ห้ามเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน

บทความนี้เกี่ยวข้องกับ
บัญญัติ 10 ประการ
บัญญัติสิบประการภาษาฮีบรู
บทบัญญัติ
เราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า
ห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา
ห้ามทำรูปเคารพสำหรับตน
ห้ามใช้พระนามพระเจ้าของเจ้าไปในทางที่ผิด
จงระลึกถึงวันสะบาโต
จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า
ห้ามฆ่าคน
ห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขา
ห้ามลักขโมย
ห้ามเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน
ห้าม​โลภ​
บทความที่เกี่ยวข้อง
แผ่นศิลาพระโอวาท
ถ้อย‍คำ​แห่ง​พันธ‌สัญญา
หีบแห่งพันธสัญญา
ทรรศนะคาทอลิกต่อบัญญัติสิบประการ
พระ‍บัญญัติ​ข้อ​ที่​สำคัญ​ที่​สุด

ห้ามเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน[1][2] หรือ อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น[3] (อังกฤษ: Thou shalt not bear false witness against thy neighbour) เป็นหนึ่งในข้อบทบัญญัติสิบประการ ซึ่งพระยาห์เวห์ได้ประทานให้กับชนชาติอิสราเอลผ่านทางโมเสส ซึ่งเป็นบัญญัติข้อที่ 8 ของการจัดรูปแบบพระบัญญัติแบบออกัสตินแห่งฮิปโป แบบคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก และแบบลูเทอแรน และเป็นบัญญัติข้อที่ 9 ของการจัดรูปแบบพระบัญญัติแบบเซปตัวจินต์ แบบไฟโล แบบทาลมุด และแบบคริสตจักรปฏิรูป

บัญญัติข้อนี้มีบันทึกในหนังสืออพยพ 20:16 และหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 5:20 ในคัมภีร์ฮีบรูหมวดโทราห์ของศาสนายูดาห์ และในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมของศาสนาคริสต์

ห้ามเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน

— หนังสืออพยพ 20:16

เนื้อหาแก้ไข

ห้ามเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน บัญญัติข้อนี้เป็นข้อที่เก้าที่ปกป้องชื่อเสียงของผู้อื่น อย่าให้ใครกล่าวความเท็จเกี่ยวกับอุปนิสัยหรือการกระทำของใครก็ตาม เราต้องกล่าวถึงทุกคนด้วยความยุติธรรมและเที่ยงธรรม[4][5][6] บัญญัติข้อนี้รวมถึงการพูดโกหกโดยทั่วไปด้วย[7][8][9]

อ้างอิงแก้ไข

  1. หนังสืออพยพ 20:16, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  2. หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 5:20, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  3. อพยพ 20, พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม, คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์
  4. หนังสือเลวีนิติ 19:16, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  5. พระวรสารนักบุญยอห์น 8:44, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  6. จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 2 12:20, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  7. หนังสือเลวีนิติ 6:2-3, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  8. หนังสือสุภาษิต 14:5, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  9. จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโคโลสี 3:9, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011