บัญญัติ 10 ประการ

พระบัญญัติ 10 ประการ[1] หรือ บทบัญญัติ 10 ประการ[2] (อังกฤษ: Ten Commandments; ฮีบรู: עשרת הדיברות; แอราเมอิก: ܥܣܪܐ ܦܘܩܕܢܐ; กรีก: Δέκα εντολές;) คือรายการคำสอนและข้อปฏิบัติตามคัมภีร์ฮีบรู ซึ่งเชื่อว่าพระยาห์เวห์ได้ประทานแก่วงศ์วานอิสราเอล ผ่านทางโมเสส ที่ภูเขาซีนาย บัญญัตินี้สลักไว้บนแผ่นหิน 2 แผ่น บัญญัติ 10 ประการใช้ในศาสนาคริสต์และศาสนายูดาห์

ในภาษายิดดิช ใช้คำว่า Aseret ha-Dvarîm עשרת הדברים ในภาษาฮีบรูและภาษาฮีบรูมิซนะห์ ใช้คำว่า Aseret ha-Dibrot עשרת הדברות ซึ่งทั้งสองคำหมายถึง บัญญัติ 10 ประการ และมีการใช้ในภาษากรีก ซึ่งแปลมาจากภาษาฮีบรูว่า δέκα λόγοι (dekalogoi) หมายถึง คำสิบคำ (the ten words) อีกด้วย

เนื้อหา แก้

ตามคัมภีร์ฮีบรู บัญญัติชุดนี้ปรากฏในหนังสืออพยพและหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ และไม่ได้แบ่งเป็นข้อไว้แต่แรก ในสมัยต่อมาจึงจัดลำดับเป็น 10 ข้อเพื่อความสะดวก อย่างไรก็ตามตำราทางศาสนาคริสต์แต่ละฉบับไล่ลำดับบัญญัติทั้ง 10 ไว้ต่างกัน

ในปัจจุบัน มีการเรียงลำดับบัญญัติ 10 ประการ ไว้ 7 แบบ ดังนี้

รูปแบบ:

บัญญัติสิบประการ
เนื้อหาหลัก อพยพ 20:1-17 เฉลยธรรมบัญญัติ 5:4-21
1 1 (1) เราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า 2 [5] 6 [6]
1 1 2 1 1 1 1 ห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา 3[7] 7[8]
2 2 2 1 1 2 ห้ามทำรูปเคารพสำหรับตน 4–6[9] 8–10[10]
3 3 3 2 2 2 3 ห้ามใช้พระนามพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าไปในทางที่ผิด 7[11] 11[12]
4 4 4 3 3 3 4 จงระลึกถึงวันสะบาโต ถือเป็นวันบริสุทธิ์ 8–11[13] 12–15[14]
5 5 5 4 4 4 5 จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า 12[15] 16[16]
6 7 6 5 5 5 6 ห้ามฆ่าคน 13[17] 17[18]
7 6 7 6 6 6 7 ห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขา 14[19] 18[20]
8 8 8 7 7 7 8 ห้ามลักขโมย 15[21] 19[22]
9 9 9 8 8 8 9 ห้ามเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน 16[23] 20[24]
10 10 10 10 10 9 10 ห้าม​โลภ​ (บ้านเรือนของเพื่อนบ้าน) 17a[25] 21b[26]
10 10 10 9 9 10 10 ห้าม​โลภ​ (ภรรยาของเพื่อนบ้าน) 17b[27] 21a[28]
10 10 10 10 10 10 10 ห้าม​โลภ​ (ทาสทาสีของเขา หรือโค ลาของเขา หรือสิ่งใด ๆ ซึ่งเป็นของของเพื่อนบ้าน) 17c[29] 21c[30]
 • ข้อความจากคัมภีร์ไบเบิลข้างต้น เป็นสำนวนแปลตาม พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011 ของสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ฉบับภาษาไทย แก้

บัญญัติ 10 ประการ ได้แปลเป็นภาษาไทยหลายฉบับ โดยมีสำนวนภาษาและลำดับข้อแตกต่างกันไป ดังนี้

