เจ้าราชบุตร

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

เจ้าราชบุตร เป็นชื่อตำแหน่งทางการปกครองในระบบอาญาสี่ ซึ่งใช้อยู่ในอาณาจักรล้านช้าง และระบบเจ้าขันห้าใบ ในดินแดนของล้านนาในอดีต สามารถหมายถึง