เทศบาลตำบลคอนสาร

เทศบาลตำบลในอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ประเทศไทย

คอนสาร เป็นเทศบาลตำบลในอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เป็นเทศบาลขนาดเล็ก ที่ยกฐานะมาจากสุขาภิบาลตำบลคอนสาร ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 16 ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นไป

เทศบาลตำบลคอนสาร
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลคอนสาร
ตรา
คำขวัญ: 
เทศบาลตำบลคอนสาร มุ่งสู่มาตรฐานสากล ชุมชนมีความสุข
ประเทศ ไทย
จังหวัดชัยภูมิ
อำเภอคอนสาร
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีกิตติ ภูมิคอนสาร
พื้นที่
 • ทั้งหมด8.960 ตร.กม. (3.459 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2565)[1]
 • ทั้งหมด4,165 คน
 • ความหนาแน่น464.84 คน/ตร.กม. (1,203.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05361302
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร เลขที่ 44 หมู่ 2 ถนนเทศบาล 10 ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180
โทรศัพท์044-876688
โทรสาร044-876688
เว็บไซต์www.tessabankhonsan.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

เทศบาลตำบลคอนสาร ตั้งอยู่เลขที่ 44 หมู่ที่ 2 ถนนเทศบาล 10 ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ทั้งหมด 8.96 ตารางกิโลเมตร เทศบาลตำบลคอนสารครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล 8 หมู่บ้าน โดยอยู่ในเขต เทศบาลเต็มพื้นที่ จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลคอนสาร หมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน และตำบลดงบัง มีหมู่ที่ 2 บ้านดงบังเหนือ เทศบาลตำบลคอนสารอยู่ห่างจากจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 120 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.คอนสาร
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.ดงบัง และ อบต.คอนสาร
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.ดงบัง
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.คอนสาร และ อบต.ทุ่งนาเลา

ภูมิศาสตร์ แก้

ภูมิประเทศ แก้

ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลคอนสาร เป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึงเป็นบางส่วน โดยเฉพาะหมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน, หมู่ที่ 3 บ้านหัวนาม่วง, หมู่ที่ 7 บ้านนาโปร่ง ตำบลคอนสาร และหมู่ที่ 2 บ้านดงบังเหนือ ตำบลดงบัง

ภูมิอากาศ แก้

ลักษณะภูมิอากาศ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ

 • ฤดูร้อน ริ่มเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศแห้งร้อนจัด โดยเฉพาะปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุดอยู่ช่วงระหว่าง 38 - 42 องศาเซลเซียส
 • ฤดูฝน เริ่มเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป และจะมีฝนตกถี่ขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคมถึง เดือนกันยายน เมื่อกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปฝนจะเริ่มซาลง ช่วงฤดูฝนจะนานประมาณ 5 เดือน
 • ฤดูหนาว เริ่มเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็นและหนาวจัดเป็นบางครั้ง โดยมีอุณหภูมิลดลงอยู่ระหว่าง 4 - 6 องศาเซลเซียส โดยมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือน

อาชีพและสังคม แก้

อาชีพของประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ทำการเกษตร เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพในด้านการค้าขายและอื่นๆ การเกษตร ส่วนใหญ่ทำนา ทำสวน ผลผลิตที่ได้คือ ข้าวเหนียว ข้าวจ้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพด พริก มะพร้าว หมาก พลูและพืชอื่น ๆ

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลคอนสาร มีการตั้งบ้านเรือนตามเส้นทางคมนาคมหรือตามถนนที่ผ่านในพื้นที่หมู่บ้านต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล นอกจากนี้ยังมีการตั้งบ้านเรือนเป็นชุมชนหนาแน่นใกล้วัด โรงเรียนและตลาดสด ลักษณะความเป็นอยู่ของชุมชนเป็นแบบชนบท คือจะอยู่แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ 1 นับถือศาสนาอื่น ๆ

การปกครอง แก้

เทศบาลตำบลคอนสาร แบ่งการปกครองออกเป็น 21 ชุมชน ครอบคลุมบางส่วนของตำบลคอนสารและตำบลดงบัง ดังนี้

 • ชุมชนที่ 1 ชุมชนบ้านกลาง        
 • ชุมชมที่ 2 ชุมชนโคกประปา        
 • ชุมชนที่ 3 ชุมชนนาเขินเหนือ          
 • ชุมชนที่ 4 ชุมชนนาเขินใต้
 • ชุมชนที่ 5 ชุมชนโคกสะอาด      
 • ชุมชนที่ 6 ชุมชนสินน้ำ              
 • ชุมชนที่ 7 ชุมชนวัดสวนหมาก          
 • ชุมชนที่ 8 ชุมชนตลาดใหม่พัฒนา
 • ชุมชนที่ 9 ชุมชนสภอ.คอนสาร
 • ชุมชนที่ 10 ชุมชนวัดป่าเรไร      
 • ชุมชนที่ 11 ชุมชนสดใสร่วมใจพัฒนา  
 • ชุมชนที่ 12 ชุมชนปู่หล้าสามัคคี 
 • ชุมชนที่ 13 ชุมชนสี่แยกร่มม่วง  
 • ชุมชนที่ 14 ชุมชนธารธารา        
 • ชุมชนที่ 15 ชุมชนนาโปร่งร่วมใจ      
 • ชุมชนที่ 16 ชุมชนตาลเดี่ยว
 • ชุมชนที่ 17 ชุมชนรวมใจสามัคคี
 • ชุมชนที่ 18 ชุมชนสองฝั่งสามัคคี
 • ชุมชนที่ 19 ชุมชนสมบูรณ์พัฒนา      
 • ชุมชนที่ 20 ชุมชนน้ำพุ-ฝายดินสอ
 • ชุมชนที่ 21 ชุมชนโรงเรียนบ้านฝายดินสอ  

สถาบันและองค์กรทางศาสนา แก้

ประชากรส่วนใหญ่ เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 และนับถือศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 1

 • วัด
  • วัดเจดีย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน
  • วัดสวนหมาก ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านคอนสาร
  • วัดป่าเรไร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านคอนสาร
  • วัดรัฐถิวัลย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านนาโปร่ง
  • วัดโคกก่องวราราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านดงบังเหนือ
  • วัดราษฎร์สามัคคี ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านฝายดินสอ
 • อนุสาวรีย์
  • อนุสาวรีย์หมื่นอร่ามคำแหง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน มีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่
 • ศาลเจ้า
  • ศาลเจ้าเทพารักษ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน
  • ศาลปู่หล้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านหัวนาม่วง
 • ที่สาธารณะ
  • ที่สาธารณะป่าช้าหนองหญ้าปล้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน
  • ที่สาธารณะป่าช้าดงบัง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน

การศึกษา แก้

การศึกษาในระบบ เทศบาลตำบลคอนสาร มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

 • โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคอนสาร จำนวน 1 แห่ง

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคอนสาร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 1 แห่ง

ประเพณี แก้

ประเพณีของเทศบาลตำบลคอนสารที่สำคัญ มีดังนี้

 • ประเพณีบุญเดือน 3 และวันมาฆบูชา ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ มีการแห่พระ การสะเดาะเคราะห์ ทำบุญตักบาตร
 • ประเพณีบุญเดือน 4 ประมาณเดือนมีนาคม มีการเล่นสะบ้า ขอพรจากผู้เฒ่าผู้แก่ มีการประกวดข้าวตอกข้าวเฮียงเม็ด (ข้าวเรียงเม็ด) ประกวดคั่วเนื้อคั่วปลา ประกวดการแต่งตัวแบบไทคอนสาร
 • ประเพณีบุญเดือน 6 ประมาณเดือนพฤษภาคม มีการแห่ตลก (แซสบุญเดือน 6) การเล่นตลก การแห่และจุดบั้งไฟ การไหว้ศาลเจ้า
 • ประเพณีออกพรรษา ประมาณเดือนตุลาคม มีการทำบุญตักบาตรที่วัด
 • ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายน มีการลอยกระทง ประกวดนางนพมาศ

อ้างอิง แก้