อักษรเปโกน (ซุนดากับชวา: ابجد ڤيڮون, อักษรโรมัน: abjad Pégon)[1] เป็นอักษรอาหรับที่ใช้เขียนภาษาชวา, มาดูรา, ซุนดา และอินโดนีเซีย นอกเหนือจากการเขียนด้วยอักษรชวาหรืออักษรละติน[2] และอักษรซุนดาเก่า[3] นิยมใช้เขียนงานทางศาสนา (อิสลาม) และกวีนิพนธ์ในคริสต์ศตวรรษที่ 15 โดยเฉพาะการเขียนอัลกุรอาน อักษรเปโกนมีสัญลักษณ์สำหรับเสียงที่ไม่มีในภาษาอาหรับมาตรฐานสมัยใหม่ อักษรเปโกนมีผู้ศึกษาน้อยกว่าอักษรยาวี[4]

อักษรเปโกน
ชนิดอักษรไร้สระ
ภาษาพูด
ช่วงยุคประมาณ ค.ศ. 1300 ถึงปัจจุบัน
ระบบแม่
ระบบพี่น้องอักษรยาวี
บทความนี้มีสัญลักษณ์สัทศาสตร์สัทอักษรสากล หากไม่มีการสนับสนุนเร็นเดอร์ที่เหมาะสม คุณอาจเห็นเครื่องหมายคำถาม กล่อง หรือสัญลักษณ์อื่นแทนอักขระยูนิโค้ด
พยัญชนะเปโกน อักษรที่ไม่พบในภาษาอาหรับวงด้วยวงกลมสีเหลือง
สระเปโกน

ศัพทมูลวิทยาแก้ไข

คำว่า เปโกน มาจากศัพท์ภาษาชวา pégo ที่หมายถึง "เบี่ยงเบน" เพราะเป็นการเขียนภาษาชวาด้วยอักษรอาหรับ ซึ่งไม่ได้เป็นอักษรพื้นเมืองของชาวชวา[1]

การเปรียบเทียบระหว่างยาวีกับเปโกนแก้ไข

ความแตกต่างหลักระหว่างอักษรยาวีและอักษรเปโกนคืออักษรจะเขียนตามเสียงที่เปล่งออกมา เพราะในภาษาชวามีสระที่หลากหลายกว่าภาษามลายูทำให้จำเป็นต้องเขียนสระให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสน ถ้าอักษรเปโกนเขียนแบบไม่มีเครื่องหมายสระอย่างอักษรยาวีจะเรียก คุนดุล อักษรเปโกนมีเครื่องหมายสำหรับเสียงที่ไม่มีในภาษาอาหรับด้วย[ต้องการอ้างอิง]

การทับศัพท์แก้ไข

ใน ค.ศ. 2012 หอสมุดรัฐสภาสหรัฐได้ตีพิมพ์มาตรฐานการถอดเป็นอักษรโรมันสำหรับอักษรยาวีกับเปโกน[5]

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 Poerwadarminta 1939, pp. 481.
  2. Javanese script (Akṣara Carakan) on Omniglot. Retrieved 14 March 2019.
  3. Sundanese script (Akṣara Sunda) on Omniglot. Retrieved 14 March 2019.
  4. van der Meij, D. (2017). Indonesian Manuscripts from the Islands of Java, Madura, Bali and Lombok (p. 6). Leiden, Netherlands: Brill.
  5. The Library of Congress. (2012). ALA-LC Romanization Tables: Jawi-Pegon. Retrieved 9 April 2019.

บรรณานุกรมแก้ไข

  • Gallop, A. T. (2015). A Jawi sourcebook for the study of Malay palaeography and orthography. Indonesia and the Malay World, 43(125), 13-171.
  • Jacquerye, Denis Moyogo. (2019). Proposal to encode Javanese and Sundanese Arabic characters. Unicode.
  • Poerwadarminta, W.J.S (1939). Bausastra Jawa [Javanese Dictionary] (ภาษาชวา). Batavia: J.B. Wolters. ISBN 0834803496.