ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3304

ถนนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3304 สายบ้านโพธิ์–แปลงยาว เป็นทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมระหว่างอำเภอบ้านโพธิ์ ช่วงถนนเทศบาล 3122 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 โดยเริ่มต้นจากอำเภอบ้านโพธิ์ และสิ้นสุดที่อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3304
บ้านโพธิ์–แปลงยาว
แผนที่
แนวเส้นทาง
Thailand Route 3304 (2).jpg
เส้นทางช่วงที่เป็นพื้นผิวคอนกรีตอัดแรงขนาด 4 ช่องจราจร
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว20.279 กิโลเมตร (12.601 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อพ.ศ. 2516–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตกถนนเทศบาล 3122 ใน อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
 
ปลายทางทิศตะวันออก แยกวังเย็น ใน อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ประวัติ แก้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3304 แต่เดิมเป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งกรมทางหลวงได้รับมอบเส้นทางมาจากจังหวัดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2516 โดยสภาพสายทางขณะนั้นเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร ประกอบกับคูระบายน้ำทั้งสองฝั่งขนานไปกับถนนสำหรับระบายน้ำของกรมชลประทาน ตัวถนนซึ่งอยู่ตรงกลางจึงมีลักษณะเป็นคันดินถมและมีการก่อสร้างถนนขึ้นมาบนคันดิน ซึ่งขณะรับมอบนั้นถนนยังไม่ถูกกำหนดหมายเลขประจำเส้นทาง กรมทางหลวงได้กำหนดหมายเลขสายทางให้เมื่อ พ.ศ. 2529 ในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระบบหมายเลขทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงจังหวัด และใช้ชื่อทางหลวงว่า แยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนนท์) – แหลมประดู่ มีระยะสายทางเชื่อมโยงระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 เท่านั้น[1]

 
ศาลาริมทางและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3304 (แนวขวา) ในปี พ.ศ. 2557

ต่อมาได้มีการยกเลิก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3122 (ดอนสีนนท์–บ้านโพธิ์) ซึ่งแต่เดิมเป็นทางหลวงสายหลักที่เข้าสู่ตัวเมืองอำเภอบ้านโพธิ์ผ่านทางถนนศุขประยูรส่วนที่บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3304 ซึ่งปรากฏในเอกสารประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลบ้านโพธิ์ในชื่อ ทางหลวงจังหวัดสาย อ.บ้านโพธิ์–ดอนสีนนท์ เมื่อ พ.ศ. 2500[2] และได้รับการกำหนดหมายเลขทางหลวงเมื่อ พ.ศ. 2509[3] ปรากฏอยู่ในบัญชีแนบท้ายทางหลวงแผ่นดินตามประกาศในแต่ละปีจนถึงฉบับสุดท้ายใน พ.ศ. 2554 และถูกถอดออกจากประกาศปี พ.ศ. 2564 ส่งผลให้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3122 ไม่ใช่ทางหลวงแผ่นดินอีกต่อไป[4] ซึ่งเส้นทางส่วนหนึ่งในเขตของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ได้ถ่ายโอนให้เทศบาลดูแลเป็นถนนท้องถิ่น ส่วนนอกเขตเทศบาลได้ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3304 ที่แต่เดิมก่อนประกาศปี พ.ศ. 2564 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3304 ใช้ชื่อทางหลวงว่า แยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนนท์) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (แปลงยาว) หลังจากปี พ.ศ. 2564 ได้เปลี่ยนชื่อทางหลวงเป็น บ้านโพธิ์–แปลงยาว[4] ซึ่งเป็นการควบจุดเริ่มต้นเดิมของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3122 เดิมในอำเภอบ้านโพธิ์ รวมกับปลายทางเดิมของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3304 ในอำเภอแปลงยาว รวมถึงเลื่อนการนับหลักกิโลเมตรที่ 0 จากเดิมเริ่มต้นที่แยกดอนสีนนท์ ไปเริ่มต้นที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3122 เดิม บริเวณจุดบรรจบกับถนนท้องถิ่นของเทศบาล[a]

ในปี พ.ศ. 2559 กรมทางหลวงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบริเวณช่วงทางหลวงหมายเลข 3122 เดิม ช่วงที่ตัดกับทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออกขนาด 4 ช่องจราจรสวนทางกัน แทนที่จุดตัดทางรถไฟระดับพื้นดิน โดยก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ด้วยวงเงินงบประมาณ 154 ล้านบาท[5]

