ISO 3166-2:ID เป็นรายการรหัสสำหรับประเทศอินโดนีเซีย ในมาตรฐาน ISO 3166-2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน ISO 3166 เผยแพร่โดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ซึ่งได้กำหนดรหัสสำหรับชื่อของเขตการปกครองระดับท้องถิ่น (เช่น จังหวัด หรือ รัฐ) และกำหนดรหัสสำหรับทั้งประเทศด้วย ISO 3166-1

ในปัจจุบันสำหรับประเทศอินโดนีเซีย ISO 3166-2 มีความหมายถึงเขตการปกครองย่อยสองระดับดังนี้

  • 7 หน่วยการปกครองทางภูมิศาสตร์ (ประกอบด้วยหมู่เกาะใหญ่และกลุ่มเกาะ)
  • 31 จังหวัด 1 จังหวัดปกครองตนเอง 1 เขตปกครองพิเศษ และ 1 ภูมิภาคพิเศษ

รหัสแต่ละตัวจะแบ่งเป็นสองส่วน ซึ่งคั่นด้วยยติภังค์ (-) ส่วนแรกคือ ID ซึ่งเป็นรหัสประเทศตามมาตรฐาน ISO 3166-1 แบบสองอักขระของประเทศอินโดนีเซีย และส่วนที่สองเป็นตัวอักษรสองอักขระ

รหัสในปัจจุบัน แก้

หน่วยการปกครองทางภูมิศาสตร์ แก้

รหัส ชื่อเขตการปกครอง
ID-JW ชวา (Jawa)
ID-KA กาลีมันตัน (Kalimantan)
ID-ML โมลุกกะ (Maluku)
ID-NU นูซา เทงการา (Nusa Tenggara)
ID-PP ปาปัว (Papua)
ID-SL ซูลาเวซี (Sulawesi)
ID-SM สุมาตรา (Sumatera)

จังหวัดปกครองตนเอง จังหวัด เขตปกครองพิเศษ และ ภูมิภาคพิเศษ แก้

รหัส ชื่อเขตการปกครอง (อินโดนีเซีย) ประเภทเขตการปกครอง สังกัดหน่วยการปกครองทางภูมิศาสตร์
ID-AC   Aceh อาเจะฮ์ จังหวัดปกครองตนเอง SM
ID-BA   Bali บาหลี จังหวัด NU
ID-BB   Kepulauan Bangka Belitung หมู่เกาะบังกา–เบลิตุง จังหวัด SM
ID-BT   Banten บันเติน จังหวัด JW
ID-BE   Bengkulu เบิงกูลู จังหวัด SM
ID-GO   Gorontalo โกรอนตาโล จังหวัด SL
ID-JA   Jambi จัมบี จังหวัด SM
ID-JB   Jawa Barat ชวาตะวันตก จังหวัด JW
ID-JT   Jawa Tengah ชวากลาง จังหวัด JW
ID-JI   Jawa Timur ชวาตะวันออก จังหวัด JW
ID-KB   Kalimantan Barat กาลีมันตันตะวันตก จังหวัด KA
ID-KS   Kalimantan Selatan กาลีมันตันใต้ จังหวัด KA
ID-KT   Kalimantan Tengah กาลีมันตันกลาง จังหวัด KA
ID-KI   Kalimantan Timur กาลีมันตันตะวันออก จังหวัด KA
ID-KU   Kalimantan Utara กาลีมันตันเหนือ จังหวัด KA
ID-KR   Kepulauan Riau หมู่เกาะเรียว จังหวัด SM
ID-LA   Lampung ลัมปูง จังหวัด SM
ID-MA   Maluku มาลูกู จังหวัด ML
ID-MU   Maluku Utara มาลูกูเหนือ จังหวัด ML
ID-NB   Nusa Tenggara Barat นูซาเทิงการาตะวันตก จังหวัด NU
ID-NT   Nusa Tenggara Timur นูซาเทิงการาตะวันออก จังหวัด NU
ID-PA   Papua ปาปัว จังหวัด PP
ID-PB   Papua Barat ปาปัวตะวันตก จังหวัด PP
ID-RI   Riau เรียว จังหวัด SM
ID-SR   Sulawesi Barat ซูลาเวซีตะวันตก จังหวัด SL
ID-SN   Sulawesi Selatan ซูลาเวซีใต้ จังหวัด SL
ID-ST   Sulawesi Tengah ซูลาเวซีกลาง จังหวัด SL
ID-SG   Sulawesi Tenggara ซูลาเวซีตะวันออกเฉียงใต้ จังหวัด SL
ID-SA   Sulawesi Utara ซูลาเวซีเหนือ จังหวัด SL
ID-SB   Sumatera Barat สุมาตราตะวันตก จังหวัด SM
ID-SS   Sumatera Selatan สุมาตราใต้ จังหวัด SM
ID-SU   Sumatera Utara สุมาตราเหนือ จังหวัด SM
ID-JK   Daerah Khusus Ibukota Jakarta จาการ์ตา เขตปกครองพิเศษ JW
ID-YO   Daerah Istimewa Yogyakarta โยกยาการ์ตา ภูมิภาคปกครองพิเศษ JW

แหล่งข้อมูลอื่น แก้