สมาคมพระคริสตธรรมไทย

สมาคมพระคริสตธรรมไทย (อังกฤษ: Thailand Bible Society) เป็นองค์การทางศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อแปลและแจกจ่ายคัมภีร์ไบเบิลในภาษาไทย สมาคมไบเบิลไทยเป็นสมาชิกของสมาคมพระคริสตธรรม

สมาคมแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2509 และจนถึง พ.ศ. 2548 ได้แจกจ่ายคัมภีร์ไบเบิลไปทั้งหมด 43,740 ตัวอย่าง และพันธสัญญาใหม่ 9,629 ตัวอย่าง[1]

พระคริสตธรรมคัมภีร์ในภาษาไทย แก้

ผลงานในการแปล แก้ไขคำแปล และตีพิมพ์ ของสมาคมพระคริสตธรรมไทย ต่อคัมภีร์ไบเบิล มีดังนี้

 • พระกิตติคุณลูกา ปี ค.ศ. 1834
 • พระกิตติคุณมัทธิว ปี ค.ศ. 1834
 • พระกิตติคุณมัทธิวและพระกิตติคุณลูกา ปี ค.ศ. 1834
 • พระกิตติคุณทั้งสี่เล่ม ปี ค.ศ. 1842
 • พระกิตติคุณทั้งสี่เล่ม ปี ค.ศ. 1850
 • พระกิตติคุณมัทธิว ปี ค.ศ. 1850
 • พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม ปี ค.ศ. 1883
 • พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1940 หรือ พระคัมภีร์คริสเตียน ฉบับแปลโลกใหม่ ปี ค.ศ. 1940
 • พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1971 หรือ TH1971 หรือ THRS (Thai Revised Standard Version) ปี ค.ศ. 1971
 • พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ ประชานิยม ปี ค.ศ. 1984
 • พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 2011 หรือ พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน หรือ THSV (Thai Standard Version) ปี ค.ศ. 2011

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้