ฉบับลูเทอแรน แก้

ตามหนังสือ "รากฐานมั่นคงแห่งความเชื่อคริสเตียน" ที่สถาบันศาสนศาสตร์ลูเธอร์แรนจัดพิมพ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2537 มีรายละเอียดดังนี้[31]

 1. จงอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา (อย่าทำรูปเคารพสำหรับตน)
 2. จงอย่าออกพระนามของพระเจ้าของเจ้าอย่างไม่สมควร
 3. จงระลึกถึงวันซะบาโต ถือเป็นวันบริสุทธิ์
 4. จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า
 5. จงอย่าฆ่าคน
 6. จงอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา
 7. จงอย่าลักทรัพย์
 8. จงอย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน
 9. จงอย่าโลภครัวเรือนของเพื่อนบ้าน
 10. จงอย่าโลภภรรยาของเพื่อนบ้าน หรือทาสทาสีของเขา หรือ โค ลา ของเขา หรือสิ่งใด ๆ ซึ่งเป็นของเพื่อนบ้าน

ฉบับคาทอลิก แก้

สำหรับสำนวนแปลที่คริสตชนโรมันคาทอลิกในประเทศไทยใช้ในปัจจุบัน ตาม "บทภาวนาของคริสตชน (ฉบับปรับปรุง 2010)" มีดังนี้[32]

เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน
 1. จงนมัสการ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าองค์เดียวของท่าน
 2. จงอย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ
 3. จงอย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์
 4. จงนับถือบิดามารดา
 5. จงอย่าฆ่าคน
 6. จงอย่าผิดประเวณี
 7. จงอย่าลักขโมย
 8. จงอย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น
 9. จงอย่าปลงใจผิดประเวณี
 10. จงอย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่น

ฉบับโปรเตสแตนต์ แก้

สำหรับสำนวนแปลของคริสตชนโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย ตาม "พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011" ของสมาคมพระคริสตธรรมไทย มีรายละเอียดดังนี้[33]

