ประธานาธิบดีลาว

(เปลี่ยนทางจาก ประธานประเทศลาว)

คำว่า "ประธานประเทศ" ในภาษาลาวหมายถึงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งใช้โดยทั่วไป ซึ่งประเทศลาวเริ่มมีประมุขดำรงตำแหน่งดังกล่าวนับตั้งแต่ พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา

ประธานประเทศลาว
Emblem of Laos.svg
Bounnhang Vorachith 2016 (cropped).jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
บุนยัง วอละจิด

ตั้งแต่ พ.ศ. 2559
ที่พำนักหอคำ นครหลวงเวียงจันทน์
วาระ5 ปี
ผู้ประเดิมตำแหน่งเจ้าสุภานุวงศ์
สถาปนา3 ธันวาคม พ.ศ. 2518

ตามรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หมวดที่ 6 มาตรา 65 บัญญัติไว้ว่า "ประธานประเทศเป็นประมุขรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นผู้ต่างหน้า (ผู้แทน) ให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่าทั้งอยู่ภายในและต่างประเทศ"[1]

ที่มาและวาระการดำรงตำแหน่งแก้ไข

ประธานประเทศลาวมีที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาแห่งชาติ โดยได้รับคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสภาแห่งชาติที่เข้าร่วมการประชุม และมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของสภาแห่งชาติ (สภาแห่งชาติมีวาระ 5 ปี)[1]

ประเทศลาว
 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ:
ระบบการปกครองของ
ประเทศลาวสิทธิและหน้าที่แก้ไข

หน้าที่ของประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาตรา 67 มีดังนี้[1]

 1. ประกาศใช้รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่สภาแห่งชาติได้รับรองแล้ว
 2. ออกรัฐบัญญัติและรัฐดำรัส (คำสั่งประธานาธิบดี)
 3. เสนอแต่งตั้งหรือถอดถอนนายกรัฐมนตรีต่อสภาแห่งชาติเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
 4. แต่งตั้งหรือถอดถอนตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง โยกย้าย หรือถอดถอนตำแหน่งสมาชิกรัฐบาลภายหลังที่สภาแห่งชาติได้รับรองเห็นชอบแล้ว
 5. แต่งตั้งหรือถอดถอนรองประธานศาลประชาชนสูงสุดตามการเสนอของประธานศาลประชาชนสูงสุด แต่งตั้งหรือถอดถอนรองอัยการประชาชนสูงสุดตามการเสนอของอัยการประชาชนสูงสุด
 6. แต่งตั้ง โยกย้าย หรือถอดถอนเจ้าแขวง เจ้าครองนคร ตามการเสนอของนายกรัฐมนตรี
 7. เป็นแม่ทัพกำลังประกอบอาวุธของประชาชน (ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด)
 8. อนุมัติเลื่อนชั้นหรือปลดชั้นนายพลของกองทัพ ตามการเสนอของนายกรัฐมนตรี
 9. เรียกประชุมและเป็นประธานกองประชุมพิเศษของรัฐบาล
 10. อนุมัติประดับเหรียญทองแห่งชาติ (เหรียญคำแห่งชาติ) เหรียญกิตติคุณ เหรียญชัย และนามยศสูงสุดแห่งรัฐ
 11. อนุมัติการให้อภัยโทษ
 12. อนุมัติการระดมพลทั่วไปหรือเป็นภาคส่วน อนุมัติการประกาศภาวะฉุกเฉินในทั่วประเทศหรือในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง
 13. ประกาศให้สัตยาบันหรือบอกล้างสนธิสัญญาที่ได้ลงนามกับต่างประเทศ
 14. แต่งตั้งผู้แทนมีอำนาจเต็มของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปประจำอยู่ต่างประเทศหรือเรียกกลับคืนประเทศตามการเสนอของนายกรัฐมนตรี รับรองผู้แทนมีอำนาจเต็มของต่างประเทศที่มาประจำอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปฏิบัติสิทธิและหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย

ตำแหน่งรองประธานประเทศแก้ไข

รองประธานประเทศลาวเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานประเทศ และปฏิบัติหน้าที่แทนประธานประเทศในกรณีประธานประเทศไม่สามารถทำหน้าที่ได้ มีที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาแห่งชาติ โดยได้รับคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาแห่งชาติที่เข้าร่วมการประชุม[1]

รายนามประธานประเทศลาวแก้ไข

ลำดับที่ ภาพ รายนาม
(เกิด-เสียชีวิต)
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พรรคการเมือง
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง เวลาการดำรงตำแหน่ง
1   เจ้าสุภานุวงศ์
(2452–2538)
2 ธันวาคม พ.ศ. 2518 15 สิงหาคม พ.ศ. 2534 15 ปี 256 วัน พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
  พูมี วงวิจิด
(2452–2537)
รักษาการประธานประเทศ
(แทน เจ้าสุภานุวงศ์)
31 ตุลาคม พ.ศ. 2529 15 สิงหาคม พ.ศ. 2534 4 ปี 288 วัน พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
2   ไกสอน พมวิหาน
(2459–2535)
15 สิงหาคม พ.ศ. 2534 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 1 ปี 98 วัน พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
3 60px หนูฮัก พูมสะหวัน
(2453–2551)
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 5 ปี 91 วัน พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
4 60px พลเอก คำไต สีพันดอน
(2467–)
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 8 มิถุนายน พ.ศ. 2549 8 ปี 104 วัน พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
5   พลโท จูมมะลี ไซยะสอน
(2479–)
8 มิถุนายน พ.ศ. 2549 20 เมษายน พ.ศ. 2559 9 ปี 317 วัน พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
6   พันเอก บุนยัง วอละจิด
(2481–)
20 เมษายน พ.ศ. 2559 ยังอยู่ในตำแหน่ง 4 ปี 161 วัน พรรคประชาชนปฏิวัติลาว

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข