โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร

(เปลี่ยนทางจาก โรงเรียนเขลางค์นคร)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร เดิมชื่อ โรงเรียนเขลางค์นคร ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เป็นมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ แบบสหศึกษา เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ถือกำเนิดจากความต้องการการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาสายสามัญในเขตเมืองลำปาง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
TRIAM UDOM SUKSA PATTANAKARN KHELANGNAKORN SCHOOL
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นต.อ.พ.ข.น. / TUP-KLN
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล -โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
คำขวัญปรัชญา
ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
คติพจน์
สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
ความพร้อมเพียงแห่งหมู่ ทำให้เกิดสุข
สถาปนาโรงเรียนเขลางค์นคร
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 (50 ปี) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 (9 ปี)
ผู้ก่อตั้งกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1052500516
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายสุมล สัญญเดช
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
จำนวนนักเรียน1,133 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)[1]
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
จีน ภาษาจีน
สี███ ███ ชมพู - น้ำเงิน
เพลงมาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เว็บไซต์http://www.tup-kln.ac.th/

โรงเรียนเขลางค์นคร ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนเขลางค์นคร เป็น “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร” และได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ “พระเกี้ยว” เป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในลำดับที่ 14 [2]

ประวัติโรงเรียน แก้

ยุคเขลางค์นคร แก้

 • ในปีพุทธศักราช 2514 – 2516 ชาวลำปางและนักเรียนตื่นตัวทางการศึกษาอย่างมากมีการขอให้ทางราชการจัดตั้งโรงเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ รองรับนักเรียนและเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพระดับจังหวัดอีกโรงเรียนหนึ่ง เพิ่มจากที่มีอยู่คือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยและโรงเรียนลำปางกัลยาณี ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมสายสามัญขนาดใหญ่ประจำจังหวัดลำปาง ทั้งสองโรงเรียนเปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ไม่สามารถรับนักเรียนในจังหวัดลำปางเข้าเรียนได้หมดตามความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง ต้องเดินทางไปหาที่เรียนในต่างอำเภอและต่างจังหวัดสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ปกครองยิ่งนักความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะจัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยเฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลายจึงเกิดขึ้น
 • จังหวัดลำปางจึงได้นำเสนอความคิดนี้ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ และทางจังหวัดลำปางก็ได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง จัดเตรียมหาที่ดินที่จะใช้เป็นที่ก่อตั้งโรงเรียน ในที่สุดก็ได้ ณ หมู่บ้านน้ำโท้ง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นป่าเตรียมสงวนของกรมป่าไม้ จำนวน 522 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา ห่างจากศาลากลางจังหวัด 9 กิโลเมตร
 • วันที่ 7 ตุลาคม 2519 ได้แบ่งที่ดินเพื่อสร้างศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ คงเหลือเป็นพื้นที่ของโรงเรียน จำนวน 278 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา
  • แต่ในระหว่างการดำเนินการอยู่นั้น นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวนมากยังไม่มีที่เรียน ผู้ปกครองเดือดร้อนและนักเรียนก็ได้ร้องขอให้มีการรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มเติมอีก ดังนั้นจังหวัดลำปางโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงมีความเห็นพ้องต้องกันให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใหม่นี้ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่รับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเขลางค์นคร” จึงทำให้โรงเรียนไม่ได้เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตามที่ดำริไว้ ซึ่งในการเปิดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะต้องเปิดรับเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น
  • ด้วยความเมตตาของ หลวงพ่อเกษม เขมโก ได้ฉันทานุมัติการสร้างเหรียญของท่านให้ประชาชนได้เช่าบูชา โดยเรียกเหรียญรุ่นนี้ว่า“เหรียญหลวงพ่อเกษม” รุ่นเตรียมอุดมศึกษา เพื่อหาเงินเตรียมก่อสร้างอาคารเรียน ซึ่งจากการเช่าบูชาเหรียญได้เงินทั้งสิ้น 1,074,500.90 บาท เงินจำนวนนี้กันไว้สร้างอาคารเรียนหลังแรก ชื่อ “พ.เกษมอุปถัมภ์” เป็นเงิน 820,000 บาท เงินส่วนที่เหลือใช้เป็นค่าปรับพื้นที่ และสมทบทุนสร้างศาลาประดิษฐาน พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ในบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง (ศาลากลางหลังเก่าในปัจจุบัน)
 • วันที่ 14 มีนาคม 2517 กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ส่งตัวแทนมาร่วมประชุมวางแผนกับคณะกรรมการ ของจังหวัดลำปาง และได้ข้อสรุปเสนอกระทรวงศึกษาธิการขอให้เปิดโรงเรียนแห่งใหม่นี้ ให้ทันเปิดรับนักเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2517
 • วันที่ 2 พฤษภาคม 2517 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียนแห่งใหม่นี้ โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเขลางค์นคร” เปิดรับนักเรียนทั้งชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ในปีการศึกษา 2517 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นางบุญรัตน์ โรจนศักดิ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดเชียงราย (ปัจจุบันเป็นจังหวัดพะเยา) มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และวันที่ 1 เมษายน ได้แต่งตั้งให้ นางบุญรัตน์ โรจนศักดิ์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเขลางค์นคร
 • เมื่อนางบุญรัตน์ โรจนศักดิ์ มาดำรงตำแหน่งแล้ว ได้ทำการบุกเบิกพื้นที่ตัดถนนเข้าสู่โรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ปฏิบัติการ รพช.ภาคเหนือ ลำปาง, กองพันทหารราบที่ 2 กรมผสมที่ 7 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง, สถานีอากาศอเมริกัน อำเภอเกาะคา และชาวบ้านหมู่บ้านน้ำโท้ง ตำบลบ่อแฮ้ว
 • โรงเรียนเขลางค์นคร ได้เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2517 โดยฝากเรียนที่โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยและในวันที่ 30 พฤษภาคม 2518 โรงเรียนเขลางค์นครก็สามารถย้ายจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มาอยู่ในที่บุกเบิกและเปิดเรียนในวันที่ 1 มิถุนายน 2518

ยุคเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร แก้

ไฟล์:ผอ.สมพงษ์ TUPR.jpg
นายสมพงษ์ พลสูงเนิน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาและคณะกรรมการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • ในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเขลางค์นคร ได้รับการประสานงานให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อให้มีโรงเรียนในเครือเพิ่มจาก 13 โรงเรียนเป็น 14 โรงเรียน โดยได้รับการแนะนำจาก ผู้อำนวยการสมพงษ์ พลสูงเนิน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ,นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา และเป็นคณะกรรมการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้เลือกโรงเรียนจากทุกภาคของประเทศไทยแล้ว เห็นว่า โรงเรียนเขลางค์นคร มีความเหมาะสมที่สุด ทั้งทางด้านภูมิประเทศและเป็นศูนย์กลางคมนาคม
  • เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและด้านต่างๆ นายภูริต คันธชุมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร และตัวแทนคณะครู จึงเข้าร่วมประชุมโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโรงเรียน ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาการและคุณธรรม โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีการบริหารจัดการเหมือนกันทุกโรงเรียนตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ รวมทั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
  • ดังนั้น นายภูริต คันธชุมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร ,นายสมพร วะเท นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเขลางค์นคร ,นายมนัส อินตานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนเขลางค์นคร ได้พิจารณาและเห็นความเหมาะสม จึงได้นำเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับความเห็นชอบจาก การประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเขลางค์นคร ,สมาคมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนเขลางค์นคร ,สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเขลางค์นคร ,ผู้ปกครอง ,คณะครู ,นักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ในการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • 10 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เห็นชอบให้ โรงเรียนเขลางค์นคร เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และยินยอมให้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ “ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ” ใช้อักษรย่อประจำโรงเรียนว่า " ต.อ.พ.ข.น "
 • 29 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประกาศให้ โรงเรียนเขลางค์นคร เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร[3][4]

ทำเนียบผู้อำนวยการ แก้

รายนามผู้บริหารโรงเรียนเขลางค์นคร
ลำดับ รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายเจือ หมายเจริญ พ.ศ. 2517 (รักษาการ)
2. นางบุญรัตน์ โรจนศักดิ์ พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2524
3. นางสาวสายสมร เจริญจันทร์แดง พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2534
4. นายสุรชาติ ช่วงฉ่ำ พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2535
5. นายวีรยุทธ จงสถาพรพงศ์ พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2536
6. นายประดิษฐ์ จันทร์แสนตอ พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2540
7. นายอาณัติ เถียรประภากุล พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2542
8. นางจุรีย์ สร้อยเพ็ชร พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2547
9. นางเบญจวรรณ ไกรวุฒินันท์ พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549
10. นายบุญเรือง ถาคำฟู พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2553
11. นายทวีเดช สัตย์ต่อชาติ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2554
12. นายเกตุ เปี้ยอุตร พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556
13. นายภูริต คันธชุมภู พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2557
รายนามผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
ลำดับ รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายภูริต คันธชุมภู พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561
2. นายบุญทวี วิทยาคุณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563
3. นายสุทิน คงสนุ่น พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566
4. นายสุมล สัญญเดช พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน

