การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ประกอบด้วยสมาชิกจากการเลือกตั้งจังหวัดละ 1 คน (77 คน) และจากการสรรหาอีกจำนวนหนึ่ง (73 คน) รวมกันแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 150 คน

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557

← พ.ศ. 2551 30 มีนาคม พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2567 →

77 ที่นั่งในวุฒิสภาไทย

วุฒิสภาก่อนการเลือกตั้ง

ชุดที่ 10

วุฒิสภาหลังการเลือกตั้ง

ชุดที่ 11

โดยมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2556 ซึ่งกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2557 เป็นวันเลือกตั้ง[1] โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2557 และลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2557 ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ตั้งแต่วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557[2]

ภาพรวม แก้

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้มีผู้สมัครครบทั้ง 77 เขตทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 468 คน [3]

วันที่ 30 มีนาคม 2557 สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้งด้านบริหารจัดการการเลือกตั้ง แถลงผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาอย่างไม่เป็นทางการว่า มีผู้มาใช้สิทธิ 18,634,864 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 43,840,305 คน คิดเป็นร้อยละ 42.51[4]

ผู้สมัครและผลการเลือกตั้ง แก้

กรุงเทพมหานคร แก้

ด้านล่างนี้คือรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 ของกรุงเทพมหานคร

สัญลักษณ์
  ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ว.
  ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่ง ส.ว. มาแล้ว
ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ คุณหญิง จารุวรรณ เมณฑกา (8) 552,651 51.42 '
ผู้สมัครอิสระ พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (1) 267,974 24.93
ผู้สมัครอิสระ โฆสิต สุวินิจจิต (9) 79,759 7.42
ผู้สมัครอิสระ ลีนา จังจรรจา (3) 38,420 3.57
ผู้สมัครอิสระ ศรีสุวรรณ จรรยา (2) 37,583 3.50
ผู้สมัครอิสระ ตรีรัตน์ เซ่งไพเราะ (7) 26,920 2.50
ผู้สมัครอิสระ ปิยะสุดา แพ่งสภา (6) 17,767 1.65
ผู้สมัครอิสระ มงคล กิมสูนจันทร์ (14) 17,010 1.58
ผู้สมัครอิสระ ปิยชาติ วีรเดชะ (10) 9,062 0.84
ผู้สมัครอิสระ พรชัย รัศมีแพทย์ (15) 8,436 0.78
ผู้สมัครอิสระ ว่าที่พันตรี อาชว์ โครงกาพย์ (4) 4,407 0.41
ผู้สมัครอิสระ อรุณ คนหลัก (5) 3,132 0.29
ผู้สมัครอิสระ ชาญชัย โกศลธนากุล (16) 2,954 0.27
ผู้สมัครอิสระ พรทิพย์ ลยานันท์ (13) 2,871 0.27
ผู้สมัครอิสระ วิทยา จังกอบพัฒนา (18) 2,471 0.23
ผู้สมัครอิสระ กรสัณห์ กันยะพงศ์ (12) 2,015 0.19
ผู้สมัครอิสระ มงคล ประสาทเสรี (11) 1,048 0.10
ผู้สมัครอิสระ ประทีป พุทธรักษ์ภักดี (17) 979 0.09
ผลรวม 1,074,829 100.00
บัตรดี 1,074,829 86.05
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 150,553 12.05
บัตรเสีย 23,764 1.90
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 1,249,146 28.62
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,364,697 100.00

ภาคกลาง แก้

ด้านล่างนี้คือรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง [5]

สัญลักษณ์
  ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ว.
  ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่ง ส.ว. มาแล้ว

กาญจนบุรี แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดกาญจนบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์ (1) 65,085 42.12 '
ผู้สมัครอิสระ มนรัตน์ สารภาพ (3) 43,463 28.12
ผู้สมัครอิสระ ศรชัย พวงลำเจียก (4) 26,686 17.27
ผู้สมัครอิสระ เสนาะ ศิลาแรง (2) 9,396 6.08
ผู้สมัครอิสระ วิมล พนมศักดิ์ (6) 7,138 4.62
ผู้สมัครอิสระ มานพ อินทะบุตร (5) 2,769 1.79
ผลรวม 154,537 100.00
บัตรดี 154,537 73.37
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 41,332 19.63
บัตรเสีย 14,732 7.00
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 210,601 35.27
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 597,192 100.00

ชัยนาท แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดชัยนาท
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ มณเฑียร สงฆ์ประชา (2) 64,171 49.94 '
ผู้สมัครอิสระ จำลอง โพธิ์สุข (4) 33,482 26.05
ผู้สมัครอิสระ วรรณอนงค์ ทรัพย์รวงทอง (1) 24,507 19.07
ผู้สมัครอิสระ จิณาภา ทรัพย์วิสุทธิ์ (5) 6,348 4.94
ผู้สมัครอิสระ จุติพงษ์ พุ่มมูล (3)
ผลรวม 128,508 100.00
บัตรดี 128,508 88.00
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 9,907 6.78
บัตรเสีย 7,621 5.22
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 146,036 55.56
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 262,830 100.00

นครนายก แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครนายก
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ มารุต โรจนาปิยาวงศ์ (2) 44,023 45.72 '
ผู้สมัครอิสระ ธัญธารีย์ จารุจิตติวัฒน์ (3) 39,274 40.79
ผู้สมัครอิสระ พงศ์เดช วิบูลย์ธนสาร (1) 12,995 13.50
ผลรวม 96,292 100.00
บัตรดี 96,292 85.25
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 10,960 9.70
บัตรเสีย 5,704 5.05
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 112,956 57.11
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 197,783 100.00

นครปฐม แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครปฐม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ ธงชัย ศรีสุขจร (1) 126,074 72.73 '
ผู้สมัครอิสระ ธนาวัติ เขียวรุ้งเพชร (2) 22,511 12.99
ผู้สมัครอิสระ พันตำรวจเอก มโนรถ สิทธานนท์ (4) 18,510 10.68
ผู้สมัครอิสระ ไพบูลย์ เสถียรปกิรณกรณ์ (3) 6,256 3.61
ผลรวม 173,351 100.00
บัตรดี 173,351 71.88
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 55,295 22.93
บัตรเสีย 12,525 5.19
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 241,171 35.58
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 677,807 100.00

นครสวรรค์ แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครสวรรค์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ เรืออากาศเอก จักวาล ตั้งภากรณ์ (1) 102,300 47.38 '
ผู้สมัครอิสระ วุฒิพงษ์ ชวนประสงค์ (4) 42,713 19.78
ผู้สมัครอิสระ บูรพา ผู้ภักดี (3) 33,322 15.43
ผู้สมัครอิสระ ลัดดาวัลย์ เดชเจริญรุ่งเรือง (6) 15,184 7.03
ผู้สมัครอิสระ ธรรมรัฐ เนียมณรงค์ (2) 14,194 6.57
ผู้สมัครอิสระ นิกร รักษ์พุก (5) 8,184 3.79
ผลรวม 215,897 100.00
บัตรดี 215,897 74.02
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 54,055 18.53
บัตรเสีย 21,725 7.45
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 291,677 35.39
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 824,155 100.00

นนทบุรี แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนนทบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ ธนพงศ์ ธนเดชากุล (3) 82,190 42.24 '
ผู้สมัครอิสระ พิมพร ชูรอด (8) 21,896 11.25
ผู้สมัครอิสระ พรชัย สาเมือง (2) 15,253 7.84
ผู้สมัครอิสระ จักรชัย อุ่นใจ (1) 14,626 7.52
ผู้สมัครอิสระ ชาลี โกมลสุทธิ์ (5) 10,400 5.34
ผู้สมัครอิสระ รังสรรค์ ทองทา (11) 9,737 5.00
ผู้สมัครอิสระ วัชรพล บุษมงคล (6) 9,525 4.90
ผู้สมัครอิสระ ยวด แก้วแดง (7) 8,846 4.55
ผู้สมัครอิสระ พรพิมล บุญนิมิตร (9) 7,737 3.98
ผู้สมัครอิสระ กิตติชัย ปฏิภาณประเสริฐ (12) 6,835 3.51
ผู้สมัครอิสระ วรเศรษฐ์ พัชรปรีชารัตน์ (4) 5,794 2.98
ผู้สมัครอิสระ รวีโรจน์ ธนบดีธนไพศาล (10) 1,740 0.89
ผลรวม 194,579 100.00
บัตรดี 194,579 73.91
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 59,583 22.63
บัตรเสีย 9,097 3.46
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 263,259 29.38
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 896,004 100.00

