เครือข่ายอุทยานธรณีโลก

เครือข่ายอุทยานธรณีโลก (อังกฤษ: Global Geoparks Network, GGN) คือแผนงานที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยมีจุดระสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกทางธรณีวิทยาของโลก ตลอดจนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนที่เกี่ยวข้อง[1][2][3]

circular logo of the Global Geoparks Network
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ในส่วนของประเทศไทย องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นอุทยานธรณีสตูล เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศในปี พ.ศ. 2561[4]

รายการอ้างอิงแก้ไข