อักษรเปโกน (ซุนดากับชวา: اَكسارا ڤَيڮَون, Aksara Pégon หรือ اَبجَد ڤَيڮَون, Abjad Pégon)[3] เป็นอักษรอาหรับดัดแปลงที่ใช้เขียนภาษาชวา, มาดูรา และซุนดา นอกเหนือจากการเขียนด้วยอักษรชวาหรืออักษรละติน[4] และอักษรซุนดาเก่า[5] อักษรนี้เคยมีการใช้ในงานต่าง ๆ ตั้งแต่ศาสนา การทูต ไปจนถึงบทกวี[6][7][8] แต่ปัจจุบันนิยมใช้เขียนงานทางศาสนา (อิสลาม) และกวีนิพนธ์ โดยเฉพาะการเขียนอัลกุรอาน อักษรเปโกนมีสัญลักษณ์สำหรับเสียงที่ไม่มีในภาษาอาหรับมาตรฐานสมัยใหม่ อักษรเปโกนมีผู้ศึกษาน้อยกว่าอักษรยาวีที่มีการใช้งานในภาษามลายู, อาเจะฮ์ และมีนังกาเบา[9]

อักษรเปโกน
اَكسارا ڤَيڮَون
บาบัดดีโปเนโกโรเขียนในอักษรเปโกน (เอกสารตัวเขียนที่หอสมุดแห่งชาติอินโดนีเซีย)
ชนิด
ช่วงยุค
ประมาณ ค.ศ. 1300 ถึงปัจจุบัน
ทิศทางขวาไปซ้าย
ภาษาพูด
อักษรที่เกี่ยวข้อง
ระบบแม่
ระบบพี่น้อง
อักษรยาวี
อักษรบูรีโวลิโอ
อักษรซูราเบ
 บทความนี้ประกอบด้วยสัญกรณ์การออกเสียงในสัทอักษรสากล (IPA) สำหรับคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสัญลักษณ์ IPA โปรดดู วิธีใช้:สัทอักษรสากล สำหรับความแตกต่างระหว่าง [ ], / / และ ⟨ ⟩ ดูที่ สัทอักษรสากล § วงเล็บเหลี่ยมและทับ
พยัญชนะเปโกน อักษรที่ไม่พบในภาษาอาหรับอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมสีเหลือง
สระเปโกน

ศัพทมูลวิทยา

แก้

คำว่า เปโกน มาจากศัพท์ภาษาชวา pégo ที่หมายถึง "เบี่ยงเบน" เพราะเป็นการเขียนภาษาชวาด้วยอักษรอาหรับ ซึ่งไม่ได้เป็นอักษรพื้นเมืองของชาวชวา[3]

อักษร

แก้

อักษรเปโกนใช้ตัวอักษรเดิมจากอักษรอาหรับ กับอักษรเพิ่มเติม 7 อักษรที่ใช้แทนเสียงภาษาชวาที่ไม่พบในภาษาอาหรับ: ca (چ‎⟩ /t͡ʃ/), dha (ڎ‎⟩ /ɖ/), tha (ڟ‎⟩ /ʈ/), nga (ڠ‎⟩ /ŋ/), pa (ڤ‎⟩ /p/), ga (ڮ‎⟩ /g/) และ nya (ۑ‎⟩ /ɲ/) กับอีกอักษรหนึ่งที่ใช้ในคำยืม คือ va (ۏ‎⟩ /v/) อักษรใหม่เหล่านี้สร้างขึ้นด้วยการเพิ่มจุดในอักษรเดิม อักษรเปโกนยังไม่มีแบบอักษรมาตรฐาน และมีรูปแบบการเขียนหลายแบบจากวิธีการแสดงตัวอักษรเพิ่มเติมเหล่านี้ โดยทั่วไปจะอยู่ในตำแหน่งของจุด (ด้านบนหรือด้านล่าง) และจำนวนจุด (หนึ่งหรือสามจุด)[10]

