พระสนมย็องบิน ตระกูลอี

(เปลี่ยนทางจาก พระสนมยอง จากตระกูลลี)

พระสนมย็องบิน ตระกูลอีแห่งช็อนอึย (Royal Noble Consort Yeong of the Lee clan, 영빈 이씨, ค.ศ. 1696 - 23 สิงหาคม ค.ศ. 1764) พระนางทรงเป็นหนึ่งในพระสนมของพระเจ้าย็องโจ มีพระราชโอรสและพระราชธิดากับพระเจ้ายองโจ 4 พระองค์คือ เจ้าชายรัชทายาทซาโด, เจ้าหญิงฮวาวาน, องค์หญิงฮวาเปียง และองค์หญิงฮวาฮยอบ

พระสนมย็องบิน ตระกูลอี
พระสนมเอกในพระมหากษัตริย์แห่งโชซ็อน
ระหว่างค.ศ. 1730–1764
ประสูติค.ศ. 1696
พระราชสวามีพระเจ้าย็องโจแห่งโชซ็อน
พระบุตร
ราชวงศ์โชซ็อน

พระสนมยองสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 1764 ขณะพระชนม์ได้ 68 พรรษา