อาคาร / สถานที่สำคัญในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร แก้

 • ศาลาจริยธรรม ประดิษฐานพระพุทธเขลางค์และรูปหล่อเหมือนองค์หลวงพ่อเกษม เขมโก เป็นอาคารที่ใช้เป็นที่ประกอบพีธีทางศาสนา เมื่อมีกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน
 • อาคาร 1 - พ.เกษมอุปถัมถ์ เป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียน มีทั้งหมด 8 ห้อง ประกอบด้วย
  • ห้องธนาคารโรงเรียน
  • ห้องเรียนปกติ (101-103, 110)
  • ห้องประชุมใหม่ (รอชื่ออย่างเป็นทางการ)
 • อาคาร 2 - ธรรมรักษา เป็นอาคารหมวดวิชาศิลปศึกษาและภาษาไทย มีทั้งหมด 12 ห้อง ประกอบด้วย
  • ห้องพักครูศิลปะ (201)
  • ห้องนาฏศิลป์ (202)
  • ห้องปฏิบัติการศิลปะ (203)
  • ห้องเรียนปกติ (204-210)
  • ศูนย์ภาษาไทย (211)
  • ห้องพักครูภาษาไทย (212)
 • อาคาร 3 - พุทธรักษา เป็นอาคารหมวดวิชาสังคมศึกษา มีทั้งหมด 13 ห้อง ประกอบด้วย
  • ห้องอาเซียน (301)
  • ห้องเรียนปกติ (302-310)
  • ห้องศูนย์สังคมศึกษา (311)
  • ห้องพักครูสังคมศึกษา (312)
  • ศูนย์วัฒนธรรม (313)
 • อาคาร 4 - ก๋าสะลอง เป็นอาคารหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) มีทั้งหมด 11 ห้อง ประกอบด้วย
  • ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ (401)
  • ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ 3 ห้อง (402, 403/2, 409)
  • ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ห้อง (403, 404)
  • ห้องปฏิบัติการเคมี 2 ห้อง (405, 406)
  • ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 2 ห้อง (407, 408)
  • ห้องเตรียมสาร (405/2)
 • อาคาร 5 - ซอมพอ เป็นอาคารหมวดวิชาดนตรีและวิทยาศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น) มีทั้งหมด 8 ห้อง ประกอบด้วย
  • ห้องดนตรีไทย (501)
  • ห้องปฏิบัติการดนตรี (502-503)
  • ห้องพักครูดนตรี (504)
  • ห้องโยธวาทิต (505)
  • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 ห้อง (506-508)
 • อาคาร 6 - เสริมสรรพวิทย์ เป็นอาคารอำนวยการ ใช้ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และแนะแนว
  • ชั้น 1 ประกอบด้วย
   • ห้องคอมพิวเตอร์ (ICT2) (6110)
   • ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ (6109)
   • ห้องกลุ่มบริหารงานงบประมาณ (6107)
   • ห้องกลุ่มบริหารงานทั่วไป (6106)
   • ห้องประชาสัมพันธ์ (6104)
   • ห้องประชุมเขลางค์นคร (6105)
   • ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล (6103)
   • ห้องแนะแนว (6101)
  • ชั้น 2 ประกอบด้วย
   • ห้องผู้อำนวยการ (6201)
   • ห้องสมุด
   • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง (6202-6204)
   • ห้องพักครูงานคอมพิวเตอร์ (6203/2)
   • ห้องคอมพิวเตอร์ (ICT1) (6205)
   • ห้องประชุมทานตะวัน (6206)
 • อาคาร 7 (รอชื่ออย่างเป็นทางการ) เป็นอาคารแบบ 318 ล./55-ข (4 ชั้น) ใช้ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ มีทั้งหมด 18 ห้อง แบ่งเป็นชั้นละ 6 ห้อง (ยกเว้นชั้น 1)
  • ชั้น 2 ประกอบด้วย
   • ห้องเรียนปกติ 6 ห้อง (721-726)
   • ห้องน้ำ 2 ฝั่ง โดยห้องน้ำหญิงอยู่ใกล้ห้อง 721 และห้องน้ำชายอยู่ใกล้ห้อง 726
  • ชั้น 3 ประกอบด้วย
   • ห้องพักครูหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ 1 ห้อง (731)
   • ห้องเรียนปกติ 4 ห้อง (732-735)
   • ห้องพักครูคณิตศาสตร์ 1 ห้อง (736)
  • ชั้น 4 ประกอบด้วย
   • ห้องเรียนปกติ 6 ห้อง (741-746)
 • หอประชุมพัฒนวิท หรือ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหอประชุมที่ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน
 • หอประชุมอเนกประสงค์ เป็นอาคารที่ใช้เรียนวิชาพลศึกษา ปัจจุบันได้รื้อถอนลงแล้ว
 • ห้องเรียนสีเขียว เป็นอาคารที่ใช้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับอาคารเสริมสรรพวิทย์
 • ศูนย์กีฬาว่ายน้ำ กรมสามัญศึกษา เป็นอาคารว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน ก่อสร้างขึ้นโดย กรมสามัญศึกษา
 • อาคารศูนย์ลูกเสือ เป็นอาคารทรงไทยใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและร้านค้ามินิมาร์ท
 • อุทยานการศึกษา เป็นสถานที่พักผ่อนของนักเรียน ตั้งอยู่บริเวณอาคารศูนย์ลูกเสือ
 • สวนป่าพระเทพฯ เป็นสถานที่พักผ่อนของนักเรียน ตั้งอยู่บริเวณอาคารศูนย์ลูกเสือ
 • อาคารชั่วคราว แบ่งได้ 4 อาคารดังนี้
  • อาคารชั่วคราว 3 เป็นอาคารเรียนหมวดงานเกษตร
  • อาคารชั่วคราว 5 เป็นอาคารเรียนวิชาศิลปะและนาฏศิลป์ (ปัจจุบันย้ายไปใช้อาคาร 2)
  • อาคารชั่วคราว 6 เป็นอาคารเรียนหมวดงานธุรกิจ
  • อาคารชั่วคราว 7 เป็นอาคารเรียนหมวดงานช่างอุตสาหกรรม
 • อาคารฝึกงาน แบ่งได้ 3 อาคาร ดังนี้
  • อาคารฝึกงาน 1 เป็นอาคารเรียนหมวดงานบ้าน
  • อาคารฝึกงาน 2 เป็นอาคารเรียนหมวดวิชาสุขศึกษา (ปัจจุบันย้ายไปใช้อาคาร 1)
  • อาคารฝึกงาน 3 เป็นอาคารเรียนหมวดงานช่างอุตสาหกรรม

