ระบบสหประชาชาติ

ปาแลเดนาซียง สำนักงานสหประชาชาติในนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งใหญ่รองจากสำนักงานใหญ่ในนครนิวยอร์ก

ระบบสหประชาชาติ (United Nations System) ประกอบด้วยองค์กรหลักและองค์กรย่อยของสหประชาชาติ โดยมีประธานคือเลขาธิการสหประชาชาติ องค์กรในระบบสหประชาชาตินี้จะมีการจัดการประชุมพบกันทุกสองปีเพื่อบูรณาการงานร่วมกัน

องค์กรแก้ไข

เสาหลักของสหประชาชาติ [1]
สมัชชาใหญ่
— สมัชชาเพื่อการอภิปรายของทุกรัฐสมาชิกของสหประชาชาติ —
สำนักเลขาธิการ
— ฝ่ายบริหารของสหประชาชาติ —
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
— ศาลสากลตามกฎหมายระหว่างประเทศ —
คณะมนตรีความมั่นคง
— รักษาความสงบและความมั่นคงระหว่างประเทศ —
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
— สนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและกิจการสังคม —
คณะมนตรีภาวะทรัสตี
— บริหารจัดการดินแดนในภาวะทรัสตีของสหประชาชาติ
(ยุบองค์กรตั้งแต่ ค.ศ. 1994) —

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติแก้ไข

  • คณะกรรมาธิการหลัก
  • สมัยประชุม
  • ตำแหน่งคณะกรรมาธิการขององค์กรย่อย
  • องค์กรย่อยอื่น ๆ

โดยมีรายชื่อกองทุนและโครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

องค์กรเกี่ยวกับการวิจัยและสถาบันการฝึกอบรมต่าง ๆแก้ไข

องค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆแก้ไข

หน่วยงานพิเศษแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "UN Charter: Chapter III". United Nations. สืบค้นเมื่อ 24 March 2008.
  1. http://www.un.or.th/thai/unagencies/index.html