ในสื่อการสอนล่าสุด มีการเพิ่มตัวอักษรเพิ่มเติมเพื่อใช้เขียนภาษาอินโดนีเซีย[1]

ชุดตัวอักษรเปโกน
ชื่อ รูป แทนเสียง เทียบอักษรละติน เทียบอักษรชวา หมายเหตุ
เดี่ยว ท้าย กลาง ต้น
alif
الف
ا ـا /a, ɔ/ และ /ə/ a (å), ê (e pepet) / / ꦄꦼ
a / (h)a / ê
ba
باء
ب ـب ـبـ بـ /b/ b
ba
ta
تاء
ت ـت ـتـ تـ /t/ t
ta
sa
ثاء
ث ـث ـثـ ثـ /s/ s ꦱ꦳
tsa
ส่วนใหญ่ใช้ในคำยืมภาษาอาหรับ
jim
جيم
ج ـج ـجـ جـ /d͡ʒ/ j
ja
ca
چا
چ ـچ ـچـ چـ /t͡ʃ/ c
ca
อักษรเพิ่มเติมที่ไม่มีในภาษาอาหรับ
ha
حاء
ح ـح ـحـ حـ /h/ h ꦲ꦳
ha
ส่วนใหญ่ใช้ในคำยืมภาษาอาหรับ
kha
خاء
خ ـخ ـخـ خـ /x/ kh ꦏ꦳
kha
ส่วนใหญ่ใช้ในคำยืมภาษาอาหรับ
dal
دال
د ـد /d/ d
da
zal
ذال
ذ ـذ /z/ z ꦢ꦳
dza
ส่วนใหญ่ใช้ในคำยืมภาษาอาหรับ
dha
ڎا
ڎ ـڎ /ɖ/ dh
dha
อักษรเพิ่มเติมที่ไม่มีในภาษาอาหรับ
อาจเขียนด้วยรูปอักขระ ڊ‎ หรือ
ra
راء
ر ـر /r/ r
ra
zai
زاي
ز ـز /z/ z ꦗ꦳
za
ส่วนใหญ่ใช้ในคำยืมภาษาอาหรับและภาษาอื่น ๆ
sin
سين
س ـس ـسـ سـ /s/ s
sa
syin
شين
ش ـش ـشـ شـ /ʃ/ sy ꦯ꦳ / ꦱ꦳
sya
ส่วนใหญ่ใช้ในคำยืมภาษาอาหรับและภาษาอื่น ๆ
sad
صاد
ص ـص ـصـ صـ /s/ s ꦰ꦳
sha
ส่วนใหญ่ใช้ในคำยืมภาษาอาหรับ
dad
ضاد
ض ـض ـضـ ضـ /d/ d ꦝ꦳
dla
ส่วนใหญ่ใช้ในคำยืมภาษาอาหรับ
ta
طاء
ط ـط ـطـ طـ /t/ t ꦛ꦳
tha
ส่วนใหญ่ใช้ในคำยืมภาษาอาหรับ
tha
ڟا
ڟ ـڟ ـڟـ ڟـ /ʈ/ th
tha
อักษรเพิ่มเติมที่ไม่มีในภาษาอาหรับ
อาจเขียนด้วยรูปอักขระ ‎ และ
za
ظاء
ظ ـظ ـظـ ظـ /z/ z ꦘ꦳
zha
ส่วนใหญ่ใช้ในคำยืมภาษาอาหรับ
ain
عين
ع ـع ـعـ عـ /ʔ/ a, i, u และ -k ꦔ꦳
'a
ส่วนใหญ่ใช้ในคำยืมภาษาอาหรับ
ghain
غين
غ ـغ ـغـ غـ /ɣ/ gh ꦒ꦳
gha
ส่วนใหญ่ใช้ในคำยืมภาษาอาหรับ
nga
ڠا
ڠ ـڠ ـڠـ ڠـ /ŋ/ ng
nga
อักษรเพิ่มเติมที่ไม่มีในภาษาอาหรับ
fa
فاء
ف ـف ـفـ فـ /f/ f ꦥ꦳
fa
ส่วนใหญ่ใช้ในคำยืมภาษาอาหรับและภาษาอื่น ๆ
pa
ڤا
ڤ ـڤ ـڤـ ڤـ /p/ p
pa
อักษรเพิ่มเติมที่ไม่มีในภาษาอาหรับ
qaf
قاف
ق ـق ـقـ قـ /q/ q
qa
ส่วนใหญ่ใช้ในคำยืมภาาษาอาหรับ
kaf
كاف
ك ـك ـكـ كـ /k/ และ /ʔ/ k
ka
อักษร "-k" ท้ายพยางค์ทำหน้าที่เป็นเสียงหยุด เส้นเสียงในภาษาชวา ทำให้ผู้เขียนต้องใช้อักษร hamza หรือ kaf (ك) อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับเสียงนี้[11]
ga
ڮا
ڮ ـڮ ـڮـ ڮـ /ɡ/ g
ga
ไม่พบในอักษอาหรับ
อาจเขียนด้วยรูปอักขระ
lam
لام
ل ـل ـلـ لـ /l/ l
la
mim
ميم
م ـم ـمـ مـ /m/ m
ma
nun
نون
ن ـن ـنـ نـ /n/ n
na
nya
ۑا‎
ۑ ـۑ ـۑـ ۑـ /ɲ/ ny
nya
อักษรเพิ่มเติมที่ไม่มีในภาษาอาหรับ
wau
واو
و ـو /w/ และ /u, o, ɔ/ w และ u, o / /
wa / u / o
va
ۏا
ۏ ـۏ /v/ v ꦮ꦳
va
อักษรเพิ่มเติมที่ไม่มีในภาษาอาหรับ
ส่วนใหญ่ใช้ในคำยืม
ha
هاء
ه ـه ـهـ هـ /h/ h
ha
hamzah
همزة
ء /ʔ/ -k, ’ อักษร "-k" ท้ายพยางค์ทำหน้าที่เป็นเสียงหยุด เส้นเสียงในภาษาชวา ทำให้ผู้เขียนต้องใช้อักษร hamza หรือ kaf (ك) อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับเสียงนี้[11]
ya
ياء
ي ـي ـيـ يـ /j/ และ /i, e, ɛ/ y และ i, é (e taling) / /
ya / i / é
สำหรับตำแหน่งท้ายของอักษรนี้ในอักษรเปโกน ใช้อักษรนี้ในแบบที่ไม่มีจุด ซึ่งคล้ายกับอักษรในชุดตัวอักษรเปอร์เซีย[6]

