การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ประกอบด้วยสมาชิกจากการเลือกตั้งจังหวัดละ 1 คน (77 คน) และจากการสรรหาอีกจำนวนหนึ่ง (73 คน) รวมกันแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 150 คน

โดยมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 ซึ่งกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2557 เป็นวันเลือกตั้ง[1] โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2557 และลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2557 ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ตั้งแต่วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557[2]

วันที่ 30 มีนาคม 2557 สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้งด้านบริหารจัดการการเลือกตั้ง แถลงผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาอย่างไม่เป็นทางการว่า มีผู้มาใช้สิทธิ 18,634,864 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 43,840,305 คน คิดเป็นร้อยละ 42.51[3]

เนื้อหา

ผู้สมัครและผลการเลือกตั้งแก้ไข

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้มีผู้สมัครครบทั้ง 77 เขตทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 468 คน [4]

ด้านล่างนี้คือรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 [5]

สัญลักษณ์
  ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ว.
  ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่ง ส.ว. มาแล้ว

กรุงเทพมหานครแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 พล.ต.ต. สุพิศาล ภักดีนฤนาถ 267,947
2 ศรีสุวรรณ จรรยา 37,571
3 ลีนา จังจรรจา 38,417
4 พ.ต. อาชว์ โครงกาพย์ 4,405
5 อรุณ คนหลัก 3,128
6 ปิยะสุดา แพ่งสุภา 17,755
7 ตรีรัตน์ เซ่งไพเราะ 26,289
8   คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา 552,530
9 โฆสิต สุวินิจจิต 79,747
10 ปิยชาติ วีรเดชะ 9,054
11 มงคล ประสาทเสรี 1,048
12 กรสัณห์ กันยะพงศ์ 2,015
13 พรทิพย์ ลยานันท์ 2,871
14 มงคล กิมสูนจันทร์ 17,009
15 พรชัย รัศมีแพทย์ 8,436
16 ชาญชัย โกศลธนากุล 2,953
17 ประทีป พุทธรักษ์ภักดี 980
18 วิทยา จังกอบพัฒนา 2,469

สมุทรปราการแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 ดุสิต พันธุ์เสือ
2 สาลี่ คี่ตะนิธิพันธ์
3 ประสันศิลป์ พิพัท
4 นิพนธ์ ผดุงสินไพรโรจน์
5 พงษ์ศักดิ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
6 สมฤทธิ์ ฐิติเจริญชัย
7 เสรี หนูวงศ์
8 สมบัติ คุ้มภู
9 วราภรณ์ อัศวเหม
10 สุวรรณณี บวรศุภกิจกุล
11 ณัฏฐกิตติ์ พลประสิท
12 จัตุรงค์ เสริมสุข

สุพรรณบุรีแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 วิทวัส โพธสุธน
2   จองชัย เที่ยงธรรม
3 ทันตแพทย์ อนุศักดิ์ คงมาลัย
4 ไพรรัตน์ ภู่แก้ว

ปทุมธานีแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 มาลา หาญสวัสดิ์
2 พันจ่าเอก วิชัย หัสดี
3 เอมอร ซำศิริพงษ์
4 สุพจน์ ศรีสุวรรณ
5 พ.ต.อ. ประทีป เจริญกัน
6 ชาติ โสมเกตุสรินทร์
7 นิพัทธา อมรรัตนเมธา
8 อิสรา สงวนพงศ์
9 เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ
10 พรหมชยารัฐ ธนัฒศิริวรรณ

นนทบุรีแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 จักรชัย อุ่นใจ
2 พรชัย สาเมือง
3   ธนพงศ์ ธนเดชากุล
4 วรเศรษฐ์ พัชรปรีชารัตน์
5 ชาลี โกมลสุทธิ์
6 วัชรพล บุษมงคล
7 ยวด แก้วแดง
8 พิมพร ชูรอด
9 พรพิมล บุญนิมิตร
10 รวีโรจน์ ธนบดีธนไพศาล
11 รังสรรค์ ทองทา
12 กิตติชัย ปฏิภาณประเสริฐ


นครปฐมแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1   ธงชัย ศรีสุขจร
2 ธนาวัติ เขียวรุ้งเพชร
3 ไพบูลย์ เสถียรปกิรณกรณ์
4 พ.ต.อ. มโนรถ สิทธานนท์

สมุทรสงครามแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 ธนาวุฒิ โมทย์วารีศรี
2 พลเอก ดำรง ศรีประเสริฐ
3 สัมพันธ์ พงษ์พรรณากูล
4   บุญยืน ศิริธรรม
5 ณรงค์ เวชการ
6 ร.ต.ต. ศิลป์ชัย บุญเจริญ
7 อภิชาติ กิตติศักดิ์นาวิน
8 มาลัย ลิปิสุนทร
9 พ.ท. วิทยา รุ่งกระจ่าง

เพชรบุรีแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 มนู อุดมเวช
2 พลอากาศโท ชนนนาถ เทพลิบ
3 ลักขณา สุภาแห่ง
4   สุชาติ อุสาหะ
5 ชวน มินศิริ
6 นฤมล สุตะวิริยะวัฒน์
7 หัสพันธ์ เสมเถื่อน
8 ปภังกร จรรยงค์

สุมทรสาครแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 สุนทร วัฒนาพร
2 เกรียงศักดิ์ แสงสว่าง
3 วันชัย แสงสุขเอื่ยม
4 พันตรี ธนพงษ์ จันทร์ทอง
5 เอ็นดู ชอบชื่น
6 จิราพร วัฒนชัย

กาญจนบุรีแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1   พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์
2 เสนาะ ศิลาแรง
3 มนรัตน์ สารภาพ
4 ศรชัย พวงลำเจียก
5 มานพ อินทะบุตร
6 วิมล พนมศักดิ์

ราชบุรีแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1   เพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์
2 สมบัติ เรืองกฤษ
3 อุดม ฐิตวัฒนะสกุล
4 นิมิต จันทร์วิมล
5 สุทน ขำเจริญ
6 ว่าที่ ร.อ. อำนาจ ขำวิเศษ
7 พิทยา อังกูรจารุชัย
8 กฤตธน สุนทรสเจริญ

ชลบุรีแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 แสงศร สุนทรศิลป์ชัย
2   สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์
3 กำพล ตั้งเอกชัย
4 ผศ. สมชาย พัฒนะเอนก
5 พ.ต.ต. บัณฑิต คุณจักร์
6 วิชัย จุลวนิชย์พงษ์

ฉะเชิงเทราแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1   สุนันต์ อรุณนพรัตน์
2 สุเชน ทั่วทิพย์
3 นายแพทย์ เชาวลิต เจริญพร

อุทัยธานีแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1   ไพโรจน์ ทุ่งทอง
2 แสงนิล คร้ามใจ

จันทบุรีแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 สุรพงษ์ สุวรรณหิตาธร
2   พจนา กิจกาญจน์
3 สันติ พลอยล้อมเพชร

สระแก้วแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 ประพันธ์ บัวศรี
2   ดวงพร เทียนทอง

ตราดแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1   บุญส่ง ไข่เกษ
2 มงคล หวลถนอม
3 สิงห์หา สง่าศิลป์

ลพบุรีแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 ประไพพิศ วงษ์สุวรรณ์
2 ประยุทธ คงเฉลิมวัฒน์
3 สุรชัย ศรีแสงอ่อน
4 ประทวน สุทธิอำนวยเดช
5 ปวีณา อุ้ยลี
6 เอกราช กำเนิดสุข
7 พรชัย นันทวีชัยกุล
8 ศรีรัตน์ ฤกษ์พิชัย
9 ชัยรัตน์ มาตยานุมัตย์
10 ด.ต. ลออ สดเอี่ยม

ปราจีนบุรีแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1   สฤษดิ์ บุตรเนียร
2 สมาน พูนสวัสดิมงคล
3 ไพรินทร์ จิรัฐิติเจริญ
4 เดชฤทธิ์ ปัญจะมูล

ชัยนาทแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 วรรณอนงค์ ทรัพย์รวงทอง
2   มณเฑียร สงฆ์ประชา
3 จุติพงษ์ พุ่มมูล
4 จำลอง โพธิ์สุข
5 จิณาภา ทรัพย์วิสุทธิ์

อ่างทองแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1   ชูศักดิ์ ศรีราชา
2 มะลิ เริงฤทธิ์

สิงห์บุรีแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 ไสวรินทร์ ศรีชำนิ
2 ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
3 พิภพ ใจเพียร
4 นิชดา ตันติลักษณ์
5 พิบูลย์ ฤทธิ์มาก
6 ยุทธิพันธ์ นุชธุรี

สระบุรีแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 อำนวย ปิ่นพิลา
2   บุญส่ง เกิดหลำ
3 บุรินทร์ วิจิตรศิริ
4 สำราญ เปสลาพันธ์
5 สุนทร โพนโต

ระยองแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 นิคม อ่อนละมัย
2 พฤกษ์ พลายเวช
3   สุรชัย ปิตุเตชะ
4 ว่าที่ร้อยโท สรสุชาติ บุญปลื้ม
5 นาวาโท ดร.ภานุพงศ์ จิตดล
6 รฐชาย ยอดมาลัย
7 ภีมเดช อมรสุคนธ์

นครนายกแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 พงศ์เดช วิบูลย์ธนสาร
2 มารุต โรจนาปิยาวงศ์
3 ธัญธารีย์ จารุจิตติวัฒน์

พระนครศรีอยุธยาแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 นพดล อมรเวช
2 เฟื่องวิทย์ ชูตินันท์
3   คณิพงษ์ แขวัฒนะ
4 พลตำรวจโท ไพฑูรย์ ชูชัยยะ

ประจวบคีรีขันธ์แก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1   สืบยศ ใบแย้ม
2 สนิท บุญก่อสกุล
3 สุรศักดิ์ ดุสิตสิทธิพร

ปัตตานีแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1   สมหวัง อภิชัยรักษ์
2 พลโท มนตรี อุมารี
3 อับดุลฮามิด จะปะกียา
4 เพชรดาว โต๊ะมีนา
5 ประมุข ลมุล

สตูลแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 ณฤเบศวร์ โอภาโส
2   อิบรอเหม อาดำ
3 ไพศาล หลีเส็น
4 อัครินทร์ เลิศกิจชัยศิริ
5 พ.ต.ท. สุริยา บาราสัน
6 ฮารูณ พูนสิน

ยะลาแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 อับดุลเล๊าะ อาเย๊าะแซ
2 จิรภัฏ ฤกษ์มณีรัตน์
3   อับดุลอายี สาแม็ง
4 สันติ เจริญปัญญาศักดิ์

นครศรีธรรมราชแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 มนัส เพ็งสุทธิ์
2   พ.ต.อ. ธรรมนูญ ไฝจู
3 สุวัฒน์ ตั้งตระกูล
4 มงคล อินทสุวรรณ์
5 อรุณ ชนะคช
6 เฉลิมศักดิ์ บุญนำ
7 ณัฏฐวัฒน์ สุดประเสริฐ
8 พันจ่าอากาศเอก อากร ณ นคร

ตรังแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1   สมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ
2 ดำรง สินชัย
3 เนติวิทย์ ขาวดี
4 ชวลา สัมพันธรัตน์
5 ถนัด ขวัญนิมิตร
6 พิมล ณ นคร
7 สมนึก บัวทอง
8 ณรงค์ฤทธิ์ เพชรฤทธิ์

พัทลุงแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 ประภาศ ปานเจี้ยง
2 อภินันท์ ชูดำ
3   ทวี ภูมิสิงหราช
4 พ.ต.อ. จรงค์ ภักดีวานิช
5 วรวรรณี บุญนวล
6 สานันท์ สุพรรณชนะบุรี

สุราษฎร์ธานีแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 พลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย
2 ธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล
3 ไสว สงศรี

กระบี่แก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1   อภิชาติ ดำดี
2 สมเกียรติ กิจธรรมเชษฐ์
3 ว่าที่ ร.ต. ศรีศักดิ์ คำฝอย
4 อดิเรก เอ่งฉ้วน
5 แสงชัย วสุนธรา
6 ชำนาญวิทย์ บางทอง
7 วิรัช สีหมุ่น

ระนองแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 ศักดา ศรีวิระยะไพบูลย์
2 นิรุตติ สุทธินนท์
3 ไชยันต์ ปฏิยุทธ
4 คำนึง โสตถิอุดม
5 สิทธิชัย ชูรัก

พังงาแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 กระจ่าง เพชรบูรณ์
2 เนรมิตร มีเพียร
3 อารักษ์ นุณยัษเฐียร
4   วระชาติ ทนังผล
5 วาณิช วัฒนกิจ

