อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เกิดเมื่อวันที่ 20 ก.ค.2500 เกิดที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรียนการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจบรุ่นที่10 ของ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก จากประเทศสหรัฐอเมริกา ภายหลังเรียนจบปริญญาเอก ได้ทำงานที่แรกที่เป็นอาจารย์สอนที่ University of Saskatchewan ประเทศแคนาดาจนได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขาเดินทางกลับมาประเทศไทยและเข้ารับราชการที่แรกตำแหน่ง นักวิชาการคลัง 4 กองธนาธิการ กรมบัญชีกลาง รับตำแหน่งสำคัญอาทิ รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง อาจารย์พิเศษวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ สถาบันพระปกเกล้า

อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
เริ่มดำรงตำแหน่ง
10 กันยายน พ.ศ. 2562
ก่อนหน้าไชยเจริญ อติแพทย์
ปลัดกระทรวงพลังงาน
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560
(1 ปี 365 วัน)
ก่อนหน้าดร.คุรุจิต นาครทรรพ
ถัดไปธรรมยศ ศรีช่วย
ดำรงตำแหน่ง
27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (0 ปี 331 วัน)
ก่อนหน้าสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ
ถัดไปดร.คุรุจิต นาครทรรพ
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ดำรงตำแหน่ง
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558
(0 ปี 78 วัน)
ก่อนหน้าดร.สุวัตร สิทธิหล่อ
ถัดไปพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ดำรงตำแหน่ง
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (0 ปี 49 วัน)
ก่อนหน้าพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล (รักษาการ)
ถัดไปศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
ดำรงตำแหน่ง
11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557
(0 ปี 258 วัน)
ก่อนหน้าศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
ถัดไปพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากูล (รักษาการ)
ปลัดกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556
(3 ปี 283 วัน)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด20 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 (66 ปี)
คู่สมรสอลิสา ภู่ชอุ่ม

อารีพงศ์ ในระหว่างวิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2556–2557 ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งแรกระหว่างวนที่ 11 ตุลาคม ถึง 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556 [1] ครั้งที่สองระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556[2] ครั้งที่สามระหว่างวันที่ 1 มกราคม [3] ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2557[4] ในฐานะที่เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ภายหลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ดร.อารีพงศ์ รับตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และ กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน ประธานคณะกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ ประธานกรรมการในคณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน กรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกา (ประเทศไทย) กรรมการ ในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559[5]

อารีพงศ์ เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ดร.อารีพงศ์ เป็นข้าราชการไทยที่ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงถึง 3 กระทรวง ตลอดชีวิตการทำงานรับราชการ เขาสมรสกับ นางอลิสา ภู่ชอุ่ม หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมและการเผยแพร่ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ แต่ไม่มีบุตรและบุตรี

ภายหลังเกษียณอายุราชการได้รับการแต่งตั้ง เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ [6] และประธานกรรมการในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ด้านรางวัลได้รับรางวัลศิษย์เกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2554 จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการบริษัท

แก้
 1. 2559-2560 ประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย[7]
 2. 2558-2560 ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 3. 2557-2559 กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 4. 2553-2554 ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 5. 2553–2556 ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 6. 2552-2558 กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 7. 2552-2553 กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 8. 2552-2553 กรรมการ บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 9. 2551-2554 กรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
 10. 2550 -2552 กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 11. 2550-2550 กรรมการ บริษัท อะโรมาติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 12. 2543-2551 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 13. 2545-2550 กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 14. 2543-2550 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
 15. 2542-2544 Secretariat to APEC - Privatisation Forum
 16. 2544-2545 กรรมการ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด
 17. 2542-2545 กรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 18. 2542-2542 Chairman of APEC - Privatisation Forum
 19. 2541-2542 กรรมการ องค์การกำจัดน้ำเสีย
 20. 2541-2542 กรรมการ บริษัทกรุงไทยบัตรเครดิต

ประวัติการศึกษา

แก้
 • Ph.D. Finance University of Mississippi, USA.
 • M.A. Finance Marshall University, USA.
 • B.A. International Business Management Boston University, USA.
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น พ.ศ. 2546

ประวัติการทำงาน

แก้
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซัสแคตเชวัน University of Saskatchewan ประเทศแคนาดา พ.ศ. 2528 - ธันวาคม พ.ศ. 2530
 • นักวิชาการคลัง 4 และ นักวิชาการคลัง 5 สายเงินให้กู้และค้ำประกัน กองธนาธิการ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2530 - 29 เมษายน พ.ศ. 2534
 • นักวิชาการคลัง 6 ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินปลรัฐวิสาหกิจ กองวิสาหกิจ 30 เมษายน พ.ศ. 2535 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2538
 • นักวิชาการคลัง 6 และ นักวิชาการคลัง 7 สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 4 สิงหาคม พ.ศ. 2538 - 23 กันยายน พ.ศ. 2538
 • ผู้อำนวยการส่วน ส่วนบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 24 กันยายน พ.ศ. 2539 - 13 มกราคม พ.ศ. 2541
 • ผู้อำนวยการส่วน ส่วนมาตรฐานและค่าตอบแทน สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 14 มกราคม พ.ศ. 2541 - 28 ธันวาคม พ.ศ. 2541
 • นักวิชาการ 9 ชช.(ด้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ) สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2541 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2544
 • ผู้อำนวยการสำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กระทรวงการคลัง 30 มีนาคม พ.ศ. 2544 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2545
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 17 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ถึง 11 มีนาคม พ.ศ. 2550
 • ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 12 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2552
 • อธิบดีกรมสรรพสามิต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2553
 • ปลัดกระทรวงการคลัง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556
 • เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557
 • ปลัดกระทรวงพลังงาน 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (สทัยที่ 1)
 • เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
 • ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558
 • ปลัดกระทรวงพลังงาน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560 (สมัยที่ 2)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
 2. คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
 3. คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
 4. คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
 5. "คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-10-09. สืบค้นเมื่อ 2017-09-05.
 6. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
 7. ประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๔, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๒, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๑๒, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๘, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