พูนเพิ่ม ไกรฤกษ์

พูนเพิ่ม ไกรฤกษ์ (27 กรกฎาคม พ.ศ. 2465 – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2546) อดีตเลขาธิการพระราชวัง และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

พูนเพิ่ม ไกรฤกษ์
เลขาธิการพระราชวัง
ดำรงตำแหน่ง
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
กษัตริย์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ก่อนหน้ากัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ถัดไปแก้วขวัญ วัชโรทัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด27 กรกฎาคม พ.ศ. 2465
เสียชีวิต6 ตุลาคม พ.ศ. 2546 (81 ปี)
คู่สมรสท่านผู้หญิงกุณฑี ไกรฤกษ์
บุตร5 คน

ประวัติ แก้

พูนเพิ่มเกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2465 เป็นบุตรของพระยาประเสริฐศุภกิจ (เพิ่ม ไกรฤกษ์) กับคุณหญิงจำเริญ ประเสริฐศุภกิจ เมื่อปี พ.ศ. 2475 เข้ารับการศึกษาที่วชิราวุธวิทยาลัยเป็นเวลา 6 ปี แล้วจึงเดินทางไปศึกษาชั้นมัธยมปลายที่ Oundie School ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 2 ปี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2483 ย้ายไปศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยไมอามี สหรัฐ เป็นเวลา 1 ปี และในระหว่างปี พ.ศ. 2484-2487 ศึกษาต่อที่ Stanford University สหรัฐ จบปริญญาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (B.A.) เมื่อเดินทางกลับประเทศไทยได้สมรสกับท่านผู้หญิงกุณฑี ไกรฤกษ์ (สกุลเดิม สุจริตกุล) และเริ่มทำงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในระหว่างที่อาภรณ์ กฤษณามระ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เมื่อมีประสบการณ์ในธุรกิจธนาคารมากพอสมควร ได้รับการชักชวนจากบัญชา ล่ำซำให้มาร่วมงานกันที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ชีวิตส่วนตัว แก้

พูนเพิ่มสมรสกับท่านผู้หญิงกุณฑี ไกรฤกษ์ (สกุลเดิม สุจริตกุล) มีบุตรธิดา 5 คน ล้วนมีชื่อเล่นว่า "หมู" ตามบิดาทั้งสิ้น ดังนี้

 1. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ (หมูแดง) สมรสกับ ม.ร.ว.เบญจาภา จักรพันธุ์
 2. อนุทิพย์ ไกรฤกษ์ (หมูน้อง) สมรสกับ กิ่งมณี สังขทรัพย์
 3. เพิ่มพูน ไกรฤกษ์ (หมูเล็ก) สมรสกับ นางจุฑาทิพย์ ไกรฤกษ์
 4. ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ (หมูตือ) สมรสกับ นัดดา ปันยารชุน
 5. กุณฑิกา ไกรฤกษ์ (หมูหวาน) สมรสกับ หม่อมราชวงศ์พันธุ์ดิศ ดิศกุล

การทำงาน แก้

พูนเพิ่มได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สืบแทน ฯพณฯ พลตรี หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ ทวีวงศ์) ซึ่งถึงแก่อสัญกรรม และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2513 และดำรงตำแหน่งเลขาธิการพระราชวังในเวลาต่อมา

ถึงแก่อสัญกรรม แก้

พูนเพิ่มถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2546 สิริอายุ 81 ปี 71 วัน พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2549

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ แก้

อ้างอิง แก้

 1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๖๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗, ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๒๗
 2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๑๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๓, ๓๑ มกราคม ๒๕๒๒
 3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๒๒๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๙, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗
 4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๑๕๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๔, ๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๕
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๒ ง หน้า ๕๐, ๗ มกราคม ๒๕๐๗
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๕๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๓๙, ๑๔ เมษายน ๒๕๒๙
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๑๕๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๘, ๑๓ กันยายน ๒๕๒๒
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชรุจิ, เล่ม ๘๒ ตอนที่ ๖๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖, ๑๓ สิงหาคม ๒๕๐๘
 9. 9.0 9.1 9.2 9.3 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๗๙ ตอนที่ ๙๕ ง หน้า ๒๒๔๔, ๒๓ ตุลาคม ๒๕๐๕
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๖๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๓, ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๘
 11. 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๗๙ ตอนที่ ๙๕ ง หน้า ๒๒๔๕, ๒๓ ตุลาคม ๒๕๐๕
 12. 12.0 12.1 ราชกิจจานุเบกษา, แก้คำผิด แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๘ ง หน้า ๑๔๑, ๒๒ มกราคม ๒๕๐๖
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๙๗ ง หน้า ๒๒๗๐, ๑ ตุลาคม ๒๕๐๖
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๑๐๑ ง หน้า ๒๓๕๗, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๐๖
 15. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๑๐๑ ง หน้า ๒๓๖๑, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๐๖