ภูเก็ตแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 บำรุง รุ่งเรือง
2   ชัยยศ ปัญญาไวย
3 ทรงวุฒิ หงษ์หยก
4 ชัยเยนทร์ เมืองแมน
5 มาโนช พันธ์ฉลาด
6 เชิดชัย วงศ์เสรี
7 เชิดชู แซ่เอี่ยว
8 แนบ สินทอง

นราธิวาสแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1   นิมันซูร จียี่งอ
2 มะฮูนเซ็น มะสุยี
3 นิรันดร์ บุญบ้านเกิด
4 ชูไหรี่ นิฮะ

สงขลาแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1   อนุมัติ อาหมัด
2 ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์
3 อมรเทพ วัชรอดิศัย
4 มานะ ศรีพิทักษ์
5 สมยศ โชติเกษมศรี
6 รัชนีพร รัตนถาวร
7 สุนันท์ เทพศรี

ชุมพรแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1   พล ต.อ. นรินทร์ บุษยวิทย์
2 วรรณา แซ่ตึ้ง
3 สุทรรศ พะลัง
4 พงศา ชูแนม
5 พ.ต.อ. เอกวัฒน์ โพธิ์เย็นญาติ
6 สายัณห์ ปานสวี

มุกดาหารแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 เจษฎาพล คำภูษา
2 นรัชชา ศรีเจริญ
3   วิริยะ ทองผา
4 ประจักร เทพศรีหา
5 อนุสรณ์ ตั้งปณิธานนท์
6 โมช แก่นงาม
7 คำมูล วาปีกุลเศรษฐ์

อุดรธานีแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1   อาภรณ์ สาราคำ
2 อมร ชัยนาม
3 สมคิด หอมเนตร
4 วัลลภ จันดาเบ้า
5 สัญชัย ปิยะพงษ์กุล
6 ม.ว.ต. หญิง ยงฤดี พูลทรัพย์
7 ประจญ กิ่งมิ่งแฮ

ร้อยเอ็ดแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 เกรียงศักดิ์ หลักคำ
2 จิรภา ธีระกนก
3 สุภาพ ติณรัตน์
4   สมเกียรติ พื้นแสน
5 วรชาติ กองเมธี
6 พิชัย คามวัลย์
7 นิรันดร์ คลังบุญวาสน์
8 วิรัตน์ นาเมืองรักษ์
9 ธนบรรณ น้ำกระจาย
10 จาตุรันต์ แก่นวงศ์คำ
11 ว่าที่พันตรี สามารถ แท่นประยุทธ

หนองคายแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 อุทรห์ เกฐสิทธิ์
2 สุรพงษ์ ผลบูรณ์
3   อาทิตย์ ศรีตะบุตร
4 จิรัชยา โกรศวร

นครราชสีมาแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1   พงษ์ศิริ กุสุมภ์
2 ปรีชา กำพุฒกลาง
3 พลเอก วีรวุธ ส่งสาย
4 เพ็ญศรี จารุกำเนิดกนก
5 ไพลิน ภูวสวัสดิ์
6 สุรัตน์ จุลวรวงศ์

หนองบัวลำภูแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 วิเชษฐ คำก้อย
2 วินัย เสียงเสนาะ
3 ประไว คงอาษา
4 วินิตย์ ผลดี
5 ศุภโชค ศรีอุดม
6 ประพาส นวนสำลี
7 ลิขิต พิบูลย์ดิษฐ์
8 ณัฐพิชา นามพรหม
9 สมพาน ศรีหอม
10 คงศักดิ์ สวัสดิภาพ
11 สงกรานต์ อาจนนท์ลา
12 สุมาลี เมืองนาง
13 ประดิษฐ์ พลเยี่ยม
14 ดำสิงห์ ศรีลาวงศ์
15 บัญชา สุปัญญา

ขอนแก่นแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1   วัน สุวรรณพงษ์
2 โกเมศ ทีฆธนานนท์
3 ฐิตินันท์ แสงนาค
4 ศุภสิธ เตชะตานลท์
5 สุธน สอนคำแก้ว
6 ผศ. สุวิทย์ นามบุญเรือง
7 ประเสริฐ สัจจาวิริยะ

บึงกาฬแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 บุญมา พันดวง
2 อัคเนย์ แถวบุญตา
3   ณัฐพล เนื่องชมภู
4 กันยา แต้เจริญวิริยะกุล
5 วิทยา บุติมุลตรี

เลยแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 ทนง สุวรรณสิงห์
2   สมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์
3 สุเครื่อง บุรินทร์กุล
4 ภิชา ผลเรือง
5 เสถียรพงศ์ บารมีธรรมสรณกุล
6 นิพนธ์ โกษาจันทร์
7 กฤษณ์ ฤทธิ์มนตรี
8 พันเอก กาจพสุ เพชรสงคราม

มหาสารคามแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1   ศรีเมือง เจริญศิริ
2 รังสรรค์ เพียรอดวงษ์
3 วิทยา มะเสนา
4 มานิศ พิมพ์ดี

สุรินทร์แก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 ประดุจ มั่นหมาย
2 สุชีพ แข่งขัน
3 ร.ศ. ศิริพร สุเมธารัตน์
4   นุรุทธิ เจริญพันธ์
5 ร้อยเอก สมพร สาลีงาม
6 สุชีพ พฤฒิพันธ์พิศุทธิ์
7 เสกสรร นิสัยกล้า

นครพนมแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1   สมนาม เหล่าเกียรติ
2 วัชรินทร์ เจียวิริยบุญญา
3 จำลอง รัตนโกเศศ
4 พงษ์เสกสรร แสนสุข
5 โอภาส สุมนารถ

สกลนครแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 รองสมจิตร การุญ
2 ประจักษ์ พรหมโคตรวงศ์
3 มาลินี จรูญธรรม
4 เพิ่มศักดิ์ จันทร์แดง
5 สัลวิทย์ นวมโคตร
6   ดำเกิง วงศ์กาฬสินธุ์
7 ส.อ.หญิง วรางคณา สุดตะมา
8 ภัทราวดี เอี่ยมประเสริฐ
9 ไพจิตร กุลตังวัฒนา

ชัยภูมิแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 สุดตา วงศ์นรา
2 พลตำรวจโทสุกิจ อุดมเศรษฐ์
3 อุปกรณ์ วงศ์นรา
4 พันตำรวจโท วรินทร์ สวัสดิ์โรจน์
5 บัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย
6 ลัดดา วงศ์ใหญ่
7 สมมิตร รื่นรวย

ยโสธรแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 วิฑูรย์ วงษ์ไกร
2   ประยูร เหล่าสายเชื้อ
3 อนุสรณ์ โพธิ์ไพร
4 ศราวุธ พลพาล

อำนาจเจริญแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 ญาณีนาถ เข็มนาค
2 ชาญณรงค์ คณาเสน
3 คชาเทพ ดอกไม้
4 ธนกร อิงคินันท์

บุรีรัมย์แก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 การุณ ใสงาม
2 ยืนยง ทิพย์โภชน์
3   เสริมศักดิ์ ทองศรี

อุบลราชธานีแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 ไสว ศรีจันทร์
2 ธีระพงษ์ มุสะกะ
3 สมชาย เหล่าสายเชื้อ
4 ณัชณิชาช์ เพิ่มทองอินทร์
5 วัฒนา จันทศิลป์
6 วีรพจน์ เพชราเวช
7 เกียรติก้อง จันทรสาข
8 อรไท ทิพย์โอสถ

ศรีสะเกษแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 วิลดา อินฉัตร
2 ชัยธัช มานะศรีสุริยัน
3 ไสว สดใส ยกเลิกการสมัคร
4 ธนกฤต กุศลสมบูรณ์ ยกเลิกการสมัคร
5 สมภพ มั่นคง
6 วนิชย์ ฤทธิ์เดช

กาฬสินธุ์แก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1   วิรัช พิมพะนิตย์
2 ประยงค์ โมคภา
3 วิวรรธนไชย ณ กาฬสินธุ์
4 แพน พรไตรศักดิ์
5 ทิวา แจ้งสุข

พิษณุโลกแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1   สุรินทร์ ฐิติปัญญา
2 เปรมฤดี ชามพูนท
3 ฐิติพงษ์ชาญ ทรัพย์เพิ่มพูนทวี
4 สันติ ศิริสินเลิศ
5 วชิระ แสงสิงห์
6 ยอด นาคหวัง
7 นิธิทนันท์ ก้าวศรีสุริยะธรดา
8 สำเริง สุขรุ่งเรือง
9 เศรษฐา สุทธิหล่อ

เพชรบูรณ์แก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 พิพัฒน์ ภัครัชตานนท์
2 ณรักษ์ มณีราช
3 วีรศักดิ์ เหล่าบุตรสา
4 ณรงค์ จันทร์เชื้อ
5 เสถียร เม่นบางผึ้ง
6 โสภา เปรมโสภณ

เชียงรายแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 เตือนใจ ดีเทศน์
2 ปรีชา พัวนุกุลนนท์
3   มงคลชัย ดวงแสงทอง
4 ศักดิ์ชัย จงสุทธนามณี
5 พนิดา มะโนธรรม
6 ประสิทธิ์ บุญยืน

แพร่แก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 ด.ต. บุหลัน ราษฎรณ์คำพรรณ์
2 สามขวัญ พนมขวัญ
3 บุญทอง ปัญญาสว่างจิตร
4 ดอนเมืองแพร่ หริ่มรักษาทรัพย์

สุโขทัยแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 ภูมิสิทธิ์ มั่นคง
2   บุญพา ลิมปะพันธุ์
3 ไพศาล ช. ศิริสนธิ
4 ประเสริฐ์ จันทร์แยง

ลำพูนแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 สมคิด ปัญญาแก้ว
2 ตรี ด่านไพบูลย์
3 ดิเรก ก้อนกลีบ
4 นพพร นิลณรงค์
5 กฤษฏาภรณ์ รุจิธำรงกุล

ตากแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 ฟรีอี เละเซ็น
2 พ.ต.ท. อนุรักษ์ จิรจิตร
3 พล.ท. ไกรสีห์ โสภโภดร
4 พลตรี พรชัย เอี่ยมสนิทอมร
5   ชิงชัย ก่อประภากิจ


ลำปางแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 วราวุฒิ หน่อคำ
2 อำนวย เงินกระแชง
3 ธนชัย พงษ์โสภาวิจิตร
4 บุญชู ตรีทอง
5 ดาบตำรวจกิจชนะชัย ปะละ

พิจิตรแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 กิตติ์ธเนศ โภคินบุญญารัศมิ์
2   วิชัย ด่านรุ่งโรจน์
3 มาโนช นิลนาก
4 สุรสิทธิ์ ฉัตรชัยเดช
5 วารุณี ด่านรุ่งโรจน์
6 สมเกียรติ ศรีม่วง

อุตรดิตถ์แก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 โปรย สมบัติ
2   พีรศักดิ์ พอจิต
3 วรนุพงศ์ ลภัสจารุนันท์

กำแพงเพชรแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1   จุลพันธ์ ทับทิม
2 อุดม วราหะ
3 ธนทัต ประเสริฐนู
4 ออมสิน สุขภิการนท์
5 พเยาว์ เมฆพันธุ์

นครสวรรค์แก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1   เรืออากาศเอกจักวาล ตั้งภากรณ์
2 ธรรมรัฐ เนียมณรงค์
3 บูรพา ผู้ภักดี
4 วุฒิพงษ์ ชวนประสงค์
5 นิกร รักษ์พุก
6 ลัดดาวัลย์ เดชเจริญรุ่งเรือง

เชียงใหม่แก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 สมพงศ์ ค่ายคำ
2 เพทาย เตโชฬาร
3   อดิศร กำเนิดศิริ
4 ชำนาญ จันทร์เรือง
5 พงศ์พันธุ์ ไชยวัณณ์
6 ถาวร เกียรติไชยากร
7 กฤษณพงษ์ พรมบึงรำ
8 พรศักดิ์ สังข์สังวาลย์
9 อภิวัฒน์ คุณารักษ์
10 ร้อยตำรวจตรีสมพล เกษมมาลา
11 สัมพันธ์ ฉัตรมงคลพันธ์
12 วชิระ เรืองพรวิสุทธิ์
13 บุญพา ชัยเลิศ

แม่ฮ่องสอนแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 จำลอง รุ่งเรือง
2 สุพล สันติโชตินันท์
3 สุเทพ นุชทรวง
4 พล.อ.อ. ยุทธนา สุกุมลจันทร์
5 นพดล ปัญญา
6 ว่าที่ ร.ต. โชติปฐมพนต ธีรพลสังข์ภิรมย์

พะเยาแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 ไพรัตน์ ตันบรรจง
2   เสถียร เชื้อประเสริฐศักดิ์

น่านแก้ไข

หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม
1 ชัยวุฒิ คูอาริยะกุล
2 ศรีสุรินทร์ จำปา
3 เสรี พิมพ์มาศ
4   อานนท์ ตันตระกูล

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข