รหัสมาตรฐาน ISO 3166-2 คือส่วนที่ 2 ของมาตรฐาน ISO 3166 อธิบายถึงตำแหน่งส่วนการปกครองต่างๆ ในแต่ละประเทศ หรือเขตการปกครองอิสระ จุดประสงค์ของการสร้างมาตรฐานเพื่อใช้เป็นคำย่อขนาดสั้น สำหรับสถานที่ ใช้ทั่วโลก ในปัจจุบันมีรหัสทั้ง 3700 รหัส ตัวอย่างรหัสได้แก่ เช่น จังหวัดศรีสะเกษ คือ รหัส TH-33 สำหรับรหัสในแต่ละประเทศ ดูที่ ISO 3166-1 (รหัสประเทศ) โดยจะมีรหัสใกล้เคียงกับรหัสอินเทอร์เน็ตของแต่ละประเทศ

รูปแบบ แก้

รหัส ISO 3166-2 ประกอบด้วยสองส่วนโดยแย่งแยกด้วยเครื่องหมาย"ขีด" โดยส่วนแรกคือ ISO 3166-1 alpha-2 และส่วนหลังคือ ตัวอักษรหรือตัวเลข 2 หรือ 3 หลัก โดยส่วนหลังมักจะอ้างอิงตามรหัสประเทศ

การเปลี่ยนแปลง แก้

การเปลี่ยนแปลงในระบบ ISO 3166-2 มีทั้งหมด 7 ครั้ง ในจดหมายข่าวดังนี้

  1. ISO 3166-2:2000-06-21
  2. ISO 3166-2:2002-05-21
  3. ISO 3166-2:2002-08-20
  4. ISO 3166-2:2002-12-10
  5. ISO 3166-2:2003-09-05
  6. ISO 3166-2:2004-03-08
  7. ISO 3166-2:2005-09-13

ตารางเปรียบเทียบรหัส แก้

รหัสบางส่วนพัฒนาโดย ISO 3166/MA เป็นรหัสที่มีการจดลิขสิทธิ์ไว้ ซึ่งมีการใช้ในบางประเทศ

ความยาว ลิขสิทธิ์ ใช้ตัวอักษร ใช้ตัวเลข ใช้ทั้งสองอย่าง
1 ตัว ไม่มี:
มีบางส่วน:
มี โดย ISO:
ยังไม่ระบุ: AR, BB, BO, CR, EC, FJ, GM, KI, KM, LS, LU, MG, NE, RW, SL, ST, TG, TM, VE GA, IS, AT PA
2 ตัว ไม่มี: CH, US FR
มีบางส่วน: AL, ID TN
มี โดย ISO:
ยังไม่ระบุ: AE, AM, BI, BJ, BN, BR, BS, BW, BY, CA, CD, CF, CL, CM, CV, CZ, DE, DJ, ER, ET, FI, GE, GH, GN, GT, GW, GY, HN, HT, HU, IN, IT, IQ, JO, KW, LA, LB, LR, LT, LV, LY, MD, MU, MW, NA, NG, NI, NL, NP, OM, PK, PL, QA, SB, SH, SK, SN, SO, SR, SV, SY, SZ, TJ, TL, UY, UZ, WS, YE, YU, ZA, ZW BD, BG, BH, CI, CN, CU, CY, DO, DZ, EE, GR, HR, IR, JM, JP, KR, LK, MM, MY, NO, PT, SA, SD, TR, TZ, UA, UM, VN, ZM BT
3 ตัว ไม่มี:
มีบางส่วน: KP
มี โดย ISO: MA
ยังไม่ระบุ: AO, AF, BA, BE, BF, CS, FM, GB, KZ, MD, MH, MX, NZ, PE, PG, PH, TT, TW DK, KE, SI, UG, VU
1-2 ตัว ไม่มี: IE
มีบางส่วน:
มี โดย ISO:
ยังไม่ระบุ: no system?: ES, GQ, IL


1 for regions, 2 for capital: KG
1 for capital, 2 for departments: RO
1 as the general rule, 2 for exceptions SE

KH TH
2-3 ตัว ไม่มี:
มีบางส่วน:
มี โดย ISO: CO
ยังไม่ระบุ: ?: AU, BZ, EG, TD


2 for republics, 3 for cities, regions, districts: RU
2 for cities, 3 for rayons: AZ
2 for capital, 3 other: ??

MR, MV
1 และ 3 ตัว ไม่มี:
มีบางส่วน:
มี โดย ISO:
ยังไม่ระบุ: MZ MN ML
1-3 ตัว ไม่มี:
มีบางส่วน:
มี โดย ISO:
ยังไม่ระบุ:: CG, PY

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้