โรงเรียนเมธีวุฒิกร

โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย" เป็นโรงเรียนเอกชน มุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านสามัญศึกษาควบคู่ปริยัติศึกษา เปิดสอนในระดับช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 รับนักเรียนชาย-หญิง (คฤหัสถ์) และ พระภิกษุ สามเณร

โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"
Metheewudthikorn School
ข้อมูล
ชื่ออื่นม.ธ.
ประเภทโรงเรียนเอกชน
คำขวัญสุวิชาโน ภวํ โหติ
(รู้ดี คือ ผู้เจริญ)
สถาปนาพ.ศ. 2489
ผู้อำนวยการพระครูบวรเจติยานุการ
สี███ กรม
███ เหลือง
เพลงมาร์ชเมธี
ต้นไม้สารภี
เว็บไซต์www.methee.ac.th

ประวัติโรงเรียน

แก้

ตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนราษฎร์ของวัด ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่องโรงเรียนราษฎร์ของวัด พ.ศ. 2488 เดิมเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมเรียนเฉพาะบาลีนักธรรม ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2479 โดยพระวิมลญาณมุนี (สุดใจ ป.ธ.4) เจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการและประชาชนจังหวัดลำพูน ต่อมาในปี พ.ศ. 2489 พระอมรเมธี (สำลี อมร ป.ธ.7) เจ้าสำนักเรียนปริยัติธรรม ซึ่งดำรงตำแหน่งศึกษาจังหวัดลำพูนฝ่ายสงฆ์ ได้พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขการศึกษาให้เหมาะสมกับสมัยนิยม ภิกษุสามเณรควรได้ศึกษาคดีโลกคือสามัญ คดีธรรมคือบาลี - นักธรรมควบคู่กันไป จะได้เป็นกำลังสำคัญช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และช่วยกันเผยแผ่ธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาให้กว้างขวาง จึงถือโอกาสเดินทางลงไปกรุงเทพมหานคร ไปกราบเรียนเจ้าประคุณฯ สมเด็จพระวันรัต (ปลด กิตฺติโสภโณ) สังฆมนตรีว่าการองค์การศึกษาในขณะนั้น เพื่อขออนุมัติตั้งโรงเรียนราษฎร์ของวัดขึ้นในปี 2489 นั่นเอง เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงได้ยื่นคำร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน โดยเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนปริยัติธรรม เป็นชื่อใหม่ในนามโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย เปิดเรียนตั้งแต่ ม.1 – ม.6 ต่อมาเปลี่ยนเป็น ป.5 – มศ.5 และถึงปัจจุบันเป็น ม.1 – ม.6 ยังคงเรียนบาลี – นักธรรมตามปกติ

คณะกรรมการดำเนินงาน

แก้
 1. พระอมรเมธี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย - เจ้าของโดยตำแหน่ง
 2. พระมหาเขียน รัตนสุวรรณ - ผู้จัดการฝ่ายภิกษุ
 3. สิงห์คำ โนตานนท์ - ผู้จัดการฝ่ายคฤหัสถ์
 4. วิวัฒน์ สันตติภัค - กรรมการ
 5. ดำรง สามบุตร - กรรมการ
 6. สุ เทพมณี - กรรมการ
 7. แก้ว เยาวรัตน์ - กรรมการ
 8. แสน สาคร - กรรมการ

ผู้บริหารสถานศึกษา

แก้
 1. พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เจ้าของผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน
 2. ดร.บุญสุ่ม อินกองงาม ผู้จัดการ
 3. พระครูปิยสารโสภณ ผู้อำนวยการ
 4. พระครูพิศาลเจติยานุกุล อาจารย์ใหญ่ฝ่ายปริยัติศึกษา
 5. นายโยธิน โกกาธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
 6. นายมนัส สุริยวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
 7. นายสมศักดิ์ ไชยะพอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
 8. นายศรัณยวิชญ์ วงค์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

หน่วยงานภายใน

แก้
 • กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร
 • กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 • กลุ่มบริหารทั่วไป
 • กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

แก้

อาคาร สถานที่และโบราณสถานสำคัญ

แก้
 • อาคารอนุชนประชา
 • อาคารโนตานนท์
 • อาคารพระสุเมธมังคลาจารย์ อนุสรณ์
 • อาคาร ๕๐ ปี เมธีฯ ศรีจำปา
 • อาคารพระราชมหาเจติยาภิบาล
 • อาคารศรีจำปา
 • หอประชุมอาทิตยราช
 • เจดีย์ศรีเชียงยัน
 • อนุเสาวรีย์พระสุเมธมังคลาจารย์
 • วิหารพระอัฏฐารส
 • วิหารพระสังกัจจายน์

บุคคลที่มีชื่อเสียงของโรงเรียน

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. ซีอุย vs ลูกแมน คู่ดุเดือดแห่งปี 55 วิก 7 สี. มวยสยามรายวัน. ปีที่ 20 ฉบับที่ 7072. วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556. หน้า 16