ภาษาอังกฤษ ชื่อที่ใช้   ชื่อเทียบเคียง   เหตุผล หมายเหตุ
Abbey แอบบี แอบบีย์
All Saints' Day วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย วันฉลองนักบุญทั้งหลาย ศ1
All Souls' Day วันวิญญาณในแดนชำระ วัน(ระ/รำ)ลึกถึงผู้ล่วงลับทั้งหลาย, วันระลึกถึงวิญญาณในไฟชำระ ศ1
Anointing of the sick ศีลเจิมคนไข้ ค1
Apostle อัครทูต อัครสาวก ศ1
Archbishop อัครมุขนายก, อาร์ชบิชอป พระอัครสังฆราช ศ1, ข. สำหรับ archbishop คนไทยใช้ อัครมุขนายก
สำหรับ archbishop ฝรั่งทับศัพท์ อาร์ชบิชอป (เช่น อาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรี)
Archdiocese เขตมิสซัง, อัครมุขมณฑล อัครสังฆมณฑล ศ1, ข. archdiocese ในไทยใช้ เขตมิสซัง ..." อย่างเดียวตามกรมการศาสนา ส่วนต่างประเทศใช้อัครมุขมณฑล
Ash Wednesday วันพุธรับเถ้า -- ค2
ภาษาอังกฤษ ชื่อที่ใช้   ชื่อเทียบเคียง   เหตุผล หมายเหตุ
Baptism ศีลล้างบาป ศีลจุ่ม, บัพติศมา ศ1, ค2 ----
Baptismal font อ่างล้างบาป อ่างศีลจุ่ม Baptism = ศีลล้างบาป
Baptist แบปทิสต์ แบ๊บติสต์, แบ๊บทิสต์ ศ1 สำหรับนิกาย
Baptistery หอล้างบาป หอศีลจุ่ม, บริเวณที่โปรดศีลล้างบาป Baptism = ศีลล้างบาป
Basic ecclesial community ชุมชนชาวคริสต์ย่อย ชุมชนคริสตชนย่อย, ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน ในวิกิพีเดียใช้ "ชาวคริสต์"
Basilica มหาวิหาร บาซิลิกา Basilica หมายถึงสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่ศาสนาคริสต์ได้อีก จึงควรใช้ "มหาวิหาร" สำหรับโบสถ์คริสต์ และ "บาซิลิกา" กับสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
Believer's baptism การให้ศีลล้างบาปผู้เชื่อ ---- ---- ----
Bible คัมภีร์ไบเบิล พระคริสตธรรมคัมภีร์ อาจเรียกย่อ ๆ ว่าไบเบิลหรือพระคัมภีร์ก็ได้ แต่สำหรับตัวบทความให้ใช้ "คัมภีร์ไบเบิล"
สำหรับหนังสือต่าง ๆ ให้ใช้พระธรรม เช่น พระธรรมปัญญจารย์ สำหรับพระวรสารให้ใช้ พระวรสารนักบุญมัทธิว
Bishop มุขนายก, บิชอป พระสังฆราช ศ1 สำหรับ bishop คนไทยใช้ มุขนายก
สำหรับ bishop ฝรั่งทับศัพท์ บิชอป
Blasphemy ความผิดฐานเหยียดหยามศาสนา การดูหมิ่นศาสนา
ภาษาอังกฤษ ชื่อที่ใช้   ชื่อเทียบเคียง   เหตุผล หมายเหตุ
Calvin(ism) คาลวิน
Canon law ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร ประมวลกฎหมายโรมันเกี่ยวกับศาสนา ค1
Catechumen ชาวคริสต์สำรอง คริสตังสำรอง วิกิพีเดียใช้ "ชาวคริสต์"
Cathedral อาสนวิหาร --- ค1
Catholic ชาวคาทอลิก คริสตัง ผู้อื่นอาจไม่เข้าใจคำว่า "คริสตัง" สำหรับนิกายดูด้านล่าง
Catholicism (โรมัน)คาทอลิก คาทอลิค สำหรับชื่อบทความใช้ "โรมันคาทอลิก" เต็ม
สำหรับกรณีอื่น ๆ สามารถใช้ คาทอลิก สั้น ๆ เป็นอันเข้าใจได้
Christian ชาวคริสต์ หรือ คริสเตียน คริสตัง, คริสตชน, คริสต์ศาสนิกชน ศ1 เมื่อเป็นนามใช้ "ชาวคริสต์" (เช่น การเบียดเบียนชาวคริสต์)
เมื่อเป็นคำวิเศษณ์ใช้ "คริสเตียน" (เช่น อารามคริสเตียน)
Christianity ศาสนาคริสต์ คริสต์ศาสนา
Christmas คริสต์มาส คริสตสมภพ คริสตสมภพใช้สำหรับ Christmastide
Christmastide เทศกาลคริสตสมภพ --- แยกความแตกต่างระหว่าง Christmas
Church โบสถ์ หรือ คริสตจักร วัด ศ1 ใช้โบสถ์สำหรับคาทอลิก คริสตจักรสำหรับโปรเตสแตนต์
(ดูเพิ่มที่คริสต์ศาสนสถานสำหรับรายชื่อเต็ม)
Clergy เคลอจี --- ศ1
Confession การสารภาพบาป ศีลอภัยบาป ค1 ตัวบทความอ้างถึงพิธีกรรมของหลายศานา สำหรับของชาวคริสต์ดูที่ Penance
Confessional
Confirmation ศีลกำลัง ---- ศ1
Convent คอนแวนต์
ภาษาอังกฤษ ชื่อที่ใช้   ชื่อเทียบเคียง   เหตุผล หมายเหตุ
Deacon ดีกัน,พันธบริกร, มัคนายก สังฆานุกร ศ1 "ดีกัน" ใช้สำหรับชื่อบทความ "พันธบริกร" (คาทอลิก) กับ "มัคนายก" (โปร) ใช้ในเนื้อหา
Decapolis ทศบุรี - ค1
Diocese เขตมิสซัง, มุขมณฑล สังฆมณฑล ศ1 diocese ในไทยใช้ เขตมิสซัง ..." อย่างเดียวตามกรมการศาสนา ส่วนต่างประเทศใช้มุขมณฑล
Duomo สำหรับตัวบทความใช้ชื่อ ดูโอโม่ สำหรับชื่อโบสถ์ให้เรียก อาสนวิหาร
ภาษาอังกฤษ ชื่อที่ใช้   ชื่อเทียบเคียง   เหตุผล
Easter อีสเตอร์ ปัสกา มีปัสกาสำหรับเทศกาลของชาวยิวด้วย, ชื่อที่คุ้นหู
Eastertide เทศกาลปัสกา -- ค2
Easter triduum ตรีวารปัสกา -- ค2
Eucharist ศีลมหาสนิท มิสซา แยกบทความ "มิสซา" (Mass) ออกจาก "ศีลมหาสนิท" (Eucharist)
ภาษาอังกฤษ ชื่อที่ใช้   ชื่อเทียบเคียง   เหตุผล ตัวอย่าง
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
ภาษาอังกฤษ ชื่อที่ใช้   ชื่อเทียบเคียง   เหตุผล
gospel พระวรสาร พระกิตติคุณ ศ1,ค2
Gnosticism ไญยนิยม นอสติก
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
ภาษาอังกฤษ ชื่อที่ใช้   ชื่อเทียบเคียง   เหตุผล ตัวอย่าง
Holy communion ดูที่ Eucharist
Holy Thursday วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ศ1 วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
ภาษาอังกฤษ ชื่อที่ใช้   ชื่อเทียบเคียง   เหตุผล
Infant baptism การให้ศีลล้างบาปทารก ---- ----
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
ภาษาอังกฤษ ชื่อที่ใช้   ชื่อเทียบเคียง   เหตุผล หมายเหตุ
Jesus พระเยซู พระเยซูคริสต์, พระคริสต์, พระคริสตเจ้า การตั้งชื่อบทความจะเน้นให้ใช้เพียง "พระเยซู" ส่วนภายในบทความนั้นไม่เคร่งครัดมากเรื่องการใช้ชื่อมาก
Judaism ศาสนายูดาห์ ศาสนายิว, ศาสนายูดาย ศ1
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
ภาษาอังกฤษ ชื่อที่ใช้   ชื่อเทียบเคียง   เหตุผล ตัวอย่าง
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
ภาษาอังกฤษ ชื่อที่ใช้   ชื่อเทียบเคียง   เหตุผล
Lent เทศกาลมหาพรต เทศกาลเข้าสู่ธรรม ศ1,ค2
