โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (ชื่อเดิม: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2) หรือเป็นที่รู้จักในภาษาปากว่า "เตรียมพัฒน์" เป็นโรงเรียน ประเภทสหศึกษา (เรียนรวมทั้งชายและหญิง) ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 โดยคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู (อธิบดีกรมสามัญศึกษา) และคุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา) ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนคนแรก ในอดีตได้ร่วมจัดงาน “กีฬา 5 พระเกี้ยว” ร่วมกับโรงเรียนที่ใช้ตราพระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ประจำโรง ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนหอวัง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
พระเกี้ยวเตรียมอุดมศึกษา.png
ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
สจฺจญจ ปญญาจ นรานํ วุฑฒิ
(ซื่อสัตย์และปัญญาพาให้เจริญ)
ที่ตั้ง
499 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Triam Udom Suksa Pattanakarn School
อักษรย่อ ต.อ.พ.
ประเภท รัฐ (แบ่งตามลักษณะความเป็นเจ้าของเป็นเกณฑ์)

สามัญศึกษา (แบ่งตามโรงเรียนในระบบ) สหศึกษา (แบ่งตามเพศของนักเรียนเป็นเกณฑ์) ระดับมัธยมศึกษา (แบ่งตามระดับชั้นที่เปิดสอน) ขนาดใหญ่พิเศษ (แบ่งตามจำนวนนักเรียนตามเกณฑ์ สพฐ.)

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521

(42 ปี 216 วัน)

ผู้ก่อตั้ง คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู
รหัส 1010720127
ผู้อำนวยการ นายประสงค์ สุบรรณพงษ์
สี      ชมพู -      สีน้ำเงิน
เพลง มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์
เว็บไซต์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการตั้งอยู่เลขที่ 499 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ[1] (ก่อนวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 อยู่ในแขวงสวนหลวง) เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 มีเนื้อที่ภายในโรงเรียนทั้งหมด 38 ไร่ ปัจจุบันโรงเรียนมีผู้อำนวยการโรงเรียนคือ นายประสงค์ สุบรรณพงษ์

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้รับการประกาศจัดตั้ง จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 มีชื่อเดิมว่า “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2” (ตัวย่อ คือ ต.อ.2) เพื่อให้เป็นสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทั้งนี้ เมื่อคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ณ ขณะนั้น ได้ขอที่ดินจากท่านเจ้าสัว นายอื้อจือเหลียง ซึ่งต่อมา นายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล บุตรชาย ได้เป็นผู้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 38 ไร่ ให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2 เมื่อคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู ไปดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมสามัญศึกษา และคุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แทนนั้น ท่านได้ดำเนินการจัดตั้งสาขา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขึ้น รวมทั้งได้วางแผน และ ขออนุมัติก่อสร้างอาคารต่างๆ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เริ่มรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 12 ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2521 โดยอาศัยเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีต่อมา จึงได้ย้ายมาเรียนในสถานที่ปัจจุบันในวันที่ 9 พฤศจิกายน ศกเดียวกันนั้น

กรมสามัญศึกษาได้ประกาศ เปลี่ยนชื่อ “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2” เป็น “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ” และได้รับพระราชทาน พระบรมราชานุญาต ให้ใช้ตราพระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน เช่นเดียวกับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และมีปรัชญาของโรงเรียน คือ “ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม” และคติพจน์ประจำโรงเรียน คือ “สจฺจญจ ปญญาจ นรานํ วุฑฒิ” (อ่านว่า สัด-จัน-จะ-ปัน-ยา-จะ-นะ-รา-นัง-วุด-ทิ) หมายความว่า ซื่อสัตย์และปัญญาพาให้เจริญ ทั้งนี้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนในเครือโดยไม่ได้เปลี่ยนชื่อ และเพิ่มชื่ออำเภอ หรือชื่อจังหวัดต่อท้าย เป็นจำนวนหลายโรง ซึ่งกำลังดำเนินการสร้างโรงเรียน หรือเปลี่ยนชื่อโรงอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเครือ เพื่อเป็นสาขาให้ครบตามเป้าหมาย กล่าวคือจำนวน 21 โรง เนื่องจากโรงเรียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 และปี พ.ศ. 2521 ซึ่งตรงกับจำนวนรัศมีบนสัญลักษณ์องค์พระเกี้ยว ซึ่งมี 21 แฉก ฉะนั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอื่น ที่ไม่ได้อยู่ในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จะมีสัญลักษณ์องค์พระเกี้ยวไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนแฉกรัศมี ล่าสุดนี้ โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการมีทั้งหมดทั้งสิ้น 18 โรง และโรงล่าสุดคือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ ที่มาจากการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามประกาศ สพม.2 เรื่องการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ซึ่งเดิมทีคือ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 สังกัดเดียวกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

