การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2551

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2551 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ประกอบด้วยสมาชิกจากการเลือกตั้งจังหวัดละ 1 คน และจากการสรรหาอีกจำนวนหนึ่ง (74 คน) รวมกันแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 150 คน

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2551

← พ.ศ. 2549 2 มีนาคม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2557 →

76 ที่นั่งในวุฒิสภาไทย

วุฒิสภาก่อนการเลือกตั้ง

ไม่มี

วุฒิสภาหลังการเลือกตั้ง

ชุดที่ 10

มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2551[1][2]

ภาพรวม แก้

ผู้สมัครและผลการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร แก้

สัญลักษณ์
  ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ว.
  ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่ง ส.ว. มาแล้ว
ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ รสนา โตสิตระกูล (5) 743,397 49.78
อิสระ นิติพงษ์ ห่อนาค (29) 221,067 14.80
อิสระ อนุสรณ์ ธรรมใจ (6) 195,714 13.11
อิสระ มานิต วิทยาเต็ม (15) 75,882 5.08
อิสระ สรสินธุ ไตรจักรภพ (24) 40,551 2.72
อิสระ วินิต ช่อวิเชียร (9) 23,431 1.57
อิสระ พันตำรวจโท นิตินัย จันทรวิจิตร (12) 18,172 1.22
อิสระ ศักดา ศรีวิริยะไพบูลย์ (19) 14,237 0.95
อิสระ สมควร บรูมินเหนทร์ (4) 14,049 0.94
อิสระ ประทีป พิทยวรพงศ์ (1) 13,327 0.89
อิสระ พิชิต โอบอ้อม (10) 11,924 0.80
อิสระ ร้อยเอก พรชัย รัศมีแพทย์ (2) 11,006 0.74
อิสระ ชยงค์ นามเมือง (7) 9,426 0.63
อิสระ เรือตรี สรศักด์ ฮวบดี (26) 9,276 0.62
อิสระ ธันยพงศ์ วงศ์แก่นสาร (8) 8,267 0.55
อิสระ ปรางค์ทิพย์ พินิจารมณ์ (13) 7,961 0.53
อิสระ ชุตินธร วัชรขจร (22) 7,956 0.53
อิสระ ธนช รัตนศาสตร์สุข (3) 6,488 0.44
อิสระ เจตน์ ทองคำ (17) 5,872 0.39
อิสระ สรวิศ เกียรติศรีสิริ (20) 5,469 0.37
อิสระ ภาคภูมิ ปิตยานนท์ (27) 4,923 0.33
อิสระ เจตนิพิฐ ลิ่มประเสริฐ (25) 4,537 0.30
อิสระ ชิงชัย รอดชนะ (31) 3,958 0.27
อิสระ สุริยัน สมประสิทธิ์ (18) 3,605 0.24
อิสระ สุวิทย์ ยศวงค์ใจ (16) 3,554 0.24
อิสระ ร้อยตำรวจตรี จักรี เศวตรัตน์ (32) 3,542 0.24
อิสระ สาชล โล้วิชากรติกุล (28) 3,516 0.24
อิสระ สุวิชัย ธรรมศรีสกุล (34) 3,490 0.23
อิสระ ธนชาต เพิ่มลาภตระกูล (30) 3,340 0.22
อิสระ ศิริพรรณ เลาหวัฒนภิญโญ (21) 3,252 0.22
อิสระ วิรัช เพ็งจุ้ย (23) 3,213 0.22
อิสระ ศักดา มหานันทโพธิ์ (14) 2,443 0.16
อิสระ ยงชัย งามอุษาวรรณ (11) 2,360 0.16
อิสระ ดาบตำรวจ วิบูลย์ศักดิ์ หนันดี (33) 2,199 0.15
อิสระ อนันต์ ภู่สถาพร (35) 1,853 0.12
ผลรวม 1,493,257 100.00
บัตรดี 1,493,257 88.60
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 175,296 10.40
บัตรเสีย 16,922 1.00
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 1,685,475 40.05
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,208,398 100.00

ผู้สมัครและผลการเลือกตั้งในภาคกลาง แก้

สัญลักษณ์
  ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ว.
  ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่ง ส.ว. มาแล้ว

กาญจนบุรี แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดกาญจนบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล (1) 191,173 79.68
อิสระ เสนาะ ศิลาแรง (2) 48,763 20.32
ผลรวม 239,936 100.00
บัตรดี 239,936 84.85
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 31,129 11.01
บัตรเสีย 11,720 4.14
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 282,785 52.56
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 537,976 100.00

ชัยนาท แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดชัยนาท
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ จิตร์ธนา ยิ่งทวีลาภา (7) 39,790 29.53
อิสระ องอาจ หลำอุบล (1) 32,276 23.95
อิสระ อารี คำสวัสดิ์ (4) 29,104 21.60
อิสระ วัลลภ ปัญโยยิ่ง (2) 16,014 11.88
อิสระ ชูชาติ กันภัย (3) 11,148 8.27
อิสระ ประศาสน์ ชุ่มนาเสียว (5) 6,434 4.77
ผลรวม 134,766 100.00
บัตรดี 134,766 89.71
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 10,232 6.81
บัตรเสีย 5,231 3.48
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 150,229 60.00
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 250,387 100.00

นครนายก แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครนายก
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ ธวัชชัย บุญมา (3) 63,891 63.09
อิสระ พงษ์เดช วิบูลย์ธนสาร (1) 28,433 28.08
อิสระ บุญส่ง วรวัฒน์ (2) 5,559 5.49
อิสระ มนัส สมจิตร (5) 3,392 3.35
ผลรวม 101,275 100.00
บัตรดี 101,275 89.49
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 8,329 7.36
บัตรเสีย 3,561 3.15
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 113,165 61.24
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 184,775 100.00

นครปฐม แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครปฐม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ สมชาติ พรรณพัฒน์ (2) 142,274 56.09
อิสระ ธนาวัติ เขียวรุ้งเพชร (1) 48,305 19.04
อิสระ อนงค์นารถ อัครสิทธิศักดิ์ (8) 16,255 6.41
อิสระ สรรเสริญ หมายสวัสดิ์ (6) 13,601 5.36
อิสระ สถิตย์ ทวีนุช (3) 8,777 3.46
อิสระ จักรี วรณะรัตน์ (5) 8,688 3.43
อิสระ อภิวิชญ์ จินต์จันทรวงศ์ (4) 8,260 3.26
อิสระ พันจ่าอากาศเอก เจน สุทธะพินทุ (7) 7,509 2.96
ผลรวม 253,669 100.00
บัตรดี 253,669 80.21
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 54,065 17.09
บัตรเสีย 8,555 2.70
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 316,289 51.36
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 615,837 100.00

นครสวรรค์ แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครสวรรค์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ อรพินท์ มั่นศิลป์ (1) 196,254 53.99
อิสระ เรืออากาศเอก จักรวาล ตั้งภากรณ์ (7) 77,506 21.32
อิสระ เพิ่มศักดิ์ ศรวณีย์ (8) 19,189 5.28
อิสระ นิรัตน์ คงวราคม (5) 17,333 4.77
อิสระ ชัยวุฒิ หวังซื่อกุล (4) 12,777 3.52
อิสระ พลเดช เร่งเจริญธรรม (3) 11,213 3.09
อิสระ ลมูล บุญมณี (11) 10,987 3.02
อิสระ ละมูล ชัยโย (6) 7,002 1.93
อิสระ สนิท พรมศร (9) 6,665 1.83
อิสระ ประสิทธิ์ อร่ามมนทิราลัย (10) 4,553 1.25
ผลรวม 363,479 100.00
บัตรดี 363,479 86.97
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 34,984 8.37
บัตรเสีย 19,464 4.66
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 417,927 52.97
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 788,925 100.00

นนทบุรี แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนนทบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ ดิเรก ถึงฝั่ง (1) 196,594 66.79
อิสระ กิตติชัย ปฏิภาณประเสริฐ (3) 27,390 9.31
อิสระ ยวด แก้วแดง (4) 20,190 6.86
อิสระ สุวลี แสงแก่นเพ็ชร์ (5) 17,765 6.04
อิสระ ภุชงค์ น้อยสง่า (7) 14,815 5.03
อิสระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลี โกมลสุทธิ์ (2) 9,955 3.38
อิสระ ปรีชา ทัพพะกุล ณ อยุธยา (6) 7,654 2.60
ผลรวม 294,363 100.00
บัตรดี 294,363 82.04
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 55,742 15.54
บัตรเสีย 8,673 2.42
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 358,778 46.95
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 764,177 100.00

ปทุมธานี แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดปทุมธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ (1) 134,693 51.55
อิสระ ศิรินาฎ หาญสวัสดิ์ (3) 53,715 20.56
อิสระ เรืออากาศเอก พิชิต รัตนเพชร (2) 21,662 8.29
อิสระ ว่าที่ร้อยตรี สรสิน มณีงาม (9) 15,737 6.02
อิสระ สมพร อรรถเศรณีวงศ์ (8) 13,237 5.07
อิสระ นาวาอากาศเอก ณัฐวัชร์ ทองศักดิ์ (5) 9,858 3.77
อิสระ สมโภชน์ วัลยะเสวี (7) 7,767 2.97
อิสระ สุรศิษฎ์ รักษ์สุวงศ์ (4) 3,272 1.25
อิสระ สุวิชา นิลสิงขรณ์ (6) 1,338 0.51
ผลรวม 261,279 100.00
บัตรดี 261,279 84.29
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 42,025 13.56
บัตรเสีย 6,656 2.15
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 309,960 47.14
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 657,571 100.00

ประจวบคีรีขันธ์ แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ ธันว์ ออสุวรรณ (1) 94,011 52.38
อิสระ ทิวา ศุภจรรยา (2) 52,699 29.36
อิสระ สุชน อินทเสม (4) 25,904 14.43
อิสระ พันตำรวจตรี อุดม ใจนุ่ม (3) 6,874 3.83
ผลรวม 179,488 100.00
บัตรดี 179,488 91.13
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 13,288 6.75
บัตรเสีย 4,175 2.12
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 196,951 55.14
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 357,207 100.00

พระนครศรีอยุธยา แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ เกศสิณี แขวัฒนะ (6) 107,052 38.53
อิสระ สมจิตร ศิริเสนา (5) 75,783 27.28
อิสระ วิโรจน์ นาคก้อน (8) 25,602 9.22
อิสระ อังคณา คำมิ (2) 13,599 4.90
อิสระ วรรณนพ รักชาติเจริญ (3) 13,168 4.74
อิสระ สินธุ์ชัย มังคลพันธุ์ (4) 9,666 3.48
อิสระ ภวัต เทอดไทย (1) 9,128 3.29
อิสระ เสกสรร ศุภแสง (12) 7,864 2.83
อิสระ สุวรรณ ชาสะอาด (7) 5,018 1.81
อิสระ ดาบตำรวจ ประเสริฐ มณีฉาย (9) 4,205 1.51
อิสระ พันตำรวจโท สัณห์ เจียมทรัพย์ (14) 3,992 1.44
อิสระ สันติ อัจจิมานนท์ (10) 2,003 0.72
อิสระ อุดร วงษ์ทับทิม (11) 745 0.27
ผลรวม 277,825 100.00
บัตรดี 277,825 84.66
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 39,120 11.92
บัตรเสีย 11,220 3.42
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 328,165 59.12
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 555,047 100.00

