ตำบลเวียง (อำเภอเทิง)

ตำบลในอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ตำบลเวียง

ตำบลเวียง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 25 หมู่บ้าน และเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการหลายแห่งของอำเภอเทิง

ประวัติแก้ไข

ตำบลเวียงเดิมเป็นเมือง ๆ หนึ่ง ขึ้นตรงต่อ จ.น่าน เมื่อปี พ.ศ. 2444 ขณะนั้นเรียกตำบลว่าแคว่น และตำบลเวียงเรียกว่า "แคว่นเวียง" ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 จึงได้แยกการปกครองออกมาจาก จ.น่าน ขึ้นตรงต่อ จ.เชียงราย ใช้ชื่อว่า อ.เทิง ครั้งแรก ต.เวียงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน โดยในปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 25 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบลแก้ไข

อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเทิงประมาณ 1 กม อยู่ห่างจาก จ.เชียงราย 63 กม.พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีน้ำแม่ลาวและน้ำแม่อิงไหลผ่าน และมีภูเขาบางส่วน


อาณาเขตตำบลแก้ไข

หมู่บ้านในการปกครองแก้ไข

สถานที่ราชการที่สำคัญในตำบลแก้ไข

 • ที่ว่าการอำเภอเทิง
 • โรงพยาบาลเทิง
 • สถานีตำรวจภูธรเทิง
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทิง
 • ศาลจังหวัดเทิง
 • สำนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดเทิง
 • เรือนจำอำเภอเทิง
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงราย เขตที่ ๔
 • ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
 • สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเทิง
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
 • สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง
 • สำนักงานพัฒนาการอำเภอเทิง
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง
 • หน่วยสัสดีอำเภอเทิง
 • ศูนย์ปฏิบัติการปศุสัตว์เทิง
 • สำนักงานป่าไม้จังหวัดเชียงรายประจำอำเภอเทิง
 • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเทิง
 • สำนักงานผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอเทิง
 • สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย (สาขาเทิง )

รัฐวิสาหกิจที่สำคัญแก้ไข

ธนาคารแก้ไข

วัดในเขตตำบลแก้ไข

สถานศึกษาในเขตตำบลเวียงแก้ไข

ประชากรแก้ไข

จำนวนประชากรทั้งสิ้น 14,106 คน เป็นประชากรชาย จำนวน 7,052 คน และประชากรหญิง จำนวน 7,054 คน และจำนวนหลังคาเรือน 4,892 หลังคาเรือน

อาชีพแก้ไข

อาชีพหลักของประชากรในเขตตำบลเวียง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม อาทิ การทำนา การทำสวน การทำไร่ การทำการประมง นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพทางด้านพาณิชยกรรม อาทิ การค้าขาย การบริการ และยังประกอบอาชีพรับจ้าง ประกอบกิจการอุตสาหกรรมครัวเรือน รับราชการ

ทรัพยากรธรรมชาติแก้ไข

 • ทรัพยากรป่าไม้

พื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ป่าดอยทา ป่าห้วยไคร้

 • ทรัพยากรน้ำ

แม่น้ำสำคัญ ได้แก่ น้ำแม่ลาว น้ำแม่อิง

 • ทรัพยากรดิน

ดินมีลักษณะเป็นดินร่วน เหมาะสำหรับทำการเกษตร

อ้างอิงแก้ไข