เรา​คือ​ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​เจ้า ผู้​ได้​นำ​เจ้า​ออก​จาก​แผ่น‍ดิน​อียิปต์​คือ​จาก​แดน​ทาส
 1. จงห้าม​มี​พระ‍เจ้า​อื่น‍ใด​นอก‍เหนือ‍จาก​เรา
 2. จงห้าม​ทำ​รูป‍เคารพ​สำหรับ​ตน เป็น​รูป​สิ่ง‍ใด​ซึ่ง​มี​อยู่​ใน​ฟ้า​เบื้อง‍บน หรือ​บน​แผ่น‍ดิน​เบื้อง‍ล่าง หรือ​ใน​น้ำ​ใต้​แผ่น‍ดิน ห้าม​กราบ‍ไหว้​หรือ​ปรน‌นิ‌บัติ​รูป​เหล่า‍นั้น เพราะ​เรา​คือ​ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​เจ้า เป็น​พระ‍เจ้า​ที่​หวง‍แหน ให้​โทษ​ของ​บิดา​ตก‍ทอด​ไป​ถึง​ลูก‍หลาน​ของ​ผู้​ที่​ชัง​เรา​จน‍ถึง​สาม​ชั่ว​สี่​ชั่ว‍อายุ‍คน แต่​แสดง​ความ​รัก‍มั่น‍คง​ต่อ​คน​ที่​รัก​เรา และ​รักษา​บัญญัติ​ของ​เรา​จน‍ถึง​นับ​พัน​ชั่ว‍อายุ‍คน
 3. จงห้าม​ใช้​พระ‍นาม​พระยาห์เวห์พระ‍เจ้า​ของ​เจ้า​ไป​ใน​ทาง​ที่​ผิด เพราะ​ผู้​ที่​ใช้​พระ‍นาม​ของ​พระ‍องค์​ไป​ใน​ทาง​ที่​ผิด​นั้น พระ‍ยาห์‌เวห์​จะ​ทรง​เอา​โทษ
 4. จง​ระลึก‍ถึง​วันสะบาโต ถือ​เป็น​วัน‍บริ‌สุทธิ์ จง​ทำ​งาน​ทั้ง‍สิ้น​ของ​เจ้า​หก​วัน แต่​วัน‍ที่​เจ็ด​นั้น​เป็น​สะ‌บา‌โต​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​เจ้า ใน​วัน‍นั้น​ห้าม​ทำ​งาน​ใดๆ​ไม่​ว่า​เจ้า​เอง หรือ​บุตร‍ชาย​บุตร‍หญิง​ของ​เจ้า หรือ​ทาส​ทาสี​ของ​เจ้า หรือ​สัตว์‍ใช้‍งาน​ของ​เจ้า หรือ​คน‍ต่าง‍ด้าว​ที่​อาศัย​อยู่​ใน​ประตู​เมือง​ของ​เจ้า เพราะ​ใน​หก​วัน​พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​สร้าง​ฟ้า​และ​แผ่น‍ดิน ทะเล และ​สรรพ‍สิ่ง​ซึ่ง​มี​อยู่​ใน​ที่​เหล่า‍นั้น แต่​ใน​วัน‍ที่​เจ็ด​ทรง​พัก เพราะ‍ฉะนั้น​พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​อวย‍พร​วัน‍สะ‌บา‌โต และ​ทรง​ตั้ง​วัน‍นั้น​ไว้​เป็น​วัน‍บริ‌สุทธิ์
 5. จง​ให้​เกียรติ​แก่​บิดา​มารดา​ของ​เจ้า เพื่อ​อายุ​ของ​เจ้า​จะ​ได้​ยืน‍ยาว​บน​แผ่น‍ดิน ซึ่ง​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​เจ้า​ประ‌ทาน​แก่​เจ้า
 6. จงห้าม​ฆ่า​คน
 7. จงห้าม​ล่วง‍ประ‌เวณี​ผัว‍เมีย​เขา
 8. จงห้าม​ลัก‍ขโมย
 9. จงห้าม​เป็น​พยาน‍เท็จใส่‍ร้าย​เพื่อน‍บ้าน
 10. จงห้าม​โลภ​บ้าน‍เรือน​ของ​เพื่อน‍บ้าน ห้าม​โลภ​ภรรยา​ของ​เพื่อน‍บ้าน หรือ​ทาส​ทาสี​ของ​เขา หรือ​โค ลา​ของ​เขา หรือ​สิ่ง‍ใดๆ ซึ่ง​เป็น​ของ​ของ​เพื่อน‍บ้าน