เพชรบุรี แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเพชรบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ (2) 49,227 24.79
อิสระ จินดา กาญจน์กีรติ (7) 35,605 17.93
อิสระ ว่าที่ร้อยเอก จิตร์ ศิรธรานนท์ (6) 29,067 14.64
อิสระ รองศาสตราจารย์ ชวน มินศิริ (3) 28,191 14.20
อิสระ ปรากฏ โกลาวัลย์ (8) 26,839 13.52
อิสระ สุชิน วชิรานุกูล (1) 8,968 4.52
อิสระ มังกร เจริญผล (5) 8,945 4.51
อิสระ พลวัตน์ พงษ์กอปรสกุล (4) 8,816 4.44
อิสระ เสมา นาคะเวช (9) 2,900 1.46
ผลรวม 198,558 100.00
บัตรดี 198,558 90.09
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 15,876 7.20
บัตรเสีย 5,979 2.71
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 220,413 64.71
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 340,630 100.00

ราชบุรี แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดราชบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ เกชา ศักดิ์สมบูรณ์ (1) 167,092 56.99
อิสระ นิษา โพธิเวชสกุล (2) 66,128 22.55
อิสระ ทศพล แก้วทิมา (4) 37,442 12.77
อิสระ พีระ บุญจริง (3) 22,536 7.69
ผลรวม 293,198 100.00
บัตรดี 293,198 83.99
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 41,756 11.96
บัตรเสีย 14,137 4.05
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 349,091 57.39
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 608,319 100.00

ลพบุรี แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดลพบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ วรวิทย์ วงษ์สุวรรณ์ (1) 170,269 64.47
อิสระ พลโท ทวนทอง อินทรทัต (2) 93,838 35.53
ผลรวม 264,107 100.00
บัตรดี 264,107 87.28
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 23,740 7.85
บัตรเสีย 14,736 4.87
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 302,583 54.74
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 552,716 100.00

สมุทรปราการ แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสมุทรปราการ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ สุโข วุฑฒิโชติ (9) 79,260 30.14
อิสระ พักตร์พริ้ง ลิมปิชาติ (2) 46,533 17.70
อิสระ นิกูล เพชรบดี (6) 37,000 14.07
อิสระ สันติชัย จิตรัตน์ (1) 35,167 13.37
อิสระ รัตนา ไหมทองคำ (8) 18,717 7.12
อิสระ ประสิทธิ์ เจตน์ทรงธรรม (15) 14,038 5.34
อิสระ อุทัย เสน่หา (5) 10,164 3.87
อิสระ ประวิทย์ ว่องอรุณ (7) 8,617 3.28
อิสระ สมศักดิ์ วิชุพงษ์ (11) 5,846 2.22
อิสระ ธัญญภัค โฉมชา (14) 3,945 1.50
อิสระ รังสรรค์ จรดล (13) 3,686 1.40
ผลรวม 262,974 100.00
บัตรดี 262,974 79.55
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 52,454 15.87
บัตรเสีย 15,153 4.58
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 330,581 40.11
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 824,109 100.00

สมุทรสงคราม แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสมุทรสงคราม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ สุรจิต ชิรเวทย์ (2) 57,399 72.93
อิสระ สุกานดา ปานะสุทธะ (1) 11,758 14.94
อิสระ วีระพงษ์ สาริขา (4) 6,191 7.87
อิสระ ดิเรกฤทธิ์ เล็กสกุล (3) 3,359 4.27
ผลรวม 78,707 100.00
บัตรดี 78,707 91.65
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,076 5.91
บัตรเสีย 2,098 2.44
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 85,881 57.37
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 149,688 100.00

สมุทรสาคร แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสมุทรสาคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ สุวิศว์ เมฆเสรีกุล (1) 68,325 51.32
อิสระ ประดิษฐ สุโชคชัยกุล (3) 44,550 33.46
อิสระ พันตำรวจเอก ธนาชัย ไหลงาม (2) 11,752 8.83
อิสระ พันตำรวจเอก นิธิ ศรีวัฒนา (4) 8,507 6.39
ผลรวม 133,134 100.00
บัตรดี 133,134 82.82
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 21,821 13.57
บัตรเสีย 5,807 3.61
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 160,762 47.64
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 337,484 100.00

สระบุรี แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสระบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ จรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง (4) 99,435 37.75
อิสระ สมพร เชาวรินทร์ (8) 69,641 26.44
อิสระ สมพิศ แบบแผน (13) 20,043 7.61
อิสระ บุรินทร์ วิจิตรศิริ (6) 17,475 6.64
อิสระ สมาน จันทะดี (14) 10,153 3.86
อิสระ สมศักดิ์ อัตถะสัมปุณณะ (7) 7,884 2.99
อิสระ วินัย มีศรี (1) 7,854 2.98
อิสระ กุสุมาลย์ จึงธีรพานิช (12) 7,009 2.66
อิสระ รัชเดช อดิเรกสาร (2) 6,692 2.54
อิสระ ถาวร ชัยฤกษ์ (11) 5,178 1.97
อิสระ ไมจิตต์ ยี่เขียน (10) 4,209 1.60
อิสระ ภิรมย์ สุดสง่า (5) 3,311 1.26
อิสระ ทนงศักดิ์ สมนิยมไชย (3) 2,344 0.89
อิสระ พันเอก(พิเศษ) วีรพณ ปุณณภุม (15) 2,163 0.82
ผลรวม 263,391 100.00
บัตรดี 263,391 87.17
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 28,078 9.29
บัตรเสีย 10,702 3.54
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 302,171 70.21
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 430,411 100.00

สิงห์บุรี แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสิงห์บุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ ศุภวัฒน์ เทียนถาวร (3) 48,363 50.39
อิสระ วิชัย เทียนถาวร (1) 23,898 24.90
อิสระ กมล สุขคะสมบัติ (2) 20,351 21.21
อิสระ ไพจิตร ทิมทอง (4) 3,362 3.50
ผลรวม 95,974 100.00
บัตรดี 95,974 91.07
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,506 6.17
บัตรเสีย 2,913 2.76
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 105,393 77.79
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 135,484 100.00