ปทุมธานี แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดปทุมธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ นิพัทธา อมรรัตนเมธา (7) 75,180 34.72 '
ผู้สมัครอิสระ มาลา หาญสวัสดิ์ (1) 67,040 30.96
ผู้สมัครอิสระ เอมอร ซำศิริพงษ์ (3) 28,521 13.05
ผู้สมัครอิสระ ว่าที่พันตำรวจเอก ประทีป เจริญกัลป์ (5) 20,553 9.49
ผู้สมัครอิสระ พันจ่าเอก วิชัย หัสดี (2) 15,396 7.11
ผู้สมัครอิสระ อิสรา สงวนพงศ์ (8) 4,195 1.94
ผู้สมัครอิสระ สุพจน์ ศรีสุวรรณ (4) 2,251 1.04
ผู้สมัครอิสระ สุชาติ โสมเกษตรินทร์ (6) 1,704 0.79
ผู้สมัครอิสระ พรหมชยารัฐ ธนัฒศิริวรรณ (10) 1,692 0.78
ผลรวม 216,532 100.00
บัตรดี 216,532 81.20
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 41,217 15.46
บัตรเสีย 8,914 3.34
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 266,663 33.43
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 797,613 100.00

ประจวบคีรีขันธ์ แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ สืบยศ ใบแย้ม (1) 58,241 75.53 '
ผู้สมัครอิสระ สุรศักดิ์ ดุสิตสิทธิพร (3) 9,729 12.62
ผู้สมัครอิสระ สนิท บุญก่อสกุล (2) 9,140 11.85
ผลรวม 77,110 100.00
บัตรดี 77,110 73.53
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 21,186 20.20
บัตรเสีย 6,576 6.27
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 104,872 27.03
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 387,996 100.00

พระนครศรีอยุธยา แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ คณิพงษ์ แขวัฒนะ (3) 64,995 33.62 '
ผู้สมัครอิสระ นพดล อมรเวช (1) 62,649 32.41
ผู้สมัครอิสระ พลตำรวจโท ไพฑูรย์ ชูชัยยะ (2) 42,074 21.76
ผู้สมัครอิสระ เฟื่องวิทย์ ชูตินันท์ (2) 23,609 12.21
ผลรวม 193,327 100.00
บัตรดี 193,327 75.03
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 49,280 19.12
บัตรเสีย 15,084 5.85
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 257,691 41.95
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 614,232 100.00

เพชรบุรี แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเพชรบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ สุชาติ อุสาหะ (4) 68,763 39.99 '
ผู้สมัครอิสระ ลักขณา สุภาแพ่ง (3) 51,280 29.82
ผู้สมัครอิสระ นฤมล สุตะวิริยะวัฒน์ (6) 21,027 12.23
ผู้สมัครอิสระ พลอากาศโท ชนนนาถ เทพลิบ (2) 11,799 6.86
ผู้สมัครอิสระ มนู อุดมเวช (1) 9,611 5.59
ผู้สมัครอิสระ ชวน มินศิริ (5) 4,702 2.73
ผู้สมัครอิสระ ปภังกร จรรยงค์ (8) 3,636 2.11
ผู้สมัครอิสระ หัสพันธ์ เสมเถื่อน (7) 1,629 0.95
ผลรวม 171,970 100.00
บัตรดี 171,970 86.70
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 16,863 8.50
บัตรเสีย 9,515 4.80
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 198,348 54.72
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 362,484 100.00

ราชบุรี แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดราชบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ เพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์ (1) 78,537 41.44 '
ผู้สมัครอิสระ สุทน ขำเจริญ (5) 47,817 25.23
ผู้สมัครอิสระ นิมิต จันทน์วิมล (4) 19,984 10.55
ผู้สมัครอิสระ สมบัติ เรืองกฤษ (2) 19,786 10.44
ผู้สมัครอิสระ พิทยา อังกูรจารุชัย (7) 9,283 4.90
ผู้สมัครอิสระ อุดม ฐิตวัฒนะสกุล (3) 9,137 4.82
ผู้สมัครอิสระ กฤตธน สุนทรสเจริญ (8) 2,683 1.42
ผู้สมัครอิสระ ว่าที่ร้อยเอก อำนาจ ขำวิเศษ (6) 2,283 1.20
ผลรวม 189,510 100.00
บัตรดี 189,510 74.42
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 49,894 19.60
บัตรเสีย 15,218 5.98
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 254,622 39.25
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 648,775 100.00

ลพบุรี แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดลพบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ ประทวน สุทธิอำนวยเดช (4) 59,396 32.07 '
ผู้สมัครอิสระ ประไพพิศ วงษ์สุวรรณ์ (1) 52,849 28.53
ผู้สมัครอิสระ ปวีณา อุ้ยลี (5) 28,124 15.18
ผู้สมัครอิสระ สุรชัย ศรีแสงอ่อน (3) 10,875 5.87
ผู้สมัครอิสระ เอกราช กำเนิดสุข (6) 7,568 4.09
ผู้สมัครอิสระ ประยุทธ คงเฉลิมวัฒน์ (2) 7,092 3.83
ผู้สมัครอิสระ ชัยรัตน์ มาตยานุมัตย์ (9) 6,291 3.40
ผู้สมัครอิสระ ดาบตำรวจ ลออ สดเอี่ยม (10) 5,906 3.19
ผู้สมัครอิสระ ศรีรัตน์ ฤกษ์พิชัย (8) 5,535 2.99
ผู้สมัครอิสระ ประทีป ตรีวาสน์ (11) 1,492 0.81
ผู้สมัครอิสระ พรชัย นันทวีชัยกุล (7)
ผลรวม 185,218 100.00
บัตรดี 185,218 79.07
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 34,999 14.95
บัตรเสีย 14,010 5.98
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 234,137 40.27
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 581,359 100.00

สมุทรปราการ แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสมุทรปราการ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ วราภรณ์ อัศวเหม (9) 146,638 51.05 '
ผู้สมัครอิสระ สาลี่ คีตะนิธินันท์ (2) 69,701 24.26
ผู้สมัครอิสระ พงษ์ศักดิ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ (5) 19,677 6.85
ผู้สมัครอิสระ สมบัติ คุ้มภู (8) 13,472 4.69
ผู้สมัครอิสระ จัตุรงค์ เสริมสุข (12) 9,084 3.16
ผู้สมัครอิสระ ดุสิต พันธุ์เสือ (1) 8,631 3.00
ผู้สมัครอิสระ ประสันต์ ศีลพิพัฒน์ (3) 8,274 2.88
ผู้สมัครอิสระ นิพนธ์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์ (4) 5,901 2.05
ผู้สมัครอิสระ สุวรรณี บวรศุภกิจกุล (10) 2,320 0.81
ผู้สมัครอิสระ สมฤทธิ์ ฐิติเจริญชัย (6) 1,904 0.66
ผู้สมัครอิสระ ณัฏฐกิตติ์ พลประสิทธิ์ (11) 1,657 0.58
ผู้สมัครอิสระ เสรี หนูวงศ์ (7)
ผลรวม 287,259 100.00
บัตรดี 287,259 81.07
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 53,428 15.08
บัตรเสีย 13,647 3.85
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 354,334 37.64
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 941,460 100.00

สมุทรสงคราม แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสมุทรสงคราม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ บุญยืน ศิริธรรม (4) 22,933 39.29 '
ผู้สมัครอิสระ ธนวุฒิ โมทย์วารีศรี (1) 13,078 22.41
ผู้สมัครอิสระ สัมพันธ์ พงษ์พรรณากูล (3) 5,407 9.26
ผู้สมัครอิสระ อภิชาติ กิตติศักดิ์นาวิน (7) 5,348 9.16
ผู้สมัครอิสระ ร้อยตำรวจตรี ศิลป์ชัย บุญเจริญ (6) 3,868 6.63
ผู้สมัครอิสระ มาลัย ลิปิสุนทร (8) 3,756 6.44
ผู้สมัครอิสระ พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ (2) 1,896 3.25
ผู้สมัครอิสระ ณรงค์ เวชการ (5) 1,795 3.08
ผู้สมัครอิสระ พันโท วิทยา รุ่งกระจ่าง (9) 291 0.50
ผลรวม 58,372 100.00
บัตรดี 58,372 87.32
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,886 8.81
บัตรเสีย 2,587 3.87
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 66,845 43.41
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 153,973 100.00

