ประธานาธิบดีลาว

(เปลี่ยนทางจาก ประธานประเทศลาว)

คำว่า "ประธานประเทศ" ในภาษาลาวหมายถึงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งใช้โดยทั่วไป ซึ่งประเทศลาวเริ่มมีประมุขดำรงตำแหน่งดังกล่าวนับตั้งแต่ พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา

ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Emblem of Laos.svg
Bounnhang Vorachith 2016 (cropped).jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
บุนยัง วอละจิด

ตั้งแต่ พ.ศ. 2559
ที่พำนักหอคำ นครหลวงเวียงจันทน์
วาระ5 ปี
ผู้ประเดิมตำแหน่งเจ้าสุภานุวงศ์
สถาปนา3 ธันวาคม พ.ศ. 2518
รองรองประธานาธิบดีลาว
เงินตอบแทน1,170,000 กีบต่อเดือน[1]

ตามรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หมวดที่ 6 มาตรา 65 บัญญัติไว้ว่า "ประธานประเทศเป็นประมุขรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นผู้ต่างหน้า (ผู้แทน) ให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่าทั้งอยู่ภายในและต่างประเทศ"[2]

ที่มาและวาระการดำรงตำแหน่งแก้ไข

ประธานประเทศลาวมีที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาแห่งชาติ โดยได้รับคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสภาแห่งชาติที่เข้าร่วมการประชุม และมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของสภาแห่งชาติ (สภาแห่งชาติมีวาระ 5 ปี)[2]

ประเทศลาว
 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ:
ระบบการปกครองของ
ประเทศลาวสิทธิและหน้าที่แก้ไข

หน้าที่ของประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาตรา 67 มีดังนี้[2]

 1. ประกาศใช้รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่สภาแห่งชาติได้รับรองแล้ว
 2. ออกรัฐบัญญัติและรัฐดำรัส (คำสั่งประธานาธิบดี)
 3. เสนอแต่งตั้งหรือถอดถอนนายกรัฐมนตรีต่อสภาแห่งชาติเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
 4. แต่งตั้งหรือถอดถอนตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง โยกย้าย หรือถอดถอนตำแหน่งสมาชิกรัฐบาลภายหลังที่สภาแห่งชาติได้รับรองเห็นชอบแล้ว
 5. แต่งตั้งหรือถอดถอนรองประธานศาลประชาชนสูงสุดตามการเสนอของประธานศาลประชาชนสูงสุด แต่งตั้งหรือถอดถอนรองอัยการประชาชนสูงสุดตามการเสนอของอัยการประชาชนสูงสุด
 6. แต่งตั้ง โยกย้าย หรือถอดถอนเจ้าแขวง เจ้าครองนคร ตามการเสนอของนายกรัฐมนตรี
 7. เป็นแม่ทัพกำลังประกอบอาวุธของประชาชน (ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด)
 8. อนุมัติเลื่อนชั้นหรือปลดชั้นนายพลของกองทัพ ตามการเสนอของนายกรัฐมนตรี
 9. เรียกประชุมและเป็นประธานกองประชุมพิเศษของรัฐบาล
 10. อนุมัติประดับเหรียญทองแห่งชาติ (เหรียญคำแห่งชาติ) เหรียญกิตติคุณ เหรียญชัย และนามยศสูงสุดแห่งรัฐ
 11. อนุมัติการให้อภัยโทษ
 12. อนุมัติการระดมพลทั่วไปหรือเป็นภาคส่วน อนุมัติการประกาศภาวะฉุกเฉินในทั่วประเทศหรือในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง
 13. ประกาศให้สัตยาบันหรือบอกล้างสนธิสัญญาที่ได้ลงนามกับต่างประเทศ
 14. แต่งตั้งผู้แทนมีอำนาจเต็มของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปประจำอยู่ต่างประเทศหรือเรียกกลับคืนประเทศตามการเสนอของนายกรัฐมนตรี รับรองผู้แทนมีอำนาจเต็มของต่างประเทศที่มาประจำอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปฏิบัติสิทธิและหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย

ตำแหน่งรองประธานประเทศแก้ไข

รองประธานประเทศลาวเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานประเทศ และปฏิบัติหน้าที่แทนประธานประเทศในกรณีประธานประเทศไม่สามารถทำหน้าที่ได้ มีที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาแห่งชาติ โดยได้รับคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาแห่งชาติที่เข้าร่วมการประชุม[2]

รายนามประธานาธิบดีแก้ไข

ลำดับ ประธานาธิบดี ระยะเวลา พรรคการเมือง นายกรัฐมนตรี
(ครองตำแหน่ง)
ภาพ ชื่อ
(อายุขัย)
เริ่ม สิ้นสุด รวมระยะเวลา
1   เจ้า
สุภานุวงศ์

ສຸພານຸວົງ
(1909–1995)
2 ธันวาคม
1975
15 สิงหาคม
1991
15 ปี 256 วัน พรรคประชาชนปฏิวัติลาว  
ไกสอน พมวิหาน
(1975–1991)
  พูมี วงวิจิด
ພູມີ ວົງວິຈິດ
(1909–1994)
รักษาการ
31 ตุลาคม
1986
15 สิงหาคม
1991
4 ปี 288 วัน พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
2   ไกสอน พมวิหาน
ໄກສອນ ພົມວິຫານ
(1920–1992)
15 สิงหาคม
1991
21 พฤศจิกายน
1992
1 ปี 98 วัน พรรคประชาชนปฏิวัติลาว  
คำไต สีพันดอน
(1991–1998)
3   หนูฮัก พูมสะหวัน
ໜູຮັກ ພູມສະຫວັນ
(1910–2008)
25 พฤศจิกายน
1992
24 กุมภาพันธ์
1998
5 ปี 91 วัน พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
4   คำไต สีพันดอน
ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ
(เกิดใน ค.ศ. 1924)
24 กุมภาพันธ์
1998
8 มิถุนายน
2006
8 ปี 104 วัน พรรคประชาชนปฏิวัติลาว  
สีสะหวาด แก้วบุนพัน
(1998–2001)
 
บุนยัง วอละจิด
(2001–2006)
5   จูมมะลี ไซยะสอน
ຈູມມະລີ ໄຊຍະສອນ
(เกิดใน ค.ศ. 1936)
8 มิถุนายน
2006
20 เมษายน
2016
9 ปี 317 วัน พรรคประชาชนปฏิวัติลาว  
บัวสอน บุบผาวัน
(2006–2010)
 
ทองสิง ทำมะวง
(2010–2016)
6   บุนยัง วอละจิด
ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ
(เกิดใน ค.ศ. 1938)
20 เมษายน
2016
ดำรงตำแหน่ง 4 ปี 273 วัน พรรคประชาชนปฏิวัติลาว  
ทองลุน สีสุลิด
(2016–)


อ้างอิงแก้ไข

 1. (in Japanese)Bouangeun Ounnalath. "Comparison on Salary System for Government between Lao PDR and Japan" (PDF). สืบค้นเมื่อ 2019-07-18.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หมวดที่ 6 ประธานประเทศ

ดูเพิ่มแก้ไข