ฉบับร่าง:ตำบลหัวทะเล (อำเภอบำเหน็จณรงค์)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
ประเทศ ไทย
จังหวัดชัยภูมิ
อำเภอบำเหน็จณรงค์
ตำบลหัวทะเล (ทั้งตำบล)
การปกครอง
 • นายกสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา
พื้นที่
 • ทั้งหมด50.97 ตร.กม. (19.68 ตร.ไมล์)
รหัส อปท.2643
ที่อยู่ที่ทำการเลขที่ 32 หมู่ที่ 10 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36220
เว็บไซต์[1]
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

อาณาเขต

แก้
 • ทิศเหนือ ติดกับตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์
 • ทิศใต้ ติดกับตำบลหนองกาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 • ทิศตะวันออก ติดกับตำบลบ้านแปลง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 • ทิศตะวันตก ติดกับตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์

ประวัติ

แก้

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้มีการปฏิรูปการปกครองแบบใหม่ จากเป็นหัวเมืองชั้นนอก ได้แก่ มณฑล จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ในเขตท้องที่เมืองบำเหน็จณรงค์นั้น ได้ถูกยุบลงเป็นอำเภอในเขตปกครองจังหวัดชัยภูมิ คือ อำเภอบำเหน็จณรงค์

ในเวลาต่อมาได้ลดสถานะเป็น ตำบลบ้านชวน เมื่อ พ.ศ. 2446 แล้วได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอชื่อว่า "กิ่งอำเภอบำเหน็จณรงค์" โดยขึ้นต่อกัน อำเภอจัตุรัส ตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภอขึ้นที่ ชุมชนบ้านชวน แต่ได้กลับมาใช้ชื่อ "กิ่งอำเภอบ้านชวน" อีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2448 และกลับมาใช้ชื่อ "กิ่งอำเภอบำเหน็จณรงค์" อีกครั้งเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2482 หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2499 ได้ยกฐานะเป็นอำเภอบำเหน็จณรงค์

สำหรับตำบลหัวทะเลนั้น ได้จัดตั้งขึ้น เมือ่วันที่ 26 ตุลาคม 2514 โดยแยกการปกครองออกจากหมู่ที่ 1,6,7,8 และหมู่ 11-13 ของตำบลบ้านตาล รวม 7 หมู่บ้าน ต่อมาได้แยกจัดตั้งอีก 5 หมู่บ้าน รวม 12 หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ได้ยกฐานะจาก สภาตำบลหัวทะเล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 โดยมีพื้นที่ครอบคลุมตำบลหัวทะเลทั้งตำบล [1]

การปกครอง

แก้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชวน มีเขตปกครองครอบคลุมพื้นที่ของตำบลบ้านชวนทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน ได้แก่  

 • หมู่ที่ 1 บ้านหัวทะเล
 • หมู่ที่ 2 บ้านหัวสระ
 • หมู่ที่ 3 บ้านกุ่ม
 • หมู่ที่ 4 บ้านหนองประดู่
 • หมู่ที่ 5 บ้านเขาดิน
 • หมู่ที่ 6 บ้านโคกแสว
 • หมู่ที่ 7 บ้านหนองดง
 • หมู่ที่ 8 บ้านเก่า
 • หมู่ที่ 9 บ้านโนนสังข์
 • หมู่ที่ 10 บ้านหัวสะพาน
 • หมู่ที่ 11 บ้านหัวทะเล
 • หมูที่ 12 บ้านหัวสระใหม่

สถานศึกษา

แก้

เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลมีสถานศึกษาทั้งสิ้น 7 แห่ง

แยกเป็นระดับก่อนวัยเรียน 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ระดับประถมศึกษา 6 แห่ง คือ

 • โรงเรียนหัวสระวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกุ่ม (คุรุประชาสามัคคี)
 • โรงเรียนบ้านหนองประดู่
 • โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์
 • โรงเรียนบ้านโคกแสว
 • โรงเรียนบ้านหนองดง

และโรงเรียนมัธยม(ขยายโอกาส) 1 แห่ง คือ โรงเรียนหัวสระวิทยา

สาธารณสุข

แก้

เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งสิ้น 2 แห่ง ได้แก่

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทะเล
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน

บริษัทและโรงงานอุตสาหกรรม

แก้

เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลมีบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 4 แห่ง ได้แก่

 1. บริษัท อาเซียนโปแตซชัยภูมิ จำกัด(มหาชน)
 2. บริษัท สยามโซล่าร์เจนเนอเรชั่น จำกัด
 3. บริษัท บางจาก โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (ชัยภูมิ1) จำกัด
 4. บริษัท โรงงานน้ำตาลระยอง จำกัด

อ้างอิง

แก้

หมวดหมู่:อำเภอบำเหน็จณรงค์