สุพรรณบุรี แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสุพรรณบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ ประสิทธิ์ โพธสุธน (1) 180,947 61.83
อิสระ อิสระ บุญญาอรุณเนตร (2) 52,623 17.98
อิสระ พันตำรวจโท ละเอียด สนธิกุล (4) 32,506 11.11
อิสระ บุญธรรม เสือสกุล (3) 26,581 9.08
ผลรวม 292,657 100.00
บัตรดี 292,657 85.06
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 37,665 10.95
บัตรเสีย 13,714 3.99
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 344,036 55.00
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 625,467 100.00

อ่างทอง แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดอ่างทอง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ พลตำรวจเอก โกวิท ภักดีภูมิ (2) 48,019 43.13
อิสระ ธีระยุทธ์ รสโอชา (1) 38,695 34.76
อิสระ สุรพร สรณารักษ์ (3) 17,458 15.68
อิสระ คมเพชร ทรัพย์สิน (4) 7,158 6.43
ผลรวม 111,330 100.00
บัตรดี 111,330 91.47
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,632 6.27
บัตรเสีย 2,751 2.26
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 121,713 56.99
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 213,563 100.00

อุทัยธานี แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดอุทัยธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ สิงห์ชัย ทุ่งทอง (2) 61,449 48.13
อิสระ สมชัย อำภา (6) 32,015 25.07
อิสระ บรรเทา ทองคำดี (1) 13,284 10.40
อิสระ อุทัย นวะมะวัฒน์ (4) 13,042 10.22
อิสระ ธิติ วีระวัฒน์ (5) 5,325 4.17
อิสระ พันตำรวจเอก เจือ อัมรนันทน์ (3) 2,565 2.01
ผลรวม 127,681 100.00
บัตรดี 127,681 91.87
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,656 5.51
บัตรเสีย 3,643 2.62
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 138,980 57.13
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 243,252 100.00

ผู้สมัครและผลการเลือกตั้งในภาคเหนือ แก้

สัญลักษณ์
  ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ว.
  ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่ง ส.ว. มาแล้ว

กำแพงเพชร แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดกำแพงเพชร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ กฤช อาทิตย์แก้ว (2) 196,722 75.35
อิสระ อุดม วราหะ (1) 29,199 11.18
อิสระ จรัญ อิสระบัณฑิตกุล (6) 24,672 9.45
อิสระ พันตำรวจโท สุพัฒน์ อาจทอง (5) 5,910 2.26
อิสระ สุชาติ อุดมรัตนศิริชัย (4) 4,577 1.75
ผลรวม 261,080 100.00
บัตรดี 261,080 90.38
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 14,839 5.14
บัตรเสีย 12,935 4.48
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 288,854 60.40
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 478,246 100.00

เชียงราย แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเชียงราย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ จิราวรรณ จงสุทธนามณี วัฒนศิริธร (5) 215,185 47.77
อิสระ ปรีชา พัวนุกุลนนท์ (7) 147,350 32.71
อิสระ อาสา เม่นแย้ม (1) 37,335 8.29
อิสระ ศิริราช พัวพันวัฒนะ (5) 21,435 4.76
อิสระ ชนะ ปานปุย (9) 12,539 2.78
อิสระ วิชัย เชษฐบดี (3) 10,549 2.34
อิสระ ณรงค์ฤทธิ์ อุ่นบ้าน (8) 6,089 1.35
ผลรวม 450,482 100.00
บัตรดี 450,482 81.58
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 57,954 10.49
บัตรเสีย 43,812 7.93
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 552,248 66.42
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 831,417 100.00

เชียงใหม่ แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเชียงใหม่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ ชูชัย เลิศพงศ์อดิศร (1) 171,090 25.33
อิสระ สราวุฒิ แซ่เตี๋ยว (11) 136,793 20.25
อิสระ สวัสดิ์ ศรีสุวรรณดี (9) 81,839 12.12
อิสระ อำนาจ กรุณา (17) 80,831 11.97
อิสระ ปิ่นนคร ศรีจันทร์ (2) 31,058 4.60
อิสระ นิภาพรรณ สายทอง (4) 27,617 4.09
อิสระ สวิง ตันอุด (12) 24,868 3.68
อิสระ พิเชฐ พิศุทธกุล (15) 24,008 3.55
อิสระ ปราโมทย์ สมัครการ (3) 18,299 2.71
อิสระ หม่อมราชวงศ์ เจริญสุข สุขสวัสดิ์ (7) 16,216 2.40
อิสระ สุมิตร์ สุยะ (14) 12,080 1.79
อิสระ เกรียงเดช เจริญทรัพย์ (10) 10,582 1.57
อิสระ วีระยุทธ สุขวัฑฒโก (16) 9,459 1.40
อิสระ สมทัย ศรีสุพรรณดิฐ (18) 8,124 1.20
อิสระ ภุชงค์ บุนนาค (5) 7,213 1.07
อิสระ เอกพจน์ จันทรจรัส (13) 6,578 0.97
อิสระ บุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์ (6) 5,388 0.80
อิสระ ธนณัฏฐ์ มีนะนันทน์ (8) 3,476 0.52
ผลรวม 675,519 100.00
บัตรดี 675,519 82.57
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 104,741 12.80
บัตรเสีย 37,841 4.63
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 818,101 70.12
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,166,644 100.00

ตาก แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดตาก
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ ชรินทร์ หาญสืบสาย (3) 61,256 35.43
อิสระ พันตำรวจโท จำลอง โสมาศรี (1) 58,963 34.40
อิสระ วีระ จุฑาคุปต์ (2) 22,193 12.84
อิสระ ฉัตรชัย สร้อยสังวาลย์ (4) 19,695 11.39
อิสระ จักรี เพ็ญนิเวศน์สุข (5) 10,791 6.24
ผลรวม 172,898 100.00
บัตรดี 172,898 84.45
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 16,490 8.05
บัตรเสีย 15,358 7.50
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 204,746 64.65
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 316,683 100.00