สระ

แก้

คำซ้ำ

แก้

คำซ้ำในอักษรเปโกนทำหน้าที่คล้ายกับอักษรยาวีตรงที่การใช้ตัวเลข "٢" หลังฐานศัพท์

ถ้าคำศัพท์เป็นคำต่อท้าย เลข "٢" จะปรากฏระหว่างฐานศัพท์กับคำต่อท้าย ทำให้ตัวซ้ำตัวอยู่ตรงกลางคำศัพท์ ส่วนคำซ้ำในรูปแบบคำศัพท์เป็นหน่วยคำเติมหน้าจะใช้ยัติภังค์[6]

ข้างล่างคือตัวอย่างศัพท์ภาษาชวาพื้นฐาน พร้อมเครื่องหมายระบุการออกเสียงและกุนดุล (ไม่มีเครื่องหมายระบุการออกเสียง):[11]

พร้อมเครื่องหมายระบุการออกเสียง กุนดุล ละติน ความหมาย
تَيْمْبوُوْنڠ۲ تَيمبوونڠ۲ tembung-tembung คำศัพท์
بَاڠْسَا۲ باڠسا۲ bangsa-bangsa ชาติ
اَڠْڮَوْتَا۲نَيْ اڠڮَوتا۲نَي anggota-anggota สมาชิกที่
كَاسُوْرُوْڠ-سُوْرُوْڠ كاسوروڠ-سوروڠ kasurung-surung การส่งเสริม

