สมาคมพระคริสตธรรมไทย

บทความนี้เกี่ยวข้องกับ
ศาสนาคริสต์

Symbol สถานีย่อย

Red Cross of Christianity.png
พระเจ้า
ตรีเอกภาพ :
พระบิดา (พระยาห์เวห์) • พระบุตร (พระเยซู) • พระวิญญาณบริสุทธิ์
ความเชื่อ
พระคริสต์เทววิทยาการตกในบาปความรอดหลักข้อเชื่อของอัครทูตบัญญัติสิบประการบัญญัติเอกพระมหาบัญชา
คัมภีร์
คัมภีร์ไบเบิล :
ภาคพันธสัญญาเดิมภาคพันธสัญญาใหม่ (พระวรสาร)
ประวัติ
ประวัติยุคแรกสภาสังคายนาสากลมหาศาสนเภทสงครามครูเสดการปฏิรูปศาสนา
อัครทูต
ซีโมนเปโตรอันดรูว์ยากอบบุตรเศเบดียอห์นฟีลิปบารโธโลมิวโธมัสมัทธิวยากอบบุตรอัลเฟอัสยูดาซีโมนเศโลเทยูดาสมัทธีอัสเปาโลบารนาบัสยากอบ
นิกาย
ตะวันตก :
โรมันคาทอลิกโปรเตสแตนต์ (เพนเทคอสต์เพรสไบทีเรียนเมทอดิสต์ลูเทอแรนแบปทิสต์ปฏิรูปอนาแบปทิสต์แองกลิคันแอดเวนทิสต์)
ตะวันออก :
ออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์
อตรีเอกภาพนิยม :
พยานพระยะโฮวามอรมอน
พิธีกรรม
พิธีบัพติศมาพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์
สังคมศาสนาคริสต์
โบสถ์คริสต์ปฏิทินวันสำคัญ (สะบาโตอีสเตอร์คริสต์มาส) • บุคคลนักบุญศิลปะสัญลักษณ์ธง
ดูเพิ่มเติม
ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย
คำศัพท์ศาสนาคริสต์
หมวดหมู่ ดูหมวดหมู่

สมาคมพระคริสตธรรมไทย (อังกฤษ: Thailand Bible Society) เป็นองค์การทางศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อแปลและแจกจ่ายคัมภีร์ไบเบิลในภาษาไทย สมาคมไบเบิลไทยเป็นสมาชิกของสหสมาคมพระคริสตธรรม

สมาคมแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2509 และจนถึง พ.ศ. 2548 ได้แจกจ่ายคัมภีร์ไบเบิลไปทั้งหมด 43,740 ตัวอย่าง และพันธสัญญาใหม่ 9,629 ตัวอย่าง[1]

พระคริสตธรรมคัมภีร์ในภาษาไทยแก้ไข

ผลงานในการแปล แก้ไขคำแปล และตีพิมพ์ ของสมาคมพระคริสตธรรมไทย ต่อคัมภีร์ไบเบิล มีดังนี้

 • พระกิตติคุณลูกา ปี ค.ศ.1834
 • พระกิตติคุณมัทธิว ปี ค.ศ.1834
 • พระกิตติคุณมัทธิวและพระกิตติคุณลูกา ปี ค.ศ.1834
 • พระกิตติคุณทั้งสี่เล่ม ปี ค.ศ.1842
 • พระกิตติคุณทั้งสี่เล่ม ปี ค.ศ.1850
 • พระกิตติคุณมัทธิว ปี ค.ศ.1850
 • พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม ปี ค.ศ.1883
 • พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1940 หรือ พระคัมภีร์คริสเตียน ฉบับแปลโลกใหม่ ปี ค.ศ.1940
 • พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1971 หรือ TH1971 หรือ THRS (Thai Revised Standard Version) ปี ค.ศ.1971
 • พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ ประชานิยม ปี ค.ศ.1984
 • พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 2011 หรือ พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน หรือ THSV (Thai Standard Version) ปี ค.ศ.2011

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข