, Lebanon headed toward collapse". AP News (ภาษาอังกฤษ). 2020-08-03. สืบค้นเมื่อ 2023-12-20.
 17. "Hezbollah's reaction to the Israel-Hamas war could finally answer whether the group cares more about Lebanon or being a proxy for Iran". Fortune (ภาษาอังกฤษ). 2023-10-22. สืบค้นเมื่อ 2023-12-20.
 18. "Business leaders fear that South Africa risks becoming a failed state". The Economist. 2021-05-22. ISSN 0013-0613. สืบค้นเมื่อ 2023-12-20.
 19. "South Africa could become failed state, says ANC's Fikile Mbalula". BBC (ภาษาอังกฤษแบบบริติช). 2023-05-23. สืบค้นเมื่อ 2023-12-20.
 20. Patrick, Stewart (2007). "'Failed' States and Global Security: Empirical Questions and Policy Dilemmas". International Studies Review. 9 (4): 644–662. doi:10.1111/j.1468-2486.2007.00728.x. 1079-1760.
 21. "Fragile States Index 2023 – Annual Report | Fragile States Index". fragilestatesindex.org. สืบค้นเมื่อ 2023-12-20.
 22. "The A to Z of international relations". The Economist (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2023-12-20.
 23. "Where life is cheap and talk is loose". The Economist. 2011-11-17. ISSN 0013-0613. สืบค้นเมื่อ 2023-12-20.
 24. Braathen, Einar (2011-01-24). "Brazil: Successful country, failed cities?". NIBR International Blog. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-04-30.
 25. Nay, Olivier (2013). "Fragile and Failed States: Critical Perspectives on Conceptual Hybrids". International Political Science Review. 34 (3): 326–341. doi:10.1177/0192512113480054.
 26. Patrick, S. (2007). "'Failed' States and Global Security: Empirical Questions and Policy Dilemmas". International Studies Review. 9 (4): 644–662. doi:10.1111/j.1468-2486.2007.00728.x.
 27. Call, C. T. (2011). "Beyond the 'failed state': Toward conceptual alternatives". European Journal of International Relations. 17 (2): 303–326. CiteSeerX 10.1.1.1031.8635. doi:10.1177/1354066109353137.
 28. Kaplan, S. (2008). Fixing Fragile States. A new paradigm for development. US: Praeger Security International. ISBN 978-0-275-99828-8.
 29. Gros, J.-G. (1996). "Towards a taxonomy of failed states in the New World Order: Decaying Somalia, Liberia, Rwanda and Haiti". Third World Quarterly. 17 (3): 455–472. doi:10.1080/01436599615452.
 30. Rotberg, R. (2004). When States Fail. Causes and Consequences. US: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-11671-6.
 31. Levitt, S. (2012). Why Nations Fail? The Origins of Power, Prosperity and Poverty. UK: Profile Books.
 32. Taylor, A. (2013). State Failure. Global Issues. UK: Palgrave MacMillan.
 33. Bates, Robert H. (2008). "State Failure". Annual Review of Political Science. 11: 1–12. doi:10.1146/annurev.polisci.11.060606.132017.
 34. 34.0 34.1 Call, C. T. (2011). "Beyond the 'failed state': Toward conceptual alternatives". European Journal of International Relations. 17 (2): 303–326. CiteSeerX 10.1.1.1031.8635. doi:10.1177/1354066109353137.
 35. Call, C. T. (2008). "The Fallacy of the 'Failed State'". Third World Quarterly. 29 (8): 1491–1507. doi:10.1080/01436590802544207.
 36. Call, C. T. (2011). "Beyond the 'failed state': Toward conceptual alternatives". European Journal of International Relations. 17 (2): 303–326. CiteSeerX 10.1.1.1031.8635. doi:10.1177/1354066109353137.
 37. 37.0 37.1 37.2 Bøås, M.; Jennings, K. M. (2007). "'Failed states' and 'state failure': Threats or opportunities?". Globalizations. 4 (4): 475–485. Bibcode:2007Glob....4..475B. doi:10.1080/14747730701695729.
 38. 38.0 38.1 "Failed States FAQ". the Fund for Peace. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-11-18. สืบค้นเมื่อ 2008-10-28. {{cite web}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |downloaded= ถูกละเว้น (help)
 39. "Failed States list 2008". the Fund for Peace. {{cite web}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |downloaded= ถูกละเว้น (help)