น่าน แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดน่าน
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ โสภณ ศรีมาเหล็ก (1) 54,166 25.98
อิสระ อนนต์ ตันตระกูล (5) 52,408 25.14
อิสระ สมชาย พันธุ์แก้ว (8) 36,814 17.66
อิสระ รังสรรค์ สูงสว่าง (2) 23,059 11.06
อิสระ ธงชัย สว่างวงษ์ (6) 14,413 6.91
อิสระ ระวี จิรเดชากุล (4) 13,480 6.47
อิสระ โกศล ศิริรัตน์พิริยะ (3) 9,330 4.48
อิสระ รังสรรค์ ชัยแก้ว (7) 4,791 2.30
ผลรวม 208,461 100.00
บัตรดี 208,461 86.79
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 19,504 8.12
บัตรเสีย 12,232 5.09
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 240,197 67.41
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 356,328 100.00

พะเยา แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดพะเยา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ พลโท พงศ์เอก อภิรักษ์โยธิน (2) 101,746 49.25
อิสระ เสถียร เชื้อประเสริฐศักดิ์ (1) 55,436 26.84
อิสระ ชัยวัฒน์ จันธิมา (4) 29,823 14.44
อิสระ ธนพนธ์ เรืองคาพัฒน์ (3) 19,574 9.48
ผลรวม 206,579 100.00
บัตรดี 206,579 83.19
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 30,829 12.41
บัตรเสีย 10,915 4.40
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 248,323 66.38
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 374,109 100.00

พิจิตร แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดพิจิตร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ บรรชา พงศ์อายุกูล (1) 126,072 73.09
อิสระ สุภรณ์ พรธาดาวิทย์ (2) 46,407 26.91
ผลรวม 172,479 100.00
บัตรดี 172,479 83.09
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 24,558 11.83
บัตรเสีย 10,539 5.08
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 207,576 50.18
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 413,651 100.00

พิษณุโลก แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดพิษณุโลก
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ (1) 198,646 67.42
อิสระ สันติ ศิริสินเลิศ (3) 59,924 20.34
อิสระ ยานี ทิพย์ประภา (5) 36,087 12.25
ผลรวม 294,657 100.00
บัตรดี 294,657 83.24
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 36,265 10.25
บัตรเสีย 23,036 6.51
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 353,958 56.37
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 627,920 100.00

เพชรบูรณ์ แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเพชรบูรณ์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ สมพร จูมั่น (1) 186,530 57.47
อิสระ วิพากย์ โรจนแพทย์ (4) 64,885 19.99
อิสระ พันตำรวจเอก มนัส เนียมประดิษฐ์ (2) 54,362 16.75
อิสระ วีรศักดิ์ เหล่าบุตรสา (3) 18,772 5.78
ผลรวม 324,549 100.00
บัตรดี 324,549 88.63
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 26,886 7.34
บัตรเสีย 14,739 4.03
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 366,174 49.96
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 732,958 100.00

แพร่ แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดแพร่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ ขวัญชัย พนมขวัญ (2) 149,725 64.33
อิสระ องอาจ เอื้ออภิญญกุล (1) 71,840 30.87
อิสระ ไพบูลย์ สุกใส (3) 11,178 4.80
ผลรวม 232,743 100.00
บัตรดี 232,743 93.94
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 9,642 3.89
บัตรเสีย 5,385 2.17
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 247,770 67.90
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 364,892 100.00

แม่ฮ่องสอน แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ บุญส่ง โควาวิสารัช (4) 40,422 51.77
อิสระ อนันต์ วันไชยธนวงศ์ (2) 37,661 48.23
ผลรวม 78,083 100.00
บัตรดี 78,083 75.72
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 11,043 10.71
บัตรเสีย 13,990 13.57
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 103,116 71.72
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 143,775 100.00

ลำปาง แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดลำปาง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ พีระ มานะทัศน์ (1) 213,731 60.99
อิสระ อรรณพ วงศ์วิชัย (5) 65,981 18.83
อิสระ สุรจิต ปัญญาศิริกุล (3) 29,025 8.28
อิสระ วัฒนา วานิชสุขสมบัติ (4) 24,597 7.02
อิสระ ชวน ชูจันทร์ (2) 17,119 4.89
ผลรวม 350,453 100.00
บัตรดี 350,453 86.94
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 34,512 8.56
บัตรเสีย 18,154 4.50
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 403,119 70.73
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 569,923 100.00

ลำพูน แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดลำพูน
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ สมศักดิ์ บุญเปลื้อง (5) 85,889 39.94
อิสระ ประสิทธิ์ จันทกลาง (3) 51,314 23.86
อิสระ วีนัส ม่านมุงศิลป์ (2) 24,100 11.21
อิสระ สิริชัย ถือสมบัติ (4) 12,545 5.83
อิสระ ศุภวิทย์ คำธิตา (10) 9,993 4.65
อิสระ ธงชัย ช่อประดิษฐ (1) 9,046 4.21
อิสระ อุดมการณ์ ตระกูลฉาง (7) 7,811 3.63
อิสระ กฤษฎาภรณ์ รุจิธำรงกุล (รื่นนารีนารถ) (9) 6,152 2.86
อิสระ ประพันธ์ ศรีสุตา (8) 5,513 2.56
อิสระ วิภู ปิ่นทอง (6) 2,688 1.25
ผลรวม 215,051 100.00
บัตรดี 215,051 86.40
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 23,153 9.30
บัตรเสีย 10,703 4.30
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 248,907 79.58
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 312,768 100.00