รายนามผู้บริหารโรงเรียนแก้ไข

ผู้อำนวยการ / อาจารย์ใหญ่ / ครูใหญ่แก้ไข

ลำดับ รูปภาพ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
  คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู
(ผู้ก่อตั้งโรงเรียน)
- -
1 คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์
(ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอีกตำแหน่งหนึ่ง)
พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2522
2 นายอุดม วัชรสกุณี
(ครูใหญ่ - อาจารย์ใหญ่ - ผู้อำนวยการระดับ 7 - ผู้อำนวยการระดับ 8)
1 ตุลาคม พ.ศ. 2522 30 ตุลาคม พ.ศ. 2528
3 นางพรรณี กาญจนะวสิต
(ภายหลังคือ คุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิต)
(ผู้อำนวยการระดับ 9)
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2532
4 นางลัดดา ตระหง่าน
(ผู้อำนวยการระดับ 9)
19 ตุลาคม พ.ศ. 2532 24 ตุลาคม พ.ศ. 2536
5 นางวิเชียร สามารถ
(ผู้อำนวยการระดับ 9)
25 ตุลาคม พ.ศ. 2536 30 กันยายน พ.ศ. 2538
6 นางเพ็ญศรี ไพรินทร์
(ผู้อำนวยการระดับ 9)
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 30 ตุลาคม พ.ศ. 2542
7 นางลัดดา พร้อมมูล
(ผู้อำนวยการระดับ 9)
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 30 ตุลาคม พ.ศ. 2544
8 นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์
(ผู้อำนวยการระดับ 9)
24 ตุลาคม พ.ศ. 2544 15 มกราคม พ.ศ. 2547
9 นางอ่องจิต เมธยะประภาส
(ผู้อำนวยการระดับ 9)
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551
10 นายอุดม พรมพันธุ์ใจ
(ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ)
18 ธันวาคม พ.ศ. 2552 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
11 นายภักดี คงดำ
(ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ)
1 ธันวาคม พ.ศ. 2554 30 กันยายน พ.ศ. 2557
12 นายธีระพงศ์ นิยมทอง
(ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ)
27 ตุลาคม พ.ศ. 2557 30 กันยายน พ.ศ. 2559
13 นางวรรณดี นาคสุขปาน
(ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ)
27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
14 นายประสงค์ สุบรรณพงษ์
(ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ยังดำรงตำแหน่ง


รองผู้อำนวยการแก้ไข

รายนาม ตำแหน่ง
นายไพฑูรย์ สีสังข์ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวสายพิณ พุทธิสาร รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายภักดี แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวกมลทิพย์ สุรสินธุ์ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงบประมาณ

อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน และเพลงโรงเรียนแก้ไข

อาคารที่ได้ทำการรื้อถอนแก้ไข

 • อาคาร 2 (โรงยิมเดิม)
 • อาคาร 3
 • อาคาร 6
 • อาคาร 8
 • อาคาร 9
 • ลานอเนกประสงค์ (เดิม)

เพลงโรงเรียนแก้ไข

 • มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (เพลงประจำโรงเรียน)
 • ศรีเตรียม
 • 36 ปี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • ต.อ.พ. หนึ่งในสยาม
 • รำวงเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

รางวัลที่โรงเรียนได้รับแก้ไข

ปี รางวัล[2] ผู้มอบรางวัล
2530 โรงเรียนดีเด่น กรมสามัญศึกษา
2531 โรงเรียนดีเด่น
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจริยธรรมดีเด่น กรมการศาสนา
2532 โรงเรียนจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมดีเด่น กรมสามัญศึกษา
2533 โรงเรียนจัดกิจกรรมห้องสมุดดีเด่น
2540 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจริยธรรมดีเด่น กรมการศาสนา
2542 โรงเรียนดีเด่น กรมสามัญศึกษา
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมดีเด่น กรมสามัญศึกษา
2543 โรงเรียนจัดห้องวิชาภาษาไทยดีเด่นในโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลาง
2544 โรงเรียนดีเด่นด้านการปฏิรูปการศึกษา ระดับ A3
2545 โรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษา
2546 โรงเรียนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด กรุงเทพมหานคร

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°43′45″N 100°38′51″E / 13.729230°N 100.647630°E / 13.729230; 100.647630