อ้างอิง แก้

 1. อพยพ 34:28, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011, สมาคมพระคริสตธรรมไทย
 2. อพยพ 20 เก็บถาวร 2016-03-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม, คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์
 3. 3.0 3.1 Catechism of the Catholic Church, Can. 2066
 4. Luther's Large Catechism เก็บถาวร 2013-11-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (1529)
 5. “เราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือจากแดนทาส
 6. “‘เราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือออกจากแดนทาส
 7. “ห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา
 8. “‘ห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา
 9. “ห้ามทำรูปเคารพสำหรับตน เป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบน หรือบนแผ่นดินเบื้องล่าง หรือในน้ำใต้แผ่นดิน ห้ามกราบไหว้หรือปรนนิบัติรูปเหล่านั้น เพราะเราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า เป็นพระเจ้าที่หวงแหน ให้โทษของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเราจนถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคน แต่แสดงความรักมั่นคงต่อคนที่รักเรา และรักษาบัญญัติของเราจนถึงนับพันชั่วอายุคน
 10. “‘ห้ามทำรูปเคารพสำหรับตน เป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบน หรือบนแผ่นดินเบื้องล่าง หรือในน้ำใต้แผ่นดิน ห้ามกราบไหว้หรือปรนนิบัติรูปเหล่านั้นเพราะเราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า เป็นพระเจ้าที่หวงแหน ให้โทษของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเราจนถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคน แต่แสดงความรักมั่นคงต่อคนที่รักเรา และรักษาบัญญัติของเราจนถึงนับพันชั่วอายุคน
 11. “ห้ามใช้พระนามพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าไปในทางที่ผิด เพราะผู้ที่ใช้พระนามของพระองค์ไปในทางที่ผิดนั้น พระยาห์เวห์จะทรงเอาโทษ
 12. “‘ห้ามใช้พระนามพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าไปในทางที่ผิด เพราะผู้ที่ใช้พระนามของพระองค์ไปในทางที่ผิดนั้น พระยาห์เวห์จะทรงลงโทษ
 13. “จงระลึกถึงวันสะบาโต ถือเป็นวันบริสุทธิ์ จงทำงานทั้งสิ้นของเจ้าหกวัน แต่วันที่เจ็ดนั้นเป็นสะบาโตแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า ในวันนั้นห้ามทำงานใด ๆ ไม่ว่าเจ้าเอง หรือบุตรชายบุตรหญิงของเจ้า หรือทาสทาสีของเจ้า หรือสัตว์ใช้งานของเจ้า หรือคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้า เพราะในหกวันพระยาห์เวห์ทรงสร้างฟ้าและแผ่นดิน ทะเล และสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้น แต่ในวันที่เจ็ดทรงพัก เพราะฉะนั้นพระยาห์เวห์ทรงอวยพรวันสะบาโต และทรงตั้งวันนั้นไว้เป็นวันบริสุทธิ์
 14. “‘จงรักษาวันสะบาโต ถือเป็นวันบริสุทธิ์ ดังที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาไว้แก่เจ้า จงทำงานทั้งสิ้นของเจ้าหกวัน แต่วันที่เจ็ดนั้นเป็นสะบาโตแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า ในวันนั้นห้ามทำงานใด ๆ ไม่ว่าเจ้าเอง หรือบุตรชายบุตรสาวของเจ้า หรือทาสทาสีของเจ้า หรือโคของเจ้า หรือลาของเจ้า หรือสัตว์ใช้งานของเจ้า หรือแขกที่อยู่ในประตูเมืองของเจ้า เพื่อทาสทาสีของเจ้าจะได้หยุดพักอย่างเจ้า จงระลึกว่าเจ้าเคยเป็นทาสอยู่ในแผ่นดินอียิปต์ และพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าได้นำเจ้าออกมาจากที่นั่น ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และด้วยพระกรที่เหยียดออก ดังนั้นพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าจึงทรงบัญชาให้เจ้ารักษาวันสะบาโต
 15. “จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า เพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนยาวบนแผ่นดิน ซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าประทานแก่เจ้า
 16. “‘จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า ดังที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาเจ้าไว้ เพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนนาน และจะเป็นการดีต่อเจ้าในแผ่นดินซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าประทานแก่เจ้า
 17. “ห้ามฆ่าคน
 18. “‘ห้ามฆ่าคน
 19. “ห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขา
 20. “‘ห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขา
 21. “ห้ามลักขโมย
 22. “‘ห้ามลักขโมย
 23. “ห้ามเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน
 24. “‘ห้ามเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน
 25. “ห้ามโลภบ้านเรือนของเพื่อนบ้าน ห้ามโลภภรรยาของเพื่อนบ้าน
 26. “‘ห้ามละโมบบ้านของเพื่อนบ้าน ไร่นาของเขา
 27. “ห้ามโลภภรรยาของเพื่อนบ้าน
 28. “‘ห้ามโลภภรรยาของเพื่อนบ้าน
 29. “หรือทาสทาสีของเขา หรือโค ลาของเขา หรือสิ่งใดๆ ซึ่งเป็นของของเพื่อนบ้าน”
 30. “หรือทาสของเขา หรือทาสีของเขา โคของเขา หรือลาของเขา หรือสิ่งใด ๆ ซึ่งเป็นของของเพื่อนบ้าน’
 31. "รากฐานมั่นคงแห่งความเชื่อคริสเตียน" (PDF). สถาบันศาสนศาสตร์ลูเธอร์แรน. 1994. สืบค้นเมื่อ 2014-07-31.
 32. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม, บทภาวนาของคริสตชน (ฉบับปรับปรุง 2010) เก็บถาวร 2016-08-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, หน้า 6
 33. อพยพ 20:1-17 และ เฉลยธรรมบัญญัติ 5:6-21, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011, สมาคมพระคริสตธรรมไทย