หม่อมราชวงศ์บุตรี วีระไวทยะ

(เปลี่ยนทางจาก บุตรี วีระไวทยะ)

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ (นามเดิม หม่อมราชวงศ์บุตรี กฤดากร; เกิด 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485) เป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ อดีตรองราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ อดีตคุณข้าหลวงในพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ผู้บริหารงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี [1]

ท่านผู้หญิง
บุตรี วีระไวทยะ
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
นางพิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ ภริยา นายกรัฐมนตรี นำคู่สมรสผู้ - Flickr - Abhisit Vejjajiva (76).jpg
ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ (ที่สามจากซ้าย)
เกิดหม่อมราชวงศ์บุตรี กฤดากร
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 (81 ปี)
คู่สมรสมีชัย วีระไวทยะ
บุตรสุจิมา แสงชัยวุฒิกุล
บิดามารดาหม่อมเจ้าชิดชนก กฤดากร
หม่อมหลวงต่อ ชุมสาย

ประวัติแก้ไข

ท่านผู้หญิงบุตรีเกิดเมื่อวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485[2][3] ณ บ้านพร้อมพงศ์ ตำบลคลองตัน กรุงเทพมหานคร เป็นธิดาคนเดียวของพลโทหม่อมเจ้าชิดชนก กฤดากร และหม่อมหลวงต่อ ชุมสาย สมรสกับมีชัย วีระไวทยะ[4]อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน มีบุตรสาว 1 คน คือสุจิมา แสงชัยวุฒิกุล

ในวัยเยาว์ท่านผู้หญิงบุตรี ได้รับการส่งตัวไปอยู่ใน ถวายตัวเป็นข้าหลวงรุ่นเยาว์ในพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในขณะประทับอยู่ที่เมืองไบรตัน ประเทศอังกฤษ ซึ่งหม่อมหลวงต่อ ชุมสาย มารดาของท่านผู้หญิงก็เป็นข้าหลวงในพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ซึ่งพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ก็ทรงชุบเลี้ยงและให้ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนชั้นดีในประเทศอังกฤษ โดยบรรดาข้าหลวงรุ่นเยาว์นี้ จะมีหน้าที่เป็นพระสหายของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดาพระองค์เดียวในรัชกาลที่ 6 ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชกระแสทูลชวนให้พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นการถาวร ท่านผู้หญิงบุตรี ได้ทูลขอพระราชาทานพระอนุญาตจากพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ขอศึกษาต่อที่อังกฤษ ซึ่งพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ก็พระราชทานพระอนุญาตตามนั้น

เมื่อกลับเมืองไทย ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ได้กลับมาถวายงานรับใช้ใต้ฝ่าพระบาทพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี เรื่อยมาจนพระนางเจ้าสุวัทนาฯ สิ้นพระชนม์ในปี 2528 จึงถวายงานรับใช้สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ต่อมา ท่านผู้หญิงเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะองคมนตรี และเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เป็นผู้บริหารงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ต่อจากคุณหญิงสัตยวดี จารุดุล พระขนิษฐาในพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี อดีตรองราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ อดีตรองราชเลขาธิการ
 2. อาริยา สินธุจริวัตร บุนนาค และทองเจือ เพียรสถาพร. โครงการกุลสตรีวังหลัง-วัฒนาศึกษา : เพชรเม็ดงาม 130 ปี กุลสตรีวังหลัง-วัฒนาวิทยาลัย พ.ศ. 2417-2547. กรุงเทพฯ : โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย, 2551. 831 หน้า. หน้า 287. ISBN 978-974-6192-02-6
 3. สุวิทย์ ไพทยวัฒน์. "ประวัติหม่อมราชวงศ์บุตรี วีระไวทยะ", พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จากข้อมูลประวัติศาสตร์บอกเล่า. นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538. 204 หน้า. หน้า 99. ISBN 978-974-6123-66-2
 4. ท่านผู้หญิง (ม.ร.ว.) บุตรี (หนูชิด) วีระไวทยะ (กฤดากร)[ลิงก์เสีย]
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๖, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๘ ข หน้า ๕, ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๑
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๗๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๘๖, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๕
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๓๐, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๙๔ ตอนที่ ๕๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๔๓๗, ๑๔ มิถุนายน ๒๕๒๐
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๓, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชรุจิ, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๒๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