พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากาญจนากร – ภาษาอื่น ๆ