เจ้าชายรัชทายาทฮโยมย็อง

เจ้าชายฮโยมยอง มกุฎราชกุมาร (효명세자) เจ้าชายแห่งอาณาจักรโชซอนพระราชโอรสของ พระเจ้าซุนโจ กษัตริย์พระองค์ที่ 23 แห่ง อาณาจักรโชซอน เป็นพระราชบิดาของ พระเจ้าฮอนจงแห่งโชซอน กษัตริย์พระองค์ที่ 24 แห่ง อาณาจักรโชซอน มีพระนามเดิมว่า อีย็อง (이영, 李旲)

เจ้าชายรัชทายาทฮโยมย็อง
익종대왕 영정
ชายาพระมเหสีซินจอง
พระราชบุตรเจ้าชายลีฮวาน
พระนามหลังสิ้นพระชนม์
พระเจ้ามุนโจ
ราชวงศ์โชซอน
พระราชบิดาพระเจ้าซุนโจ
พระราชมารดาพระมเหสีซุนวอน
ประสูติค.ศ. 1809
순원왕후 김씨
สวรรคตค.ศ. 1830
เจ้าชายฮโยมยองในฉลองพระองค์เต็มยศ

ในปี ค.ศ. 1817 เข้ารับการศึกษาที่ ซองกยุนกวาน ได้รับการเแต่งตั้งขึ้นเป็นมกุฎราชกุมารในปี ค.ศ. 1819 พระองค์ได้เป็นผู้สำเร็จราชการในปี ค.ศ. 1827 แต่สามปีให้หลังทรงสิ้นพระชนม์ขณะพระชนม์เพียง 21 พรรษา