สมุทรสาคร แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสมุทรสาคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ สุนทร วัฒนาพร (1) 62,191 71.71 '
ผู้สมัครอิสระ เกรียงศักดิ์ แสงสว่าง (2) 13,164 15.18
ผู้สมัครอิสระ พันตรี ธนพงษ์ จันทร์ทอง (4) 8,867 10.23
ผู้สมัครอิสระ เอ็นดู ชอบชื่น (5) 2,500 2.88
ผู้สมัครอิสระ วันชัย แสงสุขเอื่ยม (3)
ผลรวม 86,722 100.00
บัตรดี 86,722 73.83
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 21,993 18.72
บัตรเสีย 8,755 7.45
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 117,470 30.52
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 384,876 100.00

สระบุรี แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสระบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ บุญส่ง เกิดหลำ (2) 87,324 42.99 '
ผู้สมัครอิสระ สำราญ เปสลาพันธ์ (4) 73,449 36.16
ผู้สมัครอิสระ บุรินทร์ วิจิตรศิริ (3) 21,982 10.82
ผู้สมัครอิสระ อำนวย ปิ่นพิลา (1) 17,332 8.53
ผู้สมัครอิสระ สุนทร โพนโต (5) 3,064 1.51
ผลรวม 203,151 100.00
บัตรดี 203,151 80.37
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 36,057 14.26
บัตรเสีย 13,562 5.37
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 252,770 53.31
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 474,167 100.00

สิงห์บุรี แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสิงห์บุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ (2) 37,661 47.61 '
ผู้สมัครอิสระ นิชดา ตันติลักษณ์ (4) 33,491 42.34
ผู้สมัครอิสระ ไสวรินทร์ ศรีชำนิ (1) 5,741 7.26
ผู้สมัครอิสระ ยุทธิพันธ์ นุชธุรี (6) 1,043 1.32
ผู้สมัครอิสระ พิภพ ใจเพียร (3) 733 0.93
ผู้สมัครอิสระ พิบูลย์ ฤทธิ์มาก (5) 435 0.55
ผลรวม 79,104 100.00
บัตรดี 79,104 88.41
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,250 8.10
บัตรเสีย 3,125 3.49
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 89,479 53.87
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 166,110 100.00

สุพรรณบุรี แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสุพรรณบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ จองชัย เที่ยงธรรม (2) 198,838 61.63 '
ผู้สมัครอิสระ วิทย์วัส โพธสุธน (1) 119,540 37.05
ผู้สมัครอิสระ ไพรัช ภู่แก้ว (4) 4,261 1.32
ผู้สมัครอิสระ อนุศักดิ์ คงมาลัย (3)
ผลรวม 322,639 100.00
บัตรดี 322,639 88.19
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 25,517 6.97
บัตรเสีย 17,689 4.84
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 365,845 55.62
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 657,716 100.00

อ่างทอง แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดอ่างทอง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ ชูศักดิ์ ศรีราชา (1) 56,935 83.42 '
ผู้สมัครอิสระ มะลิ เริงฤทธิ์ (2) 11,320 16.59
ผลรวม 68,255 100.00
บัตรดี 68,255 79.01
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 13,662 15.81
บัตรเสีย 4,477 5.18
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 86,394 38.86
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 222,347 100.00

อุทัยธานี แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดอุทัยธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ ไพโรจน์ ทุ่งทอง (1) 63,207 86.24 '
ผู้สมัครอิสระ แสงนิล คร้ามใจ (2) 10,087 13.76
ผลรวม 73,294 100.00
บัตรดี 73,294 75.38
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 17,370 17.86
บัตรเสีย 6,572 6.76
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 97,236 38.45
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 252,858 100.00

ภาคเหนือ แก้

ด้านล่างนี้คือรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ [6]

สัญลักษณ์
  ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ว.
  ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่ง ส.ว. มาแล้ว

กำแพงเพชร แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดกำแพงเพชร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ จุลพันธ์ ทับทิม (1) 118,988 64.95 '
ผู้สมัครอิสระ ออมสิน สุขภิการนนท์ (4) 36,852 20.12
ผู้สมัครอิสระ ธนทัต ประเสริฐนู (3) 13,764 7.51
ผู้สมัครอิสระ อุดม วราหะ (2) 10,571 5.77
ผู้สมัครอิสระ พเยาว์ เมฆพินธุ์ (5) 3,020 1.65
ผลรวม 183,195 100.00
บัตรดี 183,195 82.51
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 25,766 11.61
บัตรเสีย 13,050 5.88
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 222,011 40.47
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 548,604 100.00

เชียงราย แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเชียงราย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ มงคลชัย ดวงแสงทอง (3) 169,251 41.34 '
ผู้สมัครอิสระ ศักดิ์ชัย จงสุขธนามณี (4) 79,055 19.31
ผู้สมัครอิสระ ปรีชา พัวนุกุลนนท์ (2) 76,393 18.66
ผู้สมัครอิสระ เตือนใจ ดีเทศน์ (1) 72,588 17.73
ผู้สมัครอิสระ พนิดา มะโนธรรม (5) 6,827 1.67
ผู้สมัครอิสระ ประสิทธิ์ บุญยืน (6) 5,249 1.28
ผลรวม 409,363 100.00
บัตรดี 409,363 79.54
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 66,979 13.02
บัตรเสีย 38,278 7.44
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 514,620 57.36
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 897,163 100.00

เชียงใหม่ แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเชียงใหม่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ อดิศร กำเนิดศิริ (3) 178,175 31.38 '
ผู้สมัครอิสระ กฤษณพงษ์ พรมบึงรำ (7) 120,932 21.30
ผู้สมัครอิสระ ถาวร เกียรติไชยากร (6) 91,002 16.03
ผู้สมัครอิสระ เพทาย เตโชฬาร (2) 42,426 7.47
ผู้สมัครอิสระ สมพงศ์ ค่ายคำ (1) 34,628 6.10
ผู้สมัครอิสระ บุญทา ชัยเลิศ (13) 26,606 4.69
ผู้สมัครอิสระ อภิวัฒน์ คุณารักษ์ (9) 19,102 3.36
ผู้สมัครอิสระ พงศ์พันธุ์ ไชยวัณณ์ (5) 19,080 3.36
ผู้สมัครอิสระ พรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ (8) 17,765 3.13
ผู้สมัครอิสระ ชำนาญ จันทร์เรือง (4) 8,081 1.42
ผู้สมัครอิสระ ร้อยตำรวจตรี สมพล เกษมมาลา (10) 4,492 0.79
ผู้สมัครอิสระ วชิระ เรืองพรวิสุทธิ์ (12) 3,462 0.61
ผู้สมัครอิสระ สัมพันธ์ ฉัตรมงคลพันธ์ (11) 1,982 0.35
ผลรวม 567,733 100.00
บัตรดี 567,733 77.41
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 113,542 15.48
บัตรเสีย 52,126 7.11
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 733,401 58.69
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,249,532 100.00

ตาก แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดตาก
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ ชิงชัย ก่อประภากิจ (5) 74,004 54.37 '
ผู้สมัครอิสระ พันตำรวจโท อนุรักษ์ จิรจิตร (2) 38,258 28.11
ผู้สมัครอิสระ พลโท ไกรสีห์ โสภโณดร (3) 10,362 7.61
ผู้สมัครอิสระ พลตรี พรชัย เอี่ยมสนิทอมร (4) 7,096 5.21
ผู้สมัครอิสระ ฟรีอี เละเซ็น (1) 6,396 4.70
ผลรวม 136,116 100.00
บัตรดี 136,116 76.85
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 23,036 13.00
บัตรเสีย 17,984 10.15
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 177,136 50.03
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 354,037 100.00

น่าน แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดน่าน
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ อานนท์ ตันตระกูล (4) 87,350 47.21 '
ผู้สมัครอิสระ ชัยวุฒิ คูอาริยะกุล (1) 59,512 32.16
ผู้สมัครอิสระ เสรี พิมพ์มาศ (3) 32,095 17.34
ผู้สมัครอิสระ ศรีสุรินทร์ จำปา (4) 6,084 3.29
ผลรวม 185,041 100.00
บัตรดี 185,041 81.63
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 25,006 11.03
บัตรเสีย 16,638 7.34
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 226,685 60.15
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 376,853 100.00

พะเยา แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดพะเยา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ เสถียร เชื้อประเสริฐศักดิ์ (2) 101,632 57.09 '
ผู้สมัครอิสระ ไพรัตน์ ตันบรรจง (1) 76,395 42.91
ผลรวม 178,027 100.00
บัตรดี 178,027 78.94
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 34,215 15.17
บัตรเสีย 13,285 5.89
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 225,527 57.32
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 393,461 100.00

พิจิตร แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดพิจิตร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ วิชัย ด่านรุ่งโรจน์ (2) 81,488 54.14 '
ผู้สมัครอิสระ กิตติ์ธเนศ โภคินบุญญารัศมิ์ (1) 46,192 30.69
ผู้สมัครอิสระ สุรสิทธิ์ ฉัตรชัยเดช (4) 15,057 10.00
ผู้สมัครอิสระ วารุณี ด่านร่งโรจน์ (5) 3,248 2.16
ผู้สมัครอิสระ มาโนช นิลนาก (3) 3,134 2.08
ผู้สมัครอิสระ สมเกียรติ ศรีม่วง (6) 1,399 0.93
ผลรวม 150,518 100.00
บัตรดี 150,518 86.03
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 16,350 9.34
บัตรเสีย 8,106 4.63
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 174,974 41.14
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 425,359 100.00

พิษณุโลก แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดพิษณุโลก
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ สุรินทร์ ฐิติปุญญา (1) 150,844 58.15 '
ผู้สมัครอิสระ เปรมฤดี ชามพูนท (2) 81,925 31.58
ผู้สมัครอิสระ นิธิทนันท์ ก้าวศรีสุริยะธาดา (7) 7,408 2.86
ผู้สมัครอิสระ ยอด นาคหวัง (6) 6,688 2.58
ผู้สมัครอิสระ ฐิติพงษ์ชาญ ทรัพย์เพิ่มพูนทวี (3) 5,253 2.02
ผู้สมัครอิสระ สันติ ศิริสินเลิศ (4) 4,702 1.81
ผู้สมัครอิสระ เศรษฐา สุทธิหล่อ (9) 1,746 0.67
ผู้สมัครอิสระ สำเริง สุขรุ่งเรือง (8) 850 0.33
ผู้สมัครอิสระ วชิระ แสงสิงห์ (5)
ผลรวม 259,416 100.00
บัตรดี 259,416 81.67
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 41,525 13.07
บัตรเสีย 16,692 5.26
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 317,633 47.82
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 664,261 100.00

เพชรบูรณ์ แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเพชรบูรณ์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ พิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์ (1) 128,137 54.14 '
ผู้สมัครอิสระ เสถียร เม่นบางผึ้ง (5) 60,062 25.38
ผู้สมัครอิสระ ณรงค์ จันทร์เชื้อ (4) 24,291 10.26
ผู้สมัครอิสระ ณรักษ์ มณีราช (2) 12,344 5.22
ผู้สมัครอิสระ วีรศักดิ์ เหล่าบุตรสา (3) 8,316 3.51
ผู้สมัครอิสระ ชาติชาย สาลีผล (7) 3,527 1.49
ผู้สมัครอิสระ โสภา เปรมโสภณ (6)
ผลรวม 236,677 100.00
บัตรดี 236,677 79.74
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 39,983 13.47
บัตรเสีย 20,152 6.79
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 296,812 39.13
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 758,551 100.00

แพร่ แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดแพร่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ ดาบตำรวจ บุหลัน ราษฎร์คำพรรณ์ (1) 97,367 51.23 '
ผู้สมัครอิสระ สามขวัญ พนมขวัญ (2) 52,879 27.82
ผู้สมัครอิสระ ดอนเมืองแพร่ หริ่มรักษาทรัพย์ (4) 20,816 10.95
ผู้สมัครอิสระ บุญทอง ปัญญาสว่างจิตร (3) 19,006 10.00
ผลรวม 190,068 100.00
บัตรดี 190,068 87.62
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 18,925 8.73
บัตรเสีย 7,911 3.65
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 216,904 58.27
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 372,255 100.00

แม่ฮ่องสอน แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ สุรพล สันติโชตินันท์ (2) 35,775 39.50 '
ผู้สมัครอิสระ จำลอง รุ่งเรือง (1) 35,702 39.42
ผู้สมัครอิสระ พลอากาศเอก ยุทธนา สุกุมลจันทร์ (4) 14,726 16.26
ผู้สมัครอิสระ สุเทพ นุชทรวง (3) 2,888 3.19
ผู้สมัครอิสระ นพดล ปัญญา (5) 878 0.97
ผู้สมัครอิสระ ว่าที่ร้อยตรี โชติปฐมพนต ธีรพล สังข์ภิรมย์ (6) 593 0.65
ผลรวม 90,562 100.00
บัตรดี 90,562 83.61
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,150 6.60
บัตรเสีย 10,601 9.79
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 108,313 67.54
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 160,363 100.00

ลำปาง แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดลำปาง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ วราวุฒิ หน่อคำ (1) 138,992 49.06 '
ผู้สมัครอิสระ บุญชู ตรีทอง (4) 106,755 37.68
ผู้สมัครอิสระ ดาบตำรวจ กิจชนะชัย ปะละ (5) 22,038 7.78
ผู้สมัครอิสระ อำนวย เงินกระแชง (2) 8,414 2.97
ผู้สมัครอิสระ ธนชัย พงษ์โสภาวิจิตร (3) 7,092 2.50
ผลรวม 283,291 100.00
บัตรดี 283,291 80.50
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 48,430 13.76
บัตรเสีย 20,185 5.74
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 351,906 57.08
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 616,513 100.00

ลำพูน แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดลำพูน
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ ตรี ด่านไพบูลย์ (2) 69,367 39.77 '
ผู้สมัครอิสระ ดิเรก ก้อนกลีบ (3) 63,567 36.44
ผู้สมัครอิสระ สมคิด ปัญญาแก้ว (1) 19,885 11.40
ผู้สมัครอิสระ นพพร นิลณรงค์ (4) 12,311 7.06
ผู้สมัครอิสระ กฤษฎาภรณ์ รุจิธำรงกุล (5) 9,311 5.34
ผลรวม 174,441 100.00
บัตรดี 174,441 78.57
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 33,448 15.06
บัตรเสีย 14,148 6.37
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 222,037 68.39
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 324,659 100.00

สุโขทัย แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสุโขทัย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ บุญพา ลิมปะพันธ์ (2) 68,771 39.82 '
ผู้สมัครอิสระ ภูมิสิทธิ์ มั่นคง (1) 67,726 39.21
ผู้สมัครอิสระ ไพศาล ช. ศิริสนธิ (3) 17,829 10.32
ผู้สมัครอิสระ ประเสริฐ จันทร์แยง (4) 14,303 8.28
ผู้สมัครอิสระ ดำรงค์ฤกษ์ กลิ่นแก้ว (5) 4,081 2.36
ผลรวม 172,710 100.00
บัตรดี 172,710 80.59
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 29,331 13.69
บัตรเสีย 12,265 5.72
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 214,306 45.45
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 471,549 100.00

อุตรดิตถ์ แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดอุตรดิตถ์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ พีระศักดิ์ พอจิต (2) 101,895 66.75 '
ผู้สมัครอิสระ โปรย สมบัติ (1) 37,198 24.37
ผู้สมัครอิสระ วรนุพงศ์ ลภัสจารุนันท์ (3) 13,554 8.88
ผลรวม 152,647 100.00
บัตรดี 152,647 85.53
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 17,686 9.91
บัตรเสีย 8,132 4.56
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 178,465 49.25
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 362,373 100.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก้

ด้านล่างนี้คือรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [7]

สัญลักษณ์
  ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ว.
  ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่ง ส.ว. มาแล้ว

กาฬสินธุ์ แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดกาฬสินธุ์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ วิรัช พิมพะนิตย์ (1) 151,466 41.31 '
ผู้สมัครอิสระ แพน พรไตรศักดิ์ (4) 124,391 33.93
ผู้สมัครอิสระ วิวรรธนไชย ณ กาฬสินธุ์ (3) 84,460 23.04
ผู้สมัครอิสระ ทิวา แจ้งสุข (5) 6,319 1.72
ผู้สมัครอิสระ ประยงค์ โมคภา (2)
ผลรวม 366,636 100.00
บัตรดี 366,636 91.94
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 16,576 4.16
บัตรเสีย 15,567 3.90
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 398,779 52.70
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 756,663 100.00

ขอนแก่น แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดขอนแก่น
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ วัน สุวรรณพงษ์ (1) 324,862 58.34 '
ผู้สมัครอิสระ โกเมศ ฑีฆธนานนท์ (2) 93,357 16.76
ผู้สมัครอิสระ ศุภสิธ เตชะตานลท์ (4) 69,698 12.52
ผู้สมัครอิสระ สุธน สอนคำแก้ว (5) 25,661 4.61
ผู้สมัครอิสระ ฐิตินันท์ แสงนาค (3) 21,789 3.91
ผู้สมัครอิสระ ประเสริฐ สัจจาวิริยะ (7) 15,889 2.85
ผู้สมัครอิสระ สุวิทย์ นามบุญเรือง (6) 5,625 1.01
ผลรวม 556,881 100.00
บัตรดี 556,881 89.32
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 47,676 7.65
บัตรเสีย 18,921 3.03
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 623,478 45.28
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,376,788 100.00

ชัยภูมิ แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดชัยภูมิ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ บัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย (5) 243,699 70.62 '
ผู้สมัครอิสระ ลัดดา วงศ์ใหญ่ (6) 50,776 14.71
ผู้สมัครอิสระ พลตำรวจโท สุกิจ อุดมเศรษฐ์ (2) 23,241 6.73
ผู้สมัครอิสระ พันตำรวจโท วรินทร์ สวัสดิ์โรจน์ (4) 10,063 2.92
ผู้สมัครอิสระ สมมิตร รื่นรวย (7) 9,917 2.87
ผู้สมัครอิสระ อุปกรณ์ วงศ์นรา (3) 8,206 2.38
ผู้สมัครอิสระ สุดตา วงศ์นรา (1)
ผลรวม 345,902 100.00
บัตรดี 345,902 85.42
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 30,585 7.55
บัตรเสีย 28,487 7.03
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 404,974 46.68
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 867,538 100.00

นครพนม แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครพนม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ สมนาม เหล่าเกียรติ (1) 123,886 49.51 '
ผู้สมัครอิสระ โอภาส สุมนารถ (5) 99,323 39.69
ผู้สมัครอิสระ วัชรินทร์ เจียวิริยบุญญา (2) 15,928 6.37
ผู้สมัครอิสระ พงษ์เสกสรร แสนสุข (4) 5,909 2.36
ผู้สมัครอิสระ จำลอง รัตนโกเศศ (3) 5,192 2.07
ผลรวม 250,238 100.00
บัตรดี 250,238 90.55
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 15,675 5.67
บัตรเสีย 10,442 3.78
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 276,355 52.32
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 528,162 100.00

นครราชสีมา แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครราชสีมา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ พงษ์ศิริ กุสุมภ์ (1) 296,221 45.90 '
ผู้สมัครอิสระ ปรีชา กำพุฒกลาง (2) 219,781 34.06
ผู้สมัครอิสระ เพ็ญศรี จารุกำเนิดกนก (4) 53,090 8.23
ผู้สมัครอิสระ พลเอก วีรวุธ ส่งสาย (3) 50,006 7.75
ผู้สมัครอิสระ สุรัตน์ จุลวรวงศ์ (6) 26,213 4.06
ผู้สมัครอิสระ ไพลิน ภูวสวัสดิ์ (5)
ผลรวม 645,312 100.00
บัตรดี 645,312 79.97
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 112,904 13.99
บัตรเสีย 48,779 6.04
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 806,995 40.65
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,985,098 100.00

บึงกาฬ แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดบึงกาฬ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ ณัฐพล เนื่องชมภู (3) 68,463 44.06 '
ผู้สมัครอิสระ บุญมา พันดวง (1) 62,163 40.01
ผู้สมัครอิสระ วิทยา บุติมุลตรี (5) 10,685 6.88
ผู้สมัครอิสระ กันยา แต้เจริญวิริยะกุล (4) 9,944 6.40
ผู้สมัครอิสระ อัคเนย์ แถวบุญตา (2) 4,208 2.71
ผลรวม 155,383 100.00
บัตรดี 155,383 92.68
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,261 4.33
บัตรเสีย 5,088 2.99
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 167,732 55.34
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 303,109 100.00

บุรีรัมย์ แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดบุรีรัมย์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ เสริมศักดิ์ ทองศรี (3) 245,360 57.69 '
ผู้สมัครอิสระ การุณ ใสงาม (1) 99,908 23.49
ผู้สมัครอิสระ ยืนยง ทิพย์โภชน์ (2) 80,021 18.82
ผลรวม 425,289 100.00
บัตรดี 425,289 85.04
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 45,003 9.00
บัตรเสีย 29,815 5.96
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 500,107 42.98
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,163,628 100.00

มหาสารคาม แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดมหาสารคาม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ ศรีเมือง เจริญศิริ (1) 188,401 59.49 '
ผู้สมัครอิสระ รังสรรค์ เพียรอดวงษ์ (2) 70,256 22.18
ผู้สมัครอิสระ วิทยา มะเสนา (3) 58,049 18.33
ผู้สมัครอิสระ มานิศ พิมพ์ดี (4)
ผลรวม 316,706 100.00
บัตรดี 316,706 90.87
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 20,928 6.01
บัตรเสีย 10,863 3.12
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 348,497 46.90
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 743,006 100.00

มุกดาหาร แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดมุกดาหาร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ วิริยะ ทองผา (3) 48,788 40.75 '
ผู้สมัครอิสระ อนุสรณ์ ตั้งปณิธานนท์ (5) 30,205 25.23
ผู้สมัครอิสระ เจษฎาพล คำภูษา (1) 20,273 16.93
ผู้สมัครอิสระ นรัชชา ศรีเจริญ (2) 11,661 9.74
ผู้สมัครอิสระ โมช แก่นงาม (6) 5,510 4.60
ผู้สมัครอิสระ ประจักร เทพศรีหา (4) 3,292 2.75
ผู้สมัครอิสระ คำมูล วาปีกุลเศรษฐ์ (7)
ผลรวม 119,729 100.00
บัตรดี 119,729 87.34
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 11,011 8.03
บัตรเสีย 6,354 4.63
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 137,094 53.39
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 256,783 100.00

ยโสธร แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดยโสธร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ ประยูร เหล่าสายเชื้อ (2) 111,751 53.87 '
ผู้สมัครอิสระ วิฑูรย์ วงษ์ไกร (1) 92,289 44.49
ผู้สมัครอิสระ ศราวุธ พาลพล (4) 3,401 1.64
ผู้สมัครอิสระ อนุสรณ์ โพธิ์ไพร (3)
ผลรวม 207,441 100.00
บัตรดี 207,441 91.97
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 11,471 5.09
บัตรเสีย 6,637 2.94
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 225,549 54.03
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 417,432 100.00

ร้อยเอ็ด แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดร้อยเอ็ด
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ สมเกียรติ พื้นแสน (4) 160,474 39.28 '
ผู้สมัครอิสระ จิรภา ธีระกนก (2) 78,028 19.10
ผู้สมัครอิสระ สุภาพ ติณรัตน์ (3) 72,694 17.79
ผู้สมัครอิสระ วิรัตน์ นาเมืองรักษ์ (8) 65,662 16.07
ผู้สมัครอิสระ ธนบรรณ น้ำกระจาย (9) 10,104 2.47
ผู้สมัครอิสระ จาตุรันต์ แก่นวงษ์คำ (10) 8,694 2.13
ผู้สมัครอิสระ วรชาติ กองเมธี (5) 5,626 1.38
ผู้สมัครอิสระ นิรันดร์ คลังบุญวาสน์ (7) 4,117 1.01
ผู้สมัครอิสระ ว่าที่พันตรี สามารถ แท่นประยุทธ (11) 2,870 0.70
ผู้สมัครอิสระ เกรียงศักดิ์ หลักคำ (1)
ผู้สมัครอิสระ พิชัย คามวัลย์ (6)
ผลรวม 408,539 100.00
บัตรดี 408,539 89.45
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 27,990 6.13
บัตรเสีย 20,186 4.42
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 456,715 45.07
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,013,315 100.00

เลย แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเลย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ สมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ (2) 140,499 57.05 '
ผู้สมัครอิสระ สุเครื่อง บุรินทร์กุล (3) 60,998 24.77
ผู้สมัครอิสระ ทนง สุวรรณสิงห์ (1) 21,399 8.69
ผู้สมัครอิสระ กฤษณ์ ฤทธิ์มนตรี (7) 11,899 4.83
ผู้สมัครอิสระ ภิชา ผลเรือง (4) 3,831 1.56
ผู้สมัครอิสระ พันเอก กาจพสุ เพชรสงคราม (8) 3,529 1.43
ผู้สมัครอิสระ เสถียรพงศ์ บารมี ธรรมสรณกุล (5) 3,001 1.22
ผู้สมัครอิสระ นิพนธ์ โกษาจันทร์ (6) 1,139 0.46
ผลรวม 246,295 100.00
บัตรดี 246,295 86.65
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 24,004 8.45
บัตรเสีย 13,926 4.90
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 284,225 59.03
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 481,529 100.00