การเปรียบเทียบระหว่างอักษรเปโกนกับยาวี

แก้

ความแตกต่างหลักระหว่างอักษรยาวีกับอักษรเปโกนคืออักษรจะเขียนตามเสียงที่เปล่งออกมา เพราะในภาษาชวามีสระที่หลากหลายกว่าภาษามลายูทำให้จำเป็นต้องเขียนสระให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสน ถ้าอักษรเปโกนเขียนแบบไม่มีเครื่องหมายสระอย่างอักษรยาวีจะเรียก กุนดุล (Gundhul; ڮونڎول‎; ꦒꦸꦤ꧀ꦝꦸꦭ꧀)[ต้องการอ้างอิง] กฎการสะกดคำระหว่างสองอักษรก็มีความแตกต่างกัน โดยรูปสะกดอักษรยาวีมีความเป็นมาตรฐานมากกว่าอักษรเปโกน ส่วนอักษรเปโกนมีแนวโน้มที่จะเขียนเสียงสระทั้งหมดของคำศัพท์ในภาษาพื้นเมืองอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะด้วยตัวอักษรอย่างเดียวหรือพร้อมตัวกำกับเสียงก็ตาม ในขณะที่อักขรวิธียาวีบางครั้งละเว้น alif ในตำแหน่งที่มีการออกเสียง /a/ ในทำนองเดียวกัน เสียงสระอื่น ๆ อาจเขียนไม่ชัดเจน

ส่วนอักษรเพิ่มเติมสำหรับเสียงที่ไม่พบในภาษาอาหรับ บางตัวอักษรมีรูปร่างเหมือนกัน ในขณะที่บางส่วนกลับตรงกันข้าม อักษรเปโกนมีอักษรเพิ่มเติมิอีกสองตัวสำหรับเสียงภาษาชวาที่ไม่พบในภาษามลายู และรูป kaf มีความแตกต่าง โดยอักษรเปโกนในแบบอาหรับ ส่วนอักษรยาวีใช้แบบเปอร์เซีย

เทียบอักษรเปโกนกับยาวี
ชื่อ เปโกน ยาวี แทนเสียง เทียบอักษรละติน/รูมี
cha چ‎ /t͡ʃ/ c
چـ ـچـ ـچ‎
dha ڎ /ɖ/ dh
ـڎ‎
tha ڟ /ʈ/ th
ڟـ ـڟـ ـڟ‎
nga ڠ /ŋ/ ng
ڠـ ـڠـ ـڠ‎
pa ڤ /p/ p
ڤـ ـڤـ ـڤ‎
kaf ك ک‎ /k/ k
كـ ـكـ ـك‎ کـ ـکـ ـک‎
ga ڮ ݢ‎ /g/ g
ڮـ ـڮـ ـڮ‎ ݢـ ـݢـ ـݢ‎
nya ۑ‎ ڽ /ɲ/ ny
ۑـ ـۑـ ـۑ‎ ڽـ ـڽـ ـڽ‎
va ۏ /v/ v
ـۏ‎

การทับศัพท์

แก้

ใน ค.ศ. 2012 หอสมุดรัฐสภาสหรัฐได้ตีพิมพ์มาตรฐานการถอดเป็นอักษรโรมันสำหรับอักษรยาวีกับเปโกน[12]

ตัวอย่าง

แก้

ข้อความด้านล่าางคือข้อความเชิงศาสนาอิสลามในหลายภาษา เขียนด้วยอักษรละตินและอักษรเปโกน

ท่านศาสดามุฮัมมัดคือศาสนทูตของพระเจ้าต่อสรรพสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นทั้งหมด สิ่งใดที่ท่านศาสดามุฮัมมัดได้กล่าวไว้เป็นความจริงที่แท้จริง ดังนั้น สรรพสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นทั้งหมดจึงต้องยอมรับและปฏิบัติตามท่านศาสดามุฮัมมัด