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
ภาษาอังกฤษ ชื่อที่ใช้   ชื่อเทียบเคียง   เหตุผล
Mass พิธีมิสซา พิธีบูชาขอบพระคุณ, ศีลมหาสนิท แยกบทความ "มิสซา" (Mass) ออกจาก "ศีลมหาสนิท" (Eucharist)
Maundy Thursday ดูที่ Holy Thursday
Minister ศาสนาจารย์ ---- ศ1,ป1
ภาษาอังกฤษ ชื่อที่ใช้   ชื่อเทียบเคียง   เหตุผล ตัวอย่าง
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
ภาษาอังกฤษ ชื่อที่ใช้   ชื่อเทียบเคียง   เหตุผล
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
ภาษาอังกฤษ ชื่อที่ใช้   ชื่อเทียบเคียง   เหตุผล
Palm Sunday วันอาทิตย์ใบลาน วันอาทิตย์ทางตาล, วันอาทิตย์ใบปาล์ม ศ1, ค2
Parish เขตแพริช เขตวัด ศ1
Parish church คริสตจักรประจำเขตแพริช โบสถ์ประจำท้องถิ่น ศ1
Patriarch อัครบิดร พระอัยกา ศ1
Patriarchate เขตอัครบิดร ศ1
Pastor ศิษยาภิบาล ป1, ศ1
Penance การชดใช้บาป ศ1
Priest บาทหลวง ป1, ศ1
Protestant โปรเตสแตนต์ โปรเตสแตนท์
ภาษาอังกฤษ ชื่อที่ใช้   ชื่อเทียบเคียง   เหตุผล ตัวอย่าง
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
ภาษาอังกฤษ ชื่อที่ใช้   ชื่อเทียบเคียง   เหตุผล
Religious minority ชนกลุ่มน้อยทางศาสนา ---- ศ1
Religious vow คำปฏิญาณของนักบวช ---- ศ1
Rite of Christian Initiation of Adults พิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นชาวคริสต์ พิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน ค2, วิกิพีเดียใช้ "ชาวคริสต์"
Rosary สายประคำ (ศาสนาคริสต์) สายประคำ บทความสายประคำสำหรับศาสนาอื่น ๆ โดยทั่วไป
ภาษาอังกฤษ ชื่อที่ใช้   ชื่อเทียบเคียง   เหตุผล
Sacraments ศีลศักดิ์สิทธิ์ ศ1, ค1
Sacrilege การเหยียดหยามศาสนา ---- ศ1
Shrine ศาลเจ้า สักการสถาน ใช้เหมือนคำทั่วไป
Sign of the Cross การทำเครื่องหมายกางเขน การทำสำคัญมหากางเขน ศ1
Synoptic Gospel พระวรสารสหทรรศน์ พระกิตติคุณสัมพันธ์ ค2
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
ภาษาอังกฤษ ชื่อที่ใช้   ชื่อเทียบเคียง   เหตุผล
Trinity ตรีเอกภาพ พระตรีเอกานุภาพ ศ1,ค2, สั้นกว่า
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
ภาษาอังกฤษ ชื่อที่ใช้   ชื่อเทียบเคียง   เหตุผล ตัวอย่าง
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
ภาษาอังกฤษ ชื่อที่ใช้   ชื่อเทียบเคียง   เหตุผล
(Church) Vision นิมิต(คริสตจักร) ป1
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
ภาษาอังกฤษ ชื่อที่ใช้   ชื่อเทียบเคียง   เหตุผล
Worship พิธีกรรมทางศาสนา การประชุมนมัสการ (โปร) ศ1, ค2
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
ภาษาอังกฤษ ชื่อที่ใช้   ชื่อเทียบเคียง   เหตุผล ตัวอย่าง
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง

เหตุผล

แก้
กำหนดเอง
 • สำหรับชื่อที่ไม่มีบัญญัติไว้แต่จำเป็นต้องกำหนดเพื่อให้เป็นมาตรฐาน
ป้องกันความขัดแย้ง
 • สำหรับกรณีที่ใช้ชื่อเดียวกับพุทธ (เช่น พระสังฆราช พระสงฆ์)
ค1
เรียกชื่อตามพระคัมภีร์
 • สำหรับชื่อหนังสือ เพราะทั้งโปรเตสแตนต์และคาทอลิกใช้ชื่อเดียวกัน
ค2
ให้ความสำคัญกับชื่อคาทอลิก
 • คำศัพท์ประเภทวันสมโภช ศาสนพิธี และเกี่ยวกับนักบวช ให้ใช้ชื่อคาทอลิกเพราะคาทอลิกมีพิธีกรรมเยอะกว่า
ป1
ให้ความสำคัญกับชื่อโปรเตสแตนต์
 • ชื่อที่เกี่ยวข้องกับทางคริสตจักร การประกาศความเชื่อ ให้ยึดชื่อโปรเตสแตนต์เป็นหลัก
ศ1
ศัพท์บัญญัติศาสนา
 • จากพจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ศ2
ศัพท์บัญญัติศาสนา
 • ของกรมศาสนา

ทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ

แก้

วันและเทศกาลสำคัญ

แก้

รายชื่อวันสำคัญทางศาสนาคริสต์

อังกฤษ คาทอลิกใช้
Sabbath สะบาโต
Palm Sunday วันอาทิตย์ใบลาน
Good Friday วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์
Advent เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
Epiphany พระคริสต์แสดงอค์
Lent เทศกาลมหาพรต
Ascension วันสมโภชพระเยซูขึ้นสวรรค์
Corpus Christi วันสมโภชพระคริสตวรกาย
Assumption วันสมโภชพระแม่มารียกขึ้นสวรรค์
Christ the King วันสมโภชพระคริสตราชา
Pentecost วันสมโภชพระจิตเจ้า
Thanksgiving วันขอบคุณพระเจ้า

http://www.catholic.or.th/spiritual/article/article07/1.html

สถานที่

แก้
ภาษาอังกฤษ ตามพระคัมภีร์
Calvary เนินเขากลโกธา (เนินหัวกะโหลก)
Mount Tabor ภูเขาทาบอร์
Judea ยูเดีย
Galilee กาลิลี
Antioch อันทิโอก
Cyrene ไซรีน
Samaria สะมาเรีย

ชื่อบุคคล-ตำแหน่ง

แก้
ภาษาอังกฤษ ตามพระคัมภีร์
Caiaphas คายาฟาส
Herod เฮโรด
Vicar วิคาร์

สังคม

แก้
ภาษาอังกฤษ ตามราชบัณฑิต
Religious persecution การเบียดเบียนทางศาสนา
Religious discrimination การเลือกปฏิบัติทางศาสนา

ประเด็นอื่น ๆ

แก้
 • พระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ใช้ [[โรมันคาทอลิก|พระศาสนจักรโรมันคาทอลิก]] -- สำหรับทั้งนิกาย ทั้งหน่วยงานองค์กร ทั้งความเชื่อ ฯลฯ

ศาสนศาสตร์

แก้
 • Paterology คือการศึกษาเกี่ยวกับพระเจ้าพระบิดา
 • Christology คือการศึกษาเกี่ยวกับพระเจ้าพระบุตร, องค์พระเยซูคริสต์เจ้า
 • Pneumatology คือการศึกษาเกี่ยวกับพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์
 • Bibliology คือการศึกษาเกี่ยวกับพระคัมภีร์
 • Soteriology คือการศึกษาเกี่ยวกับความรอด
 • Ecclesiology คือการศึกษาเกี่ยวกับคริสตจักร
 • Eschatology คือการศึกษาเกี่ยวกับการสิ้นโลก
 • Angelology คือการศึกษาเกี่ยวกับทูตสวรรค์
 • Christian Demonology คือการศึกษาเกี่ยวกับวิญญาณชั่วจากมุมมองของคริสเตียน
 • Christian Anthropology คือการศึกษาเกี่ยวกับมนุษยชาติ
 • Hamartiology คือการศึกษาเกี่ยวกับความบาป