รายชื่อปลัดกระทรวงการคลังของไทย

ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหาร ระดับสูง (นักบริหารระดับ 11 เดิม) เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงของกระทรวงการคลัง

ปลัดกระทรวงการคลัง
Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ประสงค์ พูนธเนศ

ตั้งแต่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งเสริม วินิจฉัยกุล
สถาปนา20 พฤษภาคม พ.ศ. 2497
เว็บไซต์กระทรวงการคลัง

ปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง กำหนดแนวทางและแผน การปฏิบัติราชการของกระทรวง และลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของ ส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง
  2. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี
  3. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง

รายนามแก้ไข

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   เสริม วินิจฉัยกุล 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2508
2   บุญมา วงศ์สวรรค์ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2508 31 ตุลาคม พ.ศ. 2516
3   สนั่น เกตุทัต 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
4   อำนวย วีรวรรณ 16 เมษายน พ.ศ. 2518 12 ตุลาคม พ.ศ. 2520
5   ชาญชัย ลี้ถาวร 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 30 กันยายน พ.ศ. 2525
6   พนัส สิมะเสถียร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2525 13 มิถุนายน พ.ศ. 2535
7   บัณฑิต บุณยะปานะ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2535 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2536
8   อรัญ ธรรมโน 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 30 กันยายน พ.ศ. 2538
9   หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2540
10   ศุภชัย พิศิษฐวานิช 7 สิงหาคม พ.ศ. 2540 30 กันยายน พ.ศ. 2543
11   สมใจนึก เองตระกูล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 30 กันยายน พ.ศ. 2547
12   ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 (ลาออกจากราชการ)[1]
13   วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 11 มิถุนายน พ.ศ. 2552 (รักษาราชการแทน)
14   สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552[2] 30 กันยายน พ.ศ. 2553
15   อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 30 กันยายน พ.ศ. 2556
16   รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 30 กันยายน พ.ศ. 2558
17   สมชัย สัจจพงษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 10 เมษายน พ.ศ. 2561 (ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเมื่อ 11 เมษายน พ.ศ. 2561)
18   ประสงค์ พูนธเนศ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ปัจจุบัน[3]

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข