พูนเพิ่ม ไกรฤกษ์

พูนเพิ่ม ไกรฤกษ์ (27 กรกฎาคม พ.ศ. 2465 – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2546) อดีตเลขาธิการพระราชวัง และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

พูนเพิ่ม ไกรฤกษ์
ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ภ.ป.ร.2
เลขาธิการพระราชวัง
ดำรงตำแหน่ง
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
(8 ปี 245 วัน)
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ก่อนหน้า กัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ถัดไป แก้วขวัญ วัชโรทัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2465
เสียชีวิต 6 ตุลาคม พ.ศ. 2546 (81 ปี)
คู่สมรส ท่านผู้หญิงกุณฑี ไกรฤกษ์
บุตร 5 คน

ประวัติแก้ไข

พูนเพิ่มเกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2465 เป็นบุตรของพระยาประเสริฐศุภกิจ (เพิ่ม ไกรฤกษ์) กับคุณหญิงจำเริญ ประเสริฐศุภกิจ เมื่อปี พ.ศ. 2475 เข้ารับการศึกษาที่วชิราวุธวิทยาลัยเป็นเวลา 6 ปี แล้วจึงเดินทางไปศึกษาชั้นมัธยมปลายที่ Oundie School ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 2 ปี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2483 ย้ายไปศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยไมอามี สหรัฐ เป็นเวลา 1 ปี และในระหว่างปี พ.ศ. 2484-2487 ศึกษาต่อที่ Stanford University สหรัฐ จบปริญญาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (B.A.) เมื่อเดินทางกลับประเทศไทยได้สมรสกับท่านผู้หญิงกุณฑี ไกรฤกษ์ (สกุลเดิม สุจริตกุล) และเริ่มทำงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในระหว่างที่อาภรณ์ กฤษณามระ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เมื่อมีประสบการณ์ในธุรกิจธนาคารมากพอสมควร ได้รับการชักชวนจากบัญชา ล่ำซำให้มาร่วมงานกันที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ชีวิตส่วนตัวแก้ไข

พูนเพิ่มสมรสกับท่านผู้หญิงกุณฑี ไกรฤกษ์ (สกุลเดิม สุจริตกุล) มีบุตรธิดา 5 คน ล้วนมีชื่อเล่นว่า "หมู" ตามบิดาทั้งสิ้น ดังนี้

 1. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ (หมูแดง) สมรสกับ ม.ร.ว.เบญจาภา จักรพันธุ์
 2. อนุทิพย์ ไกรฤกษ์ (หมูน้อง) สมรสกับ กิ่งมณี สังขทรัพย์
 3. เพิ่มพูน ไกรฤกษ์ (หมูเล็ก) สมรสกับ นางจุฑาทิพย์ ไกรฤกษ์
 4. ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ (หมูตือ) สมรสกับ นัดดา ปันยารชุน
 5. กุณฑิกา ไกรฤกษ์ (หมูหวาน) สมรสกับ หม่อมราชวงศ์พันธุ์ดิศ ดิศกุล

การทำงานแก้ไข

พูนเพิ่มได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สืบแทนพลตรี หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ ทวีวงศ์) ซึ่งถึงแก่อสัญกรรม และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2513 และดำรงตำแหน่งเลขาธิการพระราชวังในเวลาต่อมา

ถึงแก่อสัญกรรมแก้ไข

พูนเพิ่มถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2546 สิริอายุ 81 ปี 71 วัน พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2549

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ , เล่ม 101, ตอน 67 ง ฉบับพิเศษ, 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2527, หน้า 7
 2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษ เล่ม 96, ตอน 11, 31 มกราคม พ.ศ. 2522, หน้า 13
 3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษ เล่ม 96, ตอน 11, 31 มกราคม พ.ศ. 2522, หน้า 13
 4. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ฉบับพิเศษ เล่ม 89 ตอนที่ 161, 30 ตุลาคม พ.ศ. 2515, หน้า 34
 5. ราชกิจจานุเบกษา,เรื่องพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ฉบับพิเศษ เล่ม 103 ตอน 58, 14 เมษายน พ.ศ. 2529, หน้า 339
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม 96, ตอน 156, 13 กันยายน พ.ศ. 2522, หน้า 8
 7. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญราชรุจิ ฉบับพิเศษ เล่ม 82 ตอนที่ 65, 13 สิงหาคม พ.ศ. 2508, หน้า 6