สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศตภ.) หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 5

สมเด็จพระพุฒาจารย์
(สนิท ชวนปญฺโญ)
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)2564.jpg
เกิด17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485
อายุ78
อุปสมบท15 เมษายน พ.ศ. 2506
พรรษา58
วัดวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สังกัดมหานิกาย
วุฒินักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม 9 ประโยค
ตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติแก้ไข

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) มีนามเดิมว่า สนิท นามสกุล วงษา เกิดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485 ณ บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 6 ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา อุปสมบทเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2506 ณ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระอดุลสารมุนี วัดท่าเกวียน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระอุปัชฌาย์

วิทยฐานะแก้ไข

 • พ.ศ. 2498 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน อำเภอพนมสารคาม (ปัจจุบัน อำเภอราชสาส์น)
 • พ.ศ. 2507 จบชั้น มศ.3 โรงเรียนปริยัติธรรมวัดไตรมิตรวิทยาราม (สาขา 1 วัดท่าเกวียน)
 • พ.ศ. 2501 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดท่าเกวียน
 • พ.ศ. 2519 สอบไล่ได้เปรียญธรรม 9 ประโยค สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม
 • พ.ศ. 2542 ได้รับถวายปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

งานทางคณะสงฆ์แก้ไข

สมณศักดิ์แก้ไข

 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2520 รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระศรีวีราภรณ์[1]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2528 รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชวีราภรณ์ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[2]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2534 รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพปัญญาเมธี ศีลาจารวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[3]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539 รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ พระธรรมปริยัติโสภณ วิมลศีลาจารวินิฐ พิพิธกิจจานุกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหา๕ริสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[4]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2544 รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัณยบัฏ ในราชทินนามที่ พระพรหมเวที ศรีสังฆโสภณ วิมลศีลาจาร สุวิธานปริยัติกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[5]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ ในราชทินนามที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ พุทธสุวรรณมหาวิหารวรากร สุนทรอรัญญิกมหาปริณายก ดิลกกิจจานุกิจโกศล วิมลศีลาจารนิวิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี[6]

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 95, ตอนที่ 34 ฉบับพิเศษ, 27 มีนาคม 2521, หน้า 4
 2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 103, ตอนที่ 20 ฉบับพิเศษ, 7 กุมภาพันธ์ 2529, หน้า 3
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 108, ตอนที่ 213 ฉบับพิเศษ, 6 ธันวาคม 2534, หน้า 2
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 113, ตอนที่ 123 ข, 6 ธันวาคม 2534, หน้า 14
 5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, ตอนที่ 24 ข, เล่ม 118, วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2544, หน้า 16-19
 6. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม 132, ตอนที่ 3 ข, 15 มกราคม 2558, หน้า 1-3


ก่อนหน้า สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) ถัดไป
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)    
เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
(พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในตำแหน่ง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)    
สมเด็จพระพุฒาจารย์
(5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในตำแหน่ง