ชุดตัวอักษรเปอร์เซีย

ชุดตัวอักษรเปอร์เซีย (เปอร์เซีย: الفبای فارسی‎, อักษรโรมัน: Alefbā-ye Fārsi) หรือ ชุดตัวอักษรเปอร์เซีย-อาหรับ เป็นระบบการเขียนที่ใช้ในภาษาเปอร์เซีย

ตัวอักษรแก้ไข

# ชื่อ ชื่อในภาษาเปอร์เซีย DIN 31635 สัทอักษรสากล รูปแบบอักษร
ท้าย กลาง ต้น เดี่ยว
0 hamza[1] همزه ʾ [ʔ] ـئ ـأ ـؤ ـئـ ئـ ء أ
1 ʾalef الف ā [ɒ] ـا آ / ا
2 be بِ b [b] ـب ـبـ بـ ب
3 pe پِ p [p] ـپ ـپـ پـ پ
4 te تِ t [t] ـت ـتـ تـ ت
5 s̱e ثِ [θ] ـث ـثـ ثـ ث
6 jim جیم j [d͡ʒ] ـج ـجـ جـ ج
7 che چِ č [t͡ʃ] ـچ ـچـ چـ چ
8 ḥe(-ye jimi) حِ [ħ] ـح ـحـ حـ ح
9 khe خِ x [x] ـخ ـخـ خـ خ
10 dāl دال d [d] ـد د
11 ẕāl ذال [ð] ـذ ذ
12 re رِ r [ɾ] ـر ر
13 ze زِ z [z] ـز ز
14 že ژِ ž [ʒ] ـژ ژ
15 sin سین s [s] ـس ـسـ سـ س
16 šin شین š [ʃ] ـش ـشـ شـ ش
17 ṣād صاد [sˤ] ـص ـصـ صـ ص
18 z̤ād ضاد [dz] ـض ـضـ ضـ ض
19 ṭā, ṭoy (in Dari) طی, طا [tˤ] ـط ـطـ طـ ط
20 ẓā, ẓoy (in Dari) ظی, ظا [zˤ] ـظ ـظـ ظـ ظ
21 ʿeyn عین ʿ [ʕ] ـع ـعـ عـ ع
22 ġeyn غین ġ [ɣ] ـغ ـغـ غـ غ
23 fe فِ f [f] ـف ـفـ فـ ف
24 qāf قاف q [q] ـق ـقـ قـ ق
25 kāf کاف k [k] ـک ـکـ کـ ک
26 gāf گاف g [ɡ] ـگ ـگـ گـ گ
27 lām لام l [l] ـل ـلـ لـ ل
28 mim میم m [m] ـم ـمـ مـ م
29 nun نون n [n] ـن ـنـ نـ ن
30 vāv واو v / ū / ow / (w / aw / ō ในดารี) [v] / [uː] / [o] / [ow] / ([w] / [aw] / [oː] ในดารี) ـو و
31 he(-ye do-češm) هِ h [h] ـه ـهـ هـ ه
32 ye یِ y / ī / á / (ay / ē ในดารี) [j] / [i] / [ɒː] / ([aj] / [eː] ในดารี) ـی ـیـ یـ ی

ข้อแตกต่างระหว่างอักษรเปอร์เซียและอักษรอาหรับแก้ไข

 1. ตัวฮัมซะฮ์ (ء) ไม่ได้อยู่ข้างบนและล่างของตัวอลิฟ (ا) ในแบบภาษาอาหรับ
 2. ตัวตามัรฺบูตะฮ์ (ة) จะใช้เป็นคำอ้างอิงในภาษาอาหรับ มักจะเปลื่ยนเป็นเต (ت) หรือเฮ (ه) แทน
 3. ลบจุดสองจุดที่เย (ی).
 4. ตัวฮัมซะฮ์ถูกลบภายในตัวกาฟ (ک) ซึ่งดูคล้ายกับกาฟ (ك) ในแบบอักษรอาหรับ
 5. เพิ่มตัวเป (پ) เช (چ) เซ (ژ) และกาฟ (گ) 
 6. วาว (و) ถูกใช้เป็นวาฟสำหรับ [v] เพราะภาษาอาหรับไม่มีตัว [v]
 7. ในแบบอักษรอาหรับ ฮา (ﻩ) มาก่อนวาว (و) แต่แบบอักษรเปอร์เซีย เฮ (ﻩ) มาหลังวาฟ (و)
 8. มีความคล้ายคลึงในการเขียนเช่น: ـً (ฟัตฮะตัยนฺ) หลังจากนั้น ا (อาลิฟ) ส่วนเปอร์เซียจะกลับกัน: ا หลังจากนั้น ـً ดังนั้น ـًا ในอาหรับจะกลายเป็น ـاً ในเปอร์เซีย: عصًا ʿaṣan จะกลายเป็น عصاً ʾasan. การเขีบน ـاً ในภาษาอาหรับมักจะมีบ่อยมาก
 9. เปลื่ยนตัวเลขสี่ (۴) ห้า (۵) และหก (۶) ให้มีรูปร่างต่างจากตัวเลขอาหรับ (ในวงเล็บเป็นของเปอร์เซีย) และมีรหัสยูนิโคดต่างกัน[2]
เลข เปอร์เซีย ยูนิโคด อาหรับ ยูนิโคด
0 ۰ U+06F0 ٠ U+0660
1 ۱ U+06F1 ١ U+0661
2 ۲ U+06F2 ٢ U+0662
3 ۳ U+06F3 ٣ U+0663
4 ۴ U+06F4 ٤ U+0664
5 ۵ U+06F5 ٥ U+0665
6 ۶ U+06F6 ٦ U+0666
7 ۷ U+06F7 ٧ U+0667
8 ۸ U+06F8 ٨ U+0668
9 ۹ U+06F9 ٩ U+0669
เย ی U+06CC ي U+064A
กาฟ ک U+06A9 ك U+0643

อักษรที่แยกจาก Perso-Arabicแก้ไข

ดูเพิ่มเติมแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "??" (PDF). Persianacademy.ir. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2015-09-24. สืบค้นเมื่อ 2015-09-05.
 2. "Unicode Characters in the 'Number, Decimal Digit' Category".

เว็บที่เชื่อมโยงแก้ไข