สุโขทัย แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสุโขทัย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ สุอำภา คชไกร (1) 97,818 42.79
อิสระ มงคล เดชภิรัตนมงคล (2) 86,786 37.96
อิสระ พรพรรณ ดิลกวัฒนา (6) 21,141 9.25
อิสระ สุชาติ กุละพัฒน์ (5) 14,923 6.53
อิสระ สุธา หวังเอื้ออัตตชน (4) 7,946 3.48
ผลรวม 228,614 100.00
บัตรดี 228,614 89.39
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 17,205 6.73
บัตรเสีย 9,926 3.88
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 255,745 58.80
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 434,909 100.00

อุตรดิตถ์ แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดอุตรดิตถ์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ นฤมล ศิริวัฒน์ (1) 146,793 71.97
อิสระ โปรย สมบัติ (2) 20,334 9.97
อิสระ พลโท จำลอง โพธิ์ทอง (3) 19,814 9.72
อิสระ รัชนีวรรณ คล้ำชื่น (5) 11,270 5.53
อิสระ ไพบูลย์ วันเมฆ (6) 3,580 1.76
อิสระ สรร ดงวรรณภักดี (4) 2,169 1.06
ผลรวม 203,960 100.00
บัตรดี 203,960 92.82
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 10,467 4.76
บัตรเสีย 5,314 2.42
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 219,741 62.31
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 352,679 100.00

ผู้สมัครและผลการเลือกตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก้

สัญลักษณ์
  ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ว.
  ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่ง ส.ว. มาแล้ว

กาฬสินธุ์ แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดกาฬสินธุ์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ สิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล (7) 145,883 40.39
อิสระ ประยงค์ โมคภา (4) 106,913 29.60
อิสระ นิติลักษณ์ ณ กาฬสินธุ์ (2) 41,756 11.56
อิสระ เสรี พิจิตรศิริ (6) 20,019 5.54
อิสระ เดช ปรีดี (3) 14,737 4.08
อิสระ วีระพันธ์ แสนศรีมหาชัย (1) 11,663 3.23
อิสระ กิตติศักดิ์ ไพศาล (8) 7,318 2.03
อิสระ พฤฒิ พละจิต (5) 5,765 1.60
อิสระ สวาท เอกตาแสง (9) 3,591 0.99
อิสระ ประเสริฐ เคนสุโพธิ์ (10) 3,569 0.99
ผลรวม 361,214 100.00
บัตรดี 361,214 92.71
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 18,762 4.82
บัตรเสีย 9,624 2.47
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 389,600 54.08
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 720,417 100.00

ขอนแก่น แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดขอนแก่น
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ ประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์ (9) 301,585 47.30
อิสระ จุลนพ ทองโสภิต (1) 248,558 38.99
อิสระ สุพรรณ แก้วหลวง (5) 18,598 2.92
อิสระ ประเสริฐ สัจจาวิริยะ (7) 14,343 2.25
อิสระ ทศพร นิลศิริ (4) 10,001 1.57
อิสระ สุนันท์ แสงนาค (8) 9,683 1.52
อิสระ สวาท ศรีหาญชนะ (3) 9,387 1.47
อิสระ ทศพล พรหมกสิกร (10) 9,046 1.42
อิสระ วิวัฒน์ จันทร์เจริญ (6) 7,049 1.11
อิสระ สมาน อินทรปพงศ์ (12) 5,007 0.79
อิสระ ปานเทพ รตะจารุ (11) 4,320 0.68
ผลรวม 637,577 100.00
บัตรดี 637,577 90.47
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 41,264 5.86
บัตรเสีย 25,857 3.67
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 704,698 54.53
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,292,364 100.00

ชัยภูมิ แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดชัยภูมิ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ พรทิพย์ จันทร์รัตนปรีดา (1) 256,860 62.16
อิสระ อภิรักษ์ ชัยวิรัตนะ (3) 78,990 19.12
อิสระ นพดล ฉัตรชัยพลรัตน์ (2) 65,469 15.84
อิสระ ศุภชัย เจริญจิต (4) 11,928 2.89
ผลรวม 413,247 100.00
บัตรดี 413,247 92.79
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 18,365 4.12
บัตรเสีย 13,768 3.09
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 445,380 54.76
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 813,273 100.00

นครพนม แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครพนม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ วิทยา อินาลา (3) 134,057 52.02
อิสระ พันตำรวจเอก พัชรินทร์ ณ นครพนม (1) 71,264 27.65
อิสระ สุนทร จัตุชัย (2) 52,377 20.33
ผลรวม 257,698 100.00
บัตรดี 257,698 92.48
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 12,382 4.44
บัตรเสีย 8,571 3.08
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 278,651 56.10
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 496,744 100.00

นครราชสีมา แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครราชสีมา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ สุเมธ ศรีพงษ์ (1) 465,037 51.20
อิสระ อนุวัฒน์ คณาจันทร์ (2) 256,352 28.23
อิสระ สุทธิชัย ลินดาวรรณ (7) 55,402 6.10
อิสระ ณรงค์ อ่อนขาว (5) 49,222 5.42
อิสระ วัฒนา เพ็ญเจริญ (3) 40,973 4.51
อิสระ ธราดล รวยเลิศสกุล (4) 22,358 2.46
อิสระ พันตรี วิยน ไตรยะวงศ์ (6) 18,882 2.08
ผลรวม 908,226 100.00
บัตรดี 908,226 88.48
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 89,131 8.68
บัตรเสีย 29,163 2.84
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 1,026,520 55.06
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,864,271 100.00

บุรีรัมย์ แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดบุรีรัมย์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ ทวีศักดิ์ คิดบรรจง (2) 245,951 51.90
อิสระ พลกฤต เนาว์ประโคน (5) 94,544 19.95
อิสระ ชาญณรงค์ เอี่ยมอิทธิฤทธิ์ (3) 81,048 17.10
อิสระ ยั่งยืน เตียตระกูล (1) 34,793 7.34
อิสระ บุญคง นพรัตน์วงศกร (4) 17,586 3.71
ผลรวม 473,922 100.00
บัตรดี 473,922 88.47
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 37,460 6.99
บัตรเสีย 24,338 4.54
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 535,720 49.03
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,092,534 100.00

