มหาวิหาร

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

มหาวิหาร หมายถึง วิหารหรือเทวสถานขนาดใหญ่

ในพุทธศาสนสถาน อาจหมายถึง
ในคริสต์ศาสนสถาน อาจหมายถึง