เปิดเมนูหลัก

อำเภอละหานทราย

อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย

ละหานทราย เป็นอำเภอหนึ่งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดบุรีรัมย์

อำเภอละหานทราย
แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์ เน้นอำเภอละหานทราย
หลวงปู่สุขคู่เมือง ลือเลื่องพืชสวนไร่
มากมายไหมมัดหมี่ ดูดีหินหลุม
ลุ่มน้ำหลากสาย ละหานทรายชายแดน
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอละหานทราย
อักษรโรมันAmphoe Lahan Sai
จังหวัดบุรีรัมย์
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่735.0 ตร.กม.
ประชากร74,168 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น100.90 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์3106
รหัสไปรษณีย์31170
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอละหานทราย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 ตำบลละหานทรายอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
พิกัด14°24′42″N 102°51′36″E / 14.41167°N 102.86000°E / 14.41167; 102.86000
โทรศัพท์0 4465 6289
โทรสาร0 4464 9005
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

ละหานทราย เป็นคำรวม ละหาน หมายถึง สภาพท้องที่ซึ่งอุดมไปด้วยที่ราบลุ่ม ทราย หมายถึง สัตว์ป่าชนิดหนึ่ง มีความสวยงามปราดเปรียว รวมคำว่า ละหานทราย หมายถึงพื้นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ชุกชุมไปด้วยเนื้อทราย เดิมพื้นที่นี้เป็น ป่าทึบ มีสัตว์ป่าโดยเฉพาะเนื้อทรายเป็นจำนวนมาก อดีตอำเภอละหานทรายเป็นท้องที่ที่ขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าดงทึบ พื้นที่กว้างขวาง อุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรมากมาย ทำให้ราษฎรในท้องที่ใกล้เคียงอพยพเข้ามาอยู่อาศัยและประกอบอาชีพมากขึ้น สภาพท้องที่ มีความเจริญมากขึ้นเป็นลำดับ มีประชากรมากขึ้น การคมนาคมยากลำบาก และอยู่ห่างไกลอำเภอเดิมมาก ซึ่งเป็นอุปสรรคแก่การปกครองและการให้บริการประชาชน กระทรวงมหาดไทย จึงประกาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอ ชื่อว่า “กิ่งอำเภอละหานทราย” เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2504 มีเขตการปกครอง 3 ตำบล คือตำบลละหานทราย ตำบลปะคำ และตำบลถาวร ที่ตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภอ ตั้งที่บ้านละหานทราย ต่อมามีความเจริญมากขึ้นได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2506 หลังจากนั้นบ้านเมืองมีความเจริญขึ้น ประกอบกับประชากรมีความหนาแน่น พื้นที่บางส่วนได้ถูกแยกออกไปเป็นอำเภอปะคำ อำเภอโนนดินแดง และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบัน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 84 หมู่บ้าน

ภูมิศาสตร์แก้ไข

อำเภอละหานทรายตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอละหานทรายแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 ตำบล 84 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ละหานทราย (Lahan Sai) 12 หมู่บ้าน
2. ตาจง (Ta Chong) 22 หมู่บ้าน
3. สำโรงใหม่ (Samrong Mai) 14 หมู่บ้าน
4. หนองแวง (Nong Waeng) 13 หมู่บ้าน
5. หนองตะครอง (Nong Takhrong) 12 หมู่บ้าน
6. โคกว่าน (Khok Wan) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอละหานทรายประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลละหานทราย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลละหานทราย
 • เทศบาลตำบลตาจง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาจงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองแวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแวงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสำโรงใหม่ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองตะครอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองตะครองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลละหานทราย (นอกเขตเทศบาลตำบลละหานทราย)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกว่านทั้งตำบล

พระภิกษุ/พระภิกษุที่ดำรงสมณศักดิ์ อำเภอละหานทรายแก้ไข

 • พระครูวิบูลวรญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอละหานทราย
 • พระครูบุญญเขตวิชัย เจ้าคณะอำเภอละหานทราย
 • พระมหาเรืองฤทธิ์ สุธีโร รองเจ้าคณะอำเภอละหานทราย
 • พระครูพิทักษ์ศาสนกิจ รองเจ้าคณะอำเภอละหานทราย
 • พระสมุห์นนท์ อภินนฺโท เจ้าคณะตำบลละหานทราย
 • พระครูสุวรรณจันทวิมล เจ้าคณะตำบลสำโรงใหม่
 • พระครูอุดมธรรมวงศ์ เจ้าคณะตำบลตาจง เขต ๑
 • เจ้าอธิการสุวิทย์ วายาโม เจ้าคณะตำบลตาจง เขต ๒
 • พระครูสุกิจธรรมโสภณ เจ้าคณะตำบลหนองแวง เขต ๑
 • พระครูเกษมวีรานุกูล เจ้าคณะตำบลหนองแวง เขต ๒
 • พระครูผาสุกจิตตานุรักษ์ เจ้าคณะตำบลหนองตะครอง
 • เจ้าอธิการพนม ปญฺญาทีโป เจ้าคณะตำบลโคกว่าน

โรงเรียนประจำอำเภอแก้ไข

โรงเรียนประถมศึกษา
  • โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา
  • โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย
  • โรงเรียนละหานทรายวิทยา ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย
  • โรงเรียนตาจงพิทยาสรรพ์ ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย
  • โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย
 • โรงเรียนเอกชน
  • โรงเรียนแสนสุข ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย

วัดประจำ​อำเภอ​แก้ไข

 • วัดโพธิ์​ทรา​ยทอง​ ตำบล​ละหานทราย อำเภอละหานทราย
 • วัดป่าละหานทราย​ ตำบล​ละหานทราย อำเภอละหานทราย​
 • วัดสำโรง​ ตำบล​สำโรง​ใหม่ อำเภอละหานทราย
 • วัดโคกไม้แดง​ ตำบล​สำโรง​ใหม่ อำเภอละหานทราย
 • วัดหนอง​กราด​ ตำบล​หนอง​ต​ะ​ครอง อำเภอละหานทราย​

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

 • วัดโพธิ์ทรายทอง ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย
 • วัดป่าละหานทราย ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย
 • วัดหนองกราด​ ตำบลหนองตะครอง​ อำเภอ​ละหานทราย​
 • สระหนองปรือ ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย
 • อ่างเก็บน้ำลำจังหัน ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย
 • อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย
 • แหล่งหินหลุมกุมภลักษณ์ ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย
 • เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย

อ้างอิงแก้ไข