ตำบลหนองแวง สามารถหมายถึงตำบลที่มีชื่อเดียวกันนี้ 18 แห่งในอำเภอและจังหวัดต่าง ๆ คือ

หรืออาจหมายถึงตำบลที่มีชื่อนำหน้าด้วย "หนองแวง" ในอำเภอและจังหวัดต่อไปนี้