แต่เดิมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3304 เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรสวนกัน พื้นผิวแอสฟอลต์คอนกรีต ต่อมาเนื่องจากทั้งโครงสร้างของตัวถนนที่แต่เดิมมีการก่อสร้างบนโครงสร้างที่ไม่แข็งแรง[6] ประกอบกับเส้นทางประสบปัญหาน้ำท่วมขัง[7] และมีรถบรรทุกน้ำหนักเกินที่กำหนดใช้เส้นทางอยู่เป็นประจำ[8] ทำให้สภาพถนนชำรุดทรุดโทรมจนประชาชนในพื้นที่ออกมาร้องเรียนให้หน่วยงานรัฐเข้ามาดำเนินการแก้ไข จึงได้มีการดำเนินการเข้ามาซ่อมแซมและเสนอเพื่อขอปรับปรุงเส้นทางทั้งเส้น พร้อมทั้งเสนอแผนในการก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4[6]

ในปี พ.ศ. 2562 กรมทางหลวงได้ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3304 ระยะทาง 20.260 กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 ระหว่าง กม.0+800 ถึง กม.12+000 และตอนที่ 2 ระหว่าง กม. 12+000 ถึง กม. 20+260[9] แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2565[5] โดยขยายเป็นเขตทางหลวงแบบมาตรฐานทางชั้นพิเศษ พร้อมกับสะพานข้ามคลองและทางแยก ศาลาพักผู้โดยสาร และจุดกลับรถ งบประมาณ 1,195,943,000 บาท[9]

รายละเอียดเส้นทาง แก้

 
สะพานข้ามคลองชลประทานขนาด 2 ช่องจราจร ทอดข้ามคลองชลประทานและถนนเลียบคลองชลประทาน

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3304 เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจรสวนกัน พื้นผิวแบบแอสฟอลต์คอนกรีต (ช่วงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3122 เดิม) และคอนกรีตอัดแรง (ช่วงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3304 เดิม) แบ่งช่องจราจรด้วยเกาะกลางแบบแบร์ริเออร์ ถนนมีช่องจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.5 เมตร ระยะทาง 20.279 กิโลเมตร[9] เป็นถนนสายรองที่มีความสำคัญในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในด้านของการขนส่งและระบบโลจิสติกในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว[1] และเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญหลายแห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบางปะกง อำเภอบ้านโพธิ์ และอำเภอแปลงยาว[10] โดยมีปริมาณการจราจรเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2562 อยู่ในช่วง 20,001–40,000 คันต่อวัน[11]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3304 มีจุดเริ่มต้นในพื้นที่อำเภอบ้านโพธิ์ บริเวณรอยต่อระหว่างในเขตเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์และนอกเขตเทศบาล ต่อเนื่องมายังพื้นที่ของตำบลหนองตีนนก ข้ามคลองส่งน้ำชลประทาน และทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออกตัดกับถนนศุขประยูร ผ่านตำบลดอนสีนนท์ ตำบลคลองขุด[10] และเข้าสู่พื้นที่ตำบลสิบเอ็ดศอก ต่อเนื่องไปยังตำบลแหลมประดู่ ระยะทางประมาณ 8 กิโมเมตร[12] และเข้าสู่พื้นที่วังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทางประมาณ 2.7 กิโลเมตร บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331[13] และสามารถตรงต่อไปยังทางหลวงชนบท ฉช.3013 ได้