มหาสารคาม แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดมหาสารคาม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ ประวัติ ทองสมบูรณ์ (1) 144,689 40.75
อิสระ วราภรณ์ ตปนียากร (6) 59,438 16.74
อิสระ พรชัย สัจจพงษ์ (9) 36,238 10.21
อิสระ สาคร ยอดป้องเทศ (7) 21,539 6.07
อิสระ สุเทพ อัตถากร (11) 18,371 5.18
อิสระ วินัย วงศ์รัตนะ (4) 16,862 4.75
อิสระ ถวิล บุตรศรี (2) 16,475 4.64
อิสระ สันติ ประทุมรัตน์ (3) 12,228 3.44
อิสระ วัฒนา จันทศิลป์ (12) 8,861 2.50
อิสระ สุธี สิทธิชัย (10) 7,679 2.16
อิสระ ทินกร บุตรเนียร (8) 7,294 2.06
อิสระ กิตติศัพท์ สุขศรี (5) 5,356 1.51
ผลรวม 355,030 100.00
บัตรดี 355,030 93.35
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 17,147 4.51
บัตรเสีย 8,123 2.14
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 380,300 54.60
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 696,552 100.00

มุกดาหาร แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดมุกดาหาร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ พันตำรวจโท จิตต์ มุกดาธนพงศ์ (9) 44,812 34.65
อิสระ บุญฐิน ประทุมลี (10) 24,426 18.89
อิสระ ฉลาด ทุ่นศิริ (4) 17,681 13.67
อิสระ ไพบูลย์ ศรีหาคิม (3) 13,629 10.54
อิสระ ว่าที่ร้อยตรี เนติวุฒิ อัมไพพันธ์ (2) 13,030 10.08
อิสระ สว่าง สลางสิงห์ (7) 7,621 5.89
อิสระ รังสรรค์ โสมรักษ์ (8) 4,819 3.73
อิสระ รัชนี ภูขามคม (5) 2,385 1.84
อิสระ สุพล จันทร์เภา (11) 926 0.72
ผลรวม 129,329 100.00
บัตรดี 129,329 88.32
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 9,108 6.22
บัตรเสีย 8,002 5.46
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 146,439 61.33
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 238,754 100.00

ยโสธร แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดยโสธร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ ยุทธนา ยุพฤทธิ์ (1) 89,212 43.44
อิสระ พันตำรวจเอก วินิจ บุญสูง (5) 35,848 17.45
อิสระ ช้องธรรม ชายทวีป (4) 24,564 11.96
อิสระ กิจพัสส์ กิจพัฒนเจริญ (8) 19,655 9.57
อิสระ สมาน ภักดียุทธ (2) 16,989 8.27
อิสระ กิตติขจร ชาลีพุทธาพงศ์ (3) 11,749 5.72
อิสระ ชูศรี ธนาคุณ (6) 7,376 3.59
ผลรวม 205,393 100.00
บัตรดี 205,393 92.02
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 11,848 5.31
บัตรเสีย 5,963 2.67
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 223,204 56.12
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 397,718 100.00

ร้อยเอ็ด แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดร้อยเอ็ด
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ จตุรงค์ ธีระกนก (3) 229,422 49.09
อิสระ บุญเพ็ง โวท (4) 74,588 15.96
อิสระ พันตำรวจโท ณรงค์ โพธิจักร (5) 54,118 11.58
อิสระ ฉัตรมงคล ชาติพงศธร (1) 48,329 10.34
อิสระ ถวิล พิมพ์มหินทร์ (2) 33,708 7.21
อิสระ ธงชัย รัตนศิลป์ (6) 13,633 2.92
อิสระ เสถียร ศรีพนมเขต (7) 13,531 2.90
ผลรวม 467,329 100.00
บัตรดี 467,329 93.27
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 22,003 4.39
บัตรเสีย 11,716 2.34
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 501,048 52.14
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 960,927 100.00

เลย แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเลย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ พลตำรวจตรี องอาจ สุวรรณสิงห์ (3) 111,954 43.38
อิสระ สุกัลยา เร่งสมบูรณ์สุข (2) 85,627 33.18
อิสระ เจน ไชยสงเมือง (5) 15,946 6.18
อิสระ นิพนธ์ โกษาจันทร์ (1) 12,024 4.66
อิสระ วิเศษ เหตุเกษ (6) 10,969 4.25
อิสระ กนิศวรรณ ขลิบเงิน (4) 7,679 2.98
อิสระ สะอาด พรหมภักดี (7) 7,449 2.89
อิสระ วัชระ ผ่านพรม (8) 6,412 2.49
ผลรวม 258,060 100.00
บัตรดี 258,060 90.75
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 16,898 5.94
บัตรเสีย 9,418 3.31
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 284,376 62.99
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 451,487 100.00

ศรีสะเกษ แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดศรีสะเกษ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ จิตติพจน์ วิริยะโรจน์ (1) 281,536 57.90
อิสระ มาโนช มหาสุวีระชัย (5) 98,989 20.36
อิสระ เวียงชัย ศรีวิพัฒน์ (2) 81,299 16.72
อิสระ เนตินันท์ วรรณศรี (3) 24,418 5.02
ผลรวม 486,242 100.00
บัตรดี 486,242 86.82
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 40,006 7.14
บัตรเสีย 33,847 6.04
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 560,095 60.83
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 920,808 100.00

