วิทยาลัยการอาชีพเทิง

วิทยาลัยเทคนิคเทิง ตั้งอยู่เลขที่ 191 หมู่ 15 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 บนที่ดินสาธารณประโยชน์ของสภาตำบลเวียงและที่ดินราชพัสดุโรงเรียนเทิง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ มีพื้นที่รวม ประมาณ 50 ไร่ สถานศึกษาแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคม โดยได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในขณะนั้น ข้าราชการครู ข้าราชการบำนาญ ผู้ประกอบการ หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ในการประสานงานในการจัดตั้งและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และหลักสูตรระยะสั้นอื่น ๆ

วิทยาลัยเทคนิคเทิง
Thoeng Technical College
ข้อมูล
ชื่ออื่นวก.เทิง TICE
ประเภทวิทยาลัยเทคนิค สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
คำขวัญเรียนดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำด้านอาชีพ
สถาปนา13 กรกฎาคม พ.ศ. 2536
สีฟ้า-เขียว
เว็บไซต์http://www.tice.ac.th/

สาขาวิชาที่เปิดสอน แก้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แก้

สาขาบริหารธุรกิจ
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาช่างอุตสาหกรรม
 • สาขาช่างยนต์
 • สาขาช่างก่อสร้าง
 • สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาช่างกลโรงงาน
 • สาขาช่างเชื่อมโลหะ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แก้

สาขาบริหารธุรกิจ
 • การบัญชี
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาช่างอุตสาหกรรม
 • สาขาช่างยนต์
 • สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ระเบียงภาพ แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้