การเรียนการสอน แก้

เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวนนักเรียน 1,084 คน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แก้

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทั้งหมด 6 ห้องเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 มีทั้งหมด 7 ห้องเรียน แบ่งเป็น
  • ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษวิทยาศาสตร์ (Smart Science) 1 ห้อง
  • ห้องเรียนหลักสูตรทั่วไป 6 ห้อง

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แก้

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6 มีทั้งหมด 5 ห้องเรียน และมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีทั้งหมด 6 ห้องเรียน แบ่งเป็น
  • ห้องเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2 ห้อง
  • ห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา 2 ห้อง (มัธยมศึกษาปีที่ 6 มี 1 ห้อง)
  • ห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 1 ห้อง
  • ห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 1 ห้อง

ความร่วมมือกับโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ แก้

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ได้จัดส่งบุคลากรครูและนักเรียน เข้าร่วมและสนับสนุน กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนในเครือ "เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ " ดังนี้

 • โครงการปันน้ำใจสานสายใยเครือเตรียมพัฒน์
  • ได้รับความช่วยเหลือในการติว O-NET ให้แก่นักเรียน โดยคณะครูจากโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • โครงการอบรมและพัฒนาหลักสูตรในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตามโครงการ "เตรียมพัฒน์รักองค์กร"
 • นิทรรศการ OCOP และ OSOP
 • โครงการสัมมนาครูเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  • จัดส่งบุคลากรครูเข้าร่วมประชุม อบรม สัมนา กับคณะครูของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางในจัดการเรียนการสอน
 • โครงการค่ายผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (ค่ายผู้นำเตรียมพัฒน์)
  • จัดส่งผู้นำนักเรียนหรือคณะกรรมการนักเรียน เข้าร่วมประชุมและอบรม กับผู้นำนักเรียนหรือคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนในเครืออัษฎเตรียมพัฒน์
 • โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน
  • จัดส่งนักเรียนที่มีผลการเรียนดีของโรงเรียนให้มีโอกาศไปศึกษาที่โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง แก้

อ้างอิง แก้

 1. http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1052500516&Area_CODE=101735 จำนวนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
 2. http://www1.obec.go.th/news/54364 เก็บถาวร 2016-03-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน พิธีอัญเชิญพระเกี้ยว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. เขต ๓๕
 3. http://www.tup-kln.ac.th/page/history.html เก็บถาวร 2017-06-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
 4. http://jeeranai1156.blogspot.com/ ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

แหล่งข้อมูลอื่น แก้