กรมราชเลขานุการในพระองค์

(เปลี่ยนทางจาก ราชเลขาธิการ)

กรมราชเลขานุการในพระองค์ เดิมคือ สำนักราชเลขาธิการ เป็นหน่วยราชการในพระองค์ ระดับกรม สังกัดสำนักพระราชวัง ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการเลขานุการในองค์พระมหากษัตริย์ เกี่ยวกับงานหนังสือที่หน่วยราชการ เอกชนและบุคคลทั่วไปส่งเข้ามา เพื่อขอให้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต พระบรมราชวินิจฉัยและพระมหากรุณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งทำหน้าที่รับพระราชทานพระราชดำริและพระราชดำรัส เพื่อเชิญไปยังหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทเป็นผู้ประสานงานระหว่างพระมหากษัตริย์กับรัฐบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐหรือเอกชนและบุคคลทั่วไป ทั้งที่เป็นราชการแผ่นดินและการส่วนพระองค์ ก่อตั้งขึ้นในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในตอนนั้นเรียกว่าออฟฟิศไปรเวตสิเกรตารีหลวง หรือกรมราชเลขาธิการ

กรมราชเลขานุการในพระองค์
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้งพ.ศ. 2433
หน่วยงานก่อนหน้า
 • สำนักราชเลขาธิการ
สำนักงานใหญ่ไทย
พระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
งบประมาณประจำปี641.7689 ล้านบาท(พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล [2], ราชเลขานุการ
 • กฤษณ์ กาญจนกุญชร, อธิบดี
 • พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต, รองอธิบดี
 • พลตำรวจตรี ชัยทัต บุญขำ, รองอธิบดี
 • คุณหญิงจันทนี ธนรักษ์, ผู้ช่วยราชเลขานุการ
 • อินทร์จันทร์ บุราพันธ์, รองอธิบดี
เว็บไซต์www.royaloffice.th

การจัดหน่วยงานในกรมราชเลขานุการในพระองค์[3][4] แก้

ตำแหน่งหัวหน้าของกรมราชเลขานุการในพระองค์ คือ อธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ (เทียบเท่าเลขาธิการพระราชวัง) ซึ่งคนปัจจุบัน คือ ดร.กฤษณ์ กาญจนกุญชร ซึ่งดำรงตำแหน่งราชเลขาธิการเป็นคนสุดท้ายและเป็นอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์เป็นคนแรก โดยดำรงตำแหน่งราชเลขาธิการตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และหลังจากนั้นได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ จนถึงปัจจุบัน

บุคลากร แก้

ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แก้

ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แก้

กองงานในพระองค์ แก้

 • ผู้อำนวยการกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง คือ นายพิธาน เหี้ยมโท้
 • ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือ คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์
  • รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือ
   • สำเริง เอี่ยมสะอาด
   • คุณหญิงชวลี อมาตยกุล
   • ฐาปนา รักติประกร
 • ผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี คือ รสกร พัฒนศักดิ์ภิญโญ
 • เลขานุการส่วนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ คือ พุฒิเศรษฐ์ พรหมประภัศร์สร
 • ผู้อำนวยการกองงานในพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี คือ วีรยุทธ พึ่งทองคำ
 • ผู้อำนวยการกองงานในพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ คือ เอสนะ ชินชำนาญ
 • เลขานุการในพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ คือ หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร (ถึงแก่อสัญกรรม)

รายพระนาม/รายนามราชเลขาธิการ แก้

รายพระนาม/รายนามราชเลขาธิการ
ลำดับ รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ อ้างอิง
1   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2433 24 มิถุนายน พ.ศ. 2455 [6]
2   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2455 9 ธันวาคม พ.ศ. 2462 [7]
3   เจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์) 11 ธันวาคม พ.ศ. 2462 14 กันยายน พ.ศ. 2475 [8], [9]
4   หม่อมเจ้านิกรเทวัญ เทวกุล 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 18 กันยายน พ.ศ. 2512 [10]
5   หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ 18 กันยายน พ.ศ. 2512 1 ตุลาคม พ.ศ. 2537 [11], [12]
6   หม่อมหลวงพีระพงศ์ เกษมศรี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2537 1 สิงหาคม พ.ศ. 2542 [13]
7   อาสา สารสิน 1 สิงหาคม พ.ศ. 2542 30 กันยายน พ.ศ. 2555 [14]
8   กฤษณ์ กาญจนกุญชร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 [15]
รายนามอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์
ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ อ้างอิง
1   กฤษณ์ กาญจนกุญชร 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 [16]
2   พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน

อ้างอิง แก้

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอน 150 ง พิเศษ หน้า 1-2 6 มิถุนายน 2560
 3. นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย หน่วยราชการอิสระ (กรมราชเลขานุการในพระองค์)[ลิงก์เสีย]
 4. ทำเนียบผู้บริหารกรมราชเลขานุการในพระองค์[ลิงก์เสีย]
 5. ประธานข้าราชบริพารในพระองค์
 6. กรมราชเลขานุการในพระองค์
 7. กรมราชเลขานุการในพระองค์
 8. กรมราชเลขานุการในพระองค์
 9. กรมราชเลขานุการในพระองค์
 10. กรมราชเลขานุการในพระองค์
 11. กรมราชเลขานุการในพระองค์
 12. กรมราชเลขานุการในพระองค์
 13. กรมราชเลขานุการในพระองค์
 14. กรมราชเลขานุการในพระองค์
 15. กรมราชเลขานุการในพระองค์
 16. กรมราชเลขานุการในพระองค์

แหล่งข้อมูลอื่น แก้