รายชื่อปลัดกระทรวงการคลังของไทย

(เปลี่ยนทางจาก ปลัดกระทรวงการคลัง)

ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหาร ระดับสูง (นักบริหารระดับ 11 เดิม) เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงของกระทรวงการคลัง

ปลัดกระทรวงการคลัง
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ลวรณ แสงสนิท
ตั้งแต่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระจนเกษียณอายุราชการ
ผู้ประเดิมตำแหน่งเสริม วินิจฉัยกุล
สถาปนา20 พฤษภาคม พ.ศ. 2497
รองรองปลัดกระทรวงการคลัง
เว็บไซต์กระทรวงการคลัง

ปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง กำหนดแนวทางและแผน การปฏิบัติราชการของกระทรวง และลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของ ส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง
  2. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี
  3. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง

รายนาม แก้

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   เสริม วินิจฉัยกุล 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2508
2   บุญมา วงศ์สวรรค์ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2508 31 ตุลาคม พ.ศ. 2516
3   สนั่น เกตุทัต 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
4   อำนวย วีรวรรณ 16 เมษายน พ.ศ. 2518 12 ตุลาคม พ.ศ. 2520
5   ชาญชัย ลี้ถาวร 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 30 กันยายน พ.ศ. 2525
6   พนัส สิมะเสถียร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2525 13 มิถุนายน พ.ศ. 2535
7   บัณฑิต บุณยะปานะ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2535 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2536
8   อรัญ ธรรมโน 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 30 กันยายน พ.ศ. 2538
9   หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2540
10   ศุภชัย พิศิษฐวานิช 7 สิงหาคม พ.ศ. 2540 30 กันยายน พ.ศ. 2543
11   สมใจนึก เองตระกูล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 30 กันยายน พ.ศ. 2547
12   ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ลาออกจากราชการ[1]
13   วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 11 มิถุนายน พ.ศ. 2552 รักษาราชการแทน
14   สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552[2] 30 กันยายน พ.ศ. 2553
15   อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 30 กันยายน พ.ศ. 2556
16   รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 30 กันยายน พ.ศ. 2558
17   สมชัย สัจจพงษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 10 เมษายน พ.ศ. 2561 ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเมื่อ 11 เมษายน พ.ศ. 2561
18   ประสงค์ พูนธเนศ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 30 กันยายน พ.ศ. 2563 [3]
19   กฤษฎา จีนะวิจารณะ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ลาออกเพื่อไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
20   ลวรณ แสงสนิท 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ปัจจุบัน

อ้างอิง แก้

ดูเพิ่ม แก้