อินโดนีเซีย (bahasa Indonesia)
อักษรละติน Baginda Nabi Muhammad adalah utusan Allah kepada semua makhluk, Apa saja yang diceritakan oleh Baginda Nabi Muhammad adalah kebenaran yang nyata. Maka semua makhluk wajib membenarkan dan mengikuti Baginda Nabi Muhammad.
อักษรเปโกน
(Gundhul)
باڮيندا نبي محمّد أدالاه اوتوسان الله كَيڤادا سَيمووا مخلوق، أڤا ساجا یاڠ ديچۤريتاكان أوليه باڮيندا نبي محمّد أدالاه كۤبۤنارَين یاڠ ۑاتا. ماكا سَيمووا مخلوق واجب مَيمبَيرناركان دان مَيڠيكوتي باڮيندا نبي محمّد.
อักษรเปโกน
(พร้อมเครื่องหมายระบุการออกเสียง)
بَاڮِيْنْدَا نَبِيْ مُحَمَّدْ اّدَالَاه اُوْتُوْسَانْ الله كَيْڤَادَا سَيْمُوْوَا مَخْلُوقْ، اَڤَا سَاجَا یَاڠْ دِيْچۤرِيْتَاكَانْ اَوْلِيْهْ بَاڮِيْنْدَا نَبِيْ مُحَمَّدْ اّدَالَاه كۤبۤناَرَيْن یَاڠْ ۑَاتَا. مَاكَا سَيْمُوْوَا مَخْلُوقْ وَاجِبْ مَيْمْبَيْرْنَارْكَان دَانْ مَيْڠِيْكُوْتِيْ بَاڮِيْنْدَا نَبِيْ مُحَمَّدْ.
อักษรยาวี بڬيندا نبي محمّد اداله اوتوسن الله كڤد سموا مخلوق، اڤ ساج يڠ دچريتاكن اوليه بڬيندا نبي محمّد اداله كبنرن يڠ ڽات. مك سموا مخلوق واجب ممبنركن دان مڠيكوتي بڬيندا نبي محمّد.
ชวา (basa Jawa)
อักษรละติน Kanjêng Nabi Muhammad iku utusanipun Gusti Allah datêng sêdåyå makhluk, déné åpå waé kang dipun cerita'akên déning Kanjêng Nabi Muhammad iku nyåtå nyåtå bênêr. Mångkå sêkabèhané makhluk wajib mbênêrakên lan ndèrèk maring Kanjêng Nabi Muhammad.
อักษรเปโกน
(Gundhul)
كانجۤڠ نبي محّمد إكو اوتونسانيڤون ڮوستي الله داتۤڠ سۤدايا مخلوق، دَينَي أپا وائَي كاڠ ديڤون چَيريتاأكۤن دَينيڠ كَانجۤڠ نبي محّمد إكو ۑاتا۲ بۤنۤر. ماڠکا سۤکابَيهانَي مخلوق واجب أمبۤنۤراكۤن لان أندَيرَيك ماريڠ كَانجۤڠ نبي محّمد.
อักษรเปโกน
(พร้อมเครื่องหมายระบุการออกเสียง)
كَانْجۤڠْ نَبِيْ مُحَّمَد اِكُوْ اُوْتُوْنسَانِيْڤُوْن ڮُوْسْتِيْ الله دَاتۤڠْ سۤدَايَا مَخْلُوق، دَيْنَيْ اَپَا وَائَيْ كَاڠْ دِيْڤُوْنْ چَيْرِيْتَااَكۤن دَيْنِيْڠْ كَانْجۤڠْ نَبِيْ مُحَّمَد اِكُوْ ۑَاتَا۲ بۤنۤرْ. مَاڠْکَا سۤکَابَيْهَانَيْ مَخْلُوقْ وَاجِبْ اَمْبۤنۤرَاكۤن لَانْ اَنْدَيْرَيْكْ مَارِيْڠ كَانْجۤڠْ نَبِيْ مُحَّمَد.
