การทุจริต ในทางปรัชญา เทววิทยา และเรื่องอื่น ๆ ทางศีลธรรม หมายถึงความไม่บริสุทธิ์ทางศีลธรรมหรือจิตวิญญาณ หรือความประพฤติที่เบี่ยงเบนไปจากอุดมคติ

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต

ดูเพิ่ม แก้