พ่อแห่งแผ่นดิน เป็นชื่อของเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ขับร้องโดยศิลปินกว่า 81 คน

ประวัติ

แก้

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ร่วมกับสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และศาลาเฉลิมกรุง ได้จัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติ พ่อแห่งแผ่นดิน เพื่อให้ชาวไทยทั่วโลกใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์ในการแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนักร้องร่วมขับร้องเพลงนี้ทั้งหมด 81 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนมากพอสมควร

รายชื่อผู้ประพันธ์เพลง พ่อแห่งแผ่นดิน

แก้

คำร้อง

แก้

ทำนอง

แก้

เรียบเรียงเสียงประสาน

แก้
 • กิตติ ศรีเปารยะ

รายชื่อผู้ขับร้องเพลง พ่อแห่งแผ่นดิน

แก้
นักร้องชาย จำนวน 41 คน นักร้องหญิง จำนวน 40 คน
 1. สุเทพ วงศ์กำแหง
 2. ชรินทร์ นันทนาคร
 3. ธานินทร์ อินทรเทพ
 4. วินัย พันธุรักษ์
 5. มีศักดิ์ นาครัตน์
 6. ชรัมภ์ เทพชัย
 7. สเกน สุทธิวงศ์
 8. พรเทพ เทพชัย
 9. ศักดา อิทธิชัย
 10. นิทัศน์ ละอองศรี
 11. อโศก สุขศิริพรฤทธิ์
 12. มนตรี สีหเทพ
 13. กรกันต์ สุทธิโกเศศ
 14. ฉัตรชัย ภู่โชติ
 15. นนทวรรธน์ ภู่โชติ
 16. ภาสกรณ์ รุ่งเรืองนพรัตน์
 17. เอกรัตน์ แคว้นคอนฉิม
 18. ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี
 19. ธงไชย แมคอินไตย์
 20. พันกร บุญยะจินดา
 21. พรภิรมย์ พินทะปะกัง (ไมค์ ภิรมย์พร)
 22. รณชัย ถมยาปริวัฒน์ (อ๊อด คีรีบูน)
 23. วิชัย ปุญญะยันต์
 24. วิภู กำเนิดดี
 25. ศรราม เทพพิทักษ์
 26. เศรษฐา ศิระฉายา
 27. สบชัย ไกรยูรเสน (ฟอร์ด)
 28. สมา สวยสด
 29. สุทธิพงษ์ วัฒนจัง (ชมพู ฟรุ้ตตี้)
 30. สุรชัย สมบัติเจริญ
 31. เสรี รุ่งสว่าง
 32. พลพล พลกองเส็ง
 33. ชรัส เฟื่องอารมย์
 34. วิรุจน์ สโรบล
 35. เอ็ดเวิร์ด แวนโซ
 36. สร่างศัลย์ เรืองศรี (หนู มิเตอร์)
 37. มนตรี แพร่ศิริพุฒิพงศ์
 38. ณรงค์ แซ่วี (รุ่ง สุริยา)
 39. จารึก วิริยะกิจ
 40. วสุ แสงสิงแก้ว
 41. ธานี พูนสุวรรณ
 1. สวลี ผกาพันธ์
 2. รวงทอง ทองลั่นทม
 3. จินตนา สุขสถิตย์
 4. ขวัญระวี กาญจนะผลิน
 5. จิตติมา เจือใจ
 6. โฉมฉาย อรุณฉาน
 7. ดาวใจ ไพจิตร
 8. ทิพย์วรรณ ปิ่นภิบาล
 9. นันทวัน เมฆใหญ่
 10. แพทย์หญิงพันทิวา สินรัชตานันท์
 11. ลินจง บุญนากรินทร์
 12. ศรวณี โพธิเทศ
 13. อุมาพร บัวพึ่ง
 14. อุไรวรรณ ทรงงาม
 15. ธุรดี อารีรอบ
 16. พรทิพย์ พันตาวงษ์
 17. ภัทรภร บัวก้านทอง
 18. สุพรรณี โคตรสุโน
 19. สุภาพร เพฑูวิริยาเวทย์
 20. กรรณิการ์ อารีสมาน
 21. กัญญารัตน์ กุยสุวรรณ
 22. ฉันทนา กิติยพันธ์
 23. ธนพร แวกประยูร (ปาน)
 24. ธีรนัยน์ ณ หนองคาย
 25. นนทิยา จิวบางป่า
 26. พัชริดา วัฒนา
 27. สุดา ชื่นบาน
 28. เสาวลักษณ์ ลีละบุตร
 29. อรวรรณ วิเศษพงศ์
 30. อรวี สัจจานนท์
 31. อิสริยา คูประเสริฐ
 32. นภาดา สุขกฤต
 33. สิรินันท์ ว่องกุศลกิจ
 34. ศิรินทรา นิยากร
 35. จรรยา เผ่าจินดา (สด แจ่มศรี)
 36. วงจันทร์ ไพโรจน์
 37. ภัคประวีร์ ทองแย้ม
 38. กรองทอง ทัศนพันธุ์
 39. ศิริพร อยู่ยอด
 40. แคทลียา ศริสวัสดิ์

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้