ซุนดา (basa Sunda)
อักษรละติน Kanjeng Nabi Muhammad mangrupikeun utusan Gusti Allah ka sadaya makhluk, naon waé anu dicarioskeun ku Kanjeng Nabi Muhammad nyaéta kanyataan anu leres. Janten sadaya makhluk wajib menerkeun sareng nuturkeun Kanjeng Nabi Muhammad.
อักษรเปโกน
(Gundhul)
كانجۤڠ نبي محّمد ماڠرو ڤيكۤن اوتوسان ڮوستي الله كا سادايا مخلوق، نااأَون وائَي أنو ديچاريئَوسكۤن کو كانجۤڠ نبي محّمد ڤائَيتا كانياتاأن أنو لَيرَيس. جانتَين سادايا مخلوق واجب مَينَيركۤن سارَيڠ نوتوركۤن كانجۤڠ نبي محّمد.
อักษรเปโกน
(พร้อมเครื่องหมายระบุการออกเสียง)
كَانْجۤڠْ نَبِيْ مُحَّمَدْ مَاڠْرُوْ ڤِيْكۤن اُوْتُوْسَانْ ڮُوْسْتِيْ الله كَا سَادَايَا مَخْلُوقْ، نَااَوْنْ وَائَيْ اَنُوْ دِيْچَارِيْئَوْسْكۤن کُوْ كَانْجۤڠْ نَبِيْ مُحَّمَدْ ڤَائَيْتَا كَانيَاتَااَنْ اّنُوْ لَيْرَيْس. جَانْتَيْنْ سَادَايَا مَخْلُوقْ وَاجِبْ مَيْنَيْركۤن سَارَيْڠْ نُوْتُوْرْكۤن كَانْجۤڠْ نَبِيْ مُحَّمَدْ.
มาดูรา (bhâsa Madhurâ)
อักษรละติน Kanjeng Nabi Muhammad panéka otosanépon Ghusté Allah dâ' ka sadhâjâ makhlok, pan-ponapan sé écarétaaghi sareng Kanjeng Nabi Muhammad panéka nyata bhendârâ. Mangka sadhâjâ makhlok wâjib mabhendâr tor nuro' maréng Kanjeng Nabi Muhammad.
อักษรเปโกน
(Gundhul)
كانجۤڠ نبي محّمد ڤانَيکا اَوتوسانَيڤَون ࢴَوستي الله دۤاء کا ساڊۤاجۤا مخلوق، ڤان-ڤَوناپان سَي عَيچاريتااࢴي سارۤڠ كانجۤڠ نبي محّمد ڤانَيکا ۑَیتا بَيندۤارۤا. ماڠࢴا ساڊۤاجۤا مخلوق واجب مابَيندۤار تَور نورَوء مارَيڠ كانجۤڠ نبي محّمد.
อักษรเปโกน
(พร้อมเครื่องหมายระบุการออกเสียง)
كَانْجۤڠْ نَبِيْ مُحَّمَدْ ڤَانَيْکَا اَوْتُوْسَانَيْڤَوْن ࢴَوْستَي الله دۤاءْ کَا سَاڊۤاجۤا مَخْلُوقْ، ڤَانْ-ڤَوْنَاپَان سَيْ عَيْچَارَيْتَااࢴِي سَارۤڠ كَانْجۤڠْ نَبِيْ مُحَّمَدْ ڤَانَيْکَا ۑَیتَا بَيْنْدۤارۤا. مَاڠْࢴَا سَاڊۤاجۤا مَخْلُوقْ وَاجِب مَابَيْندۤار تَوْر نُوْرَوْءْ مَارَيْڠ كَانْجۤڠْ نَبِيْ مُحَّمَدْ.

