ISO 3166-2:MM เป็นรายการรหัสสำหรับประเทศพม่า ในมาตรฐาน ISO 3166-2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน ISO 3166 เผยแพร่โดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ไอเอสโอ) ซึ่งได้กำหนดรหัสสำหรับชื่อของเขตการปกครองระดับท้องถิ่น (เช่น จังหวัด หรือ รัฐ) และกำหนดรหัสสำหรับทั้งประเทศด้วย ISO 3166-1

ในปัจจุบันสำหรับประเทศพม่า ISO 3166-2 มีความหมายถึง 7 เขต, 7 รัฐ และ 1 ดินแดนสหภาพ

รหัสแต่ละตัวจะแบ่งเป็นสองส่วน ซึ่งคั่นด้วยยัติภังค์ (-) ส่วนแรกคือ MM ซึ่งเป็นรหัสประเทศตามมาตรฐาน ISO 3166-1 แบบสองอักขระของประเทศพม่า และส่วนที่สองเป็นตัวเลขดังนี้

  • 01–07 สำหรับเขต
  • 11–17 สำหรับรัฐ
  • 18 สำหรับดินแดนสหภาพ

รหัสในปัจจุบันแก้ไข

รหัส ชื่อเขตปกครอง ประเภทเขตปกครอง
MM-01   ซะไกง์ เขต
MM-02   พะโค เขต
MM-03   มะกเว เขต
MM-04   มัณฑะเลย์ เขต
MM-05   ตะนาวศรี เขต
MM-06   ย่างกุ้ง เขต
MM-07   อิรวดี เขต
MM-11   กะชีน รัฐ
MM-12   กะยา รัฐ
MM-13   กะเหรี่ยง รัฐ
MM-14   มอญ รัฐ
MM-15   ชีน รัฐ
MM-16   ยะไข่ รัฐ
MM-17   ชาน รัฐ
MM-18 เนปยีดอ ดินแดนสหภาพ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข