หน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติ

นอกจากองค์การหลักทั้ง 6 องค์กรแล้ว (ยกเว้นคณะมนตรีภาวะทรัสตีแห่งสหประชาชาติที่ได้ยุติการปฏิบัติงานในปี พ.ศ. 2537) ยังมีการตั้ง?_CIA©หน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติขึ้นมาทำหน้าที่พิเศษซึ่งเป็นไปตามกฎบัตรสหประชาชาติว่า องค์กรหลักของสหประชาชาติทั้ง 5 สามารถตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาเพื่อการทำงานในรูปแบบต่างๆ ได้

หน่วยงานพิเศษที่ตั้งขึ้นมาจากองค์กรหลักของสหประชาชาติทั้ง 5 องค์กรนั้น หน่วยงานพิเศษบางหน่วยงานอาจจะไม่ได้ขึ้นกับองค์กรใดองค์กรหนึ่งของสหประชาชาติเพียงอย่างเดียว บางหน่วยงานพิเศษที่ก่อตั้งขึ้นมานั้นอาจจะขึ้นอยู่กับองค์กรที่มีมากกว่า 1 องค์กรก็ได้หรือก็ขึ้นอยู่กับทุกๆองค์กรในสหประชาชาติก็ได้

ปัจจุบันหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติมีทั้งสิ้น 15 หน่วยงานพิเศษในเครือสหประชาชาติ รายชื่อหน่วยงานพิเศษในเครือสหประชาชาติมีดังนี้

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติแก้ไข

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีจุดประสงค์ที่จะนำไปสู่ความพยายามระหว่างประเทศร่วมกันเพื่อบรรเทาความหิวโหยทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา โดยองค์การฯ นี้จะเป็นเวทีกลางที่ทุกประเทศรัฐสมาชิกสหประชาชาติมาร่วมกันทำนโยบายและข้อตกลงต่างๆ โดยอาณัติของ FAO คือการเพิ่มสารอาหารที่จำเป็นในร่างกายของมนุษย์และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้เพียงพอกับความต้องการ โดยให้ประชากรในชนบทมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและนำไปสู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก สำนักงานใหญ่ขององค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติตั้งอยู่ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแก้ไข

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2490 เป็นองค์การระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่ร่วมกันพัฒนาหลักการและเทคนิคของการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศ และวางแผนส่งเสริมการพัฒนาของการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เมืองมอนทรีออล รัฐควิเบก ประเทศแคนาดา

กองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมแก้ไข

องค์การแรงงานระหว่างประเทศแก้ไข

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เป็นองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับแรงงาน โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2462 เป็นองค์การระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในการเจรจาต่อรองของสนธิสัญญาแวร์ซายและสันนิบาตชาติ ซึ่งปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยสหประชาชาติหลังจากความล้มเหลวในการป้องกันการเกิดเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองในเวลาต่อมา และเป็นสมาชิกของระบบสหประชาชาติ

องค์การทางทะเลระหว่างประเทศแก้ไข

กองทุนการเงินระหว่างประเทศแก้ไข

กองทุนการเงินระหว่างประเทศเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่ให้ความร่วมมือทางการเงินและรักษาความมั่นคงทางการเงิน ทำหน้าที่เป็นเวทีเจรจาต่อรอง และให้ความช่วยเหลือในเรื่องการเงิน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศแก้ไข

องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติแก้ไข

องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติแก้ไข

สหภาพไปรษณีย์สากลแก้ไข

ดูบทความหลักที่: สหภาพไปรษณีย์สากล

กลุ่มธนาคารโลกแก้ไข

ดูบทความหลักที่: กลุ่มธนาคารโลก

องค์การอนามัยโลกแก้ไข

ดูบทความหลักที่: องค์การอนามัยโลก

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกแก้ไข

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแก้ไข

ดูบทความหลักที่: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก

องค์การการท่องเที่ยวโลกแก้ไข

ดูบทความหลักที่: องค์การการท่องเที่ยวโลก

หน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติในอดีตแก้ไข

หน่วยงานพิเศษที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่มีความเทียบเท่าหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติแก้ไข

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศแก้ไข

 
ธง IAEA.

องค์การการค้าโลกแก้ไข

ดูบทความหลักที่: องค์การการค้าโลก

ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแก้ไข

สำนักงานใหญ่ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตั้งอยู่ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์

สรุปหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติแก้ไข

ตรา (Logo) ชื่อทางการ อักษรย่อ สำนักงานใหญ่ ปีที่ก่อตั้ง ริเริ่มก่อตั้ง รัฐสมาชิกสหประชาชาติที่ไม่ได้เป็นสมาชิกฯ (รวมดินแดน) ผู้เข้าร่วมอื่นๆ
  องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO กรุงโรม ประเทศอิตาลี พ.ศ. 2488 -
  องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ICAO เมืองมอนทรีออล รัฐควิเบก ประเทศแคนาดา พ.ศ. 2490 -

-

กองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม IFAD กรุงโรม ประเทศอิตาลี พ.ศ. 2520 -

-

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO เมืองเจนีวา   รัฐเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส พ.ศ. 2462 -

-

  องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ IMO กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ พ.ศ. 2502 -
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF กรุงวอชิงตัน ประเทศอเมริกา พ.ศ. 2502 -

-

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ITU เมืองเจนีวา   รัฐเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส พ.ศ. 2408 -
  องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ UNESCO กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พ.ศ. 2488 พ.ศ. 2465
องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ UNIDO กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2509
สหภาพไปรษณีย์สากล UPU กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พ.ศ. 2417 -
กลุ่มธนาคารโลก WBG กรุงวอชิงตัน ประเทศอเมริกา พ.ศ. 2488 -

-

  องค์การอนามัยโลก WHO   รัฐเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส พ.ศ. 2491 พ.ศ. 2450
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก WIPO   รัฐเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส พ.ศ. 2510 -
  องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก WMO   รัฐเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส พ.ศ. 2493 พ.ศ. 2416
องค์การการท่องเที่ยวโลก UNWTO มาดริด สเปน พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2468

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://www.moac.go.th/builder/fard/images/Updated%20IFAD-2010-31-03.pdf[ลิงก์เสีย]
  2. แผนผังหน่วยงานในสหประชาชาติ (UN)(http://www.un.org/aboutun/chart_en.pdf) (ภาษาอังกฤษ)