ศรีสะเกษ แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดศรีสะเกษ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ วิลดา อินฉัตร (1) 270,421 58.87 '
ผู้สมัครอิสระ สมภพ มั่นคง (5) 153,705 33.46
ผู้สมัครอิสระ ชัยธัช มานะศรีสุริยัน (2) 20,873 4.54
ผู้สมัครอิสระ วนิชย์ ฤทธิ์เดช (6) 14,340 3.12
ผู้สมัครอิสระ ไสว สดใส (3)
ผู้สมัครอิสระ ธนกฤต กุศลสมบูรณ์ (4)
ผลรวม 459,339 100.00
บัตรดี 459,339 86.67
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 38,504 7.26
บัตรเสีย 32,188 6.07
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 530,031 48.47
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,093,517 100.00

สกลนคร แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสกลนคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ ดำเกิง วงศ์กาฬสินธุ์ (6) 130,830 37.14 '
ผู้สมัครอิสระ สัลวิทย์ นามโคตร (5) 96,921 27.51
ผู้สมัครอิสระ ไพจิตร กุลตั้งวัฒนา (9) 50,833 14.43
ผู้สมัครอิสระ เพิ่มศักดิ์ จันทร์แดง (4) 21,377 6.07
ผู้สมัครอิสระ สิบเอกหญิง วรางคณา สุตตะมา (7) 14,760 4.19
ผู้สมัครอิสระ รองสมจิตร การุญ (1) 14,225 4.04
ผู้สมัครอิสระ ภัทราวดี เอี่ยมประเสริฐ (8) 8,458 2.40
ผู้สมัครอิสระ ประจักษ์ พรหมโคตรวงศ์ (2) 7,769 2.21
ผู้สมัครอิสระ มาลินี จรูญธรรม (3) 7,083 2.01
ผลรวม 352,256 100.00
บัตรดี 352,256 89.52
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 29,261 7.44
บัตรเสีย 11,979 3.04
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 393,496 46.54
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 845,507 100.00

สุรินทร์ แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสุรินทร์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ นุรุทธิ์ เจริญพันธ์ (4) 185,807 49.33 '
ผู้สมัครอิสระ สุชีพ พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ (6) 67,208 17.84
ผู้สมัครอิสระ ประดุจ มั่นหมาย (1) 61,870 16.43
ผู้สมัครอิสระ ศิริพร สุเมธารัตน์ (3) 28,124 7.47
ผู้สมัครอิสระ สุชีพ แข่งขัน (2) 24,098 6.40
ผู้สมัครอิสระ เสกสรรค์ นิสัยกล้า (7) 9,587 2.55
ผู้สมัครอิสระ ร้อยเอก สมพร สาลีงาม (5)
ผลรวม 376,694 100.00
บัตรดี 376,694 86.11
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 34,365 7.86
บัตรเสีย 26,369 6.03
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 437,428 42.57
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,027,473 100.00

หนองคาย แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดหนองคาย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ อาทิตย์ ศรีตะบุตร (3) 104,047 69.16 '
ผู้สมัครอิสระ อุทรฑ์ เกฐสิทธิ์ (1) 26,520 17.63
ผู้สมัครอิสระ สุรพงษ์ ผลบูรณ์ (2) 13,019 8.65
ผู้สมัครอิสระ จิรัชยา ไกรศวร (4) 6,867 4.58
ผลรวม 150,453 100.00
บัตรดี 150,453 88.38
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 12,980 7.63
บัตรเสีย 6,787 3.99
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 170,220 44.30
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 384,217 100.00

หนองบัวลำภู แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดหนองบัวลำภู
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ ประพาส นวนสำลี (6) 74,582 43.34 '
ผู้สมัครอิสระ ณัฐพิชา นามพรหม (8) 32,258 18.75
ผู้สมัครอิสระ สมพาน ศรีหอม (9) 31,842 18.50
ผู้สมัครอิสระ ลิขิต พิบูลย์ดิษฐ์ (7) 6,379 3.71
ผู้สมัครอิสระ สุมาลี เมืองนาง (12) 5,875 3.41
ผู้สมัครอิสระ บัญชา สุปัญญา (15) 3,505 2.04
ผู้สมัครอิสระ วินิตย์ ผลดี (4) 3,407 1.98
ผู้สมัครอิสระ ศุภโชค ศรีอุดม (5) 3,050 1.77
ผู้สมัครอิสระ ประไว คงอาษา (3) 2,749 1.60
ผู้สมัครอิสระ คงศักดิ์ สวัสดิภาพ (10) 1,712 1.00
ผู้สมัครอิสระ วินัย เสียงเสนาะ (2) 1,508 0.88
ผู้สมัครอิสระ สงกรานต์ อาจนนท์ลา (11) 1,402 0.82
ผู้สมัครอิสระ ประดิษฐ์ พลเยี่ยม (13) 813 0.47
ผู้สมัครอิสระ วิเชษฐ คำก้อย (1)
ผู้สมัครอิสระ ดำสิงห์ ศรีลาวงศ์ (14)
ผลรวม 172,082 100.00
บัตรดี 172,082 90.87
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 9,076 4.79
บัตรเสีย 8,222 4.34
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 189,380 50.06
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 378,303 100.00

อำนาจเจริญ แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดอำนาจเจริญ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ ญานีนาถ เข็มนาค (1) 50,867 48.88 '
ผู้สมัครอิสระ คชาเทพ ดอกไม้ (3) 37,437 35.97
ผู้สมัครอิสระ ธนกร อิงคนินันท์ (4) 15,767 15.15
ผู้สมัครอิสระ ชาญณรงค์ คณาเสน (2)
ผลรวม 104,071 100.00
บัตรดี 104,071 75.64
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 19,265 14.00
บัตรเสีย 14,262 10.36
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 137,598 48.46
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 283,965 100.00

อุดรธานี แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดอุดรธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ อาภรณ์ สาราคำ (1) 382,019 79.66 '
ผู้สมัครอิสระ สัญชัย ปิยะพงษ์กุล (5) 43,263 9.02
ผู้สมัครอิสระ ประจญ กิ่งมิ่งแฮ (7) 21,997 4.59
ผู้สมัครอิสระ สมคิด หอมเนตร (3) 13,381 2.79
ผู้สมัครอิสระ อมรรัตน์ ชัยนาม (2) 13,366 2.79
ผู้สมัครอิสระ นายหมวดตรีหญิง ยงฤดี พูลทรัพย์ (6) 5,560 1.16
ผู้สมัครอิสระ วัลลภ จันดาเบ้า (4)
ผลรวม 479,586 100.00
บัตรดี 479,586 89.51
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 35,485 6.62
บัตรเสีย 20,752 3.87
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 535,823 45.82
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,169,442 100.00

อุบลราชธานี แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดอุบลราชธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ สมชาย เหล่าสายเชื้อ (3) 286,970 50.04 '
ผู้สมัครอิสระ ณัฐณิชาช์ เพิ่มทองอินทร์ (4) 188,386 32.85
ผู้สมัครอิสระ วัฒนา จันทศิลป์ (5) 32,863 5.73
ผู้สมัครอิสระ ไสว ศรีจันทร์ (1) 19,797 3.45
ผู้สมัครอิสระ วีรพจน์ เพชราเวช (6) 13,711 2.39
ผู้สมัครอิสระ ธีระพงษ์ มุสะกะ (2) 12,805 2.23
ผู้สมัครอิสระ อรไท ทิพย์โอสถ (8) 12,531 2.19
ผู้สมัครอิสระ เกียรติก้อง จันทรสาขา (7) 6,455 1.13
ผลรวม 573,518 100.00
บัตรดี 573,518 86.51
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 60,229 9.08
บัตรเสีย 29,203 4.41
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 662,950 48.96
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,353,950 100.00

ภาคตะวันออก แก้

ด้านล่างนี้คือรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก [8]

สัญลักษณ์
  ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ว.
  ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่ง ส.ว. มาแล้ว

จันทบุรี แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดจันทบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ พจนา กิจกาญจน์ (2) 69,950 81.70 '
ผู้สมัครอิสระ สันติ พลอยล้อมเพชร (3) 15,665 18.30
ผู้สมัครอิสระ สุรพงษ์ สุวรรณหิตาธร (1)
ผลรวม 85,615 100.00
บัตรดี 85,615 62.04
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 36,135 26.18
บัตรเสีย 16,251 11.78
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 138,001 34.43
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 400,827 100.00

ฉะเชิงเทรา แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดฉะเชิงเทรา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ สุนันต์ อรุณนพรัตน์ (1) 70,750 48.11 '
ผู้สมัครอิสระ เชาวลิต เจริญพร (3) 44,692 30.39
ผู้สมัครอิสระ สุเชน ทั่วทิพย์ (2) 31,606 21.49
ผลรวม 147,048 100.00
บัตรดี 147,048 78.57
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 28,617 15.29
บัตรเสีย 11,498 6.14
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 187,163 35.78
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 523,064 100.00

ชลบุรี แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดชลบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ (2) 92,058 47.26 '
ผู้สมัครอิสระ สมชาย พัฒนะเอนก (4) 42,623 21.88
ผู้สมัครอิสระ พลตำรวจตรี บัณฑิต คุณจักร์ (5) 26,942 13.83
ผู้สมัครอิสระ วิชัย จุลวนิชย์พงษ์ (6) 12,802 6.57
ผู้สมัครอิสระ แสงศร สุนทรศิลป์ชัย (1) 12,406 6.37
ผู้สมัครอิสระ กำพล ตั้งเอกชัย (3) 7,917 4.06
ผลรวม 194,802 100.00
บัตรดี 194,802 75.93
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 48,396 18.86
บัตรเสีย 13,356 5.21
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 256,554 24.99
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,026,657 100.00

ตราด แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดตราด
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ บุญส่ง ไข่เกษ (1) 37,593 59.73 '
ผู้สมัครอิสระ สิงห์หา สง่าศิลป์ (3) 17,892 28.43
ผู้สมัครอิสระ มงคล หวลถนอม (2) 7,458 11.85
ผลรวม 62,943 100.00
บัตรดี 62,943 88.38
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,611 7.88
บัตรเสีย 2,661 3.74
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 71,215 43.20
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 164,833 100.00

ปราจีนบุรี แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดปราจีนบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ สฤษดิ์ บุตรเนียร (1) 114,099 58.71 '
ผู้สมัครอิสระ ไพรินทร์ จิรัฐิติเจริญ (3) 67,426 34.70
ผู้สมัครอิสระ เดชฤทธิ์ ปัญจะมูล (4) 7,048 3.63
ผู้สมัครอิสระ สมาน พูลสวัสดิมงคล (2) 5,763 2.97
ผลรวม 194,336 100.00
บัตรดี 194,336 88.74
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 15,187 6.93
บัตรเสีย 9,481 4.33
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 219,004 61.10
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 358,438 100.00

ระยอง แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดระยอง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ สุรชัย ปิตุเตชะ (3) 60,925 59.41 '
ผู้สมัครอิสระ นาวาโท ภานุพงศ์ จิตดล (5) 14,573 14.21
ผู้สมัครอิสระ ภีมเดช อมรสุคนธ์ (7) 9,744 9.50
ผู้สมัครอิสระ นิคม อ่อนละมัย (1) 6,778 6.61
ผู้สมัครอิสระ ว่าที่ร้อยโท สรสุชาติ บุญปลื้ม (4) 4,711 4.59
ผู้สมัครอิสระ พฤกษ์ พลายเวช (2) 3,120 3.04
ผู้สมัครอิสระ รฐชาย ยอดมาลัย (6) 2,702 2.63
ผลรวม 102,553 100.00
บัตรดี 102,553 73.40
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 29,841 21.36
บัตรเสีย 7,327 5.24
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 139,721 28.85
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 484,358 100.00

สระแก้ว แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสระแก้ว
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ ดวงพร เทียนทอง (2) 123,462 79.61 '
ผู้สมัครอิสระ ประพันธ์ บัวศรี (1) 31,623 20.39
ผลรวม 155,085 100.00
บัตรดี 155,085 83.64
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 20,341 10.97
บัตรเสีย 9,997 5.39
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 185,423 46.03
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 402,873 100.00

ภาคใต้ แก้

ด้านล่างนี้คือรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ [9]

สัญลักษณ์
  ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ว.
  ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่ง ส.ว. มาแล้ว

กระบี่ แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดกระบี่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ อภิชาติ ดำดี (1) 76,391 56.14 '
ผู้สมัครอิสระ แสงชัย วสุนธรา (5) 27,928 20.53
ผู้สมัครอิสระ สมเกียรติ กิจธรรมเชษฐ์ (2) 15,580 11.45
ผู้สมัครอิสระ วิรัช สีหมุ่น (7) 13,417 9.86
ผู้สมัครอิสระ ชำนาญวิทย์ บางทอง (6) 1,837 1.35
ผู้สมัครอิสระ อดิเรก เอ่งฉ้วน (4) 909 0.67
ผู้สมัครอิสระ ว่าที่ร้อยตรี ศรีศักดิ์ คำฝอย (3)
ผลรวม 136,062 100.00
บัตรดี 136,062 90.64
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 8,681 5.78
บัตรเสีย 5,371 3.58
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 150,114 47.39
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 316,736 100.00

ชุมพร แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดชุมพร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ พันตำรวจเอก นรินทร์ บุษยวิทย์ (1) 75,248 63.76 '
ผู้สมัครอิสระ พงศา ชูแนม (4) 26,690 22.61
ผู้สมัครอิสระ สุทรรศ พะลัง (3) 11,150 9.45
ผู้สมัครอิสระ วรรณา แซ่ติ้ง (2) 2,021 1.71
ผู้สมัครอิสระ สัญญา ปานสวี (6) 1,804 1.53
ผู้สมัครอิสระ พันตำรวจเอก เอกวัฒน์ โพธิ์เย็นญาติ (5) 1,113 0.94
ผู้สมัครอิสระ สุดตา วงศ์นรา (1)
ผลรวม 118,026 100.00
บัตรดี 118,026 78.27
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 26,094 17.30
บัตรเสีย 6,686 4.43
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 150,806 40.14
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 375,729 100.00

ตรัง แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดตรัง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ สมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ (1) 75,543 42.82 '
ผู้สมัครอิสระ ดำรงค์ สินไชย (2) 34,536 19.57
ผู้สมัครอิสระ เนติวิทย์ ขาวดี (3) 27,199 15.42
ผู้สมัครอิสระ ชวลา สัมพันธรัตน์ (4) 15,186 8.61
ผู้สมัครอิสระ พิมล ณ นคร (6) 10,596 6.01
ผู้สมัครอิสระ สมนึก บัวทอง (7) 7,240 4.10
ผู้สมัครอิสระ ถนัด ขวัญนิมิตร (5) 4,053 2.30
ผู้สมัครอิสระ ณรงค์ฤทธิ์ เพชรฤทธิ์ (8) 2,080 1.18
ผลรวม 176,433 100.00
บัตรดี 176,433 84.51
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 24,766 11.86
บัตรเสีย 7,568 3.63
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 208,767 44.61
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 467,985 100.00

นครศรีธรรมราช แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครศรีธรรมราช
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ พันตำรวจเอก ธรรมนูญ ไฝจู (2) 108,234 36.68 '
ผู้สมัครอิสระ มงคล อินทสุวรรณ์ (4) 69,696 23.62
ผู้สมัครอิสระ มนัส เพ็งสุทธิ์ (1) 63,975 21.68
ผู้สมัครอิสระ อรุณ ชนะคช (5) 28,631 9.70
ผู้สมัครอิสระ ณัฏฐวัฒน์ สุดประเสริฐ (7) 8,228 2.79
ผู้สมัครอิสระ สุวัฒน์ ตั้งตระกูล (3) 7,503 2.54
ผู้สมัครอิสระ เฉลิมศักดิ์ บุญนำ (6) 5,896 2.00
ผู้สมัครอิสระ พันจ่าอากาศเอก อากร ณ นคร (8) 2,952 1.00
ผลรวม 295,116 100.00
บัตรดี 295,116 79.42
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 59,206 15.93
บัตรเสีย 17,261 4.65
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 371,582 32.26
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,151,855 100.00

นราธิวาส แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนราธิวาส
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ นิมันซูร จิยี่งอ (1) 94,779 71.11 '
ผู้สมัครอิสระ ซูไหรี่ นิฮะ (4) 23,564 17.68
ผู้สมัครอิสระ นิรันดร์ บุญบ้านเกิด (3) 14,936 11.21
ผู้สมัครอิสระ มะฮูนเซ็น มะสุยี (2)
ผลรวม 133,279 100.00
บัตรดี 133,279 67.68
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 36,786 18.68
บัตรเสีย 26,857 13.64
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 196,922 38.71
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 508,666 100.00