จากตัวอย่างข้างบน มีคำยืมภาษาอาหรับ 5 คำ ซึ่งต้องเขียนตามรูปเดิมในภาษาอาหรับ ได้แก่:

 • ศัพท์ Nabi ในอักษรละตินควรเขียนเป็น نبي ในอักษรเปโกน คำนี้อาจเขียนผิดเป็น نابي
 • ศัพท์ Muhammad ในอักษรละตินควรเขียนเป็น محمد ในอักษรเปโกน คำนี้อาจเขียนผิดเป็น موهمماد
 • ศัพท์ Allah ในอักษรละตินควรเขียนเป็น الله ในอักษรเปโกน คำนี้อาจเขียนผิดเป็น أللاه
 • ศัพท์ Makhluk ในอักษรละตินควรเขียนเป็น مخلوق ในอักษรเปโกน คำนี้อาจเขียนผิดเป็น ماخلوك
 • ศัพท์ Wajib ในอักษรละตินควรเขียนเป็น واجب ในอักษรเปโกน คำนี้อาจเขียนผิดเป็น واجيب

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 Dahlan, H. Abdullah Zaini. Kitabati, Practical Methods for Learning to Read & Write Pegon (Kitabati, Metode Praktis Belajar Membaca & Menulis Pegon). Zaini Press. Accessed April 19, 2023. https://ia903106.us.archive.org/22/items/etaoin/Kitabati.pdf.
 2. The abstract of this journal article is written in Indonesian language (Bahasa Indonesia), in Latin and in Pegon: Estuningtiyas, R. (2021). Rijal Dakwah: KH. Abdullah Syafi’ie (1910-1985). The International Journal of Pegon : Islam Nusantara Civilization, 5(01), 81-96. https://doi.org/10.51925/inc.v5i01.45
 3. 3.0 3.1 Poerwadarminta 1939, pp. 481.
 4. Javanese script (Akṣara Carakan) on Omniglot. Retrieved 14 March 2019.
 5. Sundanese script (Akṣara Sunda) on Omniglot. Retrieved 14 March 2019.
 6. 6.0 6.1 6.2 Apriyanto, Agung, Ruhaliah Nunuy Nurjanah, and Ruhaliah. "Structure of the Sundanese Language in the Pegon Script". Proceedings of the Fifth International Conference on Language, Literature, Culture, and Education (ICOLLITE 2021), 2021. https://doi.org/10.2991/assehr.k.211119.006. PDF (Archive)
 7. Gallop, A. T. (2015). A Jawi sourcebook for the study of Malay palaeography and orthography. Indonesia and the Malay World, 43(125), 104-105. https://doi.org/10.1080/13639811.2015.1008253
 8. Katkova, Irina. “Reminiscent of 'the Age of Partnership'. VOC Diplomatic Letters from Batavia.” IIAS, 2016. https://www.iias.asia/the-newsletter/article/reminiscent-age-partnership-voc-diplomatic-letters-batavia.
 9. van der Meij, D. (2017). Indonesian Manuscripts from the Islands of Java, Madura, Bali and Lombok (p. 6). Leiden, Netherlands: Brill.
 10. Jacquerye, Denis Moyogo. (2019). Proposal to encode Javanese and Sundanese Arabic characters. Unicode.
 11. 11.0 11.1 11.2 Jamalin, F., & Rahman, A. A. (2021). Arabic-Java Writing System: How Javanese Language Adopts Arabic Script. Izdihar : Journal of Arabic Language Teaching, Linguistics, and Literature, 4(1), 43–58. https://doi.org/10.22219/jiz.v4i1.11337 (PDF) (Archive)
 12. The Library of Congress. (2012). ALA-LC Romanization Tables: Jawi-Pegon. Retrieved 9 April 2019.

บรรณานุกรม

แก้
 • Gallop, A. T. (2015). A Jawi sourcebook for the study of Malay palaeography and orthography. Indonesia and the Malay World, 43(125), 13-171.
 • Jacquerye, Denis Moyogo. (2019). Proposal to encode Javanese and Sundanese Arabic characters. Unicode.
 • Poerwadarminta, W.J.S (1939). Bausastra Jawa [Javanese Dictionary] (ภาษาชวา). Batavia: J.B. Wolters. ISBN 0834803496.