รายพระนามสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

นี่คือรายพระนามสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

รายพระนาม

ลำดับ พระรูป พระนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ สถิต ณ
1   สมเด็จพระสังฆราช (ศรี) พ.ศ. 2325 พ.ศ. 2337 วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
2   สมเด็จพระสังฆราช (ศุข) พ.ศ. 2337 พ.ศ. 2359 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
3   สมเด็จพระอริยวงษญาณ (มี) พ.ศ. 2359 พ.ศ. 2362 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
4   สมเด็จพระอริยวงษญาณ (สุก ญาณสังวร) พ.ศ. 2363 4 กันยายน พ.ศ. 2365 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
5   สมเด็จพระอริยวงษญาณ (ด่อน) มีนาคม พ.ศ. 2365 23 กันยายน พ.ศ. 2385 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
6   สมเด็จพระอริยวงษญาณ (นาค) 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2386 พ.ศ. 2392 วัดราชบุรณราชวรวิหาร
7   สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
(สุวณฺณรํสีมหาเถร)
1 สิงหาคม พ.ศ. 2394 9 ธันวาคม พ.ศ. 2396 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
8   สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
(ปัญฺญาอคฺคมหาเถร)
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2434 28 กันยายน พ.ศ. 2435 วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
9   สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุสฺสเทวมหาเถร) 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 11 มกราคม พ.ศ. 2443 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
10   สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(มนุสฺสนาคมหาเถร)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2453 2 สิงหาคม พ.ศ. 2464 วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
11   พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
(สิริวฑฺฒนมหาเถร)
20 สิงหาคม พ.ศ. 2464 25 สิงหาคม พ.ศ. 2480 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
12   สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ติสฺสเทวมหาเถร) 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2487 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
13   สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
(สุจิตฺตมหาเถร)
31 มกราคม พ.ศ. 2488 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2501 วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
14   สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (กิตฺติโสภณมหาเถร) 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 17 มิถุนายน พ.ศ. 2505 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
15   สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ญาโณทยมหาเถร) 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2508 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
16   สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อุฏฺฐายมหาเถร) 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 18 ธันวาคม พ.ศ. 2514 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
17   สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุณฺณสิริมหาเถร) 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 7 ธันวาคม พ.ศ. 2516 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
18   สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ
(วาสนมหาเถร)
22 มิถุนายน พ.ศ. 2517 27 สิงหาคม พ.ศ. 2531 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
19   สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
(สุวฑฺฒนมหาเถร)
21 เมษายน พ.ศ. 2532 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
20   สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ทรงอยู่ในตำแหน่ง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

แหล่งข้อมูลอื่น