รายชื่อทางแยก แก้

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3304 ทิศทาง: บ้านโพธิ์–แปลงยาว
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  บ้านโพธิ์–แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ 0+000 เชื่อมต่อจาก: ถนนเทศบาล 3122 ดอนสีนนท์–บ้านโพธิ์ จาก     ถนนสิริโสธร
0+880 ไม่มี ซอยวัดอินทาราม ไปวัดอินทาราม (ทด)
1+200 ซอยดอนสีนนท์ ซอย 2 ไปบ้านดอนสีนนท์ ไม่มี
2+050   ถนนเลียบคลองชลประทาน เข้าเมืองฉะเชิงเทรา   ถนนเลียบคลองชลประทาน ไปอำเภอบางปะกง
2+050
2+250
สะพาน ข้ามคลองชลประทาน
สะพาน ข้ามทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก
2+975 แยกดอนสีนนท์   ถนนศุขประยูร ไปเข้าเมืองฉะเชิงเทรา   ถนนศุขประยูร ไปอำเภอพนัสนิคม
4+243.264 สะพาน ข้ามคลองสามกอ
4+378 ไม่มี ถนนสายสามกอ–โคกพนมดี ไปวัดสมานสามัคคี
ถนนสามกอ–ดอนอ้ายแขม ไปวัดสามกอ ไม่มี
ไม่มี   ทางหลวงท้องถิ่น ฉช.ถ 1-0020 ไปวัดพนมพนาวาส
14+600   ถนนเลียบคลองชลประทาน ไปอำเภอแปลงยาว   ถนนเลียบคลองชลประทาน ไปอำเภอพนัสนิคม
สะพาน ข้ามคลองชลประทาน
แปลงยาว 20+279 แยกวังเย็น     ทล.331 ไปอำเภอกบินทร์บุรี     ทล.331 ไปอำเภอสัตหีบ
ตรงไป:   ทางหลวงชนบท ฉช.3013 ไปบ้านหนองน้ำกิน
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

เขตการควบคุม แก้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3304 แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 1 ตอน ได้แก่

ช่วงที่ ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง จังหวัด
1 0100 บ้านโพธิ์–แปลงยาว 0+000–20+279 20.279 หมวดทางหลวงสิบเอ็ดศอก แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
รวม 1 ตอนควบคุม รวมระยะทาง 20.279 กม.

สถานที่สำคัญ แก้

หมายเหตุ แก้

 1. จากข้อมูลภาพถ่ายของ กูเกิล สตรีตวิว เปรียบเทียบหลักกิโลเมตรบริเวณแยกดอนสีนนท์ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 และเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 และในระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระบบหมายเลขทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๙. เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๘๕ ง, ๕ พ.ค. ๒๕๓๐. หน้า ๓๐๔๔
 2. ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา. เล่ม ๗๔ ตอนที่ ๔ ง, ๗ ม.ค. ๒๕๐๐. หน้า ๗
 3. ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระบบหมายเลขทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๙. เล่ม ๘๓ ตอนที่ ๕๗ ง, ๕ ก.ค. ๒๕๐๙. หน้า ๒๑๔๘
 4. 4.0 4.1 ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ระบบหมายเลขทางหลวงพิเศษ ทางหลวงสัมปทาน และทางหลวงแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๔. เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๔๕ ง, ๑ ก.ค. ๒๕๖๔. หน้า ๑
 5. 5.0 5.1 "ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2565)" (PDF). สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร. p. 34.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)[ลิงก์เสีย]
 6. 6.0 6.1 "แขวงการทางแปดริ้วแจงหลังถนน 3304 ถูกชาวบ้านร้องถนนพังบ่อย". mgronline.com. 2016-02-26.
 7. "กรมทางหลวงฯแนะเลี่ยงทางหลวง3304 จ.ฉะเชิงเทรา เหตุน้ำสูง10ซม.-ถนนชำรุด". ryt9.com.
 8. "3 หน่วยงานยกเครื่องชั่งลอย ปราบบรรทุกหนักเกิน หลังทนเสียงร้องชาวบ้านไม่ไหว". mgronline.com. 2013-05-23.
 9. 9.0 9.1 9.2 "เสร็จแล้วขยาย 4 เลน! ทล.3304 (ดอนสีนนท์) -แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 20 กม.รองรับจราจร "อีอีซี"". mgronline.com. 2022-02-14.
 10. 10.0 10.1 "ชาวบ้านโพธิ์โวย ทางหลวงแผ่นดินเมืองแปดริ้วพังนาน 6 ปี ไร้คนเหลียวแล". mgronline.com. 2016-01-24.
 11. "แผนที่แสดงปริมาณการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินประจำปี 2562" (PDF). bhs.doh.go.th.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 12. "ข้อมูลทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่". www.lampradoo.go.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-22. สืบค้นเมื่อ 2023-06-13.
 13. "เทศบาลตำบลวังเย็น ( ทต.วังเย็น ) อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา". wangyencity.go.th (ภาษาอังกฤษ).
 14. "วัดดอนสีนนท์". e-service.dra.go.th.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้