สกลนคร แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสกลนคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ ประดิษฐ์ ตันวัฒนะพงษ์ (14) 119,721 29.90
อิสระ วีระ ชูสถาน (2) 115,496 28.85
อิสระ สรศักดิ์ เจริญไชย (12) 61,592 15.38
อิสระ ศักดิ์สิทธิ์ ประเสริฐพงษ์ (10) 16,607 4.15
อิสระ เลื่อน รัตนมงคล (4) 13,429 3.35
อิสระ อุทัย สัตยารักษ์ (8) 11,293 2.82
อิสระ ทวีพงษ์ นวานุช (1) 10,108 2.53
อิสระ ประเสริฐ พรหมดีราช (13) 8,791 2.20
อิสระ สุวิทย์ พิมพ์มีลาย (11) 8,568 2.14
อิสระ ชำนาญ ศรีสมยา (15) 8,276 2.07
อิสระ สมบูรณ์ ลาดศิลา (9) 6,553 1.64
อิสระ วิศิษฏ์ วรราช (5) 6,039 1.51
อิสระ วรสิทธิ์ สุวรรณคุณ (7) 5,882 1.47
อิสระ ร้อยเอก อนันต์ จอกกระโทก (3) 5,453 1.36
อิสระ สมจิต ดวงกุลสา (6) 2,595 0.65
ผลรวม 400,403 100.00
บัตรดี 400,403 92.25
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 24,067 5.55
บัตรเสีย 9,545 2.20
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 434,015 56.12
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 773,375 100.00

สุรินทร์ แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสุรินทร์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ (1) 292,101 63.30
อิสระ ปราโมทย์ สุจินพรัหม (3) 154,808 33.55
อิสระ ประสิทธิ์ มากวงศ์ (4) 14,523 3.15
ผลรวม 461,432 100.00
บัตรดี 461,432 91.85
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 15,876 3.16
บัตรเสีย 25,044 4.99
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 502,352 56.10
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 895,528 100.00

หนองคาย แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดหนองคาย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ พลตำรวจตรี ขจร สัยวัตร์ (1) 127,061 40.79
อิสระ สิริรัฐ ชูกลิ่น (5) 67,513 21.68
อิสระ อมรรัตน์ สกุลมีฤทธิ์ (2) 49,412 15.86
อิสระ ตันติพงศ์ นิกรเทศ (6) 17,793 5.71
อิสระ นพพันธ์ เมืองโคตร (7) 16,078 5.16
อิสระ พันตำรวจเอก สุพจน์ เบ้าทอง (3) 14,257 4.58
อิสระ สมศักดิ์ คณาวราประเสริฐ (8) 11,612 3.73
อิสระ สมาน ผานิจ (4) 7,750 2.49
ผลรวม 311,476 100.00
บัตรดี 311,476 92.42
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 16,114 4.78
บัตรเสีย 9,440 2.80
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 337,030 57.76
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 583,491 100.00

หนองบัวลำภู แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดหนองบัวลำภู
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ รักพงษ์ ณ อุบล (2) 86,906 50.79
อิสระ จุรีลักษณ์ รัตนประทีปพร (1) 58,435 34.15
อิสระ กิตติ ยศภา (3) 25,772 15.06
ผลรวม 171,113 100.00
บัตรดี 171,113 93.50
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,719 3.67
บัตรเสีย 5,184 2.83
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 183,016 52.57
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 348,133 100.00

อำนาจเจริญ แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดอำนาจเจริญ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ บวรศักดิ์ คณาเสน (5) 60,955 40.62
อิสระ พันตำรวจเอก วัฒนา เงินหมื่น (6) 53,438 35.61
อิสระ สุชาติ สูงเรือง (2) 15,458 10.30
อิสระ สมพรชัย คงไชย (1) 7,459 4.97
อิสระ เสน่ห์ ใจภักดี (4) 5,262 3.51
อิสระ เศรณี มุทาวัน (3) 4,181 2.79
อิสระ ธนกร อิงคนินันท์ (7) 3,315 2.21
ผลรวม 150,068 100.00
บัตรดี 150,068 93.40
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,924 4.31
บัตรเสีย 3,673 2.29
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 160,665 60.53
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 265,429 100.00

อุดรธานี แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดอุดรธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ พลตำรวจโท พิชัย สุนทรสัจบูลย์ (1) 267,551 50.73
อิสระ อนุชา หงษ์ทอง (3) 118,879 22.54
อิสระ ดาวศิริ อยู่ประเสริฐ (4) 58,696 11.13
อิสระ สมศักดิ์ วาทบัณฑิตกุล (2) 29,191 5.54
อิสระ สัมพันธ์ ห้าวหาญ (6) 21,814 4.14
อิสระ พิชา วิจิตรศิลป์ (5) 21,529 4.08
อิสระ ดนุศาสตร์ ศรีเทพ (7) 9,773 1.85
ผลรวม 527,433 100.00
บัตรดี 527,433 91.91
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 30,970 5.40
บัตรเสีย 15,454 2.69
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 573,857 54.50
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,052,876 100.00

อุบลราชธานี แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดอุบลราชธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ ถนอม ส่งเสริม (11) 117,479 19.45
อิสระ เรืองยศ โภคกุลกานนท์ (7) 114,494 18.96
อิสระ ยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง (6) 108,944 18.04
อิสระ พฒนพงศ์ ศรีส่วน (1) 62,369 10.33
อิสระ วิญญัติ ศรีธัญรัตน์ (8) 54,062 8.95
อิสระ ไพบูลย์ ชมาฤกษ์ (14) 38,412 6.36
อิสระ สมหญิง พิทักษ์พรพัลลภ (12) 36,853 6.10
อิสระ ไสว ศรีจันทร์ (10) 26,288 4.35
อิสระ ปรมะ นัยวิกุล (13) 23,045 3.82
อิสระ รังสรรค์ ศรีจันทร์ (9) 21,988 3.64
ผลรวม 603,934 100.00
บัตรดี 603,934 85.09
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 56,189 7.92
บัตรเสีย 49,625 6.99
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 709,748 57.56
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,233,100 100.00

ผู้สมัครและผลการเลือกตั้งในภาคตะวันออก แก้

ผู้สมัครและผลการเลือกตั้งในภาคใต้ แก้

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้