ตำบลโพนโก

ตำบลในอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย

ตำบลโพนโก เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


ประวัติแก้ไข

เดิมท้องที่ตำบลโพนโกเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอรัตนบุรีและต่อมาได้แบ่งท้องที่เขตปกครองใหม่จึงทำให้ตำบลโพนโกมาเป็นตำบลหนึ่งในท้องที่กิ่งอำเภอสนม ตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องแบ่งท้องที่อำเภอรัตนบุรีตั้งเป็นกิ่งอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์[1]เพื่อประโยชน์ในการปกครองและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนภายในท้องที่ กระทรวงมหาดไทยอาศัยอำนาจตามความใน พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 มาตรา 64 และมาตรา 65 จึงแบ่งท้องที่อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ 1 แห่ง ให้เรียกชื่อว่า "กิ่งอำเภอสนม" ให้มีเขตปกครองรวม 5 ตำบล คือ ตำบลสนม ตำบลแคน ตำนานวน ตำบลหนองระฆัง และตำบลโพนโก ตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภอที่ตำบลสนม ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2514 ลงชื่อ พลเอกประภาส จารุเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 88 ตอนที่ 69 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2514 หน้าที่ 1864 และ ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์[2]ข้อ ๕. กำหนดเขตตำบลโพนโก ในท้องที่อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์โดยให้มีเขตการปกครองรวม 12 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านโพนดวน หมู่ที่ 2 บ้านโพนโก หมู่ที่ 3 บ้านเปือยป่าน หมู่ที่ 4 บ้านเป้า หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 6 บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 7 บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 10 บ้านเป้าน้อย หมู่ที่ 11 บ้านโพนโก หมู่ที่ 12 บ้านโนนโพธิ์ [3] ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ลงชื่อ นายบรรจง กันตรุฒ รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 115 ตอนพิเศษ 133 ง วันที่ 30 ธันวามคม พ.ศ. 2541หน้าที่ 240-258

การปกครองแก้ไข

ตำบลโพนโกตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสนม ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่

 1. หมู่ที่ 1 บ้านโพนดวน
 2. หมู่ที่ 2 บ้านโพนโก
 3. หมู่ที่ 3 บ้านเปือยป่าน
 4. หมู่ที่ 4 บ้านเป้า
 5. หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวแดง
 6. หมู่ที่ 6 บ้านโนนเปือย
 7. หมู่ที่ 7 บ้านโนนเปือย
 8. หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู
 9. หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวแดง
 10. หมู่ที่ 10 บ้านเป้าน้อย
 11. หมู่ที่ 11 บ้านโพนโก
 12. หมู่ที่ 12 บ้านโนนโพธิ์


ภูมิศาสตร์แก้ไข

ตำบลโพนโกเป็นตำบลในท้องที่อำเภอสนม มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้


สภาพเศรษฐกิจแก้ไข

อาชีพหลักของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ซึ่งได้แก่ อาชีพเกษตรกรรม ซึ่งประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีประมาณ ร้อยละ 95 (ทำนา) และเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรแล้วจะว่างงาน ซึ่งทำให้มีการอพยพแรงงานชั่วคราวไปทำงานต่างถิ่น เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว โดยแรงงานส่วนใหญ่จะอพยพเข้ากรุงเทพฯ และจังหวัดในภาคตะวันออกในช่วงเดือน มกราคม ถึง เดือน พฤษภาคม

การคมนาคมแก้ไข

ปัจจุบันถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน และถนนหินคลุก และมีเส้นทางติดต่อกันระหว่างอำเภอและตำบลดังนี้ - ถนน รพช. สร.12022 (สายสนม – หนองยาง) จากอำเภอสนมถึงตำบลโพนโกระยะทาง 6 กม. - ถนน โยธาธิการ (สายสนม – โนนเปือย) ระยะทาง 3 กม.การโทรคมนาคม


ประชากรแก้ไข

จำนวนประชากรในตำบลโพนโกมีประชากรชาย 3,630 คน ประชากรหญิง 3,560 คน รวมประชากรในตำบลโพนโก ทั้งหมด 7,190 คน[4] โดยจำแนกตามแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้