ปัตตานี แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดปัตตานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ สมหวัง อภิชัยรักษ์ (1) 110,904 60.83 '
ผู้สมัครอิสระ เพชรดาว โต๊ะมีนา (4) 31,369 17.21
ผู้สมัครอิสระ ประมุข ลมุล (5) 28,203 15.47
ผู้สมัครอิสระ อับดุลฮามิด จะปะกียา (3) 7,081 3.88
ผู้สมัครอิสระ พลโท มนตรี อุมารี (2) 4,765 2.61
ผลรวม 182,322 100.00
บัตรดี 182,322 82.31
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 23,341 10.54
บัตรเสีย 15,839 7.15
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 221,502 49.55
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 447,002 100.00

พังงา แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดพังงา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ วระชาติ ทนังผล (4) 49,684 70.37 '
ผู้สมัครอิสระ เนรมิตร มีเพียร (2) 9,830 13.92
ผู้สมัครอิสระ กระจ่าง เพชรบูรณ์ (1) 7,251 10.27
ผู้สมัครอิสระ อารักษ์ บุณยัษเฐียร (3) 3,089 4.38
ผู้สมัครอิสระ วาณิช วัฒนกิจ (5) 746 1.06
ผลรวม 70,600 100.00
บัตรดี 70,600 84.10
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 9,900 11.79
บัตรเสีย 3,451 4.11
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 83,951 43.74
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 191,940 100.00

พัทลุง แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดพัทลุง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ ทวี ภูมิสิงหราช (3) 115,940 68.23 '
ผู้สมัครอิสระ สานันท์ สุพรรณชนะบุรี (6) 17,637 10.38
ผู้สมัครอิสระ อภินันท์ ชูดำ (2) 16,858 9.92
ผู้สมัครอิสระ ประภาศ ปานเจี้ยง (1) 8,880 5.23
ผู้สมัครอิสระ พันตำรวจเอก จรงค์ ภักดีวานิช (4) 6,276 3.69
ผู้สมัครอิสระ วรวรรณี บุญนวล (5) 4,338 2.55
ผลรวม 169,929 100.00
บัตรดี 169,929 86.35
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 20,587 10.46
บัตรเสีย 6,275 3.19
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 196,791 50.09
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 392,902 100.00

ภูเก็ต แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดภูเก็ต
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ ชัยยศ ปัญญาไวย (2) 19,262 30.20 '
ผู้สมัครอิสระ เชิดชัย วงศ์เสรี (6) 10,365 16.25
ผู้สมัครอิสระ ทรงวุฒิ หงษ์หยก (3) 8,876 13.92
ผู้สมัครอิสระ มาโนช พันธ์ฉลาด (5) 6,907 10.83
ผู้สมัครอิสระ ชัยเยนทร์ เมืองแมน (4) 6,568 10.30
ผู้สมัครอิสระ แนบ สินทอง (8) 4,769 7.48
ผู้สมัครอิสระ เชิดชู แซ่เอี๋ยว (7) 4,630 7.26
ผู้สมัครอิสระ บำรุง รุ่งเรือง (1) 2,398 3.76
ผลรวม 63,775 100.00
บัตรดี 63,775 80.40
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 12,642 15.94
บัตรเสีย 2,905 3.66
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 79,322 30.36
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 261,231 100.00

ยะลา แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดยะลา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ อับดุลอายี สาแม็ง (3) 69,925 61.19 '
ผู้สมัครอิสระ อับดุลเล๊าะ อาเย๊าะแซ (1) 24,587 21.52
ผู้สมัครอิสระ จิรภัฏ ฤกษ์มณีรัตน์ (2) 19,766 17.30
ผู้สมัครอิสระ สันติ เจริญปัญญาศักดิ์ (4)
ผลรวม 114,278 100.00
บัตรดี 114,278 74.10
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 25,929 16.81
บัตรเสีย 14,013 9.09
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 154,220 46.05
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 334,925 100.00

ระนอง แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดระนอง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ ศักดา ศรีวิริยะไพบูลย์ (1) 18,194 47.81 '
ผู้สมัครอิสระ คำนึง โสตถิอุดม (4) 8,162 21.45
ผู้สมัครอิสระ นิรุตติ สุทธินนท์ (2) 7,801 20.50
ผู้สมัครอิสระ สิทธิชัย รักชู (5) 2,455 6.45
ผู้สมัครอิสระ ไชยันต์ ปฏิยุทธ (3) 1,440 3.78
ผลรวม 38,052 100.00
บัตรดี 38,052 83.11
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,773 12.61
บัตรเสีย 1,958 4.28
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 45,783 36.58
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 125,169 100.00

สงขลา แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสงขลา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ อนุมัติ อาหมัด (1) 133,503 46.67 '
ผู้สมัครอิสระ สุนันท์ เทพศรี (7) 83,082 29.04
ผู้สมัครอิสระ ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ (2) 26,500 9.26
ผู้สมัครอิสระ มานะ ศรีพิทักษ์ (4) 25,621 8.96
ผู้สมัครอิสระ สมยศ โชติเกษมศรี (5) 7,820 2.73
ผู้สมัครอิสระ รัชนีพร รัตนถาวร (6) 5,272 1.84
ผู้สมัครอิสระ อมรเทพ วัชรอดิศัย (3) 4,275 1.49
ผลรวม 286,074 100.00
บัตรดี 286,074 75.00
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 72,570 19.02
บัตรเสีย 22,824 5.98
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 381,468 37.98
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,004,520 100.00

สตูล แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสตูล
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ อิบรอเหม อาดำ (2) 24,861 40.37 '
ผู้สมัครอิสระ ไพศาล หลีเส็น (3) 14,484 23.52
ผู้สมัครอิสระ พันตำรวจโท สุริยา บาราสัน (5) 8,696 14.12
ผู้สมัครอิสระ ณฤเบศวร์ โอภาโส (1) 7,330 11.90
ผู้สมัครอิสระ อัครินทร์ เลิศกิจชัยศิริ (4) 3,266 5.30
ผู้สมัครอิสระ ฮารูณ พูนสิน (6) 2,954 4.80
ผลรวม 61,591 100.00
บัตรดี 61,591 73.89
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 16,268 19.52
บัตรเสีย 5,491 6.59
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 83,350 38.56
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 216,175 100.00

สุราษฎร์ธานี แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ พลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย (1) 95,574 56.03 '
ผู้สมัครอิสระ ธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล (2) 68,487 40.15
ผู้สมัครอิสระ ไสว สงศิริ (3) 6,163 3.61
ผลรวม 170,584 100.00
บัตรดี 170,584 76.73
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 41,820 18.81
บัตรเสีย 9,917 4.46
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 222,321 29.27
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 759,565 100.00

อ้างอิง แก้

  1. พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557
  2. กกต. เปิดลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ว. 17-28 ก.พ. นี้[ลิงก์เสีย], สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 17 กุมภาพันธ์ 2557
  3. รายชื่อผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา ปี 2557 ทั่วประเทศ 468 คน[ลิงก์เสีย], ผู้จัดการออนไลน์, 9 มีนาคม 2557
  4. คนใช้สิทธิเลือกสว.42.51%ไม่ลงคะแนนกว่า2ล้าน[ลิงก์เสีย], โพสต์ทูเดย์, 5 เมษายน 2557
  5. รายชื่อผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา ปี 2557 ทั่วประเทศ 468 คน[ลิงก์เสีย], ผู้จัดการออนไลน์, 9 มีนาคม 2557
  6. รายชื่อผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา ปี 2557 ทั่วประเทศ 468 คน[ลิงก์เสีย], ผู้จัดการออนไลน์, 9 มีนาคม 2557
  7. รายชื่อผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา ปี 2557 ทั่วประเทศ 468 คน[ลิงก์เสีย], ผู้จัดการออนไลน์, 9 มีนาคม 2557
  8. รายชื่อผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา ปี 2557 ทั่วประเทศ 468 คน[ลิงก์เสีย], ผู้จัดการออนไลน์, 9 มีนาคม 2557
  9. รายชื่อผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา ปี 2557 ทั่วประเทศ 468 คน[ลิงก์เสีย], ผู้จัดการออนไลน์, 9 มีนาคม 2557

แหล่งข้อมูลอื่น แก้