พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา - ภาษาอื่น ๆ