 1. หมู่ที่ 1 บ้านโพนดวน ประชากรชาย 359 คน_ประชากรหญิง 348 คน _รวม 707 คน
 2. หมู่ที่ 2 บ้านโพนโก ประชากรชาย 396 คน_ประชากรหญิง 400 คน _รวม 796 คน
 3. หมู่ที่ 3 บ้านเปือยป่าน ประชากรชาย 555 คน_ประชากรหญิง 507 คน_รวม 1,062 คน
 4. หมู่ที่ 4 บ้านเป้า ประชากรชาย 332 คน_ประชากรหญิง 324 คน_รวม 656 คน
 5. หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวแดง ประชากรชาย 485 คน_ประชากรหญิง 478 คน _รวม 964 คน
 6. หมู่ที่ 6 บ้านโนนเปือย ประชากรชาย 183 คน_ประชากรหญิง 166 คน _รวม 349 คน
 7. หมู่ที่ 7 บ้านโนนเปือย ประชากรชาย 261 คน_ประชากรหญิง 288 คน_รวม 549 คน
 8. หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู ประชากรชาย 182 คน_ประชากรหญิง 186 คน_รวม 368 คน
 9. หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวแดง ประชากรชาย 264 คน_ประชากรหญิง 277 คน _รวม 541 คน
 10. หมู่ที่ 10 บ้านเป้าน้อย ประชากรชาย 141 คน_ประชากรหญิง 119 คน_รวม 260 คน
 11. หมู่ที่ 11 บ้านโพนโก ประชากรชาย 343 คน_ประชากรหญิง 335 คน_รวม 678 คน
 12. หมู่ที่ 12 บ้านโนนโพธิ์ ประชากรชาย 128 คน_ประชากรหญิง 132 คน_รวม 260 คน

ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ และเป็นเกษตรกร


รายนาม/ราชทินนามเจ้าคณะตำบลโพนโกแก้ไข

 • พระครูสุวรรณโสภณ(พระมหาคำ อโสโก) เป็นเจ้าคณะตำบลน้ำเขียว-โพนโก รูปที่ ๑
 • เจ้าอธิการอ้ม เป็นเจ้าคณะตำบลโพนโก รูปที่ ๒
 • พระครูโพธิปัญญาโสภณ (อิน อินทปญฺโญ) เป็นเจ้าคณะตำบลโพนโก รูปที่ ๓
 • พระมหารัตโนภาส ชยเมธี ป.ธ.4 เจ้าคณะตำบลโพนโก[5] รูปที่ ๔

ราชทินนามพระครูสัญญาบัตร ชาวตำบลโพนโกแก้ไข

 • พระครูสุวรรณโสภณ (หลวงพ่อคำ)[6] อดีตเจ้าคณะตำบลน้ำเขียว-โพนโก และอดีตเจ้าอาวาสวัดโสภณ บ้านโพนโก ชาวบ้านโพนโก
 • พระครูสุภัทรโพธิคุณ (เผือก สุภทฺโท) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าตูม[7] อดีตรองเจ้าคณะอำเภอท่าตูม และอดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยบ้านหมากมี่ ชาวบ้านโพนดวน
 • พระครูโพธิปัญญาโสภณ (อิน อินทปญฺโญ) อดีตเจ้าคณะตำบลโพนโก และเจ้าอาวาสวัดแจ้ง บ้านหนองบัวแดง ชาวบ้านโพนโก
 • พระครูโสภณวิหารคุณ[8] อดีตเจ้าอาวาสวัดโสภณบ้านโพนโก

บุคคลที่มีชื่อเสียงแก้ไข

 • นายสุพรรณ ร่วมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก[9]
 • นายบุญยิ่ง บุญบำรุง กำนันตำบลโพนโก
 • นายสุธี สมเสร็จ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม[10]

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2514/D/069/1864.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/E/133/240.PDF
 3. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 115 ตอนพิเศษ 133 ง วันที่ 30 ธันวามคม พ.ศ. 2541 หน้าที่ 250-253
 4. ที่มาสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบ้าน พื้นที่ระดับตำบลโพนโก อำเภอสนม เดือนกันยายน พ.ศ. 2554
 5. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1542957569325110&set=a.1406701636284038.1073741828.100008326459296&type=1&theater
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search_result.jsp?openPageTime=1367895477127
 7. http://www.dailynews.co.th/education/201314
 8. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:90CJCSzzf9MJ:websanom.blogspot.com/2012/04/blog-post_04.html+&cd=3&hl=th&ct=clnk&gl=th
 9. http://phoneko.go.th/board/forum.html
 10. http://www.sanom.go.th/index